Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

klasyfikacja usług

 • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
  Z uzasadnienia: Zakład nie posiada podmiotowości prawnej, jest wewnętrzną jednostką, której zasady i kryteria wyodrębnienia określa odpowiednio umowa czy statut przedsiębiorcy. Wydaje się, że również w tym przypadku dochodzi do wyodrębnienia majątkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednakże w odróżnieniu od oddziału, zakład nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrębną siedzibę i adres, a także regulacji dotyczącej firmy. Kryterium wyodrębnienia zakładu jest rodzaj wykonywanej tam działalności czy realizowanych zadań gospodarczych. Zakład realizuje bowiem najczęściej tylko część procesu gospodarczego przebiegającego u przedsiębiorcy. Z tych też względów nie zawsze możliwe będzie na gruncie podatku od towarów i usług pełne utożsamienie pojęć zakładu czy oddziału z pojęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa.
  • 16.12.2009Klasyfikacja z 1997 ważna do końca 2010 roku
   Rząd do końca przyszłego roku przedłużył obowiązywanie do celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r. Decyzja wynika z faktu, że przed końcem bieżącego roku nie jest możliwe wdrożenie nowej klasyfikacji – PKWiU 2008.
   • 03.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 12
    Rozpoczynamy omawianie wymogów stawianych dokumentom księgowym, które stanowią podstawę wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Po każdym z odcinków poświęconych wybranemu dokumentowi (dokumentom) przedstawimy stanowiska organów podatkowych w kwestiach szczegółowych i budzących wątpliwości podatników.
    • 01.10.2009Sponsoring a podatek od towarów i usług
     W praktyce obrotu gospodarczego coraz bardziej popularne jest finansowanie działalności organizacji non profit (nie tylko, ale głównie takich organizacji) w ramach tzw. sponsoringu. Od razu należy wyjaśnić, że w żadnej regulacji polskiego prawa cywilnego nie odnajdziemy przepisu, który normowałby zasady kształtowania, zawierania i wykonywania umowy sponsoringu. Nie oznacza to jednak, że umowa taka nie może funkcjonować w polskiej rzeczywistości gospodarczej.
     • 30.09.2009Opodatkowanie bonów towarowych
      Pytanie podatnika: Czy otrzymane od X bony towarowe należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
      • 29.09.2009Zakończenie działalności gospodarczej w VAT
       Pytanie podatnika: Jaką stawką VAT opodatkować nieruchomość w remanencie likwidacyjnym lub przekazaniu na potrzeby własne?
       • 24.09.2009VAT: Dostawa używanych rzeczy ruchomych
        Omawiając zagadnienie opodatkowania VAT dostawy towarów używanych, należy wskazać, że według regulacji art. 7f ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT za towary uznaje się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Jak łatwo zauważyć, na poziomie definicji pojęcia „dostawa towarów” oraz „towar” ustawodawca podatkowy nie różnicuje czynności na te, których przedmiotem są towary nowe i używane.
        • 15.09.2009Możliwość rozliczania VAT od najmu wspólnej rzeczy tylko przez jednego małżonka
         Pytanie podatnika: Czy z racji sprawowania przez Wnioskującą zarządu nieruchomością wspólną, przysługuje Jej prawo rozliczania całego VAT z faktur zakupowych dotyczących najmu?
         • 27.08.2009Wydatki na alkohol w kosztach uzyskania przychodu?
          Pytanie podatnika: Czy wydatki na napoje alkoholowe, których podawanie jest powszechnie przyjęte w konkretnych stosunkach społecznych (np. poczęstunek w postaci piwa, wina) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki?
          • 18.08.2009Dostawa nieruchomości w drodze umowy zamiany a zwolnienie z VAT
           Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dostawa budynku w drodze umowy zamiany będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
           • 14.08.2009Racje żywnościowe i stawka podatku VAT
            Interpelacja nr 10279 do ministra finansów w sprawie prawidłowości określenia stawek podatku VAT
            • 10.08.2009Zakup, sprzedaż i wniesienie aportem lokalu użytkowego a podatek VAT
             Pytania podatnika: Czy podatnik w związku z transakcją zakupu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w związku z wniesieniem tegoż lokalu użytkowego aportem do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?
             • 01.07.2009Organizacje zarządzające prawami autorskimi są podatnikami VAT
              Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, że Stowarzyszenie obejmuje w zarząd prawa autorskie i prawa pokrewne oraz działając na rzecz autorsko-uprawnionych na zasadzie zbliżonej do pełnomocnika (zarząd powierniczy) zawiera umowy z użytkownikami określające wysokość wynagrodzeń i terminy ich płatności (nie udzielając im licencji, gdyż te otrzymuje użytkownik od producenta lub dystrybutora), a następnie pobiera te wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, Stowarzyszenie działa w charakterze podatnika VAT? Innymi słowy, czy w stosunku do umów zawieranych z użytkownikami przez Stowarzyszenie na rzecz twórców, czynności te powinny być traktowane jak usługi własne Stowarzyszenia i powinny stanowić obrót Stowarzyszenia?
              • 29.06.2009Spółka cywilna techników dentystycznych może korzystać ze zwolnienia z VAT
               Pytanie podatnika: Czy spółka cywilna techników dentystycznych świadcząca usługi poprzez swoich wspólników, którzy wykonują je osobiście, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT od 1 stycznia 2008 r.?
               • 26.06.2009Kiedy nota, kiedy faktura korygująca
                W listach naszych Czytelników bardzo często pojawiają się pytania dotyczące sposobu postępowania w przypadkach, w których stwierdzą oni różnego rodzaju błędy w dokumentach. Najwięcej pytań dotyczy faktur VAT, a liczba możliwych pomyłek i ich kombinacji jest naprawdę spora. Postaram się odpowiedzieć, kiedy i kto może i powinien sporządzać dokumenty korygujące w razie wystąpienia błędów.
                • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
                 Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
                 • 27.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Doradcy prawni bez zwolnienia z VAT
                  Doradcy prawni, jako wykonujący usługi prawnicze, są objęci wyłączeniem ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do treści art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przepisu tego wynika bowiem, że wolą ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług podatników świadczących wszystkie usługi prawnicze, a nie tylko niektóre z nich. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia tylko niektóre usługi prawnicze, to wyraźnie musiałby to określić w ustawie.
                  • 19.05.2009Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu środków trwałych
                   Pytanie podatnika: Czy wyrejestrowując się z podatku VAT Wnioskodawczyni musi zwrócić podatek zwrócony z tytułu zakupu środków trwałych? Czy po podziale gospodarstwa rolnego można scedować zobowiązania w podatku VAT (dot. zwrotu z US) na rzecz męża?
                   • 06.05.2009Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości
                    Pytanie podatnika: Czy Spółka A będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności Nieruchomości od Spółki B?
                    • 05.05.2009Cesja wierzytelności a opodatkowanie VAT i PCC
                     Cesja wierzytelności jest przeniesieniem prawa do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy ją więc tym samym zaliczyć do kategorii usług. Nie ma więc podstaw prawnych do tego, aby uznać, że czynność w postaci zbycia wierzytelności dokonana przez bank nie podlegała ustawie o VAT. Jeśli więc analizowana czynność była rodzajem usługi pośrednictwa finansowego, czy też jednym z elementów tej usługi, to usługa ta podlegała zwolnieniu z VAT. Z kolei na zasadzie art. 1 ust. 1 oraz art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatne zbycie wierzytelności, było zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 22.04.2009Amortyzacja budynku w stanie surowym
                      Pytanie podatnika: Czy wynajmujący prawidłowo zakwalifikował obiekt w stanie surowym zamkniętym do środków trwałych i nalicza amortyzację?
                      • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
                       Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
                       • 24.03.2009Orzecznictwo: Sprzedaż mieszkania z miejscem parkingowym i stawka VAT
                        Z uzasadnienia: "Przedstawiając powyższe stanowisko należy jednak wyraźnie podkreślić, iż opiera się ono na założeniu, iż mamy do czynienia z jedną transakcją polegającą na łącznej sprzedaży - stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego oraz powiązanego z własnością tego lokalu prawa do wyłącznego korzystania z określonej powierzchni (wydzielonego, zwykle liniami poziomymi, miejsca postojowego) znajdującej się w części podziemnej budynku i stanowiącej współwłasność wszystkich właścicieli mieszkań (część wspólną). W każdym razie istotne jest to, iż chodzi tu o sytuację, w której miejsce postojowe nie jest przedmiotem odrębnej własności i nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu."
                        • 13.03.2009Orzecznictwo: Skutki zwłoki w wydaniu interpretacji
                         Z uzasadnienia: "W ocenie Sądu w stanie prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. brak było w Ordynacji podatkowej przepisu, który dawałby organom podatkowym możliwość niewydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sytuacji spełnienia wszystkich wymogów formalnych określonych w art. 14a tej ustawy. Zdaniem Sądu po dniu złożenia wniosku o interpretację żaden przepis nie zwalniał organu podatkowego z obowiązku wydania interpretacji, również wszczęcie po tym dniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie zwalniało organu z obowiązku wydania interpretacji i nie czyniło postępowania bezprzedmiotowym."
                         • 02.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy
                          W sytuacji gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika w sposób niezbity, że grunty zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, to aby opodatkować takie grunty podatkiem od nieruchomości należy udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
                          • 27.02.2009Zwrot nakładów powinien być dokumentowany fakturą
                           Pytanie podatnika: Czy poprawnym jest dokumentowanie zwrotu kosztów prac wykończeniowych notą obciążeniową?
                           • 19.02.2009Podatek VAT 2009: Klasyfikacja usług i miejsce świadczenia usług
                            Pomimo że polski ustawodawca nie zdecydował się na całkowite oderwanie regulacji VAT od przepisów prawa statystycznego, rozluźnił jednak nieco powiązania pomiędzy takimi unormowaniami. Należy przypomnieć, że według ust. 3 art. 8 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (oczywiście należy tutaj odwoływać się do PKWiU) są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, opodatkowanych według procedury VAT marża (art. 119 ustawy o VAT).
                            • 05.02.2009Orzecznictwo: Usługa elektroniczna czy finansowa?
                             Z orzeczenia: ... sam fakt komunikowania się usługodawcy z klientem np. za pomocą poczty elektronicznej nie jest jeszcze tożsamy ze świadczeniem usługi elektronicznej. Nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza, gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia "usługą elektroniczną".
                             • 03.02.2009Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT
                              W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                              • 05.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Charakter prawny interpretacji organów statystycznych
                               Interpretacja organów statystycznych powinna dotyczyć charakteru działań, które będą mieściły się w zakresie danego grupowania, takich jak realnie wykonywane czynności, ich efekt czy okoliczności towarzyszące ich realizacji. Interpretacja taka w żadnym przypadku, zważywszy na jej charakter, nie powinna modyfikować zapisów poczynionych przez prawodawcę w powszechnie obowiązującym akcie prawnym.
                               • 05.01.2009Zwrot VAT od zakupu lokalu z tytułu wykonywania usługi najmu na cele inne niż mieszkaniowe
                                Pytanie podatnika: Czy małżonkowie mają prawo w miesiącu wystąpienia sprzedaży opodatkowanej wystąpić o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego od zakupu lokalu nad należnym z tytułu wykonywania usługi najmu na cele niemieszkalne w terminie preferencyjnym to jest 60 dni?
                                • 23.12.2008Opodatkowanie VAT sprzedaży zabudowanego gruntu
                                 Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku w stanie surowym wraz z gruntem w świetle przedstawionych faktów będzie zwolniona z VAT?
                                 • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
                                  • 28.11.2008Odliczanie VAT od budowy budynku mieszkalno-usługowego
                                   Pytania podatnika: 1. Czy w stosunku do wydatków na opisaną we wniosku inwestycję przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu? 2. Czy na moment uzyskania prawa do odliczenia będzie miało wpływ uzyskanie zmiany wpisu do pozwolenia na budowę?
                                   • 24.11.2008Prawo do obniżenia podatku należnego VAT z tytułu zakupu usług cateringowych
                                    Pytanie: Czy możemy obnizyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług cateringowych?
                                    • 17.11.2008VAT od sprzedaży produktów w zestawie
                                     Jeżeli przedmiotem dostawy jest zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brakuje związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to oznacza to, że dostawa dotyczy dwóch towarów. Dlatego też jeżeli produkty składające się na zestaw podlegają różnym stawkom VAT, wówczas trzeba odrębnie opodatkować każdy element takiego zestawu według przypisanych im stawek VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                     • 08.10.2008Nadchodzi klasyfikacja PKWiU 2008
                                      W klasyfikacjach statystycznych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce dokonują się ostatnio liczne zmiany. Od niedawna obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (równolegle stosowana jest jeszcze poprzednia wersja PKD), od dłuższego już czasu obowiązują dwie wersje PKWiU – z których każda przeznaczona jest do innych zastosowań. Ten stan już wkrótce skomplikuje się jeszcze bardziej.
                                      • 26.09.2008Zawarcie ugody sądowej a data powstania obowiązku podatkowego w VAT
                                       Pytania podatnika: 1. Z jaką datą powinna być wystawiona faktura: a) z datą zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r., b) z datą nadania ugodzie klauzuli wykonalności, tj. 11 lutego 2008 r., c) z datą otrzymania protokołu, d) z inną datą ze wskazaniem właściwej daty sprzedaży? 2. Czy na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie pozycje przekazywanego majątku? Czy w treści faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadających wartości opodatkowanej podatkiem VAT według 22 % i wartości zwolnionej od podatku VAT z powołaniem się na protokół zawartej ugody?
                                       • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                        • 03.07.2008Amortyzacja i sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej
                                         Pytania podatnika: Czy zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % było prawidłowe, czy powinna być zastosowana stawka w wysokości 1,5 %? Czy odpłatne zbycie budynku będzie opodatkowane tak jak przychód z działalności gospodarczej?
                                         • 16.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT
                                          Usługi twórców i artystów wykonawców oraz podmiotów współtworzących z nimi widowisko kulturalne (zajmujących się oprawą muzyczną, dźwiękiem, oświetleniem, kostiumami, scenografią, itd.) realizowane w ramach działalności obiektów kulturalnych (teatrów, sal koncertowych, itp.) (PKWiU 92.32.10), są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 11, załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
                                          • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
                                           Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
                                           • 23.05.2008Dostawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę
                                            Pytania podatnika: 1. Czy sprzedaż części nieruchomości, nabytej od Miasta K., zostanie uznana jako prowadzenie działalności gospodarczej i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? 2. Czy sprzedaż w bliżej nieokreślonej przyszłości (na dzień dzisiejszy podatnik absolutnie nie ma zamiaru dokonywać sprzedaży) kolejnej części nieruchomości zakupionej od Miasta K. lub jakiejkolwiek innej, aktualnie posiadanej nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2008 r.?
                                            • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
                                             Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
                                             • 05.05.2008Opodatkowanie podnajmu lokalu mieszkalnego
                                              Pytanie podatnika: Czy do wynajmu mieszkania można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości a jedynie podmiotem podnajmującym lokal?
                                              • 28.03.2008Sprzedaż używanego lokalu użytkowego bez VAT
                                               Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku (kamienicy), w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne (zamieszkałe), jak i lokal użytkowy jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
                                               • 05.03.2008Definicja usług turystyki
                                                Pytanie podatnika: Czy przez usługi turystyczne o których mowa w art. 119 ustawy o VAT, należy rozumieć także usługi organizacji wycieczek i wyjazdów, nieobejmujące swym zakresem noclegów, których czas trwania jest krótszy niż 24 godziny?
                                                • 04.03.2008PKWiU i PKD - Jaką wersję klasyfikacji stosować?
                                                 Od kilku już lat obserwujemy zamieszanie wokół Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Funkcjonuje ona obecnie w dwóch różnych wersjach dla różnych zastosowań. W tym roku do grona rozmnożonych klasyfikacji dołączyła Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Dzisiaj w formie syntetycznej przedstawiamy informację, jakie klasyfikacje, do kiedy i do jakich celów należy stosować.
                                                 • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
                                                  ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                                                  • 21.02.2008Stawka VAT od usług o charakterze kompleksowym
                                                   Rozdzielanie usługi kompleksowej na samą sprzedaż i oddzielnie ocenianą (z punktu widzenia podatkowego) czynność montażu sprzedawanego produktu stoi w sprzeczności z przepisem art. 6 ust. 2 VI Dyrektywy VAT z 17 maja 1977 r. W takim wypadku stawkę podatkową całego kompleksu czynności determinować będzie czynność podstawowa — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »