Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec zus

 • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
  Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
  • 02.10.2019Administracja nie radzi sobie z napywem cudzoziemców
   Raport NIK z 19 czerwca 2019 roku „Przygotowanie administracji publicznej do obsugi cudzoziemców” stwierdza, e administracja publiczna nie radzi sobie z obsug lawinowo rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w cigu czterech lat wyduy si ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czeka ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsugi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzdach i niewystarczajcym finansowaniem ich dziaalnoci.
   • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
    Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
    • 08.05.2019Coraz wicej obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS
     Przybywa obcokrajowców, którzy pracuj w Polsce na podstawie umowy o prac – wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Trend ten potwierdzaj nowe dane statystyczne z województwa pomorskiego. Zdecydowan wikszo cudzoziemców pracujcych nad Wis stanowi niezmiennie obywatele Ukrainy.
     • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
      Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
      • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
       Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
       • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
        Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
        • 21.12.2011Rzd uszczelnia szar stref w zatrudnianiu cudzoziemcw
         Zatrudnianie obywateli pastw trzecich nielegalnie przebywajcych w Polsce bdzie zakazane. Pracodawcy, ktrzy nie zastosuj si do obowizujcych przepisw, bd podlega sankcjom karnym i administracyjnym – postanowi rzd, przyjmujc we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
         • 20.11.2009Zezwolenie na prac typu A
          Mimo wielu uatwie w dostpie do polskiego rynku pracy wci wielu cudzoziemców musi uzyskiwa zezwolenie na prac. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniy si zasady wydawania zezwole na prac dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyska). Dwuetapow procedur obejmujc uzyskanie w pierwszej kolejnoci przyrzeczenia pracy, a nastpnie zezwolenia uproszczono, rezygnujc z koniecznoci uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczce zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane s w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pón. zm.).