Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jak zatrudnić cudzoziemca

 • 09.11.2018Łatwiej legalnie zatrudnić cudzoziemca
  Wśród osób starających się o zezwolenie na pracę w Polsce dominują pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodziła z Ukrainy - 19 254 osób. Z następnej w kolejności Białorusi przyjechało 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejną liczebnie grupą są przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskało w 2017 roku zezwolenie na pracę - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 06.02.2018Obowiązki płatnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
   Pytanie: Jak rozliczyć podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraińskim, który pracuje w Polsce na umowę zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub złożył oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce? Jak rozliczyć podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o pracę, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym dłużej niż 183 dni lub złoży oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce?
   • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
    Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony między innymi cudzoziemiec: posiadający w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu kształcenia się na studiach lub prowadzenia badań naukowych, będący małżonkiem obywatela polskiego posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z zawarciem małżeństwa, przebywający na terytorium RP w związku z wystąpieniem o przedłużenia pobytu na terytorium Polski, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, posiadający Kartę Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego UE lub państwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium RP, w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.
    • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudnić cudzoziemca?
     Oprócz zezwolenia na pracę (jeśli w określonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbędny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawniać do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjaśnia PIP.
     • 18.07.2012Nowe obowiązki dla pracodawców – już od soboty
      Już od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, m.in. konieczność sprawdzania dokumentów pobytowych.
      • 21.03.2012Łatwiej będzie zatrudnić obcokrajowca
       Polscy pracodawcy będą mogli łatwiej zatrudnić obcokrajowców z państw trzecich, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Skierowana do Sejmu nowelizacja zakłada zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
       • 22.02.2012Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami
        Polska wdroży do swojego prawa kolejne dyrektywy unijne w sprawie pracy cudzoziemców. Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w odpowiednich przepisach.
        • 09.05.2011Szykują się zmiany w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu
         Pracodawcy mający zamiar zatrudnić cudzoziemca (z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii lub Gruzji) będą musieli liczyć się z dodatkowymi wymogami prawnymi – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 26 kwietnia 2011 r.
         • 28.02.2008Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
          Pytanie: Z jakim kosztem powinienem się liczyć, występując o zezwolenie na zatrudnienie zagranicznego pracownika?
          • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
           Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
           • 30.01.2008Pracownicy ze Wschodu – bez zezwoleń przez pół roku
            Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji będą mogli pracować w Polsce w sposób ciągły bez zezwolenia przez sześć miesięcy w roku – przewiduje rozporządzenie podpisane przez minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu zaczną obowiązywać z początkiem lutego.