Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcy polsce

 • 21.05.2020[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii
  Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusia wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” reguluj równie kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, za w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzaj do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiza prawnych majcych na celu rozwizanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalnoci pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
  • 12.02.2020Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy
   Malta od wielu ju lat buduje swoj pozycj na europejskim oraz wiatowym rynku hazardu, w tym w szczególnoci gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% wiatowych operatorów gier hazardowych online posiada licencj maltask, a jak wskazuje si w mediach, tylko w cigu ostatnich trzech lat Malta przycigna ponad 160 dostawców gier hazardowych online.
   • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
    Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
    • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
     Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
     • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
      Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
      • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
       Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
       • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
        Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
        • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
         Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
         • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
          Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
          • 14.02.2019Coraz wicej cudzoziemców w polskim systemie ubezpiecze spoecznych
           W latach 2008-2018 liczba obcokrajowców, którzy zostali zgoszeni do polskiego systemu ubezpiecze emerytalno-rentowych, wzrosa dziewiciokrotnie – wynika z raportu pn. „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpiecze spoecznych”, który przygotowa Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Obecnie cudzoziemcy stanowi ju 3,6 proc. wszystkich ubezpieczonych osób. Zdecydowanie najczciej s to obywatele Ukrainy.
           • 31.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
            Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
            • 28.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
             Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
             • 27.12.2018Praca cudzoziemców w Polsce jest monitorowana
              Wojewoda moe odmówi wydania zezwolenia na prac, jeeli z okolicznoci wynika, e wniosek o wydanie zezwolenia na prac zosta zoony dla pozoru, zezwolenie bdzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym ni wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopenia obowizków zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta moe odmówi wydania zezwolenia na prac sezonow lub wpisu owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji owiadcze.
              • 03.12.2018Zatrudnianie cudzoziemców – procedury s nadal przewleke
               Na zezwolenie na pobyt i prac cudzoziemiec moe czeka obecnie w Polsce od 53 dni (Podlasie) do nawet 254 dni (Pomorze) – wynika z oficjalnych danych, które opublikowa rzecznik praw obywatelskich. Jak informuje RPO, do jego biura nadal wpywaj liczne skargi dotyczce przewlekoci procedur zwizanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
               • 30.11.2018Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy
                Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegaj kwalifikacji do róda dziaalno wykonywana osobicie. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzieo, podlegaj regulacjom art. 14 konwencji, odnoszcym si do opodatkowania dziaalnoci o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzieo), podlegaj opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi dziaalno w Polsce za pomoc staej placówki.
                • 26.06.2018Ju niemal 40 proc. firm zatrudnia pracowników spoza UE
                 Pracowników pochodzcych spoza krajów Unii Europejskiej zatrudnia obecnie blisko 40 proc. polskich przedsibiorstw – wynika z nowego raportu, który przygotoway Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Konrada Adenauera. Cudzoziemcy, wród których dominuj Ukraicy, s najczciej zatrudniani w budownictwie oraz przemyle.
                 • 24.04.2018Konstytucja biznesu – zobacz, jakie zmiany czekaj przedsibiorców
                  Biznes na prób, oszczdno 1,2 tys. z przy rejestracji nowej firmy, bezterminowe zawieszenie dziaalnoci – to tylko kilka ze zmian, jakie ju 30 kwietnia wprowadza w ycie Konstytucja Biznesu. Przedsibiorcy zyskaj te swojego rzecznika, a cudzoziemcy i firmy zagraniczne dedykowan im jedn ustaw.
                  • 13.07.2017Zatrudnianie cudzoziemców – rzd szykuje zmiany ws. przenoszenia pracowników
                   Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej maj otrzymywa zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewntrz firmy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowela dostosuje polskie prawo do regulacji unijnych.
                   • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
                    Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
                    • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców bdzie atwiejsze?
                     Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na prac przez cudzoziemców
                     • 19.01.2017Zatrudnianie cudzoziemców – przepisy bd bardziej liberalne
                      Polski rzd zamierza zmieni swoje podejcie do polityki migracyjnej. W efekcie zmian cudzoziemcy, w tym szczególnie Ukraicy, bd mogli w atwiejszy sposób podj nad Wis prac i szybciej uzyskaj pobyt stay. Z rzdowych zapowiedzi zadowolone s rodowiska zrzeszajce pracodawców.
                      • 15.12.2016500 z take dla uchodców z Ukrainy?
                       Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodców z Ukrainy
                       • 10.10.2016500 plus równie dla uchodców?
                        Interpelacja nr 5920 w sprawie programu 500 plus dla uchodców
                        • 09.08.2016PIP przeprowadzi masowe kontrole
                         W kolejny poniedziaek (15 sierpnia br.), ktry jest witem pastwowym i kocielnym, przeprowadzone zostan nasilone kontrole placwek handlowych w caej Polsce – zapowiedziaa Pastwowa Inspekcja Pracy. Kontrole maj dotyczy gwnie kwestii przestrzegania zakazu pracy w handlu. Dziaa kontrolnych na tak skal nie prowadzono od 2008 r.
                         • 26.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemcw na podstawie umw o prac 
                          Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemcw na podstawie umw zlecenia, umw o dzieo lub umw o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektrzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                          • 22.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów o prac 
                           Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemców na podstawie umów zlecenia, umów o dzieo lub umów o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektórzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                           • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                            Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                            • 05.08.2015Dyskryminacja pracownikw - nowe dane PIP
                             Pracownicy w Polsce nie skadaj wielu skarg dotyczcych dyskryminacji z powodu pci, narodowoci czy te wyznawanej religii – wynika z nowych danych opublikowanych przez Pastwow Inspekcj Pracy. Najczciej tego rodzaju zgoszenia dotycz dyskryminacji ze wzgldu na pe pracownika.
                             • 25.03.2015"Solidarno" krytycznie o zatrudnianiu cudzoziemcw
                              Zatrudnianie w Polsce cudzoziemcw nie sprzyja ochronie miejsc pracy – twierdzi prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno”. Zwizkowcy krytycznie oceniaj przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej projekt nowego rozporzdzenia ws. zatrudniania cudzoziemcw bez koniecznoci uzyskiwania zezwolenia na prac.
                              • 16.05.2014Zatrudnianie cudzoziemców. MPiPS wprowadzi nowe reguy
                               Resort pracy i polityki spoecznej przygotowa projekt nowego rozporzdzenia ws. wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca. Najwaniejsza zmiana polega bdzie na ograniczeniu krgu osób, wród których w pierwszej kolejnoci poszukiwani bd kandydaci do pracy, tylko do osób majcych pierwszestwo w zakresie dostpu do rynku pracy.
                               • 17.05.2012Prezydent podpisa ustaw o cudzoziemcach
                                Cudzoziemcy, ktrzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe, bd mie uatwion drog do uzyskiwania pobytu i zatrudnienia w Polsce – zmiany przewiduje podpisana we wtorek przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego nowelizacja (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                                • 01.08.2011NIP wci obowizkowy dla osb fizycznych?
                                 Niewiele moe pozosta z projektowanych zmian dotyczcych posugiwania si Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) przez osoby fizyczne, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej – alarmuj Pracodawcy RP, organizacja zrzeszajca ponad 7000 polskich przedsibiorcw. Obawy pracodawcw budz poprawki wprowadzone do projektu w ubiegym tygodniu przez Senat.
                                 • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwole na zakup nieruchomoci przez cudzoziemcw
                                  Wedug danych MSWiA w ubiegym roku szef resortu Jerzy Miller wyda 336 zezwole na zakup przez cudzoziemcw nieruchomoci - gruntw rolnych i lenych, lokali mieszkalnych i uytkowych. Zezwolenia obejmuj te zakup akcji i udziaw w spkach, bdcych wacicielami lub uytkownikami wieczystymi nieruchomoci.
                                  • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w zwizku z wykonywaniem pracy w Polsce
                                   Cudzoziemcy z krajów nalecych do UE oraz z krajów, z którymi obowizuje ruch bezwizowy, mog przebywa i pracowa w Polsce do 3 miesicy bez koniecznoci uzyskiwania zezwole na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostaych cudzoziemców moliwe s na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane s przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, subowej) moliwe jest równie przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane s przez komendanta placówki Stray Granicznej.
                                   • 19.11.2008Kto moe pracowa w Polsce bez zezwolenia?
                                    Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec moe wykonywa prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli posiada zezwolenie na prac wydane przez wojewod waciwego ze wzgldu na siedzib pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjtków, a sporo cudzoziemców, którzy chc pracowa na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwa zezwolenia na prac.
                                    • 08.10.2008Lewiatan chce uatwie w zatrudnianiu cudzoziemców
                                     PKPP Lewiatan przedstawia postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsibiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbdne staje si zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjad do Polski, zaley od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki pastwa.
                                     • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli pastw ssiadujcych z Polsk
                                      Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemcw bez koniecznoci uzyskania zezwolenia na prac, obywatele pastw graniczcych z Rzeczpospolit Polsk i wykonujcych prac w okresie nieprzekraczajcym szeciu miesicy w cigu kolejnych dwunastu miesicy mog pracowa na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, e otrzymaj owiadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, ktre naley zarejestrowa w powiatowym urzdzie pracy waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub siedzib skadajcego owiadczenie.
                                      • 19.07.2007Uatwienia dla pracownikw z Biaorusi, Rosji i Ukrainy
                                       — 20 lipca 2007 r. wejdzie w ycie znowelizowane rozporzdzenie pozwalajce Rosjanom, Ukraicom i Biaorusinom pracowa w Polsce bez zezwolenia. Bd oni mogli zatrudnia si u polskich przedsibiorcw dwa razy w roku na trzymiesiczne okresy — powiedzia podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, ktra odbya si 18 lipca 2007 r. W konferencji wzi udzia rwnie zastpca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
                                       • 11.04.2007KPP: Potrzeby rynku wymagaj aktywnej polityki migracyjnej
                                        Konfederacja Pracodawcw Polskich z zadowoleniem przyja projekt rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej przewidujcy dalsz liberalizacj dostpu do rynku pracy. Zgodnie z planami cudzoziemcy bd mogli legalnie pracowa w Polsce bez koniecznoci uzyskania zezwolenia na prac. Regulacja ta jest szczeglnie wana teraz, kiedy rozpoczyna si sezon w budownictwie.
                                        • 09.01.2007MPiPS: Bugarzy i Rumuni mog pracowa w Polsce bez zezwole
                                         Od 1 stycznia 2007 r., czyli od momentu przystpienia Bugarii i Rumunii do Unii Europejskiej, obywatele tych pastw mog zosta zatrudnieni w Polsce bez uzyskiwania zezwolenia na prac. Zostali oni objci przepisami artykuu 87 ustp 1 zdanie 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Stanowi on, e z tego obowizku s zwolnieni cudzoziemcy, posiadajcy obywatelstwo pastw czonkowskich UE.
                                         • 30.08.2006Praca cudzoziemców bez zezwolenia
                                          Sezonowi pracownicy w rolnictwie zatrudnieni legalnie nie bd musieli ubiega si o pozwolenie na prac. Nowe rozporzdzenie Ministra Pracy reguluje m.in. take sytuacj lekarzy i pielgniarek staystów, nauczycieli jzyków obcych, studentów obcokrajowców czy korespondentów zagranicznych mediów.
                                          • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                                           Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.