Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

oświadczenie niezaleganiu

 • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  można ograniczyć?
  W 2018 r. średni dzienny (dzień roboczy) koszt wysyłki korespondencji wyniósł 393 tys. zł. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagających w latach 2011-2019 (według stanu na 19 września 2019 r.) kosztował ok. 754,6 mln zł. To ok. 0,05% łącznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na dużą dynamikę zmian legislacyjnych i konieczność zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowiązany jest dostosować funkcjonalność aplikacji do poziomu umożliwiającego niezakłócone i bezpieczne wykonanie zadań.
  • 02.10.2019Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka
   Jesteście małżeństwem i staracie się o pożyczkę lub kredyt? Bank może zażądać od was zaświadczeń, że nie zalegacie z podatkami. Jeśli macie wspólność majątkową – możecie uzyskać takie zaświadczenie dla małżonka. Sprawdźcie, jak je uzyskać.
   • 04.01.2019Kiedy sprzedaż majątku prywatnego będzie opodatkowana VAT?
    Z uzasadnienia: Dzierżawa przez Wnioskodawcę działki powoduje, że traci ona charakter majątku prywatnego. Wykorzystywanie przez Wnioskodawcę w sposób ciągły dla celów zarobkowych tej nieruchomości powoduje, że działka ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a nie wyłącznie w ramach majątku osobistego.
    • 12.10.2015Kto jest podatnikiem akcyzy z tytułu nabycia paliw silnikowych?
     Pytanie podatnika: Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę?
     • 21.08.2015Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS przy przetargach
      Interpelacja nr 33686 w sprawie możliwości posługiwania się w przetargach elektronicznym zaświadczeniem o niezaleganiu ze składkami ZUS.
      • 06.06.2013Podatnik VAT a płatnik VAT. Jakie różnice?
       Określenie ,,płatnik VAT” nagminnie, i co trzeba wyraźnie podkreślić – nieprawidłowo – jest używane w odniesieniu do podmiotów, które są podatnikami VAT. Zwrot ,,Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT” umieszczany bywa między innymi na rachunkach potwierdzających dokonanie sprzedaży. Pojęciem ,,płatnik VAT” zamiast ,,podatnik VAT” posługują się także te podmioty, od których oczekuje się używania poprawnego nazewnictwa.
       • 07.02.2013Procedura uproszczona w imporcie
        Pytanie: Nasza Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) sprzedaje towary w Polsce (prowadzimy hurtownię materiałów elektronicznych). Dotychczas sprzedawaliśmy towary, które kupione były uprzednio na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie mamy zamiar importować towary z Rosji. W tym celu podpisaliśmy z agencją celną umowę na świadczenie usług związanych z importem towarów (udzieliliśmy agencji celnej upoważnienia do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego). W związku z powyższym mamy wątpliwość, czy możemy skorzystać z uproszczenia w rozliczeniu importu towarów na mocy art. 33a ustawy o VAT oraz jakie formalności powinny zostać dopełnione i przez kogo – przez nas czy przez agencję celną – aby można było rozliczać się w ww. sposób.
        • 31.08.2012Organizowanie loterii fantowych
         Interpelacja nr 7477 w sprawie organizowania loterii fantowych
         • 12.04.2012Ograniczanie barier administracyjnych dla przedsiębiorców
          Interpelacja nr 2608 do ministra gospodarki w sprawie ochrony wolności gospodarczej polskich przedsiębiorstw
          • 21.04.2011Nieopłacalne loterie fantowe
           Interpelacja nr 20743 do ministra finansów w sprawie prowadzenia loterii fantowych przez szkoły
           • 10.03.2011Organizator małej loterii nie będzie musiał posiadać świadectwa zawodowego
            Interpelacja nr 20145 do ministra finansów w sprawie włączenia loterii fantowych organizowanych przez kościelne osoby prawne do ustawy o grach hazardowych
            • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
             Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
             • 24.11.2010Deregulacja – zmiany w 90 ustawach
              W miejsce ponad 220 zaświadczeń, odpisów, wypisów przedsiębiorcy i obywatele, świadomi odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, będą mogli składać jedynie oświadczenia – przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zmieniający około 90 aktów prawnych. Rząd liczy na to, że zaproponowane ograniczenie sfery regulacyjnej państwa pozwoli zwiększyć obszar wolności gospodarczej oraz pośrednio przyczyni się do zmniejszenia skali zachowań korupcyjnych.  
              • 27.03.2009Problem zaległych składek przedsiębiorczych matek
               Interpelacja nr 7427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących składek odprowadzanych do ZUS przez samotne matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych w latach 1999–2006 z tytułu pracy na etacie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej
               • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.