Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

baza pkwiu

 • 28.01.2020[E-kurs + baza] Stosowanie stawek VAT od kwietnia 2020 r. z wiczeniami
  Od 1.04.2020 r. w stosowaniu stawek VAT zachodz rewolucyjne zmiany. Klasyfikacj PKWiU zastpuje w czci towarowej Nomenklatura scalona (CN). Do opisu usug stosowa bdziemy dla celów VAT PKWIU 2015. Te zmiany to jeden z elementów wprowadzanej nowej matrycy stawek VAT, która w zaoeniu ma by prostsza, a w poczeniu z ochron wynikajc z Wicej Informacji Stawkowej - bardziej bezpieczna w stosowaniu dla podatników.
  • 24.12.2019Podatki 2020: Zmiany w VAT od 1 stycznia
   Pocztek przyszego roku nie przynosi zbyt wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usug. Jest ich dosownie kilka, a najwaniejsz z nich jest obowizek umieszczania na paragonie numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca bdzie móg wystawi podatnikowi VAT faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Zmiana ta dotyczy wycznie transakcji pomidzy firmami. Ponadto, uproszczone zostan formalnoci przy powoywaniu zarzdcy sukcesyjnego oraz szerszy bdzie zakres zwolnienia dla usug pomocy spoecznej.
   • 23.12.2019Podatki 2020: Zmiany w VAT od 1 stycznia
    Pocztek przyszego roku nie przynosi zbyt wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usug. Jest ich dosownie kilka, a najwaniejsz z nich jest obowizek umieszczania na paragonie numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca bdzie móg wystawi podatnikowi VAT faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Zmiana ta dotyczy wycznie transakcji pomidzy firmami. Ponadto, uproszczone zostan formalnoci przy powoywaniu zarzdcy sukcesyjnego oraz szerszy bdzie zakres zwolnienia dla usug pomocy spoecznej.
    • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomoci moe spowodowa utrat prawa do ryczatu
     Zakup dziaki gruntu, rozpoczcie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej waciciela w ramach dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie sprzeda takiej nieruchomoci w caoci w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 zacznika nr 2 do ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, czyli do usugi kupna i sprzeday nieruchomoci na wasny rachunek, której dokonanie powoduje wyczenie z opodatkowaniem w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 13.11.2018Nadchodz powane zmiany w VAT: Nowa matryca, zmiany stawek i klasyfikacji, Wica Informacja Stawkowa (WIS)
      Ministerstwo Finansów poinformowao o toczcych si i zaawansowanych ju pracach, dotyczcych m. in. zmian w klasyfikowaniu wyrobów dla celów podatku VAT, ujednolicenia stawek w obrbie niektórych produktów i wprowadzenia Wicej Informacji Stawkowej, majcej w zaoeniu chroni podatników przed konsekwencjami moliwoci nieprawidowego okrelenia stawki podatku od towarów i usug. Generalnie zmiany wejd w ycie od 1.01.2020 r., ale cz z nich zacznie funkcjonowa ju w kwietniu 2019 r.
      • 09.11.2018Nadchodz powane zmiany w VAT: Nowa matryca, zmiany stawek i klasyfikacji, Wica Informacja Stawkowa (WIS)
       Ministerstwo Finansów poinformowao o toczcych si i zaawansowanych ju pracach, dotyczcych m. in. zmian w klasyfikowaniu wyrobów dla celów podatku VAT, ujednolicenia stawek w obrbie niektórych produktów i wprowadzenia Wicej Informacji Stawkowej, majcej w zaoeniu chroni podatników przed konsekwencjami moliwoci nieprawidowego okrelenia stawki podatku od towarów i usug. Generalnie zmiany wejd w ycie od 1.01.2020 r., ale cz z nich zacznie funkcjonowa ju w kwietniu 2019 r.
       • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
        Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnie od stosowania kas fiskalnych
        • 06.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
         1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
         • 03.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
          1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy ? Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
          • 08.05.2014Usugi kompleksowe a VAT
           Pytanie podatnika: Czy sprzeda pakietw powinna by traktowana jako jedna usuga opodatkowana stawk VAT waciw dla usugi gwnej?
           • 01.02.2011Bezpatny program Formularz VZM – nowa wersja instalacyjna
            W serwisie podatki.biz udostpnilimy dzisiaj now wersj instalacyjn bezpatnego programu Formularz VZM. Wersja ta umoliwia import danych z poprzednich wersji programu, wyposaona jest w modu aktualizacji, ktry w przyszoci w przypadku zmiany przepisw umoliwi aktualizacj bez koniecznoci pobierania nowej wersji. Przypomnijmy, e program bdzie pomocny wszystkim, ktrzy staraj si o zwrot VAT z tytuu niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym.  
            • 28.01.2011Bezpatny program Formularze VZM-1 w wersji na 2011 rok ju dostpny
             Udostpnilimy program Formularze VZM podatki.biz, umoliwiajcy wypenienie i wydrukowanie formularza VZM wraz z zacznikami w postaci obowizujcej od 1.01.2011 r. Dotychczasow wersj programu, obowizujc do koca ubiegego roku pobrao kilkaset tysicy osb – liczymy, e i nowa wersja pomoe wszystkim starajcym si o zwrot VAT z tytuu niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym w szybkim, prostym i co najwaniejsze skutecznym odzyskaniu czci podatku VAT, zapaconego przy zakupie materiaw budowlanych.
             • 27.01.2011Zwrot VAT przy zakupie materiaw budowlanych – baza powiza wyrobw w starej i nowej klasyfikacji PKWiU
              Zmiana stosowanej dla celw podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobw i Usug z PKWiU 1997 na PKWiU 2008 moe przysparza wielu praktycznych problemw osobom, ktre staraj si o zwrot VAT zwizany z zakupem materiaw budowlanych. Czsta bdzie sytuacja, w ktrej osoby starajace si o zwrot VAT bd dysponowa fakturami, na ktrych wyroby bd opisane wedug symboliki pochodzcych z rznych klasyfikacji. Wszystkim, ktrzy mog mie tego rodzaju problemy polecamy porwnywark (baz powiza), w ktrej bez problemu mona ustali powizania nowych symboli i opisw ze starszymi symbolami PKWiU.  
              • 28.03.2006Nowe rozporzdzenie w sprawie kas fiskalnych
               Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych wydane zostao z zachowaniem obowizujcej tradycji – na kilka dni przed terminem wejcia w ycie. Omawiamy je na podstawie tekstu opublikowanego przez MF w internecie - nie jest jeszcze dostpny Dziennik Ustaw zawierajcy rozporzdzenie. W stosunku do stanu poprzedniego s do istotne zmiany, chocia zwolnienie z obowizku stosowania kas zostao w wikszoci przypadkw przeduone – na rne okresy. Niektre grupy podatnikw strac jednak w tym roku prawo do zwolnienia.