Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziem student

 • 28.03.2019Zatrudnianie cudzoziemców – za miesic wejdzie w ycie kolejna nowelizacja
  Pod koniec kwietnia br. w ycie wejdzie nowela ustawy o cudzoziemcach. Opublikowana ju w Dzienniku Ustaw nowelizacja zakada dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów.
  • 27.02.2019ZUS odmawia wydania zawiadcze A1
   Nowo opracowane wytyczne, które zaczy obowizywa od dnia 2 maja 2018 r. przewiduj: odejcie od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o powiadczenie dokumentu A1, uwzgldnienie na potrzeby postpowania poszerzonej listy tytuów pobytowych uprawniajcych cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a take uznanie rezydencji podatkowej obywatela pastwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyej tytuów pobytowych za bezwzgldnie obowizujce kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
   • 27.12.2018Praca cudzoziemców w Polsce jest monitorowana
    Wojewoda moe odmówi wydania zezwolenia na prac, jeeli z okolicznoci wynika, e wniosek o wydanie zezwolenia na prac zosta zoony dla pozoru, zezwolenie bdzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym ni wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopenia obowizków zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta moe odmówi wydania zezwolenia na prac sezonow lub wpisu owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji owiadcze.
    • 22.11.2018Zatrudnianie cudzoziemców – rzd przyj projekt zmian
     Ustawa o cudzoziemcach zostanie znowelizowana i dostosowana do unijnych regulacji – wynika z projektu, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowe przepisy maj w zaoeniu uatwia przybywanie do krajów Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych obywateli pastw trzecich, w tym gównie naukowców oraz studentów.
     • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
      Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
      • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
       Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
       • 27.10.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
        Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
        • 12.09.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
         Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
         • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
          Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
          • 18.05.2016Ubezpieczenie zdrowotne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
           1. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu  Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
           • 17.05.2016Ubezpieczenie zdrowotne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
            1. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu  Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
            • 18.02.2016Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
             Zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z pn. zm.) prawo do wiadcze w Polsce maj osoby ubezpieczone obowizkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spenieniu warunkw okrelonych w tej ustawie.
             • 11.02.2016Ubezpieczenie zdrowotne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
              Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
              • 10.02.2016Ubezpieczenie zdrowotne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
               Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
               • 09.03.2015Zatrudnianie cudzoziemcw - MPiPS zmienia zasad
                Resort pracy przygotowa nowe rozporzdzenie dotyczce przypadkw, w ktrych mona zatrudnia w Polsce cudzoziemcw bez koniecznoci uzyskania zezwolenia na prac. Bez zezwolenia przez cay rok pracowa bd mogli rwnie studenci i doktoranci przebywajcy na terenie Polski na podstawie wizy w celu odbycia nad Wis studiw.
                • 06.03.2015Zatrudnianie cudzoziemcw - MPiPS zmienia zasady
                 Resort pracy przygotowa nowe rozporzdzenie dotyczce przypadkw, w ktrych mona zatrudnia w Polsce cudzoziemcw bez koniecznoci uzyskania zezwolenia na prac. Bez zezwolenia przez cay rok pracowa bd mogli rwnie studenci i doktoranci przebywajcy na terenie Polski na podstawie wizy w celu odbycia nad Wis studiw.
                 • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
                  Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjtkowo trudn sytuacj materialn studenta zwolnienie z opat za usugi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminow zapat nalenoci, o ktrych mowa w regulaminach pobierania opat i zarzdzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Uczelnia ma obowizek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytuu?
                  • 23.01.2013Skadki ZUS 2013: Zmiany w zgaszaniu czonkw rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
                   Z dniem 1 stycznia 2013 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016), ktra wprowadzia m.in. zmiany w zakresie zgaszania do ubezpieczenia zdrowotnego czonkw rodziny. Zgodnie z nimi, osoba podlegajca obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowizana poinformowa patnika skadek o: czonkach rodziny podlegajcych zgoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznoci powodujcych konieczno dokonania zgoszenia, okolicznociach powodujcych konieczno ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okolicznoci.
                   • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia spoeczne
                    Z dniem 1 padziernika 2011 r. weszy w ycie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z pn. zm.), na mocy ktrych osoby sprawujce opiek nad dziemi na podstawie umowy uaktywniajcej podlegaj ubezpieczeniom spoecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spenione s warunki okrelone obowizujcymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporzdzania waciwych dokumentw ubezpieczeniowych za te osoby omwiono w niniejszej broszurze.
                    • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                     Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                     • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w zwizku z wykonywaniem pracy w Polsce
                      Cudzoziemcy z krajów nalecych do UE oraz z krajów, z którymi obowizuje ruch bezwizowy, mog przebywa i pracowa w Polsce do 3 miesicy bez koniecznoci uzyskiwania zezwole na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostaych cudzoziemców moliwe s na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane s przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, subowej) moliwe jest równie przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane s przez komendanta placówki Stray Granicznej.
                      • 19.11.2008Kto moe pracowa w Polsce bez zezwolenia?
                       Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec moe wykonywa prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli posiada zezwolenie na prac wydane przez wojewod waciwego ze wzgldu na siedzib pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjtków, a sporo cudzoziemców, którzy chc pracowa na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwa zezwolenia na prac.
                       • 08.10.2008Lewiatan chce uatwie w zatrudnianiu cudzoziemców
                        PKPP Lewiatan przedstawia postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsibiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbdne staje si zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjad do Polski, zaley od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki pastwa.
                        • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli pastw ssiadujcych z Polsk
                         Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemcw bez koniecznoci uzyskania zezwolenia na prac, obywatele pastw graniczcych z Rzeczpospolit Polsk i wykonujcych prac w okresie nieprzekraczajcym szeciu miesicy w cigu kolejnych dwunastu miesicy mog pracowa na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, e otrzymaj owiadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, ktre naley zarejestrowa w powiatowym urzdzie pracy waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania lub siedzib skadajcego owiadczenie.
                         • 19.07.2007Uatwienia dla pracownikw z Biaorusi, Rosji i Ukrainy
                          — 20 lipca 2007 r. wejdzie w ycie znowelizowane rozporzdzenie pozwalajce Rosjanom, Ukraicom i Biaorusinom pracowa w Polsce bez zezwolenia. Bd oni mogli zatrudnia si u polskich przedsibiorcw dwa razy w roku na trzymiesiczne okresy — powiedzia podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, ktra odbya si 18 lipca 2007 r. W konferencji wzi udzia rwnie zastpca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
                          • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno i osb z nimi wsppracujcych.
                           Celem poradnika jest omwienie obowizujcych od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno i osb z nimi wsppracujcych. Przedstawione zagadnienia dotycz zarwno osb prowadzcych dziaalno indywidualnie, jak i w ramach np. spki cywilnej (obowizujcy tryb postpowania w zakresie dokonywania rozlicze skadek na ubezpieczenia przez wsplnikw spek cywilnych zawiera rozdzia X).
                           • 30.08.2006Praca cudzoziemców bez zezwolenia
                            Sezonowi pracownicy w rolnictwie zatrudnieni legalnie nie bd musieli ubiega si o pozwolenie na prac. Nowe rozporzdzenie Ministra Pracy reguluje m.in. take sytuacj lekarzy i pielgniarek staystów, nauczycieli jzyków obcych, studentów obcokrajowców czy korespondentów zagranicznych mediów.