Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcom

 • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
  Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
  • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
   Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
   • 12.02.2020Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy
    Malta od wielu ju lat buduje swoj pozycj na europejskim oraz wiatowym rynku hazardu, w tym w szczególnoci gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% wiatowych operatorów gier hazardowych online posiada licencj maltask, a jak wskazuje si w mediach, tylko w cigu ostatnich trzech lat Malta przycigna ponad 160 dostawców gier hazardowych online.
    • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
     Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
     • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
      Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
      • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
       Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
        Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
        • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
         Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
         • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
          Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
          • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
           Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
           • 08.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
            Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
            • 07.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
             Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
             • 28.02.2019"Mama 4+" - Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce
              Program „Mama 4+” jest rodzicielskim wiadczeniem uzupeniajcym. Jest przeznaczone dla osób, które eby wychowa co najmniej czworo dzieci nie mogy podj pracy zarobkowej lub z niej zrezygnoway, a dzi yj na granicy ubóstwa, nie majc prawa do wiadcze nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce zapewni podstawowe rodki do ycia.
              • 27.02.2019"Mama 4+" - Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce
               Program „Mama 4+” jest rodzicielskim wiadczeniem uzupeniajcym. Jest przeznaczone dla osób, które eby wychowa co najmniej czworo dzieci nie mogy podj pracy zarobkowej lub z niej zrezygnoway, a dzi yj na granicy ubóstwa, nie majc prawa do wiadcze nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce zapewni podstawowe rodki do ycia.
               • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
                Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców: Rzd pracuje nad zwikszeniem liczby imigrantów
                 Wikszo migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, e rynek pracy w coraz wikszym stopniu potrzebuje pracowników na duszy okres. Std bardzo wane jest wypracowanie zacht do tego by migranci – w szczególnoci ci najbardziej podani na rynku pracy – zostawali w Polsce na duej. Coraz wyraniej wida take, e zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy bdzie wymagao otwarcia si na inne ni do tej pory kierunki migracji. Obecnie trwaj w rzdzie intensywne prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powysze wyzwania uwzgldniajc take m.in. kwestie bezpieczestwa - odpowiedziao MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj.
                 • 24.04.2018Konstytucja biznesu – zobacz, jakie zmiany czekaj przedsibiorców
                  Biznes na prób, oszczdno 1,2 tys. z przy rejestracji nowej firmy, bezterminowe zawieszenie dziaalnoci – to tylko kilka ze zmian, jakie ju 30 kwietnia wprowadza w ycie Konstytucja Biznesu. Przedsibiorcy zyskaj te swojego rzecznika, a cudzoziemcy i firmy zagraniczne dedykowan im jedn ustaw.
                  • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
                   Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
                   • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
                    Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
                    • 04.01.2018Zatrudnianie cudzoziemców – coraz wiksza skala i nowe przepisy
                     Polskie przedsibiorstwa zatrudniaj coraz wicej cudzoziemców, w tym przede wszystkim pracowników z Ukrainy – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Z pocztkiem roku w ycie weszy natomiast nowe regulacje dotyczce pracy sezonowej oraz krótkoterminowej.
                     • 14.12.2017Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy ws. przeniesienia wewntrz firmy
                      Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli pastw trzecich w ramach przeniesienia wewntrz przedsibiorstwa – nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud. Zmiany maj by korzystne dla tych pracodawców, którzy zatrudniaj pracowników równie w krajach trzecich.
                      • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
                       Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dostpna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
                       • 24.08.2017Coraz wicej problemów z zawiadczeniami A1 dla cudzoziemców
                        Zakad Ubezpiecze Spoecznych coraz czciej podejmuje decyzje o odmowie wydania zawiadcze A1 kierowcom, którzy s cudzoziemcami legalnie zatrudnionymi w Polsce – alarmuje Konfederacja Lewiatan. Organizacja twierdzi, e tego rodzaju przypadki mog mie bardzo negatywny wpyw na kondycj polskich przedsibiorstw transportowych.
                        • 23.08.2017Zatrudnianie cudzoziemców – bd nowe przepisy ws. przenoszenia pracowników
                         Do polskiego systemu prawnego wdroone zostan rozwizania przewidziane w unijnej dyrektywie ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli pastw trzecich w ramach przeniesienia wewntrz przedsibiorstwa – wynika z rzdowego projektu, który trafi w tym tygodniu do Sejmu.
                         • 13.06.2017WSA: Noclegi i transport nie s przychodem zleceniobiorcy
                          Z uzasadnienia: Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od okolicznoci miejsca wykonywania zlecenia s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie zleceniobiorcy.
                          • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
                           Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
                           • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców bdzie atwiejsze?
                            Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na prac przez cudzoziemców
                            • 15.12.2016500 z take dla uchodców z Ukrainy?
                             Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodców z Ukrainy
                             • 10.10.2016500 plus równie dla uchodców?
                              Interpelacja nr 5920 w sprawie programu 500 plus dla uchodców
                              • 05.09.2016Zatrudnianie cudzoziemcw – przepisy zostan zaostrzone
                               Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemcw zostan najprawdopodobniej zaostrzone – wynika z opublikowanego pod koniec lipca br. stanowiska sejmowej Rady Ochrony Pracy, ktra przychylia si do krytycznej opinii Pastwowej Inspekcji Pracy. Zmiany mog obj m.in. uprawnienia kontrolerw PIP. Rozwaane s take szkolenia nt. praw pracowniczych dla pracujcych w Polsce cudzoziemcw. 
                               • 02.09.2016Zatrudnianie cudzoziemcw – przepisy zostan zaostrzone 
                                Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemcw zostan najprawdopodobniej zaostrzone – wynika z opublikowanego pod koniec lipca br. stanowiska sejmowej Rady Ochrony Pracy, ktra przychylia si do krytycznej opinii Pastwowej Inspekcji Pracy. Zmiany mog obj m.in. uprawnienia kontrolerw PIP. Rozwaane s take szkolenia nt. praw pracowniczych dla pracujcych w Polsce cudzoziemcw. 
                                • 04.05.2016Zatrudnianie cudzoziemcw – praca sezonowa na nowych zasadach
                                 Prawo okrelajce zasady przyjmowania cudzoziemcw do pracy sezonowej i krtkoterminowej w Polsce zostan dostosowane do unijnych wymogw – wynika z projektu nowelizacji, ktry przygotowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                 • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                                  Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                                  • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudni cudzoziemca?
                                   Oprócz zezwolenia na prac (jeli w okrelonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbdny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjania PIP.
                                   • 22.10.2014Zasady skadania dokumentw ubezpieczeniowych: Zgoszenie do ubezpiecze
                                    Kada osoba objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgoszeniu do ubezpiecze. Dlatego te jako patnik skadek masz obowizek zgosi siebie (jako osob ubezpieczon) oraz pozostae osoby (pracownikw, zleceniobiorcw, osoby wsppracujce) w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych do odpowiednich ubezpiecze, w terminie 7 dni od daty powstania obowizku ubezpiecze, tj.:
                                    • 21.10.2014Zasady skadania dokumentw ubezpieczeniowych: Zgoszenie do ubezpiecze
                                     Kada osoba objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgoszeniu do ubezpiecze. Dlatego te jako patnik skadek masz obowizek zgosi siebie (jako osob ubezpieczon) oraz pozostae osoby (pracownikw, zleceniobiorcw, osoby wsppracujce) w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych do odpowiednich ubezpiecze, w terminie 7 dni od daty powstania obowizku ubezpiecze, tj.:
                                     • 31.01.2013Dane identyfikacyjne patnika skadek w dokumentach ubezpieczeniowych
                                      Na podstawie zgoszenia patnika skadek zakadane jest w ZUS konto patnika skadek, na ktrym rozliczane s skadki na poszczeglne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgoszonych przez tego patnika. Podanie prawidowych danych identyfikacyjnych w zgoszeniu patnika skadek, a nastpnie konsekwentne ich podawanie we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i patniczych ma istotne znaczenie dla poprawnoci rozliczenia skadek na koncie patnika. W zwizku z tym blok II zgoszenia patnika skadek (odpowiednio ZUS ZPA lub ZUS ZFA) albo dane identyfikacyjne przedsibiorcy we wniosku CEIDG-1 naley wypeni ze szczegln starannoci.
                                      • 14.08.2012Wykluczenie wykonawcy z udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nowe zasady
                                       21 lipca 2012 r. wesza w ycie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), która w art. 21 nowelizuje ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pón. zm.), dalej zwanej „ustaw Pzp” w zakresie rozszerzenia katalogu przesanek z art. 24 ust. 1 Pzp, skutkujcych wykluczeniem wykonawcy z udziau w postpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
                                       • 18.07.2012Nowe obowizki dla pracodawcw – ju od soboty
                                        Ju od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczn obowizywa przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywajcym na terytorium Polski. Ustawa nakada nowe obowizki na pracodawcw zatrudniajcych cudzoziemcw, m.in. konieczno sprawdzania dokumentw pobytowych.
                                        • 03.07.2012Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemcw podpisana
                                         Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa ustaw z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe przepisy, ktre zaostrzaj system sankcji, zaczn obowizywa jeszcze w lipcu tego roku.
                                         • 15.05.2012Przepisy o zatrudnianiu obcokrajowcw bd zmienione
                                          Uchwalona w ubiegym tygodniu przez Sejm ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza cay szereg zmian – gwnie nowe obowizki i sankcje dla pracodawcw. Aktualnie projektem zajmuje si Senat.
                                          • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsibiorcy
                                           Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisw ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej w zakresie kontroli
                                           • 03.01.2012Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantw
                                            Unia Europejska kontynuuje zabiegi majce na celu zmniejszenie zatrudnienia nielegalnych imigrantw na terenie pastw czonkowskich. Jeszcze pod koniec grudnia 2011 r. Rada Ministrw przyja projekt ustawy nakadajcej dodatkowe sankcje na firmy zatrudniajce nielegalnie przebywajcych na terytorium Polski cudzoziemcw, ktry ma wprowadzi do polskiego prawa regulacje unijnej dyrektywy 2009/52/WE. Projekt zosta ju skierowany do Sejmu.
                                            • 21.12.2011Rzd uszczelnia szar stref w zatrudnianiu cudzoziemcw
                                             Zatrudnianie obywateli pastw trzecich nielegalnie przebywajcych w Polsce bdzie zakazane. Pracodawcy, ktrzy nie zastosuj si do obowizujcych przepisw, bd podlega sankcjom karnym i administracyjnym – postanowi rzd, przyjmujc we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                             • 09.08.2011Nawet o 50% wicej zatrudnionych cudzoziemcw do koca roku- raport EWL
                                              Analitycy zakadaj nawet 50-procentowy wzrost zatrudnienia obcokrajowcw w Polsce do koca biecego roku. W raporcie agencji EastWestLink o stanie zatrudnienia cudzoziemcw w Polsce w pierwszej poowie 2011 przedstawione zostay zmiany na rynku pracy, wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie wrd polskich pracodawcw i pozostae czynniki, ktre stoj za zwikszonym napywem pracownikw z zagranicy.
                                              • 26.07.2011Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantw
                                               Rzd zwikszy sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantw; za „uporczywe zatrudnienie” bdzie grozi kara finansowa w wysokoci minimum 3000 z lub kara pozbawienia wolnoci. Pracodawcy naruszajcy przepisy mog take zosta pozbawieni dostpu do funduszy unijnych – wynika z projektu z 8 lipca 2011 r. ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                               • 10.12.2010Legalno zatrudnienia: Wkrtce jednolite sankcje za wykorzystywanie pracownikw spoza UE
                                                Trwaj prace nad wdroeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r., przewidujcej minimalne normy w odniesieniu do kar i rodkw stosowanych wobec pracodawcw zatrudniajcych nielegalnie obywateli krajw trzecich. Za szybkim wprowadzeniem w ycie tych rozwiza opowiada si Krajowa Izba Gospodarcza.  
                                                • 08.12.2010BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
                                                 Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich maj dziaa podmioty gospodarcze wiadczce usugi zdrowotne, wymg uzyskania zgody administracji rzdowej na tworzenie, zamykanie lub kontrol zakadw opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypat za usugi medyczne wiadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektre z rozwiza zawartych w rzdowym pakiecie ustaw zdrowotnych, ktre krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwaj prace nad omioma projektami nowych regulacji.