Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemc dyw

 • 27.02.2013Obowizek przekazania informacji IFT-1R
  IFT-1R to roczna informacja o wysokoci przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydentów, czyli osoby fizyczne niemajce w Polsce miejsca zamieszkania.
  • 29.04.2011Obowizek posiadania owiadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
   Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasad, zgodnie z któr podmiot uzyskujcy dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuu udziau w zyskach osób prawnych, z nalenoci licencyjnych i odsetek moe korzysta ze zwolnie przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, e nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od caoci swoich dochodów, bez wzgldu na ródo ich osigania.
   • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
    Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
    • 13.08.2007Opodatkowanie dywidend wypacanych osobom zagranicznym
     Pytanie: Mieszkam we Francji, w Polsce jednak uzyskuj dochody z tytuu udziau w spóce. W jaki sposób bd opodatkowane te dywidendy?
     • 25.04.2007Deklaracje i informacje o dokonanych wypatach i pobranym podatku dochodowym od osób prawnych od nierezydentów
      Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatnicy, jeeli nie maj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarzdu (nierezydenci), podlegaj obowizkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osigaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Generaln zasad obowizujc w przypadku opodatkowania osób prawnych, która ma zastosowanie take do nierezydentów, jest obowizek skadania deklaracji, wedug ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokoci dochodu (straty) osignitego od pocztku roku podatkowego i wpacanie na rachunek urzdu skarbowego zaliczek miesicznych w wysokoci rónicy midzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku podatkowego, a sum zaliczek nalenych za poprzednie miesice (art. 25 ust. 1).