Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemc

 • 11.09.2007Podatek od spadków i darowizn dla mieszkających za granicą
  Pytanie: Od kilku lat mieszkam razem z mężem w Wielkiej Brytanii. Mój mąż jest Anglikiem. Ostatnio od jego rodziców otrzymaliśmy darowiznę w postaci mieszkania. Czy taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce?
  • 07.09.2007Kary dla pracodawców nielegalnie zatrudniających obcokrajowców
   Projekt dyrektywy przewidujący kary dla pracodawców zatrudniających obywateli innych państw nielegalnie przebywających na terytorium UE jest — zdaniem PKPP Lewiatan — projektem zasadnym, choć zawiera kilka błędów, które mogą zwiększyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
   • 24.08.2007Opodatkowanie zysków giełdowych przez osobę zagraniczną
    Pytanie: Mieszkam w Niemczech, inwestuję na polskiej giełdzie. Czy od dochodów z tego tytułu muszę płacić podatek w Polsce?
    • 22.08.2007Dochody osób zagranicznych uzyskiwane w ramach wolnego zawodu
     Pytanie: Mieszkam na Węgrzech. Poprzez internet dokonuję tłumaczeń dla polskiej firmy. Czy dochody te będą opodatkowane w Polsce?
     • 21.08.2007Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby zagraniczne
      Pytanie: Jak są opodatkowane przychody osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu samodzielnej działalności, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych?
      • 20.08.2007Pobyt w Polsce powyżej 183 dni a nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy
       Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Pracuję jako członek zarządu w polskiej firmie i mój okres pobytu na terenie Polski przekroczył 183 dni w 2007 r. Czy w związku z tym podlegam nieograniczonemu czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
       • 13.08.2007Opodatkowanie dywidend wypłacanych osobom zagranicznym
        Pytanie: Mieszkam we Francji, w Polsce jednak uzyskuję dochody z tytułu udziału w spółce. W jaki sposób będą opodatkowane te dywidendy?
        • 09.08.2007Opodatkowanie odsetek przez osobę zagraniczną
         Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii. W Polsce jednak posiadam rachunek bankowy, z którego uzyskuję odsetki. W jaki sposób będą opodatkowane dochody z odsetek?
         • 03.08.2007MPiPS: Nieznaczny wzrost zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
          Pomimo dochodzących z rynku wielu sygnałów o zapotrzebowaniu na pracowników z zagranicy w I połowie 2007 roku liczba wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemca wzrosła nieznacznie w stosunku do analogicznego okresu roku 2006.
          • 26.07.2007Obowiązki płatnika zatrudniającego osobę z zagranicy
           Pytanie: Zamierzam zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę mieszkającą za granicą. Jakie obowiązki względem tej osoby będę miał jako płatnik?
           • 19.07.2007Ułatwienia dla pracowników z Białorusi, Rosji i Ukrainy
            — 20 lipca 2007 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie pozwalające Rosjanom, Ukraińcom i Białorusinom pracować w Polsce bez zezwolenia. Będą oni mogli zatrudniać się u polskich przedsiębiorców dwa razy w roku na trzymiesięczne okresy — powiedział podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 lipca 2007 r. W konferencji wziął udział również zastępca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
            • 06.07.2007KPP: Liberalizacja dostępu do polskiego rynku pracy umożliwi większą kontrolę nad ruchami migracyjnymi
             Od wczoraj obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji mogą podejmować pracę w Polsce na okres do 3 miesięcy w ciągu pół roku, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia kierunek zmian w prawie. Opowiadamy się jednak za otwarciem naszego rynku pracy także dla pracowników z innych krajów trzecich.
             • 20.06.2007MPiPS w sprawie ułatwień dla cudzoziemców
              W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi planowanych ułatwień dla cudzoziemców w podejmowaniu pracy w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz.1116) jest w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych.
              • 06.06.2007Rząd za większą swobodą działalności gospodarczej
               Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowe prawo ma zapewnił większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwił przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm.
               • 27.04.2007Holenderski rynek pracy otwarty dla Polaków
                W dniu 26 kwietnia br. Parlament Królestwa Niderlandów podjął decyzję o otwarciu od 1 maja 2007 r. rynku pracy dla obywateli 8 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE w 2004, a zatem także dla obywateli polskich.
                • 25.04.2007Deklaracje i informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku dochodowym od osób prawnych od nierezydentów
                 Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (nierezydenci), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Generalną zasadą obowiązującą w przypadku opodatkowania osób prawnych, która ma zastosowanie także do nierezydentów, jest obowiązek składania deklaracji, według ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacanie na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1).
                 • 11.04.2007KPP: Potrzeby rynku wymagają aktywnej polityki migracyjnej
                  Konfederacja Pracodawców Polskich z zadowoleniem przyjęła projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewidujący dalszą liberalizację dostępu do rynku pracy. Zgodnie z planami cudzoziemcy będą mogli legalnie pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Regulacja ta jest szczególnie ważna teraz, kiedy rozpoczyna się sezon w budownictwie.
                  • 30.03.2007Minister Anna Kalata uzyskała poparcie Sejmu
                   Sejm RP odrzucił 29 marca 2007 r. wniosek o udzielenie wotum nieufności Minister Pracy i Polityki Społecznej Annie Kalacie. Premier Jarosław Kaczyński podczas debaty stwierdził, że koalicja odrzuci ten wniosek z całym przekonaniem. Jego zdaniem Minister Kalata dobrze realizuje politykę społeczną obecnego rządu. Wśród osiągnięć MPiPS wymienił m.in. zaawansowane prace nad zawarciem umowy społecznej oraz program polityki rodzinnej. W trakcie dyskusji posłowie przywoływali również znaczący spadek bezrobocia czy powstały właśnie w resorcie pracy projekt corocznej waloryzacji rent i emerytur.
                   • 29.03.2007Ograniczenie dopłat z ZFŚS tylko do wypoczynku w kraju jest niezgodne z Konstytucją
                    28 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
                    • 22.02.2007Ministrowie pracy i budownictwa o poprawie sytuacji na rynku pracy
                     Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata i Minister Budownictwa Andrzej Aumiller rozmawiali 21 lutego 2007 r. na temat wspólnych działań, służących poprawie sytuacji na rynku pracy. Za szczególnie ważne uznali zaspokojenie deficytu pracowników w budownictwie. Niedobór w tej branży jest szacowany na 150 tys. osób.
                     • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                      Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                      • 31.01.2007Nowe przepisy o dowodach osobistych
                       Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
                       • 10.01.2007MPiPS: Otwarcie rynku pracy dla obywateli UE-15 i EFTA
                        Minister Anna Kalata 10 stycznia 2007 r. uchyliła rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
                        • 09.01.2007MPiPS: Bułgarzy i Rumuni mogą pracować w Polsce bez zezwoleń
                         Od 1 stycznia 2007 r., czyli od momentu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, obywatele tych państw mogą zostać zatrudnieni w Polsce bez uzyskiwania zezwolenia na pracę. Zostali oni objęci przepisami artykułu 87 ustęp 1 zdanie 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Stanowi on, że z tego obowiązku są zwolnieni cudzoziemcy, posiadający obywatelstwo państw członkowskich UE.
                         • 11.10.2006Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych dla osoby prawnej
                          Pytanie podatnika: dotyczy potwierdzenia, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych może być udzielone osobie prawnej uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
                          • 08.10.2006Wyjaśnienie MPiPS dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców
                           W związku z informacjami w mediach, sugerującymi dyskryminowanie zagranicznych pracodawców, prowadzących firmy na terenie Polski, MPiPS wyjaśnia:
                           • 06.09.2006Nowa ustawa o PIP zaostrzy sankcje wobec pracodawców za łamanie prawa pracy
                            Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Rząd pozytywnie ocenia projekt ustawy. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Nie zmieni ona dotychczasowego statusu PIP jako organu podlegającego Sejmowi RP, ale poprawi ochronę praw pracowników. Ma zapobiegać zjawisku nielegalnego zatrudniania, usprawnić kontrole i nadzór prowadzone przez Inspekcję, zaostrzy też sankcje wobec pracodawców za łamanie prawa pracy.
                            • 30.08.2006Praca cudzoziemców bez zezwolenia
                             Sezonowi pracownicy w rolnictwie zatrudnieni legalnie nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy reguluje m.in. także sytuację lekarzy i pielęgniarek stażystów, nauczycieli języków obcych, studentów obcokrajowców czy korespondentów zagranicznych mediów.
                             • 05.07.2006Zakup i sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (1)
                              Niezwykle istotną sprawą, od której należałoby zacząć omawianie problematyki zakupu i sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych, jest kwestia umowy sprzedaży, chwili i miejsca zawarcia tej umowy w aspekcie prawa cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego.
                              • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynności cywilnoprawnych
                               Prowadząc sprzedaż lub nawet kupując na aukcjach internetowych powinniśmy mieć świadomość, iż fiskus może upomnieć się o swoje prawa, wynikające z przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjaśnienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzących transakcje internetowe obowiązek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec się przed kłopotami ze strony urzędu podatkowego.
                               • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                                2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
                                • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                                 2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                                 • 12.01.2006Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
                                  Dnia 14 stycznia 2006 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Niektóre ze zmian zawartych w powyższej noweli weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2006 r. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą nie tylko świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracodawców, ale także świadczeń wypłacanych przez organ właściwy (urząd miasta lub gminy). Poniżej przedstawiamy zmiany, które wchodzą 14 stycznia, a które dotyczą świadczeń realizowanych przez pracodawców zobowiązanych ustawowo do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych.

                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]