Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemc

 • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
  Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
  • 20.09.2011Konsekwencje podatkowe nabywania usług zagranicznych doradców
   Jeśli polska spółka nabywa od kontrahentów usługi wykonywane i wykorzystywane wyłącznie poza granicami Polski, spółka ta nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium RP. W omawianej sprawie natomiast wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest osiągnięcie przychodów mają miejsce poza terytorium Polski - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
   • 06.09.2011ZUS: Ubezpieczony identyfikowany PESEL-em
    NIP nie będzie już stosowany jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek.
    • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
     Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
     • 09.08.2011Nawet o 50% więcej zatrudnionych cudzoziemców do końca roku- raport EWL
      Analitycy zakładają nawet 50-procentowy wzrost zatrudnienia obcokrajowców w Polsce do końca bieżącego roku. W raporcie agencji EastWestLink o stanie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w pierwszej połowie 2011 przedstawione zostały zmiany na rynku pracy, wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie wśród polskich pracodawców i pozostałe czynniki, które stoją za zwiększonym napływem pracowników z zagranicy.
      • 02.08.2011Zmiany ws. zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu
       Od piątku (28 lipca) obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z 20 lipca 2011 r.) ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Główne zmiany dotyczą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
       • 01.08.2011NIP wciąż obowiązkowy dla osób fizycznych?
        Niewiele może pozostać z projektowanych zmian dotyczących posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej – alarmują Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorców. Obawy pracodawców budzą poprawki wprowadzone do projektu w ubiegłym tygodniu przez Senat.
        • 26.07.2011Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
         Rząd zwiększy sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów; za „uporczywe zatrudnienie” będzie grozić kara finansowa w wysokości minimum 3000 zł lub kara pozbawienia wolności. Pracodawcy naruszający przepisy mogą także zostać pozbawieni dostępu do funduszy unijnych – wynika z projektu z 8 lipca 2011 r. ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
         • 09.05.2011Szykują się zmiany w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu
          Pracodawcy mający zamiar zatrudnić cudzoziemca (z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii lub Gruzji) będą musieli liczyć się z dodatkowymi wymogami prawnymi – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 26 kwietnia 2011 r.
          • 29.04.2011Obowiązek posiadania oświadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
           Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podmiot uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z należności licencyjnych i odsetek może korzystać ze zwolnień przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, że nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
           • 19.04.2011Będą nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
            Rząd chce wprowadzić w życie nowe przepisy, mające na celu przeciwdziałanie zatrudnianiu nielegalnych imigrantów. Planowane regulacje określają m.in. szereg obowiązków oraz ewentualnych kar, które mogą spotkać pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających na terenie kraju obywateli państw trzecich – wynika z opublikowanych przez MPiPS założeń do projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
            • 13.04.2011Rząd zapowiada uregulowanie kwestii zatrudniania cudzoziemców
             Zakaz zatrudniania cudzoziemca przebywającego w naszym kraju nielegalnie. Pracodawca będzie musiał posiadać kopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego pobytu swojego pracownika – to tylko część założeń do ustawy, która ma uregulować kwestie zatrudniania cudzoziemców.
             • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców
              Według danych MSWiA w ubiegłym roku szef resortu Jerzy Miller wydał 336 zezwoleń na zakup przez cudzoziemców nieruchomości - gruntów rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Zezwolenia obejmują też zakup akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
              • 25.03.2011Uznanie za zmarłego – na czym polega procedura?
               Uznanie za zmarłego jest to specyficzna instytucja prawna stosowana w przypadku zaginięcia osoby fizycznej przy uwzględnieniu określonego w przepisach upływu czasu od momentu zaginięcia tej osoby. Wynikiem uznania za zmarłego jest sądowe ustalenie śmierci danej osoby fizycznej.
               • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                • 25.02.2011Inwestorzy na GPW - coraz więcej cudzoziemców
                 Udział zagranicznych inwestorów w obrotach na polskim rynku akcji pozostaje na wysokim poziomie i wynosi 46 proc. - wynika z przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku badania struktury inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych. Najwięcej zleceń (84 proc.)  pochodzi z Wielkiej Brytanii, aktywni są również inwestorzy z Belgii, Węgier i Austrii.  
                 • 10.02.2011Absurd zupełny: Zagraniczna renta w wysokości 40 zł i brak możliwości uzyskania statusu bezrobotnego
                  Interpelacja nr 19808 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy przez osobę mającą przyznaną rentę zagraniczną
                  • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                   Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                   • 31.01.2011Obowiązek meldunkowy do końca 2013 roku
                    Interpelacja nr 19642 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących zniesienia meldunku
                    • 25.01.2011Akt urodzenia
                     Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego stwierdzającym fakt narodzin dziecka. Stanowi wyłączny dowód tego zdarzenia. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na obszarze którego stwierdzono urodzenie. Można go obalić tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu.
                     • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                      Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                      • 13.12.2010Zatrudnianie cudzoziemców – uproszczone procedury także po 31 grudnia 2010
                       Przedłużenie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy przewidują zatwierdzone w ubiegłym tygodniu nowelizacje rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczególne warunki wydawania takich zezwoleń.  
                       • 10.12.2010Legalność zatrudnienia: Wkrótce jednolite sankcje za wykorzystywanie pracowników spoza UE
                        Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli krajów trzecich. Za szybkim wprowadzeniem w życie tych rozwiązań opowiada się Krajowa Izba Gospodarcza.  
                        • 08.12.2010BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
                         Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich mają działać podmioty gospodarcze świadczące usługi zdrowotne, wymóg uzyskania zgody administracji rządowej na tworzenie, zamykanie lub kontrolę zakładów opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypłat za usługi medyczne świadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektóre z rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie ustaw zdrowotnych, które krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwają prace nad ośmioma projektami nowych regulacji.  
                         • 03.12.2010Zagraniczne inwestycje hamowane przez biurokrację
                          Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez organy administracji to jedna z głównych barier w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski – wynika z ustaleń Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Firmy lokujące swoje przedsięwzięcia nad Wisła narzekają też na funkcjonowanie systemu zachęt inwestycyjnych oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego.  
                          • 03.12.2010Polscy przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają obcokrajowców
                           Badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) wykazały, że polscy przedsiębiorcy wolą zatrudniać osoby z polskim obywatelstwem. Projekt badawczy wykonano w ramach programu „Sąsiedzi czy intruzi – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce”.
                           • 26.10.2010Swoboda działalności gospodarczej – kolejne propozycje ułatwień dla przedsiębiorców
                            Skrócenie czasu oczekiwania przez przedsiębiorcę na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej, zniesienie obowiązku okazania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, możliwość reprezentowania firmy przez pełnomocnika również drogą elektroniczną – takie zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki.
                            • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                             Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                             • 31.08.2010KIG chce przedłużenia ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
                              Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zniesienie terminu, w którym miałyby przestać obowiązywać uproszczenia w procedurze zatrudniania grup cudzoziemców. Propozycję pozytywnie ocenia Krajowa Izba Gospodarcza. Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców - przekonuje środowisko przedsiębiorców.
                              • 16.07.2010Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku
                               Od 17 czerwca można bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste za pomocą Internetu. Chociaż dotyczy to tylko tych dokumentów, które zostały przeniesione do systemu elektronicznego (czyli 12 milionów spośród 18,8 milionów ksiąg), to do 2 lipca 2010 r. ponad 800 tysięcy osób przejrzało swoje księgi wieczyste przez Internet.
                               • 15.07.2010Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
                                Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego.
                                • 05.02.2010Przedsiębiorcy popierają zmiany w promocji zatrudnienia
                                 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do społecznych konsultacji propozycje zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej uważają, że nowelizacja może pozytywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia.
                                 • 29.01.2010PCC: Jednolita podstawa opodatkowania dla umów sprzedaży
                                  Ujednolicenie regulacji dotyczącej zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, bez względu na to, czy umowa sprzedaży jest zawierana przez rezydentów i nierezydentów, i wprowadzenie zasady, że w każdym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa, to jedne z głównych założeń uchwalonej na 59. posiedzeniu Sejmu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
                                  • 22.01.2010ETS: Polscy pracownicy nie tylko dla niemieckich firm
                                   Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Niemcy naruszyły prawo wspólnotowe, ograniczając jedynie do przedsiębiorstw niemieckich możliwość zawierania umów z polskimi przedsiębiorstwami na wykonywanie prac na swoim terytorium. Takie ograniczenie jest dyskryminujące i nie może być uzasadnione – stwierdził ETS.
                                   • 05.01.2010Podatki 2010 – Jednolita procedura zwrotu podatku VAT dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej
                                    Interpelacja nr 12671 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o podatku VAT
                                    • 07.12.2009Co blokuje napływ zagranicznych inwestycji?
                                     Zagospodarowanie przestrzenne, proces budowlany, prawo podatkowe, funkcjonowanie  specjalnych stref ekonomicznych, realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii oraz legalizacja pobytu cudzoziemców – to dziedziny, w których występują najważniejsze bariery blokujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Konferencja poświęcona omówieniu została zorganizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                                     • 20.11.2009Zezwolenie na pracę typu A
                                      Mimo wielu ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy wciąż wielu cudzoziemców musi uzyskiwać zezwolenie na pracę. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyskać). Dwuetapową procedurę obejmującą uzyskanie w pierwszej kolejności przyrzeczenia pracy, a następnie zezwolenia uproszczono, rezygnując z konieczności uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
                                      • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w związku z wykonywaniem pracy w Polsce
                                       Cudzoziemcy z krajów należących do UE oraz z krajów, z którymi obowiązuje ruch bezwizowy, mogą przebywać i pracować w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostałych cudzoziemców możliwe są na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane są przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, służbowej) możliwe jest również przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane są przez komendanta placówki Straży Granicznej.
                                       • 16.09.2009IKE także dla niektórych cudzoziemców
                                        Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zakłada on, że obywatele państw członkowskich UE oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej do polskich rezydentów, będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE). Przepisy projektowanej ustawy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nierezydentów podatkowych.
                                        • 27.08.2009Orzecznictwo podatkowe: Przekroczenie terminu na zwrot VAT nierezydentowi
                                         Polskie przepisy dotyczące zwrotu VAT podmiotom zagranicznym (nierezydentom) ustanawiają 6-miesięczny termin na dokonanie zwrotu, natomiast nie regulują kwestii ewentualnych odsetek od nieterminowego zwrotu VAT. W sytuacji gdy podmiot zagraniczny otrzymał zwrot VAT z przekroczeniem 6-miesięcznego terminu, przysługują mu odsetki w wysokości takiej samej jak odsetki od nadpłaty – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 06.08.2009Więcej zatrudnionych „na czarno”
                                          Z przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski wynika, że w I półroczu br. - pomimo mniejszej o połowę liczby postępowań w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - wzrosła ilość wykrytych przypadków nielegalnego zatrudnienia. W opinii głównego inspektora pracy to dowód na sprawną i skuteczną pracę specjalnej grupy inspektorów, skierowanych tylko do tych działań.
                                          • 29.05.2009Umowy sprzedaży Stoczni Gdynia i Szczecin podpisane
                                           Zostały podpisane umowy w sprawie sprzedaży aktywów Stoczni Szczecin i Gdynia. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad poinformował Komisję Europejską, że wszelkie czynności dotyczące sprzedaży aktywów zostały przeprowadzone zgodnie z ustaleniami zawartymi z Komisją, i zwrócił się do niej o wyznaczenie terminu zamknięcia procesu kompensacji prowadzonego zgodnie z tzw. specustawą stoczniową.
                                           • 10.02.2009BUSINESSEUROPE: Protekcjonizm to zła odpowiedź na recesję
                                            Konfederacja Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE skrytykowała podjęte w ubiegłym tygodniu w kilku krajach UE akcje protestacyjne przeciw zatrudnianiu cudzoziemców. Zdaniem organizacji, w której polskich przedsiębiorców reprezentuje PKPP Lewiatan, protekcjonizm nie jest właściwą reakcją na recesję.
                                            • 23.01.2009Środki z Funduszu Granic Zewnętrznych dla Polski
                                             Komisja Europejska przyjęła wieloletni program dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, a także pierwszy program roczny – na 2007 r. W całym okresie finansowania Polska ma otrzymać łącznie 78 mln euro. Całkowity budżet Funduszu Granic Zewnętrznych do 2013 r. wynosi 1,8 mld euro.
                                             • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
                                              Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
                                              • 14.11.2008Za mało aktywnych zawodowo
                                               Interpelacja nr 4850 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
                                               • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                                Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                                • 29.10.2008Planowane zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów
                                                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w wielu przypadkach różnicuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i osoby nie mieszkające w Polsce. Różnice dotyczą przede wszystkim opodatkowania przychodów wymienionych w art. 13, czyli przychodów z samodzielnej działalności, np.: z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów spółek, przychody z praw autorskich i przychody z umów zleceń lub umów o dzieło.