Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemc

 • 28.06.2013Opłaty za dane z państwowych rejestrów zostaną obniżone
  Część opłat pobieranych za udostępnienie danych z rejestrów państwowych zostanie obniżona – zmiany przewidują trzy projekty rozporządzeń, opublikowane w czwartek przez rząd. W niektórych przypadkach oznacza to obniżkę stawki z 31 do 5 zł.
  • 27.02.2013Obowiązek przekazania informacji IFT-1R
   IFT-1R to roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydentów, czyli osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
   • 20.02.2013Nowe obowiązki dla firm zatrudniających cudzoziemców
    Resort pracy szykuje zmianę zasad w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Na firmy powierzające pracę osobom spoza UE i państw stowarzyszonych nałożone zostaną nowe obowiązki informacyjne. Za ich niedopełnienie przewidziano karę grzywny.
    • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło
     Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. składanie zeznań rocznych – dotyczą także cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów (przychodów) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.
     • 31.01.2013Dane identyfikacyjne płatnika składek w dokumentach ubezpieczeniowych
      Na podstawie zgłoszenia płatnika składek zakładane jest w ZUS konto płatnika składek, na którym rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez tego płatnika. Podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych w zgłoszeniu płatnika składek, a następnie konsekwentne ich podawanie we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych ma istotne znaczenie dla poprawności rozliczenia składek na koncie płatnika. W związku z tym blok II zgłoszenia płatnika składek (odpowiednio ZUS ZPA lub ZUS ZFA) albo dane identyfikacyjne przedsiębiorcy we wniosku CEIDG-1 należy wypełnić ze szczególną starannością.
      • 23.01.2013Składki ZUS 2013: Zmiany w zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
       Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016), która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Zgodnie z nimi, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązana poinformować płatnika składek o: członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia, okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
       • 03.12.2012Podatki 2013: Wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe
        Interpelacja nr 9683 do ministra finansów w sprawie podwyżki stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe
        • 06.11.2012Zatrudnienie na podstawie Karty Polaka
         Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę?
         • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
          Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
          • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
           Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
           • 04.10.2012Celnicy będą mogli karać mandatami
            Celnicy będą mogli wymierzać kierowcom mandaty karne, m.in. za niedostosowanie się do poleceń. W przypadku kierowców zawodowych kontrola celna otrzyma prawo do karania za naruszenie warunków przewozu czy też przekroczenie czasu pracy – rozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy celnych przewiduje projekt rozporządzenia, opublikowany wczoraj przez resort finansów.
            • 01.10.2012Przewóz broni i amunicji przez podróżnych
             Zasady przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców zostały uregulowane przez przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (zwanej dalej: „ustawą”) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Bronią w rozumieniu ustawy (art. 4 ust.1) jest:
             • 12.09.2012Obowiązki polskich banków zdjęć wypłacających należności fotografom z zagranicy
              Użytkownikami stocków mogą być zarówno osoby fizyczne, jak też prawne, z Polski lub też spoza jej terytorium. Osoby odpowiedzialne za wypłaty należności dla fotografów powinny dysponować dokładnymi informacjami w tym zakresie. Wynika to z tego, że jeżeli wypłata należności następuje na rzecz nierezydenta, czyli podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby bądź zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zastosowanie znajdą przepisy o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz o konieczności pobierania tzw. podatku u źródła.
              • 27.08.2012Zasiłek dla bezrobotnych
               Interpelacja nr 6029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych
               • 14.08.2012Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nowe zasady
                21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), która w art. 21 nowelizuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp” w zakresie rozszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Pzp, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
                • 01.08.2012Nowa polityka migracyjna – informacja po posiedzeniu rządu
                 Ministrowie zapoznali się we wtorek z założeniami nowej polityki migracyjnej, przygotowanymi przez ministra spraw wewnętrznych. Dokument został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami świata nauki.
                 • 19.07.2012Pomoc społeczna – od 1 października wyższe progi i świadczenia
                  Od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość samych świadczeń – wynika z ogłoszonego we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 529 zł miesięcznie.
                  • 18.07.2012Nowe obowiązki dla pracodawców – już od soboty
                   Już od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, m.in. konieczność sprawdzania dokumentów pobytowych.
                   • 09.07.2012Pomoc społeczna – wyższe progi dochodowe od października
                    Od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do poboru świadczeń z pomocy społecznej – przewiduje projekt (z 6 lipca 2012 r.) rozporządzenia Rady Ministrów. Automatycznie wzrosną również maksymalne kwoty zasiłków.
                    • 03.07.2012Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców podpisana
                     Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe przepisy, które zaostrzają system sankcji, zaczną obowiązywać jeszcze w lipcu tego roku.
                     • 17.05.2012Prezydent podpisał ustawę o cudzoziemcach
                      Cudzoziemcy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, będą mieć ułatwioną drogę do uzyskiwania pobytu i zatrudnienia w Polsce – zmiany przewiduje podpisana we wtorek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                      • 15.05.2012Przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców będą zmienione
                       Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza cały szereg zmian – głównie nowe obowiązki i sankcje dla pracodawców. Aktualnie projektem zajmuje się Senat.
                       • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsiębiorcy
                        Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
                        • 21.03.2012Łatwiej będzie zatrudnić obcokrajowca
                         Polscy pracodawcy będą mogli łatwiej zatrudnić obcokrajowców z państw trzecich, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Skierowana do Sejmu nowelizacja zakłada zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                         • 28.02.2012Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
                          Stosownie do art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak i nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowią wykroczenia.
                          • 22.02.2012Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami
                           Polska wdroży do swojego prawa kolejne dyrektywy unijne w sprawie pracy cudzoziemców. Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w odpowiednich przepisach.
                           • 03.01.2012Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
                            Unia Europejska kontynuuje zabiegi mające na celu zmniejszenie zatrudnienia nielegalnych imigrantów na terenie państw członkowskich. Jeszcze pod koniec grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na firmy zatrudniające nielegalnie przebywających na terytorium Polski cudzoziemców, który ma wprowadzić do polskiego prawa regulacje unijnej dyrektywy 2009/52/WE. Projekt został już skierowany do Sejmu.
                            • 29.12.2011Prezydent podpisał kilka ważnych ustaw
                             Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w tym tygodniu kilka istotnych ustaw, m.in. tzw. ustawę okołobudżetową, nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nowelizację ustawy o ewidencji ludności. Podpisanie dokumentów przez prezydenta oznacza, że już 1 lutego 2012 r. zacznie obowiązywać nowa, wyższa składka rentowa, a zniesienie obowiązku meldunku zostanie przełożone z 2013 r. na 2014 r.
                             • 21.12.2011Rząd uszczelnia szarą strefę w zatrudnianiu cudzoziemców
                              Zatrudnianie obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Polsce będzie zakazane. Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, będą podlegać sankcjom karnym i administracyjnym – postanowił rząd, przyjmując we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                              • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                               Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                               • 20.09.2011Konsekwencje podatkowe nabywania usług zagranicznych doradców
                                Jeśli polska spółka nabywa od kontrahentów usługi wykonywane i wykorzystywane wyłącznie poza granicami Polski, spółka ta nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium RP. W omawianej sprawie natomiast wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest osiągnięcie przychodów mają miejsce poza terytorium Polski - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                                • 06.09.2011ZUS: Ubezpieczony identyfikowany PESEL-em
                                 NIP nie będzie już stosowany jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek.
                                 • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
                                  Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
                                  • 09.08.2011Nawet o 50% więcej zatrudnionych cudzoziemców do końca roku- raport EWL
                                   Analitycy zakładają nawet 50-procentowy wzrost zatrudnienia obcokrajowców w Polsce do końca bieżącego roku. W raporcie agencji EastWestLink o stanie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w pierwszej połowie 2011 przedstawione zostały zmiany na rynku pracy, wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie wśród polskich pracodawców i pozostałe czynniki, które stoją za zwiększonym napływem pracowników z zagranicy.
                                   • 02.08.2011Zmiany ws. zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu
                                    Od piątku (28 lipca) obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (z 20 lipca 2011 r.) ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Główne zmiany dotyczą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
                                    • 01.08.2011NIP wciąż obowiązkowy dla osób fizycznych?
                                     Niewiele może pozostać z projektowanych zmian dotyczących posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej – alarmują Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorców. Obawy pracodawców budzą poprawki wprowadzone do projektu w ubiegłym tygodniu przez Senat.
                                     • 26.07.2011Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
                                      Rząd zwiększy sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów; za „uporczywe zatrudnienie” będzie grozić kara finansowa w wysokości minimum 3000 zł lub kara pozbawienia wolności. Pracodawcy naruszający przepisy mogą także zostać pozbawieni dostępu do funduszy unijnych – wynika z projektu z 8 lipca 2011 r. ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                      • 09.05.2011Szykują się zmiany w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu
                                       Pracodawcy mający zamiar zatrudnić cudzoziemca (z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii lub Gruzji) będą musieli liczyć się z dodatkowymi wymogami prawnymi – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 26 kwietnia 2011 r.
                                       • 29.04.2011Obowiązek posiadania oświadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
                                        Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podmiot uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z należności licencyjnych i odsetek może korzystać ze zwolnień przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, że nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
                                        • 19.04.2011Będą nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
                                         Rząd chce wprowadzić w życie nowe przepisy, mające na celu przeciwdziałanie zatrudnianiu nielegalnych imigrantów. Planowane regulacje określają m.in. szereg obowiązków oraz ewentualnych kar, które mogą spotkać pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających na terenie kraju obywateli państw trzecich – wynika z opublikowanych przez MPiPS założeń do projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
                                         • 13.04.2011Rząd zapowiada uregulowanie kwestii zatrudniania cudzoziemców
                                          Zakaz zatrudniania cudzoziemca przebywającego w naszym kraju nielegalnie. Pracodawca będzie musiał posiadać kopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego pobytu swojego pracownika – to tylko część założeń do ustawy, która ma uregulować kwestie zatrudniania cudzoziemców.
                                          • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców
                                           Według danych MSWiA w ubiegłym roku szef resortu Jerzy Miller wydał 336 zezwoleń na zakup przez cudzoziemców nieruchomości - gruntów rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Zezwolenia obejmują też zakup akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
                                           • 25.03.2011Uznanie za zmarłego – na czym polega procedura?
                                            Uznanie za zmarłego jest to specyficzna instytucja prawna stosowana w przypadku zaginięcia osoby fizycznej przy uwzględnieniu określonego w przepisach upływu czasu od momentu zaginięcia tej osoby. Wynikiem uznania za zmarłego jest sądowe ustalenie śmierci danej osoby fizycznej.
                                            • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                                             Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                                             • 25.02.2011Inwestorzy na GPW - coraz więcej cudzoziemców
                                              Udział zagranicznych inwestorów w obrotach na polskim rynku akcji pozostaje na wysokim poziomie i wynosi 46 proc. - wynika z przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku badania struktury inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych. Najwięcej zleceń (84 proc.)  pochodzi z Wielkiej Brytanii, aktywni są również inwestorzy z Belgii, Węgier i Austrii.  
                                              • 10.02.2011Absurd zupełny: Zagraniczna renta w wysokości 40 zł i brak możliwości uzyskania statusu bezrobotnego
                                               Interpelacja nr 19808 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy przez osobę mającą przyznaną rentę zagraniczną
                                               • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                                Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                                • 31.01.2011Obowiązek meldunkowy do końca 2013 roku
                                                 Interpelacja nr 19642 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących zniesienia meldunku
                                                 • 25.01.2011Akt urodzenia
                                                  Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego stwierdzającym fakt narodzin dziecka. Stanowi wyłączny dowód tego zdarzenia. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na obszarze którego stwierdzono urodzenie. Można go obalić tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu.
                                                  • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                                                   Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »