Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 18.09.2020Co dalej z OFE?
  Planowana na 2020 rok reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych zostaa zatrzymana przez Senat RP. Jednak z zapowiedzi medialnych wynika, e rzd chce wróci do reformy OFE w 2021 roku. Pojawiajce si informacje utrudniaj przejcie na emerytur osobom w wieku przedemerytalnym oraz nie pozwalaj na planowanie swojej przyszoci finansowej ponad 16 mln ubezpieczonych. Kiedy rzd zamierza wyjani sytuacj zwizan z reform OFE? - pytaj posanki w interpelacji do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • 14.09.2020Zasiek macierzyski jednak bez ekonomicznych efektów pandemii?
   Do Sejmu trafi poselski projekt zmian w ustawie o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Posowie Lewicy proponuj ochron kobiet przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi z tytuu tymczasowego obnienia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii. Nowela miaaby wej w ycie z moc od 31 marca br.  
   • 11.09.2020System emerytalny zagroony przez demografi i pandemi
    Recesja zwizana z pandemi koronawirusa dodatkowo uderza w polski system emerytalny – ostrzegaj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. W przyszym roku dochody skadkowe funduszu emerytalnego FUS maj by nisze o przeszo 10 mld z wzgldem zaoe. Problemy stale pogbia te coraz gorsza sytuacja demograficzna.
    • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
     Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
     • 30.06.2020Problemy ubezpieczenia spoecznego zleceniobiorców
      Za niezgoszenie zleceniobiorcy do ZUS odpowiada zleceniodawca, a nie zleceniobiorca, który bardzo czsto nie jest w stanie stwierdzi i nie wie, czy zosta w ogóle zarejestrowany w ZUS. Ten problem sta si szczególnie uciliwy w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Po pierwsze - brak ubezpieczenia wywouje powane zagroenie ycia i zdrowia, po drugie za - jeli zleceniobiorca nie jest ubezpieczony, to zleceniodawca nie moe wystpi w jego imieniu o wypat wiadczenia postojowego w momencie, gdy dochodzi do wstrzymania pracy.
      • 24.06.2020ZUS: Nowe rozwizania w tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0
       Nowe rozwizania rozszerzaj pomoc dla przedsibiorców i zleceniobiorców w zakresie:  1. wiadczenia postojowego dla:  ⇒ osób prowadzcych dziaalno gospodarcz: wiadczenie bdzie przysugiwao osobie prowadzcej pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie przepisów Prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytu do ubezpiecze spoecznych pod warunkiem, e osoba ta podlegaa ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
       • 23.06.2020ZUS: Nowe rozwizania w tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0
        Nowe rozwizania rozszerzaj pomoc dla przedsibiorców i zleceniobiorców w zakresie:  1. wiadczenia postojowego dla:  ⇒ osób prowadzcych dziaalno gospodarcz: wiadczenie bdzie przysugiwao osobie prowadzcej pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie przepisów Prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytu do ubezpiecze spoecznych pod warunkiem, e osoba ta podlegaa ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
        • 19.06.2020Sejm zajmie si emeryturami osób z rocznika '53
         Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) zostan dostosowane do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy czci urodzonych w 1953 r. kobiet. Rzdowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafi ju do Sejmu. Zmiany bd szersze wzgldem wyroku TK i maj odnosi si take do mczyzn. Nowela moe mie bezporedni wpyw na niemal 130 tys. osób.
         • 18.06.2020Sejm zajmie si emeryturami osób z rocznika '53
          Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) zostan dostosowane do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy czci urodzonych w 1953 r. kobiet. Rzdowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafi ju do Sejmu. Zmiany bd szersze wzgldem wyroku TK i maj odnosi si take do mczyzn. Nowela moe mie bezporedni wpyw na niemal 130 tys. osób.
          • 11.05.2020Zoye wniosek w ramach Tarczy Finansowej? Dowiedz si jakie dane ZUS przekaza do PFR
           Zgodnie z obowizujcymi przepisami, ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawa z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, w przypadku zoenia przez przedsibiorc wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczce stanu zatrudnienia oraz salda na koncie patnika.
           • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
            Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
            • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
             Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
             • 08.05.2020Koronawirus wstrzyma chwilowo likwidacj OFE?
              Oszczdzanie w OFE, m.in. poprzez inwestowanie w spóki Skarbu Pastwa, które przez ostatnie cztery lata drastycznie straciy na wartoci, byo mniej korzystne ni waloryzacja na subkoncie w ZUS. Dzisiaj oszczdnoci te stopniay jeszcze bardziej przez sytuacj na giedach spowodowan epidemi koronawirusa. Warto oszczdnoci emerytalnych zmniejszya si o 30%, a rezygnacja z tzw. suwaka staa si realnym zagroeniem. Czy rzd nadal bdzie zachca do przeniesienia oszczdnoci do IKE, skoro dla ubezpieczonego oznacza to obecnie strat 45% oszczdnoci? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
              • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
               Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
               • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                • 20.04.2020ZUS: Nowe rozwizania przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0
                 Nowe rozwizania przewiduj rozszerzenie pomocy dla przedsibiorców oraz osób wykonujcych umowy cywilnoprawne w zakresie wiadczenia postojowego, zwolnienia z opacania skadek za okres marzec, kwiecie i maj 2020 r. oraz odstpienia od pobierania odsetek za zwok dla nalenoci za okres od stycznia 2020 r.
                 • 17.04.2020wiadczenie postojowe dla prowadzcych dziaalno - jak poprawnie wypeni wniosek
                  wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.  O takie wiadczenie mog ubiega si osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, na podstawie prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:  osoby, które korzystaj z Ulgi na start,  osoby, które korzystaj z ulg w ramach Maej Dziaalnoci Gospodarczej (MDG) lub Maego ZUS plus (MDG +),  jeeli miay one przestój w nastpstwie COVID – 19 i jeli speniaj inne warunki okrelone w przepisach.
                  • 17.04.2020wiadczenie postojowe dla prowadzcych dziaalno - jak poprawnie wypeni wniosek
                   wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.  O takie wiadczenie mog ubiega si osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, na podstawie prawa przedsibiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:  osoby, które korzystaj z Ulgi na start,  osoby, które korzystaj z ulg w ramach Maej Dziaalnoci Gospodarczej (MDG) lub Maego ZUS plus (MDG +),  jeeli miay one przestój w nastpstwie COVID – 19 i jeli speniaj inne warunki okrelone w przepisach.
                   • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                    Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                    • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób wykonujcych umowy cywilnoprawne
                     Jeli zaware umow cywilnopraw i umowa nie dosza do skutku lub nastpio ograniczenie jej realizacji w zwizku z przestojem w prowadzeniu dziaalnoci w nastpstwie COVID-19, wystp do ZUS za porednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiajcego o jednorazowe wiadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utrat przychodów.
                     • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz
                      Jest to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma Ci zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                      • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                       Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                       • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz
                        Jest to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma Ci zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                        • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób wykonujcych umowy cywilnoprawne
                         Jeli zaware umow cywilnopraw i umowa nie dosza do skutku lub nastpio ograniczenie jej realizacji w zwizku z przestojem w prowadzeniu dziaalnoci w nastpstwie COVID-19, wystp do ZUS za porednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiajcego o jednorazowe wiadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utrat przychodów.
                         • 25.03.2020Jeden grosz dugu w ZUS to powany problem
                          Informacje wysane patnikom skadek zawieraj wykaz wpat dokonanych w 2019 r. oraz sposób ich rozliczenia w podziale na ubezpieczenia i fundusze wraz z przedstawieniem struktury pokrycia nalenoci (skadki, odsetki, inne koszty). Umoliwio to patnikom skadek uwzgldnienie niewielkich nadpat lub niedopat przy biecym opacaniu skadek poprzez pomniejszenie lub zwikszenie dokonywanej wpaty. Jest to istotne, gdy patnik, który posiada zaduenie (bez wzgldu na jego wysoko, a wic take 0,01 z) dopiero po uregulowaniu tego zaduenia bdzie móg otrzyma od ZUS zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                          • 13.03.2020Emerytury kobiet z rocznika 1953. Projekt ustawy jest, a jakby go nie byo
                           Jak wyjanio Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na interpelacj poselsk, 12 grudnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS zosta skierowany do uzgodnie midzyresortowych i konsultacji publicznych. Na wniosek Ministra Finansów termin zakoczenia uzgodnie - pierwotnie wyznaczony na dzie 20 grudnia 2019 r. - zosta przeduony. Obecnie trwaj prace analityczne nad zgoszonymi uwagami i zastrzeeniami.
                           • 06.03.2020Skadka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm spoeczny
                            Zwolnienie niektórych pracowników z obowizku ubezpiecze emerytalnego i rentowych oznaczaoby zwolnienie z obcienia czci skadek wynagrodze tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zrónicowania wynagrodze. Wynagrodzenie za prac powinno odpowiada rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzgldnieniem iloci i jakoci pracy. Nie powinno by wic rónicowane z innych pozazawodowych wzgldów. Ponadto wyczenie emerytów z ubezpieczenia mogoby stwarza zacht dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które naley odprowadza skadki, a co za tym idzie prowadzi do nieuzasadnionego zrónicowania szans na rynku pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                            • 12.12.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem
                             Przedwczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spoecznej na wspólnym posiedzeniu przyjy z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokoci emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjte poprawki to m.in. moliwo bezterminowego skadania wniosków o ponowne przeliczenie wiadczenia oraz wypata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysoko emerytury powszechnej bdzie wysza od tej wypacanej dotychczas.
                             • 11.12.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem
                              Wczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spoecznej na wspólnym posiedzeniu przyjy z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokoci emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjte poprawki to m.in. moliwo bezterminowego skadania wniosków o ponowne przeliczenie wiadczenia oraz wypata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysoko emerytury powszechnej bdzie wysza od tej wypacanej dotychczas.
                              • 29.11.2019Trzynasta emerytura wpyna na sytuacj FUS
                               Jednorazowy wydatek w postaci tzw. trzynastej emerytury (ok. 8,7 mld z w maju br.) doprowadzi do nieznacznego pogorszenia sytuacji finansowej Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) – wynika z danych opublikowanych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Po pierwszych trzech kwartaach 2019 r. wskanik pokrycia biecych wydatków wpywami ze skadek wyniós 77,5 proc. Rok wczeniej byo to 78,6 proc.
                               • 08.11.2019Przeksztacenie OFE w IKE – jakie bdzie realne opodatkowanie?
                                Rzd przyj projekt ustawy, która zakada przeniesienie rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). W przypadku takiego przeniesienia pobierana ma by zryczatowana stawka opaty przeksztaceniowej na poziomie 15 proc. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, stawka bdzie obiektywnie nisza od stawek 18 i 32 proc., które dotycz opodatkowania wypaty emerytury z FUS.
                                • 07.11.2019Przeksztacenie OFE w IKE – jakie bdzie realne opodatkowanie?
                                 Rzd przyj projekt ustawy, która zakada przeniesienie rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). W przypadku takiego przeniesienia pobierana ma by zryczatowana stawka opaty przeksztaceniowej na poziomie 15 proc. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, stawka bdzie obiektywnie nisza od stawek 18 i 32 proc., które dotycz opodatkowania wypaty emerytury z FUS.
                                 • 22.10.2019Czternasta emerytura, czy opaca si jeszcze pracowa?
                                  Zasada gówna obecnego systemu emerytalnego: „duej pracujesz, pacisz wicej skadek, masz wysz emerytur” zachca do duszej aktywnoci zawodowej i zdobywania wyszych kwalifikacji. Ale program partii rzdzcej nie idzie w kierunku aktywizacji zawodowej, proponujc w 2020 roku 13. emerytur. Od 2021 r. ma zosta wypacana 14. emerytura dla seniorów, którzy pobieraj mniej ni 2900 z wiadczenia emerytalnego. W 2021 r. obciy to budet pastwa kwot blisko 20 mld z.
                                  • 12.09.2019Decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej dopiero po zwolnieniu z pracy
                                   Organy rentowe powinny w decyzjach o odmowie przyznania emerytury pomostowej wskaza, czy jedyn przyczyn odmowy prawa do emerytury pomostowej (wczeniejszej emerytury z tytuu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego) jest nierozwizanie stosunku pracy, czy te nie zostay spenione inne warunki wymagane do jej przyznania.
                                   • 14.06.2019Limit 30-krotnoci do likwidacji? Pracodawcy apeluj o utrzymanie ograniczenia
                                    Rzd powinien zrezygnowa z planu zniesienia limitu 30-krotnoci podstawy skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – twierdz organizacje zrzeszajce dziaajcych w Polsce pracodawców. Zapowied likwidacji limitu pojawia si w przyjtych ju przez rzd zaoeniach do projektu przyszorocznego budetu pastwa.
                                    • 13.06.2019Limit 30-krotnoci do likwidacji? Pracodawcy apeluj o utrzymanie ograniczenia
                                     Rzd powinien zrezygnowa z planu zniesienia limitu 30-krotnoci podstawy skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – twierdz organizacje zrzeszajce dziaajcych w Polsce pracodawców. Zapowied likwidacji limitu pojawia si w przyjtych ju przez rzd zaoeniach do projektu przyszorocznego budetu pastwa.
                                     • 10.06.2019Likwidacja OFE, czyli drugi skok na nasze pienidze?
                                      W ostatnim czasie Premier ogosi rewolucj w systemie emerytalnym. Przedstawiony plan zakada likwidacj OFE. Zgromadzone tam rodki bdzie mona przenie albo na IKE, albo do ZUS. Wskazuje si, e od pienidzy pozostawionych w IKE pobrana zostanie „opata przeksztaceniowa”, która bdzie elementem „zachowania sprawiedliwoci”. Emerytury z ZUS s bowiem opodatkowane, za pienidze wypacane z IKE po osigniciu przez wypacajcego wieku emerytalnego nie s objte podatkiem.
                                      • 30.05.2019Przeniesienie rodków z OFE do IKE – rzd opublikowa projekt ustawy
                                       Otwarte fundusze emerytalne (OFE) zostan zlikwidowane, a wszystkie zgromadzone w nich rodki maj zosta automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) – wynika z projektu ustawy, który opublikowao Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przeniesienie bdzie wiza si  z opat przeksztaceniow na poziomie 15 proc.
                                       • 29.05.2019Przeniesienie rodków z OFE do IKE – rzd opublikowa projekt ustawy
                                        Otwarte fundusze emerytalne (OFE) zostan zlikwidowane, a wszystkie zgromadzone w nich rodki maj zosta automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) – wynika z projektu ustawy, który opublikowao Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przeniesienie bdzie wiza si  z opat przeksztaceniow na poziomie 15 proc.
                                        • 06.05.2019Wydatki publiczne wzrosy do ponad 23 tys. z w przeliczeniu na mieszkaca
                                         W 2018 r. wydatki polskiego pastwa wyniosy 23 135 z w przeliczeniu na jednego mieszkaca kraju – wynika z „Rachunku od Pastwa za 2018 r.”, który opublikowaa fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak oszacowali eksperci FOR, w porównaniu do 2017 r. kwota ta wzrosa o 1644 z. Najwicej kosztuj emerytury i renty, edukacja oraz opieka zdrowotna.
                                         • 19.04.2019Limit 30-krotnoci zostanie jednak zlikwidowany?
                                          Rzd prawdopodobnie powróci do pomysu likwidacji tzw. limitu 30-krotnoci, który dotyczy skadek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczajcych w skali roku 30-krotno redniego wynagrodzenia miayby paci skadki take od dochodów przekraczajcych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzyaby m.in. w innowacyjne brane i skutkowaa duym rozwarstwieniem wysokoci emerytur.
                                          • 18.04.2019Limit 30-krotnoci zostanie jednak zlikwidowany?
                                           Rzd prawdopodobnie powróci do pomysu likwidacji tzw. limitu 30-krotnoci, który dotyczy skadek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczajcych w skali roku 30-krotno redniego wynagrodzenia miayby paci skadki take od dochodów przekraczajcych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzyaby m.in. w innowacyjne brane i skutkowaa duym rozwarstwieniem wysokoci emerytur.
                                           • 20.03.2019ZUS przenosi obowizek kontroli na pracodawc?
                                            ZUS zwróci si do patników skadek o informacj, czy przeprowadzaj kontrole prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich, a jeli tak, jakie s wyniki tych kontroli. Przekazywanie informacji o przeprowadzonych kontrolach dotyczcych zasiku chorobowego, opiekuczego i wiadczenia rehabilitacyjnego ma charakter dobrowolny. Informacja taka moe by przekazana wycznie za miesice, w których kontrole byy przez patnika skadek przeprowadzane. Jeli patnik skadek nie przeprowadza kontroli, nie przekazuje informacji - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                            • 22.02.2019Fundusz Emerytur Pomostowych - czasowa zmiana charakteru wykonywanej pracy
                                             Zasady i tryb opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych zostay okrelone w ustawie z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. Na jej podstawie (art. 35), patnik skadek zobowizany jest do opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, urodzonego po 31 grudnia 1948r., który wykonuje, wymienione w zacznikach nr 1 i 2 do ustawy, prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
                                             • 21.02.2019Dlaczego czerwcowi emeryci maj nisz emerytur?
                                              Problem tzw. emerytur czerwcowych jest wnikliwie analizowany w celu rozwaenia moliwoci korekty obowizujcych regulacji w tym zakresie. Decyzja w tej sprawie nie zostaa jeszcze podjta, poniewa poszukiwane jest rozwizanie, które zlikwiduje negatywne skutki przejcia na emerytur w czerwcu, a jednoczenie nie spowoduje negatywnych skutków dla osób przechodzcych na emerytur w pozostaych 11 miesicach roku - poinformowao MRPiPS.
                                              • 14.02.2019Emerytury i renty 2019: Marcowa waloryzacja bdzie kosztowa prawie 8 mld z
                                               Ju z pocztkiem marca br. zmianie ulegn obowizujce obecnie zasady waloryzacji wiadcze emerytalno-rentowych. wiadczenia bd podniesione o ustawowy wskanik waloryzacji (2,86 proc.), ale podwyka nie bdzie moga by nisza ni 70 z. Waloryzacja ma kosztowa w sumie ok. 7,9 mld z.
                                               • 13.02.2019Emerytury i renty 2019: Marcowa waloryzacja bdzie kosztowa prawie 8 mld z
                                                Ju z pocztkiem marca br. zmianie ulegn obowizujce obecnie zasady waloryzacji wiadcze emerytalno-rentowych. wiadczenia bd podniesione o ustawowy wskanik waloryzacji (2,86 proc.), ale podwyka nie bdzie moga by nisza ni 70 z. Waloryzacja ma kosztowa w sumie ok. 7,9 mld z.
                                                • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
                                                 Biorc pod uwag orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgldu na wysoko dochodów, stworzyoby zamknit kategori podatników cieszcych si wyjtkowymi przywilejami. Takie rozwizanie staoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad sprawiedliwoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                 • 30.11.2018FUS z wydolnoci na poziomie 78 proc.
                                                  W III kwartale br. stopie pokrycia wydatków Funduszu Ubezpiecze Spoecznych ze skadek i ich pochodnych wyniós 78 proc. – poda Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Od pocztku roku wskanik ten wynosi 78,7 proc. Jednoczenie po raz pierwszy od dekady na koniec wrzenia odnotowano dodatni stan funduszu.
                                                  • 17.10.2018Dokumentowanie pracy w szczególnych warunkach nie takie atwe
                                                   W celu zminimalizowania trudnoci zwizanych z udowodnieniem okresów pracy w szczególnych warunkach organy rentowe dopuszczaj, jako rodki dowodowe, równie kserokopie dokumentów potwierdzajcych okresy takiej pracy, sporzdzane na podstawie przechowywanej dokumentacji osobowej przez podmioty uprawnione do przechowywania tej dokumentacji (np. archiwa). Ponadto w postpowaniu odwoawczym od decyzji wydanej przez organ rentowy, sd ma moliwo skorzystania z szerszego (w stosunku do organu rentowego) katalogu rodków dowodowych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »