Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 17.09.2009Renciści będą zarabiać bez ograniczeń
  Interpelacja nr 10888 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia limitów osiąganych przychodów z pracy zarobkowej, po przekroczeniu których świadczenie rentowe ulegnie ograniczeniu bądź zawieszeniu
  • 07.09.2009Czy konieczne jest przerejestrowywanie obecnych wspólników spółek jako odrębnych płatników?
   Interpelacja nr 10605 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rejestracji wspólników spółek cywilnych do ZUS jako odrębnych płatników
   • 25.08.2009Trudności z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
    Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą
    • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
     Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
     • 12.08.2009KPP przeciwna ograniczaniu wpływów Funduszu Rezerwy Demograficznej
      Konfederacja Pracodawców Polskich oprotestowała propozycję zespołu ekspertów komitetu Rady Ministrów, aby Fundusz Rezerwy Demograficznej przez najbliższe dwa lata otrzymał tylko 10, a nie 40 proc. wpływów z prywatyzacji. FRD gromadzi środki, dzięki którym w przyszłości zostaną pokryte niedobory w składkach na ubezpieczenie emerytalne.
      • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
       Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
       • 13.07.2009BCC: Nowelizacja budżetu na rok 2009 konieczna, ale niepewna
        Według prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, zapowiedź zwiększenia deficytu w tegorocznym budżecie państwa do poziomu 27,2 mld zł jest krokiem oczekiwanym i koniecznym w obecnej sytuacji gospodarczej. Ekspert BCC podkreśla jednak, że konieczna jest odpowiednia ostrożność i konserwatyzm w planowaniu budżetowym, ponieważ decydują one o reakcji rynku na podejmowane decyzje. Za pozytywny sygnał należy uznać zapowiedź, że w tym roku nie dojdzie do podwyżki podatków ani składki rentowej – ocenia Gomułka.
        • 06.07.2009Wypadki przy pracy: 5 mld z ZUS w 2008 r.
         Mimo rozwoju technologii, wprowadzenia nowoczesnych zabezpieczeń stanowisk oraz systematycznych kontroli w firmach liczba wypadków przy pracy nie maleje, lecz wzrasta. W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na sfinansowanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wydał prawie 5 mld zł. Aby zmniejszyć te wydatki i poprawić bezpieczeństwo pracy, ZUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie".
         • 01.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
          Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie?
          • 10.06.2009Emerytalna dyskryminacja przedsiębiorców
           Zapytanie nr 3768 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących pracy w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach
           • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobków z lat ubiegłych
            Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości powołania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawców w sprawach pracy i płacy, której zadaniem byłoby odtworzenie zarobków z tych lat, za które nie można przedłożyć dokumentów o wysokości wynagrodzenia
            • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
             Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
             • 30.03.2009ZUS kolejny raz uspokaja: Wypłaty świadczeń niezagrożone
              Jak zapewnia Maria Szczur, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych, nie ma podstaw do niepokoju o finansowanie wypłaty emerytur i rent dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład odpowiedział w ten sposób na publikację Gazety Prawnej, która zasugerowała w piątek, że na wypłatę świadczeń może zabraknąć 5 mld zł.
              • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitałowa
               Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
               • 20.03.2009Ustalanie od 1 marca 2009 r. prawa do okresowej emerytury kapitałowej
                W związku z waloryzacją od dnia 1 marca 2009 r. kwoty dodatku pielęgnacyjnego, kwota odpowiadająca 20-krotności tego dodatku, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. wynosi 3462 zł (173,10 zł x 20).
                • 16.02.2009ZUS zaoszczędzi prawie pół miliarda
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował plan cięć w wydatkach na własne potrzeby. W efekcie w 2009 roku przeznaczy na swoją działalność o 455 mln zł mniej, niż pierwotnie planowano. Instytucja ograniczy m.in. wydatki inwestycyjne i rzeczowe.
                 • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                  Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                  • 09.02.2009ZUS: Wypłata świadczeń niezagrożona
                   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sylwester Rypiński wydał oświadczenie w sprawie wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szef ZUS uspokaja – nie ma zagrożenia, że emerytury i renty nie będą wypłacane.
                   • 03.02.2009Ustalanie wysokości zarobków dla celów emerytalnych w przypadku braku dokumentacji płacowej
                    Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o emeryturę
                    • 29.01.2009Rekompensata dla osób, które nie mają możliwości przejścia na emeryturę pomostową
                     Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wprowadziła rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury.
                     • 19.01.2009Wynagrodzenie minimalne zamiast zerowego
                      Od 1 stycznia 2009 r. osobom, które w okresie wskazywanym do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia wykonywały pracę w ramach stosunku pracy, ale nie mają możliwości udowodnienia wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, ZUS przyjmuje w każdym roku, w którym była wykonywana ta praca obowiązujące wówczas minimalne wynagrodzenie pracowników.
                      • 14.01.2009Emerytury pomostowe
                       Kto ma prawo do emerytury pomostowej Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
                       • 09.01.2009Dla kogo nowe emerytury
                        Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
                        • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
                         Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
                         • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                          Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                          • 09.12.2008Czy renciści będą mogli zarabiać bez ograniczeń?
                           Interpelacja nr 5117 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia lub całkowitego zniesienia obowiązujących limitów w osiąganiu przychodów z pracy zarobkowej przez osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
                           • 05.12.2008Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim
                            Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
                            • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
                             Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego
                             • 05.11.2008PKPP Lewiatan: Prawda o emeryturach pomostowych
                              Zrzeszająca przedsiębiorców Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan włącza się w kampanię poparcia dla rządowego projektu ograniczenia dostępu do wcześniejszych emerytur. We wtorek, podczas specjalnej konferencji, organizacja przekonywała, że młodzi emeryci hamują wzrost gospodarczy i budowanie dobrobytu w Polsce.
                              • 20.10.2008Program dla pracowników „50+”
                               Obniżenie kosztów pracy związanych z zatrudnieniem pracowników „50+”, zmiana systemu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – takie rozwiązania przewiduje pakiet przyjęty przez rząd w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Program nosi nazwę Solidarność pokoleń.
                               • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
                                Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
                                • 01.10.2008Emerytury pomostowe według rządu
                                 Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało pracownikom, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat – na emeryturę pomostową przejdą wtedy, gdy osiągną wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn – przewiduje projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który przyjął rząd.
                                 • 01.10.2008Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
                                  Zmiana trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w części uzależnionej od realnego wzrostu płac to cel projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaakceptowanego przez Radę Ministrów.
                                  • 03.09.2008Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy
                                   Interpelacja nr 4011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nierównym traktowaniem obywateli ubiegających się o emerytury i renty
                                   • 28.08.2008Emerytury pomostowe – gotowy projekt ustawy
                                    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło konsultacje projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Według zapowiedzi minister Jolanty Fedak, dokument we wrześniu powinien trafić pod obrady Rady Ministrów, a 1 stycznia 2009 roku - wejść w życie.
                                    • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                     Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                     • 18.07.2008Lewiatan: Niech rolnicy płacą składki jak przedsiębiorcy
                                      Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje uznanie rolników za przedsiębiorców i objęcie systemem ubezpieczeń społecznych podobnym do tego, jakiemu podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na dopłaty do składek mogliby liczyć tylko rolnicy, którzy nie osiągają ustalonego minimalnego dochodu.
                                      • 11.07.2008TK: Ochronie podlegają prawa nabyte, a nie potencjalne
                                       Mniej korzystny dla nowych emerytów sposób ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, określony w nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 20 kwietnia 2004 r., jest zgodny z ustawą zasadniczą – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
                                       • 10.07.2008Konwent BCC: Ucywilizować emerytury pomostowe
                                        Konwent BCC wyraził zaniepokojenie żądaniami przedstawianymi publicznie przez branżowe grupy nacisku oraz niektóre związki zawodowe w sprawie wcześniejszych emerytur. Zdaniem przedsiębiorców społeczna debata na temat emerytur pomostowych pokazała, że grupy te starają się wymusić doraźnie korzystne dla swoich członków rozwiązania kosztem ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń, w tym także przyszłych emerytów i rencistów.
                                        • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
                                         Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
                                         • 02.07.2008ZUS przedstawił sprawozdania za 2007 r.
                                          Posłowie przyjęli sprawozdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaakceptowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz wykonanie w 2007 r. planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz likwidowanego Funduszy Alimentacyjnego.
                                          • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                                           Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                                           • 20.06.2008Emerytury pomostowe dla 150 tys. osób
                                            19 czerwca do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Jak zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dokument uwzględnia zmiany uzgodnione w ciągu ostatnich tygodni w ramach Komisji Trójstronnej. Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem na początku września.
                                            • 11.06.2008Emerytury kapitałowe według rządu
                                             Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o emeryturach kapitałowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Ustawa umożliwi wypłatę świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, czyli tzw. emerytur kapitałowych. Po raz pierwszy emerytura ta będzie wypłacana osobom urodzonym w 1949 r., najstarszemu rocznikowi uprawnionemu do korzystania z II filara.
                                             • 09.06.2008Ułatwienia w PFRON-ie
                                              Od 6 czerwca o dofinansowanie wynagrodzeń i refundację składek na FUS można występować przez Internet. Takie ułatwienie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wprowadził PFRON. Zmiana w systemie informatycznym Funduszu stanowi reakcję na inicjatywę przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Pracodawców Polskich.
                                              • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
                                               Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
                                               • 06.06.2008Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.)
                                                W wyroku z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż: I. Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który - odpowiednio jak kobieta, która nabywa to prawo po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego - osiągnął wiek 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.