Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 02.03.2010ZUS wypaca pierwsze zwaloryzowane wiadczenia
  Od 1 marca 2010 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych dokonuje waloryzacji emerytur i rent, podwyszenia najniszych wiadcze oraz dodatkw do emerytur i rent. W efekcie podwyszone zostan emerytury i renty wypacane przez ZUS okoo 7,7 mln emerytw i rencistw (bez osb pobierajcych renty socjalne), w tym okoo 0,2 mln osb otrzymujcych emerytur bd rent z FUS cznie ze wiadczeniem rolniczym.
  • 26.02.2010Komisja Trjstronna o zasikach chorobowych
   Projekt zaoe nowelizacji ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa by przedmiotem obrad zespou ds. ubezpiecze spoecznych, dziaajcego w ramach Komisji Trjstronnej. Nowe przepisy maj rozwiza problem nierwnego traktowania pracownikw po 50. roku ycia, ktrzy za okres pobytu w szpitalu otrzymuj 80 proc. wynagrodzenia jedynie przez okres 14 zamiast 33 dni, jak pozostali pracownicy.
   • 11.02.2010BCC: Pomys zastpienia ZUS-u przez KRUS jest kuriozalny
    Zdaniem Business Centre Club, gdyby ZUS zosta zastpiony przez KRUS, emerytury wypacaby budet pastwa, poziom wiadcze drastycznie by si obniy (do okoo 800 z brutto) i zniesiona zostaaby w Polsce tzw. umowa midzypokoleniowa, gwarantujca wypat emerytur. Scenariusz taki BCC przedstawia w odpowiedzi na opinie prezentowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, ktrego zdaniem rolniczy system emerytalny jest nowoczeniejszy od pracowniczego.
    • 07.01.2010Budet w tarapatach
     Zapytanie nr 5192 do ministra finansw w sprawie prognoz dotyczcych budetu pastwa na kolejne lata
     • 06.01.2010Rzd przeciw zniesieniu ogranicze w wypacie wiadcze zarobkujcym rencistom
      Poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz niektrych innych ustaw przewidujcy, e renta z tytuu niezdolnoci do pracy nie ulegaaby zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytuu osigania przychodw z pracy zarobkowej, bez wzgldu na ich wysoko – nie znalaz poparcia rzdu. Resort pracy rozwaa jednak moliwo zrwnania progu dochodowego obowizujcego osoby, ktre pobieraj rent socjaln, z tymi, ktre obowizuj osoby pobierajce renty z tytuu niezdolnoci do pracy.
      • 30.12.2009ZUS: Znaczny spadek zaduenia FUS
       Fundusz Ubezpiecze Spoecznych 28 grudnia 2009 r. otrzyma 5,5 mld zotych poyczki z budetu pastwa. Do tej pory FUS mia jedynie moliwo korzystania z otwartych linii kredytowych w bankach. rodki te byy wykorzystywane przede wszystkim na zapewnienie pynnoci Funduszu w dniach, w ktrych wpywy ze skadek byy nisze ni rodki potrzebne na zapewnienie terminowych wypat emerytur i rent. W grudniu najwysze dzienne zaduenie FUS byo bliskie 8 mld zotych, by 28 grudnia osign 6,6 mld.
       • 28.12.2009Nowa skadka na FEP od stycznia 2010 r.
        Od 1 stycznia 2010 r. wchodz w ycie przepisy dotyczce obowizku opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwany dalej FEP), winna by opacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, ktry spenia cznie nastpujce warunki: 1) urodzi si po dniu 31 grudnia 1948 r., 2) wykonuje prace w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze, o ktrych mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.
        • 18.12.2009Bardzo due pienidze z budetu do ZUS
         Interpelacja nr 12104 do ministra finansw w sprawie deficytu w kasie ZUS
         • 27.11.2009ZUS: Wysoko emerytury w wietle uchway SN z 10 wrzenia 2009 r.
          W dniu 10 wrzenia 2009 r. Sd Najwyszy w skadzie 7 sdziw podj uchwa, w ktrej przesdzi, i: „Kwot bazow obowizujc w dacie zoenia wniosku o emerytur na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) przez osob majc ustalone prawo do wczeniejszej emerytury, ktra podlegaa co najmniej trzydzieci miesicy ubezpieczeniu spoecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, uwzgldnia si tylko do obliczenia czci socjalnej pniej ustalanej emerytury (art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 tej ustawy)”. Tym samym wic zosta zakoczony spr dotyczcy moliwoci zastosowania - w takim przypadku - aktualnej kwoty bazowej nie tylko przy obliczaniu czci socjalnej emerytury, ale take przy ustalaniu podstawy wymiaru wiadczenia.
          • 25.11.2009ZUS bdzie mg poycza z budetu pastwa
           Fundusz Ubezpiecze Spoecznych (FUS) bdzie mg uzyska poyczk z budetu pastwa lub z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na korzystniejszych warunkach ni oferowane przez instytucje finansowe sektora komercyjnego – przewiduje przyjty we wtorek przez rzd projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych.
           • 13.11.2009Wypata emerytur i rent niezagroona – zapewnia ZUS
            Wydatki Funduszu Ubezpiecze Spoecznych na wiadczenia mog by w caym 2009 r. wysze od planowanych, na co wskazuj wyniki finansowe Funduszu po trzech kwartaach, jednak nie grozi mu utrata pynnoci finansowej – zapewni rzecznik prasowy ZUS Przemysaw Przybylski w odpowiedzi na publikacj dziennika "Rzeczpospolita", z ktrej wynika, e Zakad ma kopoty z pienidzmi na biec wypat wiadcze.
            • 13.11.2009Rozoenie na raty skadek pracowniczych
             Ustawa z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych w art. 30 okrela, e do skadek finansowanych przez ubezpieczonych niebdcych patnikami skadek nie stosuje si art. 28 i 29. Oznacza to, e nie mona umorzy, odroczy terminu patnoci oraz nie mona rozoy na raty skadek finansowanych przez ubezpieczonych. Obowizujce przepisy stanowi bardzo due utrudnienie w skorzystaniu przez patnikw skadek z ulgi, jak jest rozoenie nalenoci na raty. Aby to zmieni i pomc wielu przedsibiorcom wyj z problemw finansowych, posowie przygotowali projekt zmian ww. ustawy.
             • 26.10.2009Orzecznictwo: Przedawnienie zalegoci wobec ZUS
              Z uzasadnienia: Oznacza to, e do przedawnienia zalegoci podatkowych z tytuu skadek za kwiecie 2000 r. miay zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych w brzmieniu obowizujcym w 2000 r. oraz z mocy art. 31 tej ustawy art. 118 § 1 i 2 ord. pod. Zgodnie z treci art. 118 ord. pod. ale w brzmieniu obowizujcym take w 2000 r. co wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) - a nie w brzmieniu obowizujcym po dniu 1 marca 2003 r. jak przyj Sd pierwszej instancji. Z art. 118 ord. pod. wynika, e nie mona wyda decyzji o odpowiedzialnoci podatkowej (ubezpieczeniowej) osoby trzeciej, jeeli od koca roku kalendarzowego, w ktrym powstaa zalego podatkowa (ubezpieczeniowa), upyno 5 lat. Oznacza to, e w przypadku powstania zalegoci ubezpieczeniowej w 2000 r., decyzj o odpowiedzialnoci osoby trzeciej mona wyda do dnia 31 grudnia 2005 r.  
              • 08.10.2009Prezes ZUS: Kredyty sposobem na problemy z nieregularnie wpywajcymi skadkami
               Wedug nowego prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka, tegoroczne zmniejszenie przez rzd kwoty przeznaczonej na dziaalno Zakadu w aden sposb nie wpywa i nie wpynie na systematyczno wypaty emerytur i rent. Jego zdaniem konieczno zacignicia przez Zakad kredytw na pokrycie deficytu Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, z ktrego to wypacane s wiadczenia, wynika z moliwych problemw z zapewnieniem regularnych wpyww ze skadek.
               • 02.10.2009KIG rozczarowana projektem budetu na 2010 rok
                Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje projekt budetu na 2010 r. Organizacji nie podoba si m.in. zbyt duy deficyt oraz zwikszenie dotacji na FUS przy jednoczesnym braku propozycji zmian strukturalnych w finansach publicznych. KIG jest take zaniepokojona wysokim prawdopodobiestwem, e w przyszym roku dug publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB.
                • 17.09.2009Rencici bd zarabia bez ogranicze
                 Interpelacja nr 10888 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zwikszenia limitw osiganych przychodw z pracy zarobkowej, po przekroczeniu ktrych wiadczenie rentowe ulegnie ograniczeniu bd zawieszeniu
                 • 07.09.2009Czy konieczne jest przerejestrowywanie obecnych wsplnikw spek jako odrbnych patnikw?
                  Interpelacja nr 10605 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rejestracji wsplnikw spek cywilnych do ZUS jako odrbnych patnikw
                  • 25.08.2009Trudnoci z refundacj skadek dla niepenosprawnych przedsibiorcw
                   Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie refundacji skadek na ubezpieczenie spoeczne osobom niepenosprawnym prowadzcym dziaalno gospodarcz
                   • 21.08.2009Dlaczego pracujcy emeryci pac nadal skadki na ubezpieczenie rentowe?
                    Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w zasadach opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne
                    • 12.08.2009KPP przeciwna ograniczaniu wpyww Funduszu Rezerwy Demograficznej
                     Konfederacja Pracodawcw Polskich oprotestowaa propozycj zespou ekspertw komitetu Rady Ministrw, aby Fundusz Rezerwy Demograficznej przez najblisze dwa lata otrzyma tylko 10, a nie 40 proc. wpyww z prywatyzacji. FRD gromadzi rodki, dziki ktrym w przyszoci zostan pokryte niedobory w skadkach na ubezpieczenie emerytalne.
                     • 31.07.2009Ponowne wyliczenie wiadczenia emerytalnego
                      Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, ktre po przejciu na wczeniejsz emerytur powrciy do pracy i przepracoway powyej 30 miesicy
                      • 13.07.2009BCC: Nowelizacja budetu na rok 2009 konieczna, ale niepewna
                       Wedug prof. Stanisawa Gomuki, gwnego ekonomisty Business Centre Club, zapowied zwikszenia deficytu w tegorocznym budecie pastwa do poziomu 27,2 mld z jest krokiem oczekiwanym i koniecznym w obecnej sytuacji gospodarczej. Ekspert BCC podkrela jednak, e konieczna jest odpowiednia ostrono i konserwatyzm w planowaniu budetowym, poniewa decyduj one o reakcji rynku na podejmowane decyzje. Za pozytywny sygna naley uzna zapowied, e w tym roku nie dojdzie do podwyki podatkw ani skadki rentowej – ocenia Gomuka.
                       • 06.07.2009Wypadki przy pracy: 5 mld z ZUS w 2008 r.
                        Mimo rozwoju technologii, wprowadzenia nowoczesnych zabezpiecze stanowisk oraz systematycznych kontroli w firmach liczba wypadkw przy pracy nie maleje, lecz wzrasta. W ubiegym roku Zakad Ubezpiecze Spoecznych na sfinansowanie wiadcze z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych wyda prawie 5 mld z. Aby zmniejszy te wydatki i poprawi bezpieczestwo pracy, ZUS wsplnie z Pastwow Inspekcj Pracy rozpoczynaj kampani spoeczn pod hasem "Bezpieczestwo pracy w budownictwie".
                        • 01.07.2009Jak ZUS zaatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru wiadczenia z uwzgldnieniem minimalnych wynagrodze (1)
                         Prezentowany artyku skierowany jest przede wszystkim do tych z Pastwa, ktrzy maj ju ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu si o te wiadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobkw. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Pastwo ulotk, informujc o moliwoci zgoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzgldnieniem wynagrodze minimalnych, za te okresy, za ktre nie byo moliwoci przedoenia dokumentw potwierdzajcych wysoko uzyskanych wynagrodze. Bardzo wiele osb zoyo wniosek o takie przeliczenie, liczc, e spowoduje on – w kadym przypadku – podwyszenie wysokoci pobieranego wiadczenia. Cz z tych osb spotkao jednak rozczarowanie, bowiem otrzymay decyzj odmawiajc takiego przeliczenia. Dlaczego cz z Pastwa otrzymaa podwyk, a cz nie?
                         • 10.06.2009Emerytalna dyskryminacja przedsibiorcw
                          Zapytanie nr 3768 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych pracy w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach
                          • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobkw z lat ubiegych
                           Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci powoania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawcw w sprawach pracy i pacy, ktrej zadaniem byoby odtworzenie zarobkw z tych lat, za ktre nie mona przedoy dokumentw o wysokoci wynagrodzenia
                           • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia skadek po zakoczeniu dziaalnoci
                            Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych zasad umarzania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporzdzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wycznie do zalegoci z tytuu skadek finansowanych przez osoby bdce jednoczenie ich patnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do skadek finansowanych przez ubezpieczonych nie bdcych patnikami skadek nie stosuje si art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, i ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporzdzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mog stanowi podstawy do umorzenia skadek nalenych za zatrudnianych pracownikw w czci przez nich finansowanej.
                            • 30.03.2009ZUS kolejny raz uspokaja: Wypaty wiadcze niezagroone
                             Jak zapewnia Maria Szczur, czonek zarzdu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych, nie ma podstaw do niepokoju o finansowanie wypaty emerytur i rent dla klientw Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Zakad odpowiedzia w ten sposb na publikacj Gazety Prawnej, ktra zasugerowaa w pitek, e na wypat wiadcze moe zabrakn 5 mld z.
                             • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitaowa
                              Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., bdcych czonkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
                              • 20.03.2009Ustalanie od 1 marca 2009 r. prawa do okresowej emerytury kapitaowej
                               W zwizku z waloryzacj od dnia 1 marca 2009 r. kwoty dodatku pielgnacyjnego, kwota odpowiadajca 20-krotnoci tego dodatku, o ktrej mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitaowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. wynosi 3462 z (173,10 z x 20).
                               • 16.02.2009ZUS zaoszczdzi prawie p miliarda
                                Zakad Ubezpiecze Spoecznych przygotowa plan ci w wydatkach na wasne potrzeby. W efekcie w 2009 roku przeznaczy na swoj dziaalno o 455 mln z mniej, ni pierwotnie planowano. Instytucja ograniczy m.in. wydatki inwestycyjne i rzeczowe.
                                • 16.02.2009Uatwienia dla maych firm
                                 Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki spoecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansw w sprawie utworzenia spjnej polityki rzdu, majcej na celu wsparcie rozwoju maych przedsibiorstw, poprzez kompleksowe rozwizania strukturalne w poszczeglnych ministerstwach
                                 • 09.02.2009ZUS: Wypata wiadcze niezagroona
                                  Prezes Zakadu Ubezpiecze Spoecznych Sylwester Rypiski wyda owiadczenie w sprawie wypaty wiadcze z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Szef ZUS uspokaja – nie ma zagroenia, e emerytury i renty nie bd wypacane.
                                  • 03.02.2009Ustalanie wysokoci zarobkw dla celw emerytalnych w przypadku braku dokumentacji pacowej
                                   Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie podstawy wymiaru skadki dla osb ubiegajcych si o emerytur
                                   • 29.01.2009Rekompensata dla osb, ktre nie maj moliwoci przejcia na emerytur pomostow
                                    Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wprowadzia rekompensaty dla osb, ktre pracoway przez co najmniej 15 lat w szczeglnych warunkach lub w szczeglnym charakterze, ale nie nabyy z tego tytuu prawa do wczeniejszej emerytury. Rekompensata nie jest samoistnym wiadczeniem pieninym. Stanowi ona dodatek do kapitau pocztkowego i cznie z tym kapitaem podlega waloryzacjom, a w efekcie powikszy podstaw obliczenia emerytury. Wysoko rekompensaty bdzie wykazana w decyzji ustalajcej wysoko emerytury.
                                    • 19.01.2009Wynagrodzenie minimalne zamiast zerowego
                                     Od 1 stycznia 2009 r. osobom, ktre w okresie wskazywanym do ustalenia podstawy wymiaru wiadczenia wykonyway prac w ramach stosunku pracy, ale nie maj moliwoci udowodnienia wysokoci uzyskiwanego wynagrodzenia, ZUS przyjmuje w kadym roku, w ktrym bya wykonywana ta praca obowizujce wwczas minimalne wynagrodzenie pracownikw.
                                     • 14.01.2009Emerytury pomostowe
                                      Kto ma prawo do emerytury pomostowej Prawo do emerytury przysuguje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten bdzie mg przej na emerytur pomostow po osigniciu wieku co najmniej 55 lat przez kobiet i co najmniej 60 lat przez mczyzn, jeeli speni cznie nastpujce warunki:
                                      • 09.01.2009Dla kogo nowe emerytury
                                       Nowa emerytura przysuguje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., ktrzy osignli minimalny wiek emerytalny, wynoszcy co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mczyzn.
                                       • 07.01.2009MF: Obnienie skadek nie jest moliwe ze wzgldu na kondycj finansow FUS
                                        Zapytanie nr 2417 do ministra finansw w sprawie potrzeby obnienia opodatkowania dochodw z pracy i kapitau
                                        • 15.12.2008MF: Nie bdzie obniki podatkw i skadek ZUS
                                         Interpelacja nr 5446 do ministra finansw w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                                         • 09.12.2008Czy rencici bd mogli zarabia bez ogranicze?
                                          Interpelacja nr 5117 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zwikszenia lub cakowitego zniesienia obowizujcych limitw w osiganiu przychodw z pracy zarobkowej przez osoby pobierajce rent z tytuu niezdolnoci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow
                                          • 05.12.2008Skadki ZUS przedsibiorcy na macierzyskim
                                           Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie interpretacji przepisw ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych
                                           • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
                                            Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, ktry dotyczy rnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzcych z wczeniejszej emerytury i ze wiadczenia przedemerytalnego
                                            • 05.11.2008PKPP Lewiatan: Prawda o emeryturach pomostowych
                                             Zrzeszajca przedsibiorcw Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan wcza si w kampani poparcia dla rzdowego projektu ograniczenia dostpu do wczeniejszych emerytur. We wtorek, podczas specjalnej konferencji, organizacja przekonywaa, e modzi emeryci hamuj wzrost gospodarczy i budowanie dobrobytu w Polsce.
                                             • 20.10.2008Program dla pracownikw „50+”
                                              Obnienie kosztw pracy zwizanych z zatrudnieniem pracownikw „50+”, zmiana systemu szkole i podnoszenia kwalifikacji oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – takie rozwizania przewiduje pakiet przyjty przez rzd w celu zwikszenia aktywnoci zawodowej osb po 50. roku ycia. Program nosi nazw Solidarno pokole.
                                              • 17.10.2008MPiPS: Opacanie skadki od wynagrodzenia wszystkich pracownikw jest wyrazem solidaryzmu spoecznego
                                               Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie bezzasadnego opacania skadek do ZUS przez wybrane grupy osb pracujcych zawodowo
                                               • 01.10.2008Emerytury pomostowe wedug rzdu
                                                Prawo do emerytury pomostowej bdzie przysugiwao pracownikom, ktrzy urodzili si po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczeglnych warunkach lub w szczeglnym charakterze co najmniej 15 lat – na emerytur pomostow przejd wtedy, gdy osign wiek wynoszcy co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mczyzn – przewiduje projekt ustawy o emeryturach pomostowych, ktry przyj rzd.
                                                • 01.10.2008Zmiany w ubezpieczeniach spoecznych
                                                 Zmiana trybu negocjacji wysokoci wskanika waloryzacji emerytur i rent w czci uzalenionej od realnego wzrostu pac to cel projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, zaakceptowanego przez Rad Ministrw.
                                                 • 03.09.2008Wczeniejsza emerytura nie dla przedsibiorcy
                                                  Interpelacja nr 4011 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w zwizku z nierwnym traktowaniem obywateli ubiegajcych si o emerytury i renty
                                                  • 28.08.2008Emerytury pomostowe – gotowy projekt ustawy
                                                   Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej zakoczyo konsultacje projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Wedug zapowiedzi minister Jolanty Fedak, dokument we wrzeniu powinien trafi pod obrady Rady Ministrw, a 1 stycznia 2009 roku - wej w ycie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »