Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 16.11.2011Okres pobierania wiadczenia pielgnacyjnego nie uprawnia do zasiku
  Interpelacja nr 23531 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie prawa do zasiku dla bezrobotnych osb, ktre pobieray wiadczenie pielgnacyjne
  • 31.10.2011Oskadkowanie umw o dzieo rozwie problemy FUS?
   Zdaniem ministra Michaa Boniego, recept na problemy Funduszu Ubezpiecze Spoecznych moe by naoenie obowizku opacania skadek emerytalnych od umw o dzieo, co przyniesie dochd w wysokoci ok. 0,5-1 mld z. Wedug czci ekspertw, oskadkowanie umw o dzieo nie przyniesie jednak wikszych korzyci finansom pastwa.
   • 17.08.2011Pracodawcy RP: Rzd uprawia rabunkow, nielogiczn polityk
    Na wczorajszym posiedzeniu rzd Donalda Tuska zadecydowa ostatecznie o przekazaniu 4 mld z z Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupenienie brakw w funduszu emerytalnym. Do decyzji rzdu bardzo krytycznie odnosz si Pracodawcy RP, organizacja zrzeszajca ponad 7000 polskich przedsibiorcw. – Takie postpowanie trzeba nazwa „polityk rabunkow”, nieprzemylan i nielogiczn. FRD nie moe by instrumentem sucym do ograniczania dugu publicznego – komentuj eksperci Pracodawcw RP.
    • 02.08.2011Renta z tytuu niezdolnoci do pracy
     Prawo do renty z tytuu niezdolnoci do pracy przysuguje ubezpieczonemu, ktry spenia cznie nastpujce warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres skadkowy i nieskadkowy, niezdolno do pracy powstaa w okrelonych ustaw okresach skadkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskadkowych (np. w okresie pobierania zasiku chorobowego lub opiekuczego) albo nie pniej ni w cigu 18 miesicy od ustania tych okresw.
     • 29.07.2011MPiPS zapowiada zmiany w ustawie o emeryturach i rentach
      Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przedstawio szczegy zmian dotyczcych ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. – W ustawie o emeryturach i rentach z FUS chcemy wprowadzi zmiany korzystne dla tych osb, ktre chc przeliczy kapita pocztkowy na nowych zasadach, by w efekcie mie wysz emerytur – powiedziaa wczoraj na konferencji prasowej minister Jolanta Fedak. W Sejmie dobiegaj ju koca prace nad rzdowym projektem nowelizacji teje ustawy.
      • 25.07.2011Tysice osb pobiera wiadczenia z ZUS za zmarych krewnych
       Interpelacja nr 21525 do prezesa Rady Ministrw w sprawie wyudze wiadcze od ZUS-u
       • 22.07.2011Od padziernika nowe zasady wypaty emerytur
        Zakad Ubezpiecze Spoecznych informuje na swoich stronach internetowych, e od 1 padziernika 2011 r. zostanie wstrzymana wypata emerytur z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych i okresowych emerytur kapitaowych dla kontynuujcych zatrudnienie, przyznanych w roku 2010 i w latach wczeniejszych, osobom, ktre nie rozwizay stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury.
        • 14.07.2011Pracodawcy krytykuj plany wykorzystania Funduszu Rezerwy Demograficznej
         Rzd zamierza wykorzysta w tym roku ok. 4 mld z z Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupenienie brakw w funduszu emerytalnym. Plany rzdu krytykuj Pracodawcy RP, ktrych zdaniem obecna sytuacja demograficzna Polski nie jest na tyle powana, by siga do rodkw FRD.
         • 12.07.2011Kontrowersyjny zapis ustawy o emeryturach i rentach nie zostanie usunity
          Senat RP nie zgosi adnych poprawek do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS – najprawdopodobniej zostanie zatem zachowana zasada obowizku zwolnienia si z pracy w przypadku nabycia prawa do emerytury. Zawieszenie emerytury grozi 50 tys. osb, jeli nie zwolni si z pracy do koca wrzenia 2011 r.
          • 05.07.2011Koszty waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. wynios 6 mld z
           Minimalny wskanik waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. wyniesie 4,02%, co ma pochon ok. 6 mld z (w skali 10 miesicy przyszego roku). Wysoko zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent bdzie zatem wci na ustawowo minimalnym poziomie 20% realnego wzrostu przecitnego wynagrodzenia w 2011 r. – wynika z projektu rozporzdzenia Rady Ministrw (z 28 czerwca 2011 r.) ws. wysokoci zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.
           • 01.07.2011Problemy z refundacj wynagrodze pracownikw modocianych
            Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie refundacji wynagrodze modocianych pracownikw
            • 29.06.2011Do FUS trafi 4 mld z z Funduszu Rezerwy Demograficznej
             Rzd uruchomi w tym roku rodki z Funduszu Rezerwy Demograficznej – 4 mld z trafi do Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, ktry w cigu pierwszych 4 miesicy tego roku wykorzysta ju prawie poow rodkw z dotacji budetowej – wynika z projektu rozporzdzenia Rady Ministrw ws. wykorzystania w 2011 r. rodkw Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupenienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikajcego z przyczyn demograficznych z 20 czerwca 2011 r.
             • 20.06.2011Dugi spadkowe nie maj wpywu na podatek od sprzeday nieruchomoci
              Dugi spadkowe jakkolwiek wpywaj na wysoko podstawy opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, pozostaj bez wpywu na ustalenie tej podstawy w podatku dochodowym od osb fizycznych w przypadku sprzeday nieruchomoci nabytej w drodze spadku. Ustawodawca enumeratywnie wymieni bowiem co moe by kosztem uzyskania przychodu w wypadku sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku a spata dugw nie zostaa wymieniona w art. 22 ust. 6d ustawy. Z samej swej istoty dugi nie mog pomniejsza przychodu do opodatkowania, bo dugi nie su nigdy uzyskania przychodu, przychd czsto jest natomiast wydatkowany na spat dugw, ktre obciaj spadkobierc - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 08.02.2011 r., sygn. IBPBII/2/415-1205/11/CJS.
              • 07.06.2011MPiPS szykuje zmiany w ustawie o emeryturach i rentach
               Najprawdopodobniej zmienione zostan warunki przyznania renty z tytuu niezdolnoci do pracy oraz warunki skadania wnioskw o zasiek pogrzebowy – wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 31 maja 2011 r., opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej.
               • 11.05.2011Okresowa emerytura kapitaowa ze rodkw zgromadzonych w OFE
                Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitaowej ze rodkw zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) okrela ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitaowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507, z pn. zm.). Komu przysuguje okresowa emerytura kapitaowa? Okresowa emerytura kapitaowa przysuguje do ukoczenia 65 lat osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej po 31 grudnia 1948 r., ktra:
                • 09.05.2011ZUS: Nie wszyscy emeryci musz rezygnowa z pracy
                 Emerytury pobierane przez osoby, ktre rozwizay stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wczeniejszej, a nastpnie - po nawizaniu nowego stosunku pracy - uzyskay prawo do emerytury powszechnej w zwizku z osigniciem wieku emerytalnego nie podlegaj zawieszeniu – przypomina ZUS.
                 • 07.04.2011Symboliczny pochwek uprawnia do zasiku pogrzebowego
                  Koszty symbolicznego upamitnienia osoby zmarej, ktra pisemnym owiadczeniem wyrazia wol przekazania swoich zwok publicznej uczelni medycznej dla celw naukowych, s kosztami pogrzebu w rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych i uzasadniaj roszczenie o zasiek pogrzebowy, o ktrym mowa w art. 77 ust.1 tej ustawy - orzek Sd Najwyszy.
                  • 14.03.2011ZUS: Wyudzenia wiadcze zdarzaj si rzadko
                   Wyudzenia wiadcze emerytalno-rentowych z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych po mierci osb uprawnionych to pojedyncze przypadki – zapewnia rzecznik prasowy ZUS-u Waldemar Grzegorczyk. Prawie 100 proc. nadpaconych kwot wiadcze z tytuu zbyt pnego powiadomienia Zakadu o zgonie wiadczeniobiorcy jest zwracanych do ZUS bez koniecznoci prowadzenia postpowania sdowego i egzekucji komorniczej.  
                   • 04.03.2011Emerytury pomostowe zgodne z konstytucj
                    Po rozpoznaniu wniosku Forum Zwizkw Zawodowych dotyczcego zasad nabycia prawa do emerytury pomostowej Trybuna Konstytucyjny orzek, e zasady przyznawania emerytur pomostowych s zgodne z konstytucj. Zdaniem Trybunau, pominicie w zakwestionowanej ustawie rodzajw prac, ktre przed jej wejciem w ycie byy uznawane za prace w szczeglnych warunkach i o szczeglnym charakterze, nie narusza zasady ochrony praw nabytych.  
                    • 28.02.2011ZRP: Zmniejszenie skadki do OFE obniy emerytury kapitaowe
                     Zdaniem Zwizku Rzemiosa Polskiego przesunicie czci skadki z OFE na subkonto w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych moe w przyszoci spowodowa obnienie emerytury kapitaowej. Mimo tych zastrzee organizacja jest gotowa poprze rzdowy projekt ustawy o zmianie niektrych ustaw zwizanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego.  
                     • 15.02.2011Za dwa tygodnie zmiana wysokoci zasiku pogrzebowego
                      Od 1 marca 2011 r. zasiek pogrzebowy bdzie przysugiwa w staej wysokoci 4 tys. z -  przypomina Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Tym samym przestanie obowizywa przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z ktrym kwota zasiku pogrzebowego jest wypacana w wysokoci 200 proc. przecitnego miesicznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartau.  
                      • 03.02.2011czenie pracy z emerytur – przedsibiorcy krytykuj prezydencki projekt
                       Przedsibiorcy opowiadaj si za umoliwieniem czenia pobierania emerytur z zatrudnieniem bez koniecznoci uprzedniego rozwizywania stosunku pracy i krytykuj prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W propozycji zgoszonej przez Bronisawa Komorowskiego zabrako rozwiza uatwiajcych utrzymanie pracy przez emerytw.  
                       • 31.01.2011Przedsibiorcy do prezydenta: Potrzebne wsparcie dla reform
                        Dziesi organizacji przedsibiorcw zaapelowao do prezydenta Bronisawa Komorowskiego w sprawie naprawy finansw publicznych. Ich eksperci opracowali dokument wskazujcy, w jaki sposb stabilizowa i uzdrawia sytuacj finansw publicznych, zarwno w krtkim, jak i w dugim horyzoncie czasowym. Zdaniem przedstawicieli biznesu szczeglnie poyteczna byaby publiczna aktywno prezydenta w czterech dziedzinach.  
                        • 30.12.2010Kobiety coraz bardziej aktywne i przedsibiorcze
                         Warszawska konferencja PKPP Lewiatan zamkna cykl regionalnych debat powiconych aktywnoci zawodowej Polek. Wzio w niej udzia kilkaset pa. O konkretnych rozwizaniach na lokalnych rynkach pracy z uczestniczkami rozmawiay m.in.: Henryka Bochniarz, Jolanta Fedak, Magdalena roda, Magorzata Fuszara i Dorota Warakomska.
                         • 23.12.2010Przedsibiorcy oczekuj reform
                          Przedsibiorcy wskazuj, jako przyczyn zej sytuacji finansw pastwa, brak skutecznych reform systemowych (46%), a take zaniedbania kolejnych rzdw (34%). Ich zdaniem konieczne jest ograniczenie wydatkw budetowych i reforma systemu ubezpiecze spoecznych. Okoo 90% przedsibiorcw opowiada si za likwidacj KRUS-u oraz zniesieniem przywilejw emerytalnych dla sub mundurowych – wynika z internetowego sondau przeprowadzonego wrd przedsibiorcw zrzeszonych w Business Centre Club.
                          • 21.12.2010Budet na 2011 rok w ocenie Pracodawcw RP
                           Pracodawcy RP odnieli si do przedstawionego przez rzd projektu ustawy budetowej na rok 2011. Wedug organizacji, budet oparty jest na zbyt optymistycznych prognozach, bdem rzdu Tuska jest rwnie zaniechanie powanej reformy finansw pastwa. Ponadto Pracodawcy RP wskazali na szereg potrzebnych zmian, przede wszystkim w ramach systemu emerytalno-rentowego, KRUS-u oraz sytemu zabezpiecze socjalnych.
                           • 26.11.2010Emerytury pomostowe zgodne z konstytucj
                            Przepisy regulujce dostp do emerytury pomostowej nie naruszaj ustawy zasadniczej – orzek Trybuna Konstytucyjny. Sdziowie rozpoznali wniosek Oglnopolskiego Porozumienia Zwizkw Zawodowych dotyczcy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zbadali m.in. konstytucyjno definicji prac w szczeglnych warunkach, wykazu prac o szczeglnym charakterze oraz kryterium daty rozpoczcia pracy i okresu jej wykonywania decydujcego o przyznaniu prawa do rekompensaty.  
                            • 04.11.2010Pracodawcy za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
                             W Sejmie znajduje si projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, ktry przewiduje podniesienie kwoty wolnej spod egzekucji. Nowelizacja spowoduje wic wyczenie spod egzekucji aktyww wikszych ni ma to miejsce dzi. Dlatego te zdaniem Pracodawcw RP projekt ten powinien zosta odrzucony.
                             • 29.10.2010Zasiek pogrzebowy przysuguje czasem po upywie roku od mierci bliskiego
                              Uniemoliwienie przyznania zasiku pogrzebowego osobom, ktre zoyy wniosek o to wiadczenie po upywie 12 miesicy od dnia zgonu osoby, po ktrej on przysuguje, jest niezgodne z ustaw zasadnicz – stwierdzi Trybuna Konstytucyjny. Orzeczenie zostao wydane w odpowiedzi na pytanie prawne Sdu Okrgowego w Opolu - Wydzia V Pracy i Ubezpiecze Spoecznych dotyczce zasad przyznawania zasiku pogrzebowego.
                              • 25.10.201076 lat Zakadu Ubezpiecze Spoecznych
                               Scalenie – na mocy decyzji prezydenta Ignacego Mocickiego – piciu wczeniej dziaajcych pastwowych izb ubezpieczeniowych dao 24 padziernika 1934 r. pocztek Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych. Po 76 latach od powstania instytucji z usug ZUS korzysta okoo 24 mln klientw, co stawia Zakad w czowce najwikszych instytucji finansowych w Polsce. rodki Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, ktrych dysponentem jest ZUS, stanowi blisko poow zasobw pieninych pastwa.
                               • 08.10.2010BCC: Zmiany w transferach spoecznych pomogyby ograniczy wydatki budetu
                                Wymierne oszczdnoci budetowe bez stwarzania zagroe dla osb najuboszych – takie, zdaniem Business Centre Club, mogyby by efekty przebudowy polskiego systemu transferw spoecznych polegajcej na zwikszeniu skadki rentowej kosztem odpisu na Fundusz Pracy, likwidacji przywilejw emerytalnych oraz wprowadzeniu obowizkowych owiadcze o nieposiadaniu zbywalnego majtku dla osb starajcych si o zasiek z pomocy spoecznej.
                                • 06.10.2010Sta w KRUS nie zawsze pozwoli zwikszy wiadczenie z ZUS
                                 Trybuna Konstytucyjny ogosi 5 padziernika 2010 r., e przepis ograniczajcy moliwo zwikszenia emerytury lub renty z FUS dziki okresowi opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne rolnikw, jest zgodny z ustaw zasadnicz. Orzeczenie dotyczy tzw. osb dwuzawodowych, ktre w czasie aktywnoci zawodowej byy - rwnoczenie albo w rwnych sekwencjach - i pracownikami zatrudnionymi poza rolnictwem, i rolnikami prowadzcymi wasne gospodarstwa.
                                 • 29.09.2010Rzd zaakceptowa projekt budetu na 2011 r.
                                  Dochody budetu pastwa na poziomie 273,3 mld z, wydatki - nie wicej ni 313,5 mld, a deficyt - do 40,2 mld z – zakada przyjty przez Rad Ministrw projekt przyszorocznego budetu. Wedug rzdu PKB w 2011 r. wzronie realnie o 3,5 proc., inflacja wyniesie 2,3 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej zwiksz si realnie o 1,4 proc., zatrudnienie w gospodarce - o 1,9 proc., a spoycie ogem - o 2,2 proc. Przychody z prywatyzacji w 2011 r. zaplanowano na poziomie 15 mld z.
                                  • 22.09.2010Rzdowy program poprawy warunkw pracy
                                   Na wniosek minister pracy i polityki spoecznej rzd ustanowi wieloletni program poprawy bezpieczestwa i warunkw pracy na lata 2011-2013. To kontynuacja programu na lata 2008-2010. Jego podstawowym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiza organizacyjnych i technicznych oraz rozwj nowych wyrobw i technologii, ktre zostan wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach naraajcych na oddziaywanie czynnikw niebezpiecznych, szkodliwych i uciliwych dla zdrowia. Efektem ma by ograniczenie wypadkw przy pracy, chorb zawodowych i zwizanych z tym strat ekonomicznych i spoecznych.
                                   • 15.09.2010Nisze skadki ZUS nie dla kadego pocztkujcego przedsibiorcy
                                    Interpelacja nr 17399 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych zmierzajcych do poszerzenia krgu przedsibiorcw uprawnionych do opacania niszej skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                    • 27.08.2010BCC: Dziur w ZUS mog zaata tylko reformy
                                     Kolejne dziaania rzdu dowodz, e sytuacja finansw publicznych staje si coraz trudniejsza do opanowania. To efekt braku reform, szczeglnie w systemie emerytalnym – ocenia Business Centre Club. Przedsibiorcy odnieli si w ten sposb do decyzji rzdu o przesuniciu 7,5 mld z z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) oraz spotkania premiera z prezesami OFE powicone dziaalnoci towarzystw emerytalnych i gospodarowania przez nie rodkami przyszych emerytw.
                                     • 27.08.2010Pracodawcy RP: Zmiany w czeniu pracy z emerytur to szkodliwy pomys
                                      Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej, ktra ma uniemoliwi czenie aktywnoci zawodowej z pobieraniem emerytury, ograniczy wpywy do FUS, by moe nieznacznie zmniejszy bezrobocie, ale kosztem pozbawienia pracy osb w wieku emerytalnym – uwaaj Pracodawcy RP. Poza tym – zdaniem organizacji – rozwizanie to zwikszy ilo obowizkw administracyjnych naoonych na pracodawcw.
                                      • 25.08.2010Pracodawcy RP: rodki zgromadzone w FRD nie powinny trafi do FUS
                                       Pracodawcy RP protestuj przeciwko wykorzystaniu ju w tym roku rodkw z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Organizacja przypomina, e zgodnie z ustaw systemie ubezpiecze spoecznych pienidze odkadane w FRD powinny zapewni wypacalno Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w okresie powanych problemw demograficznych. Chodzi o sytuacj, kiedy wzrosn obcienia budetu zwizane z przekazywaniem rodkw do funduszy emerytalnych, wyranie spadnie liczba osb paccych skadki i zwikszy si liczba osb pobierajcych wiadczenia emerytalno-rentowe.
                                       • 25.08.2010Rzd dokada do FUS
                                        W 2010 r. cz rodkw Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie wykorzystana na uzupenienie niedoboru funduszu emerytalnego ZUS. Rzd na wniosek ministra pracy i polityki spoecznej zdecydowa o przesuniciu 7,5 mld z z FRD do Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Niedobr w FUS wynika z przyczyn demograficznych.
                                        • 16.08.2010ZUS rozsya informacje o stanie konta emerytalnego
                                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozpocz wysyk informacji o stanie konta za 2009 r. do 18 mln osb. Wykazy sporzdzone dla osb, ktre ukoczyy 35 lat, zawieraj rwnie wysoko hipotetycznej emerytury, czyli szacunkow warto przyszego wiadczenia. Obowizek informowania o wysokoci skadek ewidencjonowanych na koncie nakada na ZUS art. 50 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.
                                         • 13.08.2010ZUS rozpocz akcj informowania o stanie konta za 2009 rok
                                          Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozpocz wysyk „Informacji o stanie konta za 2009 r.” do 15 mln ubezpieczonych Polakw. Po co wysyana jest taka informacja i co mona z niej wyczyta?
                                          • 27.07.2010BCC: Celem obnienia skadek do OFE jest ograniczenie dugu
                                           Zdaniem Business Centre Club, przedstawiony przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o OFE ma cel fiskalny, zwizany gwnie z obron tzw. progu ostronociowego na poziomie 55 proc. Projekt, ktry zakada obnienie skadki transferowanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. wynagrodzenia brutto, ograniczy bowiem refundacj dla ZUS o okoo 13,5 mld z. BCC skrytykowa take obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
                                           • 27.07.2010Podniesienie podatkw zahamuje rozwj – ostrzegaj pracodawcy
                                            W celu zbilansowania finansw publicznych rzd nie wyklucza podniesienia podatkw i skadki rentowej – zasugerowa w poniedziaek minister Micha Boni. Zdaniem Pracodawcw RP, taki krok moe zaszkodzi wzrostowi gospodarczemu. Zamiast tego organizacja proponuje reform wydatkw socjalnych i ograniczenie dotacji do Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.
                                            • 06.07.2010Renta rodzinna przysuguje bez wzgldu na miejsce zamieszkania
                                             Trybuna Konstytucyjny, po rozpoznaniu pytania prawnego Sdu Okrgowego w Warszawie XIV Wydzia Ubezpiecze Spoecznych, ogosi wyrok w sprawie warunkw przyznawania wiadcze emerytalno-rentowych dla Polakw pracujcych poza granicami RP. Uzna, e brak precyzyjnego okrelenia kryterium "miejsca zamieszkania" w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z konstytucj.
                                             • 05.07.2010Fundusz Emerytur Pomostowych: Skadka nie tylko za cay etat
                                              Interpelacja nr 16266 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie opacania skadek ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych
                                              • 30.06.2010Wczeniejsza emerytura dla osb z dugoletnim staem
                                               24 czerwca br. zosta skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, ktry ma na celu znowelizowanie przepisw dotyczcych prawa do przechodzenia na emerytur oraz prawa do minimalnej emerytury. Zgodnie z tym projektem pracownicy o bardzo dugim stau bd mieli moliwo przejcia na emerytur przed osigniciem ustawowego wieku emerytalnego. Proponowane rozwizanie dotyczy ma kobiet, ktre maj okres skadkowy wynoszcy co najmniej 35 lat oraz mczyzn, majcych okres skadkowy co najmniej 40 lat.
                                               • 28.06.2010Komisja Trjstronna o waloryzacji, zasikach i pacy minimalnej
                                                W ubiegym tygodniu Trjstronna Komisja ds. Spoeczno-Gospodarczych podja uchwa w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniajcych do wiadcze z pomocy spoecznej. Ponadto podczas posiedzenia zostay omwione m.in. kwestie waloryzacji wiadcze emerytalno-rentowych w 2011 r. oraz wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r.
                                                • 24.06.2010Realizacja budetu pastwa na 2009 r. z pozytywn ocen NIK
                                                 Najwysza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budetu pastwa w 2009 roku - aden z kontrolowanych urzdw nie zosta oceniony negatywnie. Jednoczenie jednak NIK zwraca uwag na niebezpieczny wzrost relacji dugu publicznego do PKB. Osigna ona w 2009 r. 49,8 proc. Zbliya si tym samym do granicznego poziomu 50 proc., ktry oznacza konieczno wdroenia restrykcyjnego programu oszczdnociowego.
                                                 • 18.05.2010Deficyt budetu po czterech miesicach – 27 mld z
                                                  Na koniec kwietnia deficyt budetu pastwa wynis 50 proc. kwoty planowanej na cay rok – podao Ministerstwo Finansw. Dochody budetu osigny poziom 79,7 mld (32 proc. planu), a wydatki 106,8 mld z (35,4 proc. planu). Wrd pierwszych najwiksz pozycj stanowiy wpywy z tytuu podatkw porednich, wrd drugich – wydatki na subwencje dla samorzdw i dotacje dla FUS.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »