Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 09.05.2011ZUS: Nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z pracy
  Emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy - uzyskały prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego nie podlegają zawieszeniu – przypomina ZUS.
  • 07.04.2011Symboliczny pochówek uprawnia do zasiłku pogrzebowego
   Koszty symbolicznego upamiętnienia osoby zmarłej, która pisemnym oświadczeniem wyraziła wolę przekazania swoich zwłok publicznej uczelni medycznej dla celów naukowych, są kosztami pogrzebu w rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i uzasadniają roszczenie o zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w art. 77 ust.1 tej ustawy - orzekł Sąd Najwyższy.
   • 14.03.2011ZUS: Wyłudzenia świadczeń zdarzają się rzadko
    Wyłudzenia świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po śmierci osób uprawnionych to pojedyncze przypadki – zapewnia rzecznik prasowy ZUS-u Waldemar Grzegorczyk. Prawie 100 proc. nadpłaconych kwot świadczeń z tytułu zbyt późnego powiadomienia Zakładu o zgonie świadczeniobiorcy jest zwracanych do ZUS bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.  
    • 04.03.2011Emerytury pomostowe zgodne z konstytucją
     Po rozpoznaniu wniosku Forum Związków Zawodowych dotyczącego zasad nabycia prawa do emerytury pomostowej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją. Zdaniem Trybunału, pominięcie w zakwestionowanej ustawie rodzajów prac, które przed jej wejściem w życie były uznawane za prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, nie narusza zasady ochrony praw nabytych.  
     • 28.02.2011ZRP: Zmniejszenie składki do OFE obniży emerytury kapitałowe
      Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego przesunięcie części składki z OFE na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może w przyszłości spowodować obniżenie emerytury kapitałowej. Mimo tych zastrzeżeń organizacja jest gotowa poprzeć rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego.  
      • 15.02.2011Za dwa tygodnie zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego
       Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w stałej wysokości 4 tys. zł -  przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym przestanie obowiązywać przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym kwota zasiłku pogrzebowego jest wypłacana w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  
       • 03.02.2011Łączenie pracy z emeryturą – przedsiębiorcy krytykują prezydencki projekt
        Przedsiębiorcy opowiadają się za umożliwieniem łączenia pobierania emerytur z zatrudnieniem bez konieczności uprzedniego rozwiązywania stosunku pracy i krytykują prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W propozycji zgłoszonej przez Bronisława Komorowskiego zabrakło rozwiązań ułatwiających utrzymanie pracy przez emerytów.  
        • 31.01.2011Przedsiębiorcy do prezydenta: Potrzebne wsparcie dla reform
         Dziesięć organizacji przedsiębiorców zaapelowało do prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie naprawy finansów publicznych. Ich eksperci opracowali dokument wskazujący, w jaki sposób stabilizować i uzdrawiać sytuację finansów publicznych, zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym. Zdaniem przedstawicieli biznesu szczególnie pożyteczna byłaby publiczna aktywność prezydenta w czterech dziedzinach.  
         • 30.12.2010Kobiety coraz bardziej aktywne i przedsiębiorcze
          Warszawska konferencja PKPP Lewiatan zamknęła cykl regionalnych debat poświęconych aktywności zawodowej Polek. Wzięło w niej udział kilkaset pań. O konkretnych rozwiązaniach na lokalnych rynkach pracy z uczestniczkami rozmawiały m.in.: Henryka Bochniarz, Jolanta Fedak, Magdalena Środa, Małgorzata Fuszara i Dorota Warakomska.
          • 23.12.2010Przedsiębiorcy oczekują reform
           Przedsiębiorcy wskazują, jako przyczynę złej sytuacji finansów państwa, brak skutecznych reform systemowych (46%), a także zaniedbania kolejnych rządów (34%). Ich zdaniem konieczne jest ograniczenie wydatków budżetowych i reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Około 90% przedsiębiorców opowiada się za likwidacją KRUS-u oraz zniesieniem przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych – wynika z internetowego sondażu przeprowadzonego wśród przedsiębiorców zrzeszonych w Business Centre Club.
           • 21.12.2010Budżet na 2011 rok w ocenie Pracodawców RP
            Pracodawcy RP odnieśli się do przedstawionego przez rząd projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Według organizacji, budżet oparty jest na zbyt optymistycznych prognozach, błędem rządu Tuska jest również zaniechanie poważnej reformy finansów państwa. Ponadto Pracodawcy RP wskazali na szereg potrzebnych zmian, przede wszystkim w ramach systemu emerytalno-rentowego, KRUS-u oraz sytemu zabezpieczeń socjalnych.
            • 26.11.2010Emerytury pomostowe zgodne z konstytucją
             Przepisy regulujące dostęp do emerytury pomostowej nie naruszają ustawy zasadniczej – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpoznali wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zbadali m.in. konstytucyjność definicji prac w szczególnych warunkach, wykazu prac o szczególnym charakterze oraz kryterium daty rozpoczęcia pracy i okresu jej wykonywania decydującego o przyznaniu prawa do rekompensaty.  
             • 04.11.2010Pracodawcy za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
              W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje podniesienie kwoty wolnej spod egzekucji. Nowelizacja spowoduje więc wyłączenie spod egzekucji aktywów większych niż ma to miejsce dziś. Dlatego też zdaniem Pracodawców RP projekt ten powinien zostać odrzucony.
              • 29.10.2010Zasiłek pogrzebowy przysługuje czasem po upływie roku od śmierci bliskiego
               Uniemożliwienie przyznania zasiłku pogrzebowego osobom, które złożyły wniosek o to świadczenie po upływie 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, po której on przysługuje, jest niezgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zostało wydane w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu - Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego.
               • 25.10.201076 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                Scalenie – na mocy decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego – pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych dało 24 października 1934 r. początek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Po 76 latach od powstania instytucji z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko połowę zasobów pieniężnych państwa.
                • 08.10.2010BCC: Zmiany w transferach społecznych pomogłyby ograniczyć wydatki budżetu
                 Wymierne oszczędności budżetowe bez stwarzania zagrożeń dla osób najuboższych – takie, zdaniem Business Centre Club, mogłyby być efekty przebudowy polskiego systemu transferów społecznych polegającej na zwiększeniu składki rentowej kosztem odpisu na Fundusz Pracy, likwidacji przywilejów emerytalnych oraz wprowadzeniu obowiązkowych oświadczeń o nieposiadaniu zbywalnego majątku dla osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej.
                 • 06.10.2010Staż w KRUS nie zawsze pozwoli zwiększyć świadczenie z ZUS
                  Trybunał Konstytucyjny ogłosił 5 października 2010 r., że przepis ograniczający możliwość zwiększenia emerytury lub renty z FUS dzięki okresowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jest zgodny z ustawą zasadniczą. Orzeczenie dotyczy tzw. osób dwuzawodowych, które w czasie aktywności zawodowej były - równocześnie albo w równych sekwencjach - i pracownikami zatrudnionymi poza rolnictwem, i rolnikami prowadzącymi własne gospodarstwa.
                  • 29.09.2010Rząd zaakceptował projekt budżetu na 2011 r.
                   Dochody budżetu państwa na poziomie 273,3 mld zł, wydatki - nie więcej niż 313,5 mld, a deficyt - do 40,2 mld zł – zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt przyszłorocznego budżetu. Według rządu PKB w 2011 r. wzrośnie realnie o 3,5 proc., inflacja wyniesie 2,3 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej zwiększą się realnie o 1,4 proc., zatrudnienie w gospodarce - o 1,9 proc., a spożycie ogółem - o 2,2 proc. Przychody z prywatyzacji w 2011 r. zaplanowano na poziomie 15 mld zł.
                   • 22.09.2010Rządowy program poprawy warunków pracy
                    Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd ustanowił wieloletni program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na lata 2011-2013. To kontynuacja programu na lata 2008-2010. Jego podstawowym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zostaną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach narażających na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Efektem ma być ograniczenie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych.
                    • 15.09.2010Niższe składki ZUS nie dla każdego początkującego przedsiębiorcy
                     Interpelacja nr 17399 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zmierzających do poszerzenia kręgu przedsiębiorców uprawnionych do opłacania niższej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                     • 27.08.2010BCC: Dziurę w ZUS mogą załatać tylko reformy
                      Kolejne działania rządu dowodzą, że sytuacja finansów publicznych staje się coraz trudniejsza do opanowania. To efekt braku reform, szczególnie w systemie emerytalnym – ocenia Business Centre Club. Przedsiębiorcy odnieśli się w ten sposób do decyzji rządu o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz spotkania premiera z prezesami OFE poświęcone działalności towarzystw emerytalnych i gospodarowania przez nie środkami przyszłych emerytów.
                      • 27.08.2010Pracodawcy RP: Zmiany w łączeniu pracy z emeryturą to szkodliwy pomysł
                       Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która ma uniemożliwić łączenie aktywności zawodowej z pobieraniem emerytury, ograniczy wpływy do FUS, być może nieznacznie zmniejszy bezrobocie, ale kosztem pozbawienia pracy osób w wieku emerytalnym – uważają Pracodawcy RP. Poza tym – zdaniem organizacji – rozwiązanie to zwiększy ilość obowiązków administracyjnych nałożonych na pracodawców.
                       • 25.08.2010Pracodawcy RP: Środki zgromadzone w FRD nie powinny trafić do FUS
                        Pracodawcy RP protestują przeciwko wykorzystaniu już w tym roku środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Organizacja przypomina, że zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych pieniądze odkładane w FRD powinny zapewnić wypłacalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie poważnych problemów demograficznych. Chodzi o sytuację, kiedy wzrosną obciążenia budżetu związane z przekazywaniem środków do funduszy emerytalnych, wyraźnie spadnie liczba osób płacących składki i zwiększy się liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
                        • 25.08.2010Rząd dokłada do FUS
                         W 2010 r. część środków Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie wykorzystana na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego ZUS. Rząd na wniosek ministra pracy i polityki społecznej zdecydował o przesunięciu 7,5 mld zł z FRD do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niedobór w FUS wynika z przyczyn demograficznych.
                         • 16.08.2010ZUS rozsyła informacje o stanie konta emerytalnego
                          Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji o stanie konta za 2009 r. do 18 mln osób. Wykazy sporządzone dla osób, które ukończyły 35 lat, zawierają również wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość przyszłego świadczenia. Obowiązek informowania o wysokości składek ewidencjonowanych na koncie nakłada na ZUS art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
                          • 13.08.2010ZUS rozpoczął akcję informowania o stanie konta za 2009 rok
                           Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę „Informacji o stanie konta za 2009 r.” do 15 mln ubezpieczonych Polaków. Po co wysyłana jest taka informacja i co można z niej wyczytać?
                           • 27.07.2010BCC: Celem obniżenia składek do OFE jest ograniczenie długu
                            Zdaniem Business Centre Club, przedstawiony przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o OFE ma cel fiskalny, związany głównie z obroną tzw. progu ostrożnościowego na poziomie 55 proc. Projekt, który zakłada obniżenie składki transferowanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. wynagrodzenia brutto, ograniczy bowiem refundację dla ZUS o około 13,5 mld zł. BCC skrytykował także obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
                            • 27.07.2010Podniesienie podatków zahamuje rozwój – ostrzegają pracodawcy
                             W celu zbilansowania finansów publicznych rząd nie wyklucza podniesienia podatków i składki rentowej – zasugerował w poniedziałek minister Michał Boni. Zdaniem Pracodawców RP, taki krok może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu. Zamiast tego organizacja proponuje reformę wydatków socjalnych i ograniczenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                             • 06.07.2010Renta rodzinna przysługuje bez względu na miejsce zamieszkania
                              Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, ogłosił wyrok w sprawie warunków przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków pracujących poza granicami RP. Uznał, że brak precyzyjnego określenia kryterium "miejsca zamieszkania" w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z konstytucją.
                              • 05.07.2010Fundusz Emerytur Pomostowych: Składka nie tylko za cały etat
                               Interpelacja nr 16266 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składek ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych
                               • 30.06.2010Wcześniejsza emerytura dla osób z długoletnim stażem
                                24 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu znowelizowanie przepisów dotyczących prawa do przechodzenia na emeryturę oraz prawa do minimalnej emerytury. Zgodnie z tym projektem pracownicy o bardzo długim stażu będą mieli możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Proponowane rozwiązanie dotyczyć ma kobiet, które mają okres składkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyzn, mających okres składkowy co najmniej 40 lat.
                                • 28.06.2010Komisja Trójstronna o waloryzacji, zasiłkach i płacy minimalnej
                                 W ubiegłym tygodniu Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto podczas posiedzenia zostały omówione m.in. kwestie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2011 r. oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
                                 • 24.06.2010Realizacja budżetu państwa na 2009 r. z pozytywną oceną NIK
                                  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2009 roku - żaden z kontrolowanych urzędów nie został oceniony negatywnie. Jednocześnie jednak NIK zwraca uwagę na niebezpieczny wzrost relacji długu publicznego do PKB. Osiągnęła ona w 2009 r. 49,8 proc. Zbliżyła się tym samym do granicznego poziomu 50 proc., który oznacza konieczność wdrożenia restrykcyjnego programu oszczędnościowego.
                                  • 18.05.2010Deficyt budżetu po czterech miesiącach – 27 mld zł
                                   Na koniec kwietnia deficyt budżetu państwa wyniósł 50 proc. kwoty planowanej na cały rok – podało Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu osiągnęły poziom 79,7 mld (32 proc. planu), a wydatki 106,8 mld zł (35,4 proc. planu). Wśród pierwszych największą pozycję stanowiły wpływy z tytułu podatków pośrednich, wśród drugich – wydatki na subwencje dla samorządów i dotacje dla FUS.
                                   • 07.05.2010Wcześniejsza emerytura tylko dla pracownika?
                                    Interpelacja nr 14485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do emerytury w przypadku nieosiągnięcia wieku emerytalnego
                                    • 02.03.2010ZUS wypłaca pierwsze zwaloryzowane świadczenia
                                     Od 1 marca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia najniższych świadczeń oraz dodatków do emerytur i rent. W efekcie podwyższone zostaną emerytury i renty wypłacane przez ZUS około 7,7 mln emerytów i rencistów (bez osób pobierających renty socjalne), w tym około 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym.
                                     • 26.02.2010Komisja Trójstronna o zasiłkach chorobowych
                                      Projekt założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa był przedmiotem obrad zespołu ds. ubezpieczeń społecznych, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Nowe przepisy mają rozwiązać problem nierównego traktowania pracowników po 50. roku życia, którzy za okres pobytu w szpitalu otrzymują 80 proc. wynagrodzenia jedynie przez okres 14 zamiast 33 dni, jak pozostali pracownicy.
                                      • 11.02.2010BCC: Pomysł zastąpienia ZUS-u przez KRUS jest kuriozalny
                                       Zdaniem Business Centre Club, gdyby ZUS został zastąpiony przez KRUS, emerytury wypłacałby budżet państwa, poziom świadczeń drastycznie by się obniżył (do około 800 zł brutto) i zniesiona zostałaby w Polsce tzw. umowa międzypokoleniowa, gwarantująca wypłatę emerytur. Scenariusz taki BCC przedstawiła w odpowiedzi na opinie prezentowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, którego zdaniem rolniczy system emerytalny jest nowocześniejszy od pracowniczego.
                                       • 07.01.2010Budżet w tarapatach
                                        Zapytanie nr 5192 do ministra finansów w sprawie prognoz dotyczących budżetu państwa na kolejne lata
                                        • 06.01.2010Rząd przeciw zniesieniu ograniczeń w wypłacie świadczeń zarobkującym rencistom
                                         Poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidujący, że renta z tytułu niezdolności do pracy nie ulegałaby zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość – nie znalazł poparcia rządu. Resort pracy rozważa jednak możliwość zrównania progu dochodowego obowiązującego osoby, które pobierają rentę socjalną, z tymi, które obowiązują osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy.
                                         • 30.12.2009ZUS: Znaczny spadek zadłużenia FUS
                                          Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 28 grudnia 2009 r. otrzymał 5,5 mld złotych pożyczki z budżetu państwa. Do tej pory FUS miał jedynie możliwość korzystania z otwartych linii kredytowych w bankach. Środki te były wykorzystywane przede wszystkim na zapewnienie płynności Funduszu w dniach, w których wpływy ze składek były niższe niż środki potrzebne na zapewnienie terminowych wypłat emerytur i rent. W grudniu najwyższe dzienne zadłużenie FUS było bliskie 8 mld złotych, by 28 grudnia osiągnąć 6,6 mld.
                                          • 28.12.2009Nowa składka na FEP od stycznia 2010 r.
                                           Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwany dalej FEP), winna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., 2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.
                                           • 18.12.2009Bardzo duże pieniądze z budżetu do ZUS
                                            Interpelacja nr 12104 do ministra finansów w sprawie deficytu w kasie ZUS
                                            • 27.11.2009ZUS: Wysokość emerytury w świetle uchwały SN z 10 września 2009 r.
                                             W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził, iż: „Kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) przez osobę mającą ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, która podlegała co najmniej trzydzieści miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, uwzględnia się tylko do obliczenia części socjalnej później ustalanej emerytury (art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 tej ustawy)”. Tym samym więc został zakończony spór dotyczący możliwości zastosowania - w takim przypadku - aktualnej kwoty bazowej nie tylko przy obliczaniu części socjalnej emerytury, ale także przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia.
                                             • 25.11.2009ZUS będzie mógł pożyczać z budżetu państwa
                                              Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) będzie mógł uzyskać pożyczkę z budżetu państwa lub z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na korzystniejszych warunkach niż oferowane przez instytucje finansowe sektora komercyjnego – przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
                                              • 13.11.2009Wypłata emerytur i rent niezagrożona – zapewnia ZUS
                                               Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia mogą być w całym 2009 r. wyższe od planowanych, na co wskazują wyniki finansowe Funduszu po trzech kwartałach, jednak nie grozi mu utrata płynności finansowej – zapewnił rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski w odpowiedzi na publikację dziennika "Rzeczpospolita", z której wynika, że Zakład ma kłopoty z pieniędzmi na bieżącą wypłatę świadczeń.
                                               • 13.11.2009Rozłożenie na raty składek pracowniczych
                                                Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 30 określa, że do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29. Oznacza to, że nie można umorzyć, odroczyć terminu płatności oraz nie można rozłożyć na raty składek finansowanych przez ubezpieczonych. Obowiązujące przepisy stanowią bardzo duże utrudnienie w skorzystaniu przez płatników składek z ulgi, jaką jest rozłożenie należności na raty. Aby to zmienić i pomóc wielu przedsiębiorcom wyjść z problemów finansowych, posłowie przygotowali projekt zmian ww. ustawy.
                                                • 26.10.2009Orzecznictwo: Przedawnienie zaległości wobec ZUS
                                                 Z uzasadnienia: Oznacza to, że do przedawnienia zaległości podatkowych z tytułu składek za kwiecień 2000 r. miały zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. oraz z mocy art. 31 tej ustawy art. 118 § 1 i 2 ord. pod. Zgodnie z treścią art. 118 ord. pod. ale w brzmieniu obowiązującym także w 2000 r. co wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) - a nie w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 marca 2003 r. jak przyjął Sąd pierwszej instancji. Z art. 118 ord. pod. wynika, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej (ubezpieczeniowej) osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa (ubezpieczeniowa), upłynęło 5 lat. Oznacza to, że w przypadku powstania zaległości ubezpieczeniowej w 2000 r., decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej można wydać do dnia 31 grudnia 2005 r.  
                                                 • 08.10.2009Prezes ZUS: Kredyty sposobem na problemy z nieregularnie wpływającymi składkami
                                                  Według nowego prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka, tegoroczne zmniejszenie przez rząd kwoty przeznaczonej na działalność Zakładu w żaden sposób nie wpływa i nie wpłynie na systematyczność wypłaty emerytur i rent. Jego zdaniem konieczność zaciągnięcia przez Zakład kredytów na pokrycie deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego to wypłacane są świadczenia, wynika z możliwych problemów z zapewnieniem regularnych wpływów ze składek.
                                                  • 02.10.2009KIG rozczarowana projektem budżetu na 2010 rok
                                                   Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje projekt budżetu na 2010 r. Organizacji nie podoba się m.in. zbyt duży deficyt oraz zwiększenie dotacji na FUS przy jednoczesnym braku propozycji zmian strukturalnych w finansach publicznych. KIG jest także zaniepokojona wysokim prawdopodobieństwem, że w przyszłym roku dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »