Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcem

 • 24.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
  W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
  • 22.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
   W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
   • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
    Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
    • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
     Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
     • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
      Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
      • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
       Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
       • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
        Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
        • 31.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
         Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
         • 28.12.2018Obowizki patnika w zwizku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
          Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie cicego na nim obowizku podatkowego. Inaczej mówic, od miejsca zamieszkania zaley, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowizkowi podatkowemu w Polsce.
          • 28.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
           Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
           • 29.08.2018Zmiany w firmie - kogo trzeba powiadomi
            Prowadzisz firm? Pamitaj, e jeli zmienisz np. nazw, adres, numer konta, form opodatkowania Twoim obowizkiem bdzie poinformowanie urzdów. W wikszoci przypadków, wystarczy, e zmiany zgosisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spóek, zmiany bdzie zgasza do urzdu skarbowego (w zalenoci od spóki bd to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiaj do innych urzdów zwizanych z dziaalnoci (np. ZUS).
            • 11.01.2018Ubezpieczenia i zatrudnienie: Najwaniejsze zmiany w 2018 roku
             Pocztek roku niesie ze sob sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce spoecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za prac oraz minimalnej stawki godzinowej dla okrelonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia zostaa wprowadzona e-skadka i wzrosa kwota wiadczenia pielgnacyjnego. Od marca czeka nas równie waloryzacja rent i emerytur. Poniej przedstawiamy najwaniejsze zmiany.
             • 10.01.2018Ubezpieczenia i zatrudnienie: Najwaniejsze zmiany w 2018 roku
              Pocztek roku niesie ze sob sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce spoecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za prac oraz minimalnej stawki godzinowej dla okrelonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia zostaa wprowadzona e-skadka i wzrosa kwota wiadczenia pielgnacyjnego. Od marca czeka nas równie waloryzacja rent i emerytur. Poniej przedstawiamy najwaniejsze zmiany.
              • 09.01.2018Zatrudnianie cudzoziemców – nowe obowizki dla pracodawców
               Od pocztku 2018 r. obowizuj nowe regulacje dotyczce zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Eksperci Pracodawców RP wskazuj, e w praktyce nowe przepisy oznaczaj te nowe obowizki informacyjne.
               • 08.01.2018Zatrudnianie cudzoziemców – nowe obowizki dla pracodawców
                Od pocztku 2018 r. obowizuj nowe regulacje dotyczce zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Eksperci Pracodawców RP wskazuj, e w praktyce nowe przepisy oznaczaj te nowe obowizki informacyjne.
                • 25.03.2016ZUS o programie Rodzina 500+
                 Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 z miesicznie na kade drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunkw. Rodziny o niskich dochodach otrzymaj wsparcie take na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w czciowym pokryciu wydatkw zwizanych z wychowaniem dziecka, w tym z opiek nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb yciowych.
                 • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudni cudzoziemca?
                  Oprócz zezwolenia na prac (jeli w okrelonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbdny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjania PIP.
                  • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o prac oraz umów zlecenia i o dzieo
                   Niektóre obowizki wynikajce z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. skadanie zezna rocznych – dotycz take cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiganych przez nich dochodów (przychodów) zaley przede wszystkim od tego, czy maj oni status polskiego rezydenta podatkowego, a take od rodzaju róda tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich pooenia.
                   • 06.09.2011ZUS: Ubezpieczony identyfikowany PESEL-em
                    NIP nie bdzie ju stosowany jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem patnika skadek.
                    • 06.09.2011Opodatkowanie dochodw z dziaw specjalnych produkcji rolnej
                     Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadajca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzcy w Polsce dzia specjalny produkcji rolnej w formie spki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w zwizku z tym jeli ma tak wol ma prawo nie zgasza zamiaru i nie prowadzi ksig wykazujcych przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i wobec tego korzysta z prawa wyboru formy opodatkowania wedug norm szacunkowych?
                     • 20.11.2009Zezwolenie na prac typu A
                      Mimo wielu uatwie w dostpie do polskiego rynku pracy wci wielu cudzoziemców musi uzyskiwa zezwolenie na prac. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniy si zasady wydawania zezwole na prac dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyska). Dwuetapow procedur obejmujc uzyskanie w pierwszej kolejnoci przyrzeczenia pracy, a nastpnie zezwolenia uproszczono, rezygnujc z koniecznoci uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczce zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane s w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pón. zm.).
                      • 05.07.2006Zakup i sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (1)
                       Niezwykle istotn spraw, od której naleaoby zacz omawianie problematyki zakupu i sprzeday przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych, jest kwestia umowy sprzeday, chwili i miejsca zawarcia tej umowy w aspekcie prawa cywilnego i prawa midzynarodowego prywatnego.
                       • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                        Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.