Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 17.07.2012Stawka VAT na rozbiórkę budynku
  Z uzasadnienia: Usługi polegające na wykonywaniu rozbiórki budynków, bez względu na symbol PKOB obiektu którego dotyczą, choć wiążą się z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowią usług związanych z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodemizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbiórki budynków, konsekwencją jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie zaś jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbiórkowe podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.
  • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
   Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
   • 13.07.2012Prawo do odprawy pieniężnej
    Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?
    • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
     Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 10.07.2012Rozwiązanie umowy leasingu a strata z likwidacji środka trwałego
      Stratą, kwalifikującą się do uznania za koszt uzyskania przychodów, wobec braku jej wyłączenia z tych kosztów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest niemożność dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwiązania, zmiany lub wygaśnięcia, szczególnie w sytuacji, gdy składnik majątku będący przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansującego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystającym, zaś opłaty tak wnoszone stanowią koszty uzyskania przychodów korzystającego (art. 17b ust. 1 ustawy) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
      • 04.07.2012Opodatkowanie nieruchomości objętych przez syndyka
       W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a cytowanej wyżej ustawy przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
       • 04.07.2012Podatki 2013 – Ulgi w PIT do likwidacji lub zmiany
        Likwidacja ulgi internetowej, ograniczenie możliwości odpisywania 50% kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, zmiana zasad przyznawania ulgi na dzieci – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który przyjął we wtorek (3 lipca br.) rząd Donalda Tuska. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2013 r.
        • 15.05.2012Skutki likwidacji spółki kapitałowej. Określenie wysokości przychodu
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad kosztem nabycia udziałów W., tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W.?
         • 11.05.2012Przedsiębiorcy przeciwni likwidacji postępowań gospodarczych
          Likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych to zły pomysł. Może to doprowadzić do wydłużenia procesów – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorstw.
          • 07.05.2012Wypowiedzenie umowy przez pracownika a odprawa pieniężna
           Pytanie: Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej?
           • 26.04.2012Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa do likwidacji
            Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego ds. Skarbu Państwa – likwidacja 13 delegatur przyniesie oszczędności rzędu 2,7 mln zł rocznie. Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2012 r.
            • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztów dla twórców
             Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad likwidacją bądź ograniczeniem prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców
             • 11.04.2012Oprocentowanie lokat coraz mniej korzystne
              Nowe przepisy ws. zaokrągleń podstawy opodatkowania (likwidacja lokat antypodatkowych) nie wpłynęły znacząco na oferowane przez banki oprocentowanie depozytów – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Open Finance. Obecnie proponowane oprocentowanie lokat jest niższe średnio o 0,1-0,5% w stosunku do oferty banków z IV kwartału 2011 r.
              • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
               Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
               • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
                Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
                • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
                 Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
                 • 22.03.2012Outsourcing usług ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
                  Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga dla swojego zastosowania określonych warunków, a mianowicie że dana usługa, stanowiąc element usługi zasadniczej musi być właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Choć usługi lustracji i likwidacji szkód mogą być traktowane jako pewna, dająca się wyodrębnić, całość, to równocześnie każda z tych czynności odrębnie i wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi ubezpieczenia. Zatem, ww. usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                  • 22.03.2012Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a sukcesja podatkowa
                   Interpelacja nr 1628 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
                   • 19.03.2012Znikną delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa
                    W piątek Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 30 kwietnia zostanie zlikwidowanych 13 delegatur terenowych Ministerstwa Skarbu. Oznacza to 11-proc. redukcję zatrudnienia w resorcie i oszczędności – ok. 2,7 mln zł.
                    • 09.03.2012Biznes chce większych zmian w systemie emerytalnym
                     Wprowadzenie w Polsce wyższego wieku emerytalnego powinno zostać przyspieszone i poparte gruntownymi zmianami, m.in. likwidacją przywilejów emerytalnych – uważają eksperci fundacji FOR oraz Business Centre Club.
                     • 09.03.2012Liberalizacja handlu z Azją będzie koniecznością
                      Przeszło 36 mln miejsc pracy w Europie uzależnionych jest od możliwości prowadzenia handlu z resztą świata. Liberalizacja handlu z Azją może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw UE – do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji pn. „Bariery w wolnym handlu między Unią Europejską a Azją”, zorganizowanej w tym tygodniu w Brukseli przez Instytut Globalizacji.
                      • 08.03.2012Brakuje nam 1,5 miliona mieszkań, będzie gorzej
                       W Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań. Kolejnych 200 tysięcy w najbliższym czasie musi zostać wycofanych z eksploatacji z powodu bardzo złego stanu technicznego. 6,5 miliona Polaków mieszka w warunkach, które nie spełniają żadnych norm – wynika z najnowszego raportu NIK. Raport obnaża słabość – a w zasadzie brak – polityki mieszkaniowej państwa.
                       • 02.03.2012Powiadomienie pracodawcy o ciąży
                        Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy pozostaje jednak w interesie samej ciężarnej, bowiem możliwość skorzystania z szeregu uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży jest uzależniona od udokumentowania stanu ciąży świadectwem lekarskim.
                        • 01.03.2012Podatki 2013: Zmiany w ulgach w PIT
                         Od początku przyszłego roku całkowicie zlikwidowana zostanie możliwość korzystania z ulgi internetowej. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska z listopada 2011 r., cięcia obejmą również ulgi na dzieci. Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj projekt nowelizacji ustawy o PIT, który określa szczegóły planowanych zmian. Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do rozliczeń podatkowych za 2013 r.
                         • 01.03.2012MPiPS rozważa kolejne zmiany w prawie pracy
                          Jednym z głównych celów resortu pracy jest modyfikacja przepisów o telepracy i wprowadzenie możliwości ustalania indywidualnego czasu pracy – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, które odbyło się wczoraj (29 lutego 2012 r.) w siedzibie Pracodawców RP.
                          • 01.03.2012BCC apeluje o likwidację przywilejów emerytalnych
                           Działania rządu ws. zabezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego muszą być kompleksowe – uważa Business Centre Club. Organizacja apeluje o większe ujednolicenie zasad uczestnictwa w systemie emerytalno-rentowym. Z wyliczeń BCC wynika, że likwidacja przywilejów emerytalnych przyniosłaby ok. 20 mld zł w skali roku.
                           • 06.02.2012Przedsiębiorcy przewidują kolejne podwyżki podatków
                            Polscy przedsiębiorcy są przekonani, że w ciągu najbliższych dwóch lat rząd podniesie stawkę VAT lub innych podatków – takiego zdania jest aż 78% osób, które wzięły udział w ankiecie Business Centre Club. Wyniki ankiety nt. stanu finansów publicznych w Polsce przedstawiono w ubiegły piątek podczas debaty pn. „Reforma finansów publicznych konieczna już dziś”, zorganizowanej przez BCC.
                            • 26.01.2012Służba Celna zlikwiduje część oddziałów
                             Służbę Celną czekają poważne zmiany. Jeszcze w tym roku zlikwidowanych zostanie osiem oddziałów celnych, a powstać mają dwa nowe. Obowiązki likwidowanych jednostek przejmą pozostałe oddziały – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów projektów nowelizacji rozporządzeń ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej. Zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację niektórych przedsiębiorstw działających na terenach, na których zlikwidowane zostaną oddziały Służby Celnej.
                             • 23.01.2012MF: Likwidacja ulgi nie wpłynie na rozwój Internetu w Polsce
                              Interpelacja nr 610 do ministra finansów w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej
                              • 14.12.2011Kradzież samochodu – skutki podatkowe i rachunkowe
                               Samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej – co do zasady – zalicza się do środków trwałych. Kradzież środka trwałego powoduje powstanie straty w majątku podatnika. Ma ona swoje konsekwencje w rozliczeniach podatkowych. Powinna także znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych firmy.
                               • 09.12.2011Badanie sprawozdania finansowego spółki w likwidacji
                                Pytanie podatnika: Czy wobec trwającego postępowania likwidacyjnego Spółki roczne sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?
                                • 23.11.2011Podatki w górę, wydatki w dół
                                 Pierwszą decyzją nowego rządu Donalda Tuska było przyjęcie ustawy okołobudżetowej. Likwidacja lokat antybelkowych, wzrost akcyzy na paliwo i papierosy a także ograniczenie niektórych wydatków – to najważniejsze jej punkty.
                                 • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
                                  Pytanie podatnika: Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
                                  • 14.11.2011Skutki podatkowe w PIT likwidacji spółki osobowej
                                   Pytanie podatnika: Czy likwidacja spółek osobowych, z tytułu której Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 03.11.2011Podatki 2012 – 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych i inne zmiany
                                    Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców właśnie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 232. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany związane z likwidacją Monitora Polskiego B zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
                                    • 02.11.2011Płace urzędników będą zależne od jakości pracy?
                                     Powiązanie wynagrodzeń urzędników z wydajnością i jakością ich pracy; likwidacja „trzynastek” – to część propozycji zgłoszonych w ubiegłym tygodniu przez Radę Służby Cywilnej. Do postulatów RSC przychylają się również środowiska pracodawców.
                                     • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
                                      Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
                                      • 04.10.2011Skutki likwidacji środka trwałego
                                       Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów?
                                       • 20.09.2011MF: Pismo do urzędu skarbowego nadal można wysłać faksem
                                        Interpelacja nr 23474 do ministra finansów w sprawie zmian w art. 168 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
                                        • 16.09.2011Zaległy urlop będzie można wykorzystać do końca września
                                         Senat przegłosował poprawkę dotyczącą terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – będzie go można wykorzystać do 30 września danego roku. Wcześniejsza wersja projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. deregulacyjnej-bis) zakładała termin do 31 lipca.
                                         • 14.09.2011Gruby kocha wybory
                                          - Wiesz Siwy, co lubię najbardziej? – zagaił Gruby ocierając pianę z puszczańskiego. - Jak to co. Piwo rzecz jasna – odpowiedział Siwy. - Jasne, ale tak w kategoriach bardziej filozoficznych – kontynuował Gruby. - Hegla? Kanta? Kotarbińskiego? – celował Siwy. - Daj spokój Siwy, bez brawury. Ten czas lubię, Siwy. Ten czas – Gruby akcentował „ten” pukaniem palcem wskazującym o blat stołu.
                                          • 12.09.2011Jak rozliczać koszty zaniechanych inwestycji
                                           Z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że koszty zaniechanych inwestycji są potrącane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Pojęcie „likwidacja”, użyte w art. 15 ust. 4f powinno być rozumiane szeroko i odnosić się powinno przede wszystkim do zamiaru podatnika dokonania określonych czynności mających na celu definitywne zakończenie danego procesu inwestycyjnego, co nie oznacza, że ma być rozumiane jako fizyczna likwidacja danej inwestycji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                                           • 24.08.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym a koszty
                                            Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?
                                            • 11.08.2011Pracodawcy RP: Trzeba usprawnić postępowania w sprawach gospodarczych
                                             Pracodawcy RP apelują o usprawnienie sądowego postępowania w sprawach gospodarczych – według raportu Banku Światowego „Doing Business 2011” dochodzenia należności z tytułu umów zajmują w Polsce średnio aż 830 dni (średnia dla państw Unii Europejskiej to 549 dni).
                                             • 04.08.2011Podatkowe skutki likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego
                                              Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego będzie wynikiem utraty jego przydatności gospodarczej w ramach tego samego rodzaju działalności, to powstała strata będzie zawsze kosztem uzyskania przychodów. Na przykład wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i zawarcie nowej na innych warunkach, może skutkować większymi przychodami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                              • 22.07.2011Przeniesienie siedziby spółki za granicę
                                               Transgraniczne przenoszenie siedziby spółki od dawna jest w prawie Unii Europejskiej zagadnieniem spornym i wywołującym liczne wątpliwości. Zasadnicze pytanie dotyczy samej dopuszczalności przeniesienia siedziby spółki do innego państwa bez konieczności jej jednoczesnego likwidowania i ponownego zakładania. Ten sam problem pojawia się również przy migracji spółek do krajów nienależących do Unii Europejskiej.
                                               • 13.07.2011TK: W urzędach można zwalniać na podstawie specjalnych przepisów
                                                W sytuacji, gdy następuje likwidacja lub reorganizacja urzędu, jego pracownicy mogą być zwalniani na podstawie specjalnych przepisów – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                                                • 12.07.2011Wycena i likwidacja szkód majątkowych a VAT
                                                 Usługi wyceny i likwidacji szkód majątkowych, od dnia 1 stycznia 2011 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
                                                 • 04.07.2011NSA: Likwidacja środka trwałego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
                                                  Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego jest wynikiem utraty jego przydatności gospodarczej w ramach tego samego rodzaju działalności to powstała strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem uzyskania przychodów.
                                                  • 01.07.2011Branża motoryzacyjna powoli wychodzi z kryzysu
                                                   Branża motoryzacyjna powoli wychodzi z kryzysu. Przemysł motoryzacyjny w Polsce, największym obecnie producencie samochodów, części i podzespołów w Europie Środkowo-Wschodniej, staje się jedną z kluczowych gałęzi naszego przemysłu – twierdzą eksperci firmy doradczej KPMG oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Polska jest obecnie największym, pod względem sprzedaży i usług związanych z motoryzacją, rynkiem w regionie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 14 ] następna strona »