Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele strac przywileje
  Skrcenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszka w budynkach szkolnych i uytkowanych przez szkoy – to tylko niektre z zaprojektowanych ogranicze w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wej w ycie ju w styczniu 2014 r.
  • 26.03.2013Gospodarka wymaga radykalnych dziaa – twierdzi BCC
   Obecna sytuacja gospodarcza kraju wymaga podjcia radykalnych decyzji – uwaa Business Centre Club. Niepokj budzi przede wszystkim rosnce bezrobocie (14,4% w lutym) oraz gwatownie rosncy deficyt budetowy (21,7 mld z na koniec lutego). Organizacja apeluje m.in. o dziaania, ktre uatwiyby ycie przedsibiorcom.
   • 21.03.2013Zwizki zawodowe chc radykalnych zmian w prawie pracy
    Likwidacja tzw. umw mieciowych, ograniczenie elastycznego czasu pracy, obnienie wieku emerytalnego oraz podniesienie pacy minimalnej – to gwne postulaty „Solidarnoci”, zgaszane szczeglnie czsto w ostatnich dniach. Do propozycji zwizkowcw krytycznie odnosz si rodowiska pracodawcw.
    • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - bdzie atwiej o kredyt
     Do koca lipca banki musz wprowadzi w ycie nowe wytyczne dotyczce obliczania zdolnoci kredytowej – wynika z wydanej przez Komisj Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany uatwi m.in. ubieganie si o kredyty w wysokoci do 15 tys. z.
     • 18.02.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
      Interpelacja nr 12780 do ministra finansw w sprawie ulgi internetowej obejmujcej jedynie wsk grup internautw
      • 11.02.2013Podatki na wiecie: Chiny uproszcz system podatkowy
       Na ostatnim posiedzeniu chiskiej Rady Pastwowej, czyli najwyszej wadzy administracyjnej, przyjto zarys zmian w polityce finansowej, w tym podatkowej. Gwnym zamiarem okazuje si poczenie obecnych podatkw obrotowych w VAT. Dojdzie do tego najprawdopodobniej w 2015 r.
       • 08.02.2013Rozliczenie inwestycji w obcym rodku trwaym
        Pytanie podatnika: Czy mona traktowa jako koszt niezamortyzowan cz inwestycji w obcym rodku trwaym?
        • 07.02.2013Bankowy tytu egzekucyjny do likwidacji? Strac klienci i banki
         W sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych posowie zgosili poprawk do projektu nowelizacji Prawa bankowego, ktra zakada likwidacj bankowego tytuu egzekucyjnego. Jak wskazuj eksperci, taka zmiana bdzie niekorzystna zarwno dla klientw, jak i samych bankw.
         • 31.01.2013Wzrosn skadki na UFG
          Odprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe skadki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zostan podwyszone z 1 do 1,3%. Najprawdopodobniej ubezpieczalnie przerzuc dodatkowe koszty na swoich klientw, czyli gwnie kierowcw wykupujcych obowizkowe ubezpieczenia OC.
          • 29.01.2013Prawo do odprawy pieninej
           Pracodawca likwiduje firm. Czy pracownikowi posiadajcemu umow o prac zawart na czas okrelony przysuguje odprawa pienina w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy?
           • 22.01.2013,,Mieszkanie dla Modych" ruszy dopiero w 2014 roku
            Najprawdopodobniej przez cay obecny rok Polacy nie bd mogli skorzysta z adnego programu pomocowego na zakup wasnego mieszkania. „Rodzina na Swoim” zostaa wygaszona z kocem 2012 r., a program „Mieszkanie dla Modych” zostanie uruchomiony najpewniej dopiero 1 stycznia 2014 r. Taki wanie termin przewiduje nowa wersja projektu ustawy.
            • 04.01.2013VAT: Konsekwencje mierci wsplnika spki jawnej
             Pytanie podatnika: Czy w razie mierci jednego ze wsplnikw, spka jawna bdzie kontynuowaa dziaalno w niezmienionej formie prawnej, tj. nie nastpi likwidacja dziaalnoci zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug?
             • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztw podatkowych
              W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, zostaa opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych wprowadzajc rozwizanie polegajce na obowizku dokonywania korekty kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu w cigu 30 dni od daty upywu terminu patnoci ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni – nieuregulowania jej w cigu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu do kosztw uzyskania przychodw (dalej: kosztw podatkowych).
              • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpyn na sytuacj finansow rodzin?
               Interpelacja nr 9589 do ministra finansw w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
               • 12.12.2012Rachunkowo 2013: Nowe zasady publikowania sprawozda finansowych
                Od stycznia 2013 r. przestaje istnie Monitor Polski B, w ktrym dotychczas publikowane byy sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogaszanie sprawozda finansowych bdzie si zatem odbywao wedug zmienionych regu.
                • 11.12.2012Podatki 2013: Kolejna nowelizacja przepisw o VAT
                 Obnienie stawki VAT na kizeryt, likwidacja zwolnienia dla usug zarzdzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi, zmiana oznaczania niektrych faktur oraz doprecyzowanie przepisw dotyczcych opodatkowania kawy – to gwne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji rozporzdzenia ws. wykonania niektrych przepisw ustawy o VAT.
                 • 10.12.2012Umorzenie zobowiza po ogoszeniu upadoci a rdo przychodw w PIT
                  Z uzasadnienia: W wietle art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przychodem z dziaalnoci gospodarczej jest warto wszystkich umorzonych zobowiza, w tym cywilnoprawnych, albowiem przepis ten nie wskazuje na rodzaj umorzonych zobowiza. Bez znaczenia jest przy tym okoliczno, i zobowizania umorzone zostay po ogoszeniu przez sd upadoci, nie wpywa to rwnie na zmian rda przychodw, z ktrego podlegaj one opodatkowaniu. Nie zmienia tego take fakt, e podatnik nie prowadzi ju dziaalnoci gospodarczej, gdy umorzenie ww. zobowiza zwizane byo z powstaniem przychodu z tego rda.
                  • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomoci
                   Z uzasadnienia: Nie mona zgodzi si ze stanowiskiem organw, e budowla nie posiadajca poszycia dachowego, zabezpieczajcego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spenia funkcj dachu. Skoro za nie mona mwi o dachu, to i nie mona mwi o budynku - w tej czci - i obiekt taki w czci powinien by wyczony z opodatkowania, gdy brak jest jednego z niezbdnych elementw, ktre skadaj si na jego definicj na gruncie zarwno prawa podatkowego jak i budowlanego.
                   • 27.11.2012Niezamortyzowana cz obiektw wybudowanych na cudzym gruncie jako koszt podatkowy
                    Z uzasadnienia: Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym, niespeniajca przesanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw, jeeli jej powstanie wynika z dziaa podatnika podjtych dla realizacji celu okrelonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                    • 21.11.2012Nieruchomo inwestycyjna w ksigach rachunkowych – kwalifikacja
                     Inwestycje s to aktywa posiadane w celu osignicia korzyci ekonomicznych wynikajcych z: a) przyrostu wartoci tych aktyww, b) uzyskania z nich przychodw w formie odsetek, dywidend (udziaw w zyskach) lub c) uzyskania innych poytkw, w tym rwnie z transakcji handlowej. W szczeglnoci do inwestycji zalicza si te nieruchomoci, ktre nie s uytkowane przez jednostk, lecz zostay nabyte w celu osignicia tych korzyci (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowoci).
                     • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikuj ycie przedsibiorcom?
                      Interpelacja nr 9382 do ministra finansw w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatkw
                      • 15.11.2012VAT: Sprzeda lokalu uytkowego wycofanego z dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Czy przy sprzeday lokalu uytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej spki cywilnej i nastpnie wynajtego, Wnioskodawczyni zapaci podatek VAT?
                       • 14.11.2012Czasowe wyczenie z uywania a amortyzacja rodkw trwaych
                        Pytanie podatnika: Czy Spka susznie postpia zaprzestajc podatkowej amortyzacji rodkw trwaych, takich jak urzdzenia do gastro, kostkarki, stoy chodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmaskie, sprzt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzt muzyczny, neon itp., ktre w zwizku z likwidacj lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowaa i zamierza wykorzysta w przyszoci w innym lokalu, gdy Spka nie zaprzestaa swojej dziaalnoci?
                        • 12.11.2012Program „Mieszkanie dla Modych” – jest projekt zaoe
                         Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpocz konsultacje spoeczne w sprawie projektu zaoe ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi modych, ktra wprowadzi w ycie program „Mieszkanie dla Modych”. rdem finansowania programu stanie si likwidacja systemu zwrotu VAT na materiay budowlane.
                         • 12.11.2012Zomowanie samochodu a obowizek w podatku od rodkw transportowych
                          Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy nie wygasa wic w przypadku zego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku moliwoci korzystania z posiadanego rodka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocicie i sprzeda na zom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadw jako surowcw wtrnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy te jego kradziey. Konieczno opacania podatku od rodkw transportowych nie jest bowiem uzaleniona od uytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeeli waciciel nie zoy stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowizek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek naley paci.
                          • 26.10.2012Przedsibiorcy proponuj zmiany w umowach o prac
                           Wyduenie z 3 do 6 miesicy czasu zawierania umw na okres prbny, likwidacja obecnych barier w zawieraniu umw na czas nieokrelony – to jedne z nowych propozycji zmian w przepisach dotyczcych umw o prac, przedstawionych przez PKPP Lewiatan. Przedsibiorcy chc ograniczenia barier, ktre ich zdaniem zniechcaj do podpisywania umw bezterminowych.
                           • 22.10.2012Podatki 2013: Nowe wzory formularzy PIT
                            Resort finansw przygotowa projekt nowelizacji rozporzdzenia okrelajcego wzory formularzy PIT-36, PIT-38, PIT-36L oraz PIT-39. Projektowane modyfikacje dostosowuj formularze do zmian wprowadzonych z kocem marca 2012 r. w Ordynacji podatkowej („likwidacja lokat antybelkowych”).
                            • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowizkowa tre faktury
                             Dua cz zmian jakie zaproponowao Ministerstwo Finansw w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmieni si m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana bdzie take kwestia wystawiania tzw. faktur na danie, o czym pisalimy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy si zmianami dotyczcymi treci faktury. Jedn z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektrych danych, np. zlikwidowany bdzie obowizek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujcych nabycie paliw. Zlikwidowane bd rwnie okrelenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-mara” oraz moliwo umieszczenia informacji, e podatek VAT rozlicza nabywca.
                             • 18.10.2012Podatki 2013: Rzd przyj projekt nowelizacji ustawy o VAT
                              16 padziernika br. rzd przyj projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez ministra finansw. Nowe przepisy maj uproci rozliczenia podatku VAT, a take wprowadzi stabilno prawn oraz zmniejszy obcienia biurokratyczne dla przedsibiorcw. Jednym z najwaniejszych rozwiza zawartych w projekcie jest przyjcie generalnej zasady, e obowizek podatkowy bdzie powstawa z chwil dokonania dostawy towarw lub wykonania usugi. Zgodnie z ww. zasad podatek bdzie wymagalny w miesicu dokonania dostawy lub wykonania usugi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
                              • 15.10.2012Podatki 2013: Nowe zasady wystawiania faktur
                               Wraz z pocztkiem przyszego roku czciowo uproszczone zostan zasady wystawiania faktur – wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporzdzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansw w ostatni pitek.
                               • 12.10.2012Poczta Polska zachowa cz monopolu
                                Z pocztkiem przyszego roku Poczta Polska straci monopol na obsugiwanie segmentu listw o wadze do 50 gramw. Przesy tego rodzaju przesyek stanowi ok. 75% wartego 6 mld z rynku pocztowego w Polsce i generuje poow przychodw caej brany. Ze zmian zadowolone s prywatne firmy pocztowe, ale chc dalszej liberalizacji i odebrania Poczcie Polskiej pozostaych monopoli.
                                • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracownikw przy likwidacji firmy
                                 Pracodawca likwiduje firm. Czy pracownikowi posiadajcemu umow o prac zawart na czas okrelony przysuguje odprawa pienina w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy?
                                 • 12.10.2012FOR proponuje likwidacj preferencyjnych stawek VAT
                                  Obnione stawki VAT na wybrane towary i usugi nadmiernie komplikuj system podatkowy – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci FOR proponuj likwidacj preferencyjnych stawek, co miaoby przynie dodatkowe wpywy do budetu na poziomie ponad 40 mld z.
                                  • 11.10.2012Nauczyciele strac cz przywilejw?
                                   Skrcenie urlopu, likwidacja czci dodatkw oraz wiksza swoboda samorzdw w ustalaniu wynagrodze dla nauczycieli – to najwaniejsze propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawione na wtorkowym spotkaniu ze zwizkami zawodowymi i przedstawicielami samorzdw. Strony nie doszy do adnych wsplnych wnioskw.
                                   • 03.10.2012Podatki rolnikw – powane zmiany od 2014 r.
                                    Od pocztku 2014 r. rolnicy maj paci podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych, ktry zastpi obecny podatek rolny – tak przynajmniej wynika z sierpniowych uzgodnie midzy resortami rolnictwa i finansw oraz ubiegorocznego expose premiera Donalda Tuska.
                                    • 28.09.2012Projekt budetu na 2013 rok – decyzja rzdu
                                     Na specjalnym posiedzeniu w czwartek rzd przyj projekt budetu na 2013 rok. Zakada on, e dochody wynios 299,385 mld z, wydatki nie bd wysze ni 334,950 mld z, a deficyt nie przekroczy 35,565 mld z.
                                     • 24.09.2012Zwrot ulgi na zakup kasy
                                      Dla podatnikw zobowizanych do prowadzenie ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrujcej ustawodawca przewidzia moliwo skorzystania z tzw. „ulgi na kas”. Z ulgi tej skorzysta mog zarwno czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni przedmiotowo jak i podmiotowo. Wspomniana ulga polega na moliwoci odzyskania okrelonej czci wydatku poniesionego na zakup tej kasy (90% ceny zakupu netto, nie wicej ni 700 z). W okrelonych jednak przypadkach podatnik bdzie zobowizany do zwrotu ulgi.
                                      • 19.09.2012Kontynuacja amortyzacji rodka trwaego po rozwizaniu spki
                                       Likwidacja spki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej w rozumieniu art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Spka jawna jest samodzielnym i odrbnym podmiotem gospodarczym, ktrego likwidacja prowadzi do zakoczenia bytu prawnego, a nie jak w przypadku zmiany do kontynuacji, jakkolwiek w innej formie prawnej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 11.09.2012Polskie gminy s brudne – raport NIK
                                        Problem dzikich wysypisk mieci narasta – zwraca uwag NIK w najnowszym raporcie. Na terenie wikszoci skontrolowanych gmin kontrolerzy natknli si na nielegalne skadowiska odpadw. A to tylko jeden z problemw z czystoci w miejscach publicznych.
                                        • 06.09.2012Likwidacja punktu sprzeday sprztu fotograficznego a koszty podatkowe
                                         Z uzasadnienia: Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym poczynionej w pomieszczeniu wynajmowanym, w sytuacji kiedy wygasa umowa najmu, a przystosowanie zdemontowanych elementw wyposaenia lokalu jest nieopacalne, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw.
                                         • 29.08.2012Podatki 2013: Koniec ze zwolnieniem z CIT przy poyczce partycypacyjnej
                                          Od pocztku przyszego roku zniesione zostanie zwolnienie z podatku dochodowego, przysugujce obecnie w przypadku dywidend i innych przychodw (dochodw) z tytuu udziau w zyskach osb prawnych w odniesieniu do wypat z tytuu tzw. poyczek partycypacyjnych – zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, opublikowany w poniedziaek przez Ministerstwo Finansw.
                                          • 24.08.2012Likwidacja firmy a obowizek wypaty odprawy pieninej
                                           Pracodawca likwiduje firm. Czy pracownikowi posiadajcemu umow o prac zawart na czas okrelony przysuguje odprawa pienina w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy?
                                           • 23.07.2012Wierzytelnoci otrzymane w wyniku likwidacji spki a przychd
                                            Czy wierzytelnoci, ktre stanowi skadnik majtku likwidowanej spki osobowej, powstaej w wyniku przeksztacenia spki kapitaowej, bd stanowiy przychd podatkowy?
                                            • 23.07.2012Obowizek informowania pracodawcy o ciy
                                             Pytanie: Od dwch miesicy jestem w ciy. Czy mam obowizek poinformowa o tym pracodawc? Boj si, e gdy to zrobi, strac prac.
                                             • 17.07.2012Stawka VAT na rozbirk budynku
                                              Z uzasadnienia: Usugi polegajce na wykonywaniu rozbirki budynkw, bez wzgldu na symbol PKOB obiektu ktrego dotycz, cho wi si z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowi usug zwizanych z dostaw, budow, remontem, modernizacj, termomodemizacj lub przebudow obiektw budowlanych lub ich czci, o ktrych mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarw i usug, zaliczonych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbirki budynkw, konsekwencj jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie za jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbirkowe podlegaj opodatkowaniu stawk podstawow.
                                              • 17.07.2012Przekazanie firmy onie a remanent likwidacyjny
                                               Pytanie podatnika: W zwizku z podjciem pracy jako dyrektor jednostki budetowej Wnioskodawca zobowizany do rezygnacji z dziaalnoci gospodarczej. ona Wnioskodawcy zamierza zarejestrowa dziaalno na wasne nazwisko i zoy deklaracj VAT-R w urzdzie skarbowym. Nastpnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunicia majtku sucego prowadzeniu dziaalnoci pod swoim nazwiskiem na rzecz majtku sucego prowadzeniu dziaalnoci ony. Czy w zwizku z przekazaniem onie firmy remanent likwidacyjny mona uzna za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadza wczeniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastpi likwidacja dziaalnoci gospodarczej bez obowizku zapaty podatku VAT likwidacyjnego?
                                               • 13.07.2012Prawo do odprawy pieninej
                                                Pracodawca ma powane problemy finansowe, prawdopodobnie bdzie likwidowa zakad pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwi umow o prac za wypowiedzeniem przysuguje mi prawo do odprawy pieninej ?
                                                • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwaa NSA
                                                 Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym, niespeniajca przesanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw, jeeli jej powstanie wynika z dziaa podatnika podjtych dla realizacji celu okrelonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 10.07.2012Rozwizanie umowy leasingu a strata z likwidacji rodka trwaego
                                                  Strat, kwalifikujc si do uznania za koszt uzyskania przychodw, wobec braku jej wyczenia z tych kosztw z uwagi na tre art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie jest niemono dokonywania dalszych odpisw amortyzacyjnych przez korzystajcego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwizania, zmiany lub wyganicia, szczeglnie w sytuacji, gdy skadnik majtku bdcy przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansujcego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystajcym, za opaty tak wnoszone stanowi koszty uzyskania przychodw korzystajcego (art. 17b ust. 1 ustawy) - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                                  • 04.07.2012Opodatkowanie nieruchomoci objtych przez syndyka
                                                   W niniejszym artykule zostanie omwiona kwestia opodatkowania nieruchomoci bdcych w posiadaniu przedsibiorcy po ogoszeniu upadoci. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z pn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj: grunty, budynki lub ich czci oraz budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Zgodnie z definicj legaln zawart w art. 1a cytowanej wyej ustawy przez grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej naley rozumie grunty, budynki i budowle bdce w posiadaniu przedsibiorcy lub innego podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz, z wyjtkiem budynkw mieszkalnych oraz gruntw zwizanych z tymi budynkami, a take gruntw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba e przedmiot opodatkowania nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia tej dziaalnoci ze wzgldw technicznych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] nastpna strona »