Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 04.01.2013VAT: Konsekwencje śmierci wspólnika spółki jawnej
  Pytanie podatnika: Czy w razie śmierci jednego ze wspólników, spółka jawna będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej, tj. nie nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
  • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztów podatkowych
   W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).
   • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
    Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    • 12.12.2012Rachunkowość 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych
     Od stycznia 2013 r. przestaje istnieć Monitor Polski B, w którym dotychczas publikowane były sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogłaszanie sprawozdań finansowych będzie się zatem odbywało według zmienionych reguł.
     • 11.12.2012Podatki 2013: Kolejna nowelizacja przepisów o VAT
      Obniżenie stawki VAT na kizeryt, likwidacja zwolnienia dla usług zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi, zmiana oznaczania niektórych faktur oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania kawy – to główne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
      • 10.12.2012Umorzenie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości a źródło przychodów w PIT
       Z uzasadnienia: W świetle art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość wszystkich umorzonych zobowiązań, w tym cywilnoprawnych, albowiem przepis ten nie wskazuje na rodzaj umorzonych zobowiązań. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, iż zobowiązania umorzone zostały po ogłoszeniu przez sąd upadłości, nie wpływa to również na zmianę źródła przychodów, z którego podlegają one opodatkowaniu. Nie zmienia tego także fakt, że podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej, gdyż umorzenie ww. zobowiązań związane było z powstaniem przychodu z tego źródła.
       • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości
        Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.
        • 27.11.2012Niezamortyzowana część obiektów wybudowanych na cudzym gruncie jako koszt podatkowy
         Z uzasadnienia: Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
         • 21.11.2012Nieruchomość inwestycyjna w księgach rachunkowych – kwalifikacja
          Inwestycje są to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z: a) przyrostu wartości tych aktywów, b) uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub c) uzyskania innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. W szczególności do inwestycji zalicza się te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).
          • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikują życie przedsiębiorcom?
           Interpelacja nr 9382 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatków
           • 15.11.2012VAT: Sprzedaż lokalu użytkowego wycofanego z działalności
            Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej i następnie wynajętego, Wnioskodawczyni zapłaci podatek VAT?
            • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
             Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
             • 12.11.2012Program „Mieszkanie dla Młodych” – jest projekt założeń
              Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadzi w życie program „Mieszkanie dla Młodych”. Źródłem finansowania programu stanie się likwidacja systemu zwrotu VAT na materiały budowlane.
              • 12.11.2012Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
               Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić.
               • 26.10.2012Przedsiębiorcy proponują zmiany w umowach o pracę
                Wydłużenie z 3 do 6 miesięcy czasu zawierania umów na okres próbny, likwidacja obecnych barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony – to jedne z nowych propozycji zmian w przepisach dotyczących umów o pracę, przedstawionych przez PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą ograniczenia barier, które ich zdaniem zniechęcają do podpisywania umów bezterminowych.
                • 22.10.2012Podatki 2013: Nowe wzory formularzy PIT
                 Resort finansów przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego wzory formularzy PIT-36, PIT-38, PIT-36L oraz PIT-39. Projektowane modyfikacje dostosowują formularze do zmian wprowadzonych z końcem marca 2012 r. w Ordynacji podatkowej („likwidacja lokat antybelkowych”).
                 • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
                  Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
                  • 18.10.2012Podatki 2013: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT
                   16 października br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia podatku VAT, a także wprowadzić stabilność prawną oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
                   • 15.10.2012Podatki 2013: Nowe zasady wystawiania faktur
                    Wraz z początkiem przyszłego roku częściowo uproszczone zostaną zasady wystawiania faktur – wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.
                    • 12.10.2012Poczta Polska zachowa część monopolu
                     Z początkiem przyszłego roku Poczta Polska straci monopol na obsługiwanie segmentu listów o wadze do 50 gramów. Przesył tego rodzaju przesyłek stanowi ok. 75% wartego 6 mld zł rynku pocztowego w Polsce i generuje połowę przychodów całej branży. Ze zmian zadowolone są prywatne firmy pocztowe, ale chcą dalszej liberalizacji i odebrania Poczcie Polskiej pozostałych monopoli.
                     • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracowników przy likwidacji firmy
                      Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                      • 12.10.2012FOR proponuje likwidację preferencyjnych stawek VAT
                       Obniżone stawki VAT na wybrane towary i usługi nadmiernie komplikują system podatkowy – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci FOR proponują likwidację preferencyjnych stawek, co miałoby przynieść dodatkowe wpływy do budżetu na poziomie ponad 40 mld zł.
                       • 11.10.2012Nauczyciele stracą część przywilejów?
                        Skrócenie urlopu, likwidacja części dodatków oraz większa swoboda samorządów w ustalaniu wynagrodzeń dla nauczycieli – to najważniejsze propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawione na wtorkowym spotkaniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów. Strony nie doszły do żadnych wspólnych wniosków.
                        • 03.10.2012Podatki rolników – poważne zmiany od 2014 r.
                         Od początku 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych, który zastąpi obecny podatek rolny – tak przynajmniej wynika z sierpniowych uzgodnień między resortami rolnictwa i finansów oraz ubiegłorocznego expose premiera Donalda Tuska.
                         • 28.09.2012Projekt budżetu na 2013 rok – decyzja rządu
                          Na specjalnym posiedzeniu w czwartek rząd przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Zakłada on, że dochody wyniosą 299,385 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 334,950 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,565 mld zł.
                          • 24.09.2012Zwrot ulgi na zakup kasy
                           Dla podatników zobowiązanych do prowadzenie ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na kasę”. Z ulgi tej skorzystać mogą zarówno czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni przedmiotowo jak i podmiotowo. Wspomniana ulga polega na możliwości odzyskania określonej części wydatku poniesionego na zakup tej kasy (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł). W określonych jednak przypadkach podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.
                           • 19.09.2012Kontynuacja amortyzacji środka trwałego po rozwiązaniu spółki
                            Likwidacja spółki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej w rozumieniu art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna jest samodzielnym i odrębnym podmiotem gospodarczym, którego likwidacja prowadzi do zakończenia bytu prawnego, a nie jak w przypadku zmiany do kontynuacji, jakkolwiek w innej formie prawnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 11.09.2012Polskie gminy są brudne – raport NIK
                             Problem dzikich wysypisk śmieci narasta – zwraca uwagę NIK w najnowszym raporcie. Na terenie większości skontrolowanych gmin kontrolerzy natknęli się na nielegalne składowiska odpadów. A to tylko jeden z problemów z czystością w miejscach publicznych.
                             • 06.09.2012Likwidacja punktu sprzedaży sprzętu fotograficznego a koszty podatkowe
                              Z uzasadnienia: Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym poczynionej w pomieszczeniu wynajmowanym, w sytuacji kiedy wygasa umowa najmu, a przystosowanie zdemontowanych elementów wyposażenia lokalu jest nieopłacalne, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
                              • 29.08.2012Podatki 2013: Koniec ze zwolnieniem z CIT przy pożyczce partycypacyjnej
                               Od początku przyszłego roku zniesione zostanie zwolnienie z podatku dochodowego, przysługujące obecnie w przypadku dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do wypłat z tytułu tzw. pożyczek partycypacyjnych – zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, opublikowany w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów.
                               • 24.08.2012Likwidacja firmy a obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
                                Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                • 23.07.2012Wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki a przychód
                                 Czy wierzytelności, które stanowią składnik majątku likwidowanej spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, będą stanowiły przychód podatkowy?
                                 • 23.07.2012Obowiązek informowania pracodawcy o ciąży
                                  Pytanie: Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę.
                                  • 17.07.2012Stawka VAT na rozbiórkę budynku
                                   Z uzasadnienia: Usługi polegające na wykonywaniu rozbiórki budynków, bez względu na symbol PKOB obiektu którego dotyczą, choć wiążą się z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowią usług związanych z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodemizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbiórki budynków, konsekwencją jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie zaś jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbiórkowe podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.
                                   • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
                                    Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
                                    • 13.07.2012Prawo do odprawy pieniężnej
                                     Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej ?
                                     • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
                                      Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 10.07.2012Rozwiązanie umowy leasingu a strata z likwidacji środka trwałego
                                       Stratą, kwalifikującą się do uznania za koszt uzyskania przychodów, wobec braku jej wyłączenia z tych kosztów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest niemożność dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwiązania, zmiany lub wygaśnięcia, szczególnie w sytuacji, gdy składnik majątku będący przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansującego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystającym, zaś opłaty tak wnoszone stanowią koszty uzyskania przychodów korzystającego (art. 17b ust. 1 ustawy) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                       • 04.07.2012Opodatkowanie nieruchomości objętych przez syndyka
                                        W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a cytowanej wyżej ustawy przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
                                        • 04.07.2012Podatki 2013 – Ulgi w PIT do likwidacji lub zmiany
                                         Likwidacja ulgi internetowej, ograniczenie możliwości odpisywania 50% kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, zmiana zasad przyznawania ulgi na dzieci – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który przyjął we wtorek (3 lipca br.) rząd Donalda Tuska. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2013 r.
                                         • 15.05.2012Skutki likwidacji spółki kapitałowej. Określenie wysokości przychodu
                                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad kosztem nabycia udziałów W., tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W.?
                                          • 11.05.2012Przedsiębiorcy przeciwni likwidacji postępowań gospodarczych
                                           Likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych to zły pomysł. Może to doprowadzić do wydłużenia procesów – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorstw.
                                           • 07.05.2012Wypowiedzenie umowy przez pracownika a odprawa pieniężna
                                            Pytanie: Pracodawca ma poważne problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku gdy sam rozwiążę umowę o pracę za wypowiedzeniem przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej?
                                            • 26.04.2012Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa do likwidacji
                                             Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego ds. Skarbu Państwa – likwidacja 13 delegatur przyniesie oszczędności rzędu 2,7 mln zł rocznie. Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2012 r.
                                             • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztów dla twórców
                                              Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad likwidacją bądź ograniczeniem prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców
                                              • 11.04.2012Oprocentowanie lokat coraz mniej korzystne
                                               Nowe przepisy ws. zaokrągleń podstawy opodatkowania (likwidacja lokat antypodatkowych) nie wpłynęły znacząco na oferowane przez banki oprocentowanie depozytów – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Open Finance. Obecnie proponowane oprocentowanie lokat jest niższe średnio o 0,1-0,5% w stosunku do oferty banków z IV kwartału 2011 r.
                                               • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
                                                Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
                                                • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
                                                 Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
                                                 • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
                                                  Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
                                                  • 22.03.2012Outsourcing usług ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
                                                   Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga dla swojego zastosowania określonych warunków, a mianowicie że dana usługa, stanowiąc element usługi zasadniczej musi być właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Choć usługi lustracji i likwidacji szkód mogą być traktowane jako pewna, dająca się wyodrębnić, całość, to równocześnie każda z tych czynności odrębnie i wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi ubezpieczenia. Zatem, ww. usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] następna strona »