Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 14.11.2013Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna
  Tezy: Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że ocena prawna wyrażona przez Ministra Finansów w indywidualnej interpretacji wydanej na podstawie art. 14 b § 1 w zw. z art. 14 e § 1 ordynacji podatkowej nie powinna mieć charakteru warunkowego (wielowariantowego). Również w przypadku zmiany uprzednio wydanej interpretacji, Minister Finansów ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia stanu faktycznego, z odpowiednim pouczeniem o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania (art. 169 § 1 w zw. z art. 14 g ordynacji podatkowej).
  • 05.11.2013Świadczenia pielęgnacyjne. Resort pracy szykuje kolejną rewolucję
   System wsparcia dla osób niepełnosprawnych czekają kolejne poważne zmiany – wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szykowane są m.in. ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych oraz likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego.
   • 05.11.2013Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej a przychód podatkowy
    Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej to jedna z popularniejszych metod optymalizacji podatkowej stosowanych w ostatnim czasie. Zaletą tej formy prowadzenia biznesu jest możliwość znacznego odsunięcia w czasie (odroczenia) momentu opodatkowania zysków SKA. Wynika to z faktu, że zgodnie z ukształtowaną już linią orzeczniczą i interpretacyjną akcjonariusze takiej spółki płacą podatek dochodowy dopiero z chwilą podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
    • 16.10.2013Odliczenie VAT od naprawy samochodu z OC sprawcy
     Z uzasadnienia: Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z bezgotówkową obsługą szkody na mocy zawartej umowy z ubezpieczycielem - z faktury dokumentującej naprawę pojazdu wystawionej przez warsztat naprawczy. Spółka jest bowiem czynnym podatnikiem VAT, jest nabywcą usługi naprawy samochodu, a naprawiony samochód wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej spółki, a więc do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie jest istotne, że część kosztów naprawy (w kwocie netto) pokrywa ubezpieczyciel. Ponadto nie ma również znaczenia fakt, że koszty naprawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki.
     • 16.10.2013IV ustawa deregulacyjna - mniej obowiązków dla płatników składek
      Zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych oraz likwidacja obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym – to jedne z ważniejszych propozycji zmian, przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej.
      • 03.10.2013Podatek od funduszu płac zamiast PIT?
       Interpelacja nr 19790 do ministra finansów w sprawie likwidacji podatku od dochodów osobistych
       • 02.10.2013Stawka VAT na rozbiórkę budynku
        Do prac rozbiórkowych mieszkaniowego obiektu budowlanego nie ma i nie miała zastosowania obniżona stawka podatku od towarów i usług, za wyjątkiem przypadków, gdy prace te stanowią konieczny element przebudowy takiego obiektu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 13.09.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
         Zapytanie nr 4454 do ministra finansów w sprawie rozliczania ulgi internetowej zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
         • 11.09.2013Zatrudnienie członka rodziny a koszty firmy i składki ZUS
          Interpelacja nr 19040 do ministra finansów w sprawie podjęcia prac nad zmianą statusu prawno-podatkowego członków najbliższej rodziny w przypadku ich zatrudnienia
          • 11.09.2013Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaniechanej inwestycji
           Pytanie podatnika: Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o likwidacji zaniechanej inwestycji, koszt tej inwestycji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych w dacie podjęcia decyzji o likwidacji i zaewidencjonowania jej skutków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
           • 09.09.2013Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
            Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt podatkowy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
            • 06.09.2013Ulga rehabilitacyjna w wyjaśnieniach MF
             Interpelacja nr 18819 do ministra finansów w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
             • 29.08.2013Wybór opodatkowania w formie ryczałtu. Konieczne oświadczenie
              Teza: Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930) winno być złożone odrębnie co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.
              • 28.08.2013Odprawa dla pracownika. Wypowiedzenie umowy na urlopie wychowawczym
               Od 2 lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Czy należy mi się odprawa pieniężna?
               • 26.08.2013Deregulacja staje się rzeczywistością. Pierwsze zawody są już "wolne"
                W ubiegły piątek weszła w życie tzw. I ustawa deregulacyjna, zmniejszająca trudności z dostępem do zawodów regulowanych. Na pierwszy ogień poszły m.in. zawody adwokata, radcy prawnego, notariusza oraz komornika. Pozostałe profesje z pierwszej transzy (w sumie 51 zawodów) zostaną zderegulowane później – w większości przypadków z początkiem 2014 r.
                • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                 Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
                 • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
                  Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
                  • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidować drobny handel
                   Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
                   • 26.07.2013Marginalizacja OFE zagrozi emeryturom - ostrzega fundacja Balcerowicza
                    Wprowadzenie rządowych propozycji zmian w OFE doprowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa emerytur i przełoży się na trwałe niezrównoważenie całego systemu – uważają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, założonej kilka lat temu przez prof. Leszka Balcerowicza.
                    • 19.07.2013Rewolucja w OFE - co przyniesie przyszłość?
                     Zapewnienie obywatelom godnego życia na emeryturze to jedno z głównych zadań państwa i nikt nie może zdjąć z niego odpowiedzialności za bezpieczeństwo emerytalne – stwierdził podczas czwartkowej debaty emerytalnej minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie spotkania padła też propozycja oparcia systemu na tzw. emeryturach obywatelskich.
                     • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujących
                      Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowiązków związanych z kasami fiskalnymi
                      • 27.06.2013Rząd chce zdemontować system OFE - alarmuje polski biznes
                       Wprowadzenie rządowych propozycji ws. OFE oznaczać będzie demontaż II filara emerytalnego – tak organizacje zrzeszające polski biznes, m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, oceniają przedstawione wczoraj przez rząd Donalda Tuska warianty zmian w systemie emerytalnym.
                       • 26.06.2013Rewolucja w OFE. Rząd wybierze jeden z trzech wariantów zmian
                        Konieczna jest poważna reforma systemu otwartych funduszy emerytalnych – to najważniejszy wniosek z przedstawionego dziś „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego”. Rząd proponuje trzy warianty zmian, w tym m.in. wprowadzenie dobrowolności udziału w OFE. Pomimo że propozycje te można określić jako „małą rewolucję”, konsultacje społeczne potrwają tylko 30 dni.
                        • 26.06.2013PIT: Sprzedaż składników majątku o wartości nieprzekraczającej 1500 zł
                         Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę sprzedałem prowadzone przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej również prowadzącej działalność gospodarczą. W skład zbytego przedsiębiorstwa weszły towary handlowe, środki trwałe i inne składniki majątku. Czy sprzedaż składników firmowego majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                         • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                          Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                          • 06.06.2013Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
                           Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie wygaśnięcia umowy najmu?
                           • 04.06.2013KE nie zostawia suchej nitki na polskim rządzie
                            Komisja Europejska krytycznie ocenia politykę gospodarczo-finansową rządu Donalda Tuska. Źle postrzegany jest nie tylko stan finansów publicznych (wysoki deficyt budżetowy), ale także stan inwestycji w infrastrukturę czy warunki prowadzenia biznesu. Eurokraci z Brukseli przedstawili szczegółowe zalecenia dla Polski, które mają ich zdaniem poprawić sytuację.
                            • 29.05.2013Likwidacja OFE? Skutki dla gospodarki będą poważne
                             Ewentualna likwidacja OFE może wyraźnie podreperować stan finansów publicznych, ale skutki dla podstawowych relacji makroekonomicznych i samych ubezpieczonych będą negatywne – wynika z raportu pn. „Otwarte fundusze emerytalne i gospodarka Polski w latach 1999-2013”, przygotowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
                             • 29.05.2013Wyjątkowo zły rok dla rynku kredytów mieszkaniowych
                              W I kwartale 2013 r. zanotowano wyraźny spadek liczby i wartości udzielanych kredytów hipotecznych – odpowiednio o 12,46 i 9,34% względem końca ubiegłego roku. Najnowszy raport AMRON-SARFiN pokazuje, że sytuacja na tym rynku jest obecnie najsłabsza od 2009 r.
                              • 20.05.2013Opłata śmieciowa nowym podatkiem lokalnym?
                               Z początkiem lipca zaczną obowiązywać zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa), która „właścicielami” śmieci ustanawia ośrodki gminne. – Cały system zostanie sfinansowany z opłaty śmieciowej, będącej de facto nowym podatkiem lokalnym – mówią eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                               • 16.05.2013E-kurs: ABC optymalizacji podatkowej, czyli optymalizacja podatkowa dla wszystkich
                                Optymalizacja podatkowa kojarzy się przeważnie z drogimi kancelariami doradztwa podatkowego i korporacjami, które korzystają z ich usług. Tymczasem optymalizacja jest dostępna dla wszystkich – i jesteśmy w stanie przyjąć zakład, że około 80% osób osiągających dochody może dokonać optymalizacji podatkowej we własnym zakresie – bez korzystania z porad doradców. Dlaczego wobec tego tak mało osób optymalizuje swoje obciążenia? Przyczyna jest prosta – brak dostępu do odpowiedniej wiedzy i dominujący pogląd, że optymalizacja wiąże się z ryzykiem podatkowym (a ten pogląd wynika właśnie z braku dostępu do wiedzy).
                                • 14.05.2013Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
                                 Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                 • 06.05.2013Kolej coraz bliżej zapaści
                                  Dwie dekady zaniechania, za duże zatrudnienie oraz brak skutecznego zarządzania majątkiem – to zdaniem ekspertów Instytutu Jagiellońskiego najważniejsze obecnie problemy Grupy Polskie Koleje Państwowe. Instytut opublikował w tej sprawie „białą księgę”, w której przewiduje, że polską kolej już za kilka lat czekać może likwidacja.
                                  • 26.04.2013Zawieszenie działalności a ulga na zakup kasy rejestrującej
                                   Pytanie podatnika: W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą (sklep). 29 sierpnia została uruchomiona kasa fiskalna, a 3 września 2008 r. Wnioskodawca otrzymał zwrot z tytułu jej zakupu. Wnioskodawca czasowo, tj. na okres od 1 marca 2010 r. do 30 lipca 2011 r., zawiesił działalność. 1 sierpnia 2011 r. działalność została odwieszona. Jednak przez kolejne dwa miesiące Wnioskodawca nie odnotował żadnej sprzedaży, z tego względu postanowił zamknąć sklep co nastąpiło dnia 30 września 2011 r. Czy Wnioskodawca ma obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy?
                                   • 24.04.2013Podatki 2013: Korekta amortyzacji w leasingu finansowym
                                    Interpelacja nr 14770 do ministra finansów w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                                    • 23.04.2013Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie
                                     Spółka dzierżawi majątek, w tym grunty. Na ich części planuje realizację inwestycji, która polegać będzie na remoncie dzierżawionego budynku, a także na wzniesieniu nowego budynku. Będzie to związane z inwestycją w obcym środku trwałym. Jaki jest podatkowo właściwy sposób rozliczenia planowanych inwestycji?
                                     • 08.04.2013Podatki na świecie: Australia zwiększy opodatkowanie
                                      Władze Australii zdecydowały się zwiększyć obciążenia podatkowe, głównie w zakresie systemu emerytalnego. Jak donosi dziennik „The Australian”, rząd Julii Gillard liczy na dodatkowe wpływy budżetowe na poziomie ok. 900 mln dolarów australijskich (AUD).
                                      • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele stracą przywileje
                                       Skrócenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły – to tylko niektóre z zaprojektowanych ograniczeń w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wejść w życie już w styczniu 2014 r.
                                       • 26.03.2013Gospodarka wymaga radykalnych działań – twierdzi BCC
                                        Obecna sytuacja gospodarcza kraju wymaga podjęcia radykalnych decyzji – uważa Business Centre Club. Niepokój budzi przede wszystkim rosnące bezrobocie (14,4% w lutym) oraz gwałtownie rosnący deficyt budżetowy (21,7 mld zł na koniec lutego). Organizacja apeluje m.in. o działania, które ułatwiłyby życie przedsiębiorcom.
                                        • 21.03.2013Związki zawodowe chcą radykalnych zmian w prawie pracy
                                         Likwidacja tzw. umów śmieciowych, ograniczenie elastycznego czasu pracy, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie płacy minimalnej – to główne postulaty „Solidarności”, zgłaszane szczególnie często w ostatnich dniach. Do propozycji związkowców krytycznie odnoszą się środowiska pracodawców.
                                         • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - będzie łatwiej o kredyt
                                          Do końca lipca banki muszą wprowadzić w życie nowe wytyczne dotyczące obliczania zdolności kredytowej – wynika z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany ułatwią m.in. ubieganie się o kredyty w wysokości do 15 tys. zł.
                                          • 18.02.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
                                           Interpelacja nr 12780 do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej obejmującej jedynie wąską grupę internautów
                                           • 11.02.2013Podatki na świecie: Chiny uproszczą system podatkowy
                                            Na ostatnim posiedzeniu chińskiej Rady Państwowej, czyli najwyższej władzy administracyjnej, przyjęto zarys zmian w polityce finansowej, w tym podatkowej. Głównym zamiarem okazuje się połączenie obecnych podatków obrotowych w VAT. Dojdzie do tego najprawdopodobniej w 2015 r.
                                            • 08.02.2013Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym
                                             Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
                                             • 07.02.2013Bankowy tytuł egzekucyjny do likwidacji? Stracą klienci i banki
                                              W sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych posłowie zgłosili poprawkę do projektu nowelizacji Prawa bankowego, która zakłada likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego. Jak wskazują eksperci, taka zmiana będzie niekorzystna zarówno dla klientów, jak i samych banków.
                                              • 31.01.2013Wzrosną składki na UFG
                                               Odprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zostaną podwyższone z 1 do 1,3%. Najprawdopodobniej ubezpieczalnie przerzucą dodatkowe koszty na swoich klientów, czyli głównie kierowców wykupujących obowiązkowe ubezpieczenia OC.
                                               • 29.01.2013Prawo do odprawy pieniężnej
                                                Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                                • 22.01.2013,,Mieszkanie dla Młodych" ruszy dopiero w 2014 roku
                                                 Najprawdopodobniej przez cały obecny rok Polacy nie będą mogli skorzystać z żadnego programu pomocowego na zakup własnego mieszkania. „Rodzina na Swoim” została wygaszona z końcem 2012 r., a program „Mieszkanie dla Młodych” zostanie uruchomiony najpewniej dopiero 1 stycznia 2014 r. Taki właśnie termin przewiduje nowa wersja projektu ustawy.
                                                 • 04.01.2013VAT: Konsekwencje śmierci wspólnika spółki jawnej
                                                  Pytanie podatnika: Czy w razie śmierci jednego ze wspólników, spółka jawna będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej, tj. nie nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                                  • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztów podatkowych
                                                   W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 15 ] następna strona »