Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 14.05.2013Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • 06.05.2013Kolej coraz bliżej zapaści
   Dwie dekady zaniechania, za duże zatrudnienie oraz brak skutecznego zarządzania majątkiem – to zdaniem ekspertów Instytutu Jagiellońskiego najważniejsze obecnie problemy Grupy Polskie Koleje Państwowe. Instytut opublikował w tej sprawie „białą księgę”, w której przewiduje, że polską kolej już za kilka lat czekać może likwidacja.
   • 26.04.2013Zawieszenie działalności a ulga na zakup kasy rejestrującej
    Pytanie podatnika: W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą (sklep). 29 sierpnia została uruchomiona kasa fiskalna, a 3 września 2008 r. Wnioskodawca otrzymał zwrot z tytułu jej zakupu. Wnioskodawca czasowo, tj. na okres od 1 marca 2010 r. do 30 lipca 2011 r., zawiesił działalność. 1 sierpnia 2011 r. działalność została odwieszona. Jednak przez kolejne dwa miesiące Wnioskodawca nie odnotował żadnej sprzedaży, z tego względu postanowił zamknąć sklep co nastąpiło dnia 30 września 2011 r. Czy Wnioskodawca ma obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy?
    • 24.04.2013Podatki 2013: Korekta amortyzacji w leasingu finansowym
     Interpelacja nr 14770 do ministra finansów w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
     • 23.04.2013Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie
      Spółka dzierżawi majątek, w tym grunty. Na ich części planuje realizację inwestycji, która polegać będzie na remoncie dzierżawionego budynku, a także na wzniesieniu nowego budynku. Będzie to związane z inwestycją w obcym środku trwałym. Jaki jest podatkowo właściwy sposób rozliczenia planowanych inwestycji?
      • 08.04.2013Podatki na świecie: Australia zwiększy opodatkowanie
       Władze Australii zdecydowały się zwiększyć obciążenia podatkowe, głównie w zakresie systemu emerytalnego. Jak donosi dziennik „The Australian”, rząd Julii Gillard liczy na dodatkowe wpływy budżetowe na poziomie ok. 900 mln dolarów australijskich (AUD).
       • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele stracą przywileje
        Skrócenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły – to tylko niektóre z zaprojektowanych ograniczeń w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wejść w życie już w styczniu 2014 r.
        • 26.03.2013Gospodarka wymaga radykalnych działań – twierdzi BCC
         Obecna sytuacja gospodarcza kraju wymaga podjęcia radykalnych decyzji – uważa Business Centre Club. Niepokój budzi przede wszystkim rosnące bezrobocie (14,4% w lutym) oraz gwałtownie rosnący deficyt budżetowy (21,7 mld zł na koniec lutego). Organizacja apeluje m.in. o działania, które ułatwiłyby życie przedsiębiorcom.
         • 21.03.2013Związki zawodowe chcą radykalnych zmian w prawie pracy
          Likwidacja tzw. umów śmieciowych, ograniczenie elastycznego czasu pracy, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie płacy minimalnej – to główne postulaty „Solidarności”, zgłaszane szczególnie często w ostatnich dniach. Do propozycji związkowców krytycznie odnoszą się środowiska pracodawców.
          • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - będzie łatwiej o kredyt
           Do końca lipca banki muszą wprowadzić w życie nowe wytyczne dotyczące obliczania zdolności kredytowej – wynika z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany ułatwią m.in. ubieganie się o kredyty w wysokości do 15 tys. zł.
           • 18.02.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
            Interpelacja nr 12780 do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej obejmującej jedynie wąską grupę internautów
            • 11.02.2013Podatki na świecie: Chiny uproszczą system podatkowy
             Na ostatnim posiedzeniu chińskiej Rady Państwowej, czyli najwyższej władzy administracyjnej, przyjęto zarys zmian w polityce finansowej, w tym podatkowej. Głównym zamiarem okazuje się połączenie obecnych podatków obrotowych w VAT. Dojdzie do tego najprawdopodobniej w 2015 r.
             • 08.02.2013Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym
              Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
              • 07.02.2013Bankowy tytuł egzekucyjny do likwidacji? Stracą klienci i banki
               W sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych posłowie zgłosili poprawkę do projektu nowelizacji Prawa bankowego, która zakłada likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego. Jak wskazują eksperci, taka zmiana będzie niekorzystna zarówno dla klientów, jak i samych banków.
               • 31.01.2013Wzrosną składki na UFG
                Odprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zostaną podwyższone z 1 do 1,3%. Najprawdopodobniej ubezpieczalnie przerzucą dodatkowe koszty na swoich klientów, czyli głównie kierowców wykupujących obowiązkowe ubezpieczenia OC.
                • 29.01.2013Prawo do odprawy pieniężnej
                 Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                 • 22.01.2013,,Mieszkanie dla Młodych" ruszy dopiero w 2014 roku
                  Najprawdopodobniej przez cały obecny rok Polacy nie będą mogli skorzystać z żadnego programu pomocowego na zakup własnego mieszkania. „Rodzina na Swoim” została wygaszona z końcem 2012 r., a program „Mieszkanie dla Młodych” zostanie uruchomiony najpewniej dopiero 1 stycznia 2014 r. Taki właśnie termin przewiduje nowa wersja projektu ustawy.
                  • 04.01.2013VAT: Konsekwencje śmierci wspólnika spółki jawnej
                   Pytanie podatnika: Czy w razie śmierci jednego ze wspólników, spółka jawna będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej, tj. nie nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
                   • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztów podatkowych
                    W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).
                    • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
                     Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                     • 12.12.2012Rachunkowość 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych
                      Od stycznia 2013 r. przestaje istnieć Monitor Polski B, w którym dotychczas publikowane były sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogłaszanie sprawozdań finansowych będzie się zatem odbywało według zmienionych reguł.
                      • 11.12.2012Podatki 2013: Kolejna nowelizacja przepisów o VAT
                       Obniżenie stawki VAT na kizeryt, likwidacja zwolnienia dla usług zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi, zmiana oznaczania niektórych faktur oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania kawy – to główne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
                       • 10.12.2012Umorzenie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości a źródło przychodów w PIT
                        Z uzasadnienia: W świetle art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość wszystkich umorzonych zobowiązań, w tym cywilnoprawnych, albowiem przepis ten nie wskazuje na rodzaj umorzonych zobowiązań. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, iż zobowiązania umorzone zostały po ogłoszeniu przez sąd upadłości, nie wpływa to również na zmianę źródła przychodów, z którego podlegają one opodatkowaniu. Nie zmienia tego także fakt, że podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej, gdyż umorzenie ww. zobowiązań związane było z powstaniem przychodu z tego źródła.
                        • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości
                         Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.
                         • 27.11.2012Niezamortyzowana część obiektów wybudowanych na cudzym gruncie jako koszt podatkowy
                          Z uzasadnienia: Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                          • 21.11.2012Nieruchomość inwestycyjna w księgach rachunkowych – kwalifikacja
                           Inwestycje są to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z: a) przyrostu wartości tych aktywów, b) uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub c) uzyskania innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. W szczególności do inwestycji zalicza się te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).
                           • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikują życie przedsiębiorcom?
                            Interpelacja nr 9382 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatków
                            • 15.11.2012VAT: Sprzedaż lokalu użytkowego wycofanego z działalności
                             Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej i następnie wynajętego, Wnioskodawczyni zapłaci podatek VAT?
                             • 14.11.2012Czasowe wyłączenie z używania a amortyzacja środków trwałych
                              Pytanie podatnika: Czy Spółka słusznie postąpiła zaprzestając podatkowej amortyzacji środków trwałych, takich jak urządzenia do gastro, kostkarki, stoły chłodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmańskie, sprzęt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzęt muzyczny, neon itp., które w związku z likwidacją lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowała i zamierza wykorzystać w przyszłości w innym lokalu, gdyż Spółka nie zaprzestała swojej działalności?
                              • 12.11.2012Program „Mieszkanie dla Młodych” – jest projekt założeń
                               Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadzi w życie program „Mieszkanie dla Młodych”. Źródłem finansowania programu stanie się likwidacja systemu zwrotu VAT na materiały budowlane.
                               • 12.11.2012Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
                                Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić.
                                • 26.10.2012Przedsiębiorcy proponują zmiany w umowach o pracę
                                 Wydłużenie z 3 do 6 miesięcy czasu zawierania umów na okres próbny, likwidacja obecnych barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony – to jedne z nowych propozycji zmian w przepisach dotyczących umów o pracę, przedstawionych przez PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą ograniczenia barier, które ich zdaniem zniechęcają do podpisywania umów bezterminowych.
                                 • 22.10.2012Podatki 2013: Nowe wzory formularzy PIT
                                  Resort finansów przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego wzory formularzy PIT-36, PIT-38, PIT-36L oraz PIT-39. Projektowane modyfikacje dostosowują formularze do zmian wprowadzonych z końcem marca 2012 r. w Ordynacji podatkowej („likwidacja lokat antybelkowych”).
                                  • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
                                   Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
                                   • 18.10.2012Podatki 2013: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT
                                    16 października br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia podatku VAT, a także wprowadzić stabilność prawną oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
                                    • 15.10.2012Podatki 2013: Nowe zasady wystawiania faktur
                                     Wraz z początkiem przyszłego roku częściowo uproszczone zostaną zasady wystawiania faktur – wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.
                                     • 12.10.2012Poczta Polska zachowa część monopolu
                                      Z początkiem przyszłego roku Poczta Polska straci monopol na obsługiwanie segmentu listów o wadze do 50 gramów. Przesył tego rodzaju przesyłek stanowi ok. 75% wartego 6 mld zł rynku pocztowego w Polsce i generuje połowę przychodów całej branży. Ze zmian zadowolone są prywatne firmy pocztowe, ale chcą dalszej liberalizacji i odebrania Poczcie Polskiej pozostałych monopoli.
                                      • 12.10.2012Odprawa dla zwalnianych pracowników przy likwidacji firmy
                                       Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                       • 12.10.2012FOR proponuje likwidację preferencyjnych stawek VAT
                                        Obniżone stawki VAT na wybrane towary i usługi nadmiernie komplikują system podatkowy – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci FOR proponują likwidację preferencyjnych stawek, co miałoby przynieść dodatkowe wpływy do budżetu na poziomie ponad 40 mld zł.
                                        • 11.10.2012Nauczyciele stracą część przywilejów?
                                         Skrócenie urlopu, likwidacja części dodatków oraz większa swoboda samorządów w ustalaniu wynagrodzeń dla nauczycieli – to najważniejsze propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawione na wtorkowym spotkaniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów. Strony nie doszły do żadnych wspólnych wniosków.
                                         • 03.10.2012Podatki rolników – poważne zmiany od 2014 r.
                                          Od początku 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych, który zastąpi obecny podatek rolny – tak przynajmniej wynika z sierpniowych uzgodnień między resortami rolnictwa i finansów oraz ubiegłorocznego expose premiera Donalda Tuska.
                                          • 28.09.2012Projekt budżetu na 2013 rok – decyzja rządu
                                           Na specjalnym posiedzeniu w czwartek rząd przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Zakłada on, że dochody wyniosą 299,385 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 334,950 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,565 mld zł.
                                           • 24.09.2012Zwrot ulgi na zakup kasy
                                            Dla podatników zobowiązanych do prowadzenie ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na kasę”. Z ulgi tej skorzystać mogą zarówno czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni przedmiotowo jak i podmiotowo. Wspomniana ulga polega na możliwości odzyskania określonej części wydatku poniesionego na zakup tej kasy (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł). W określonych jednak przypadkach podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.
                                            • 19.09.2012Kontynuacja amortyzacji środka trwałego po rozwiązaniu spółki
                                             Likwidacja spółki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej w rozumieniu art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna jest samodzielnym i odrębnym podmiotem gospodarczym, którego likwidacja prowadzi do zakończenia bytu prawnego, a nie jak w przypadku zmiany do kontynuacji, jakkolwiek w innej formie prawnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 11.09.2012Polskie gminy są brudne – raport NIK
                                              Problem dzikich wysypisk śmieci narasta – zwraca uwagę NIK w najnowszym raporcie. Na terenie większości skontrolowanych gmin kontrolerzy natknęli się na nielegalne składowiska odpadów. A to tylko jeden z problemów z czystością w miejscach publicznych.