Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 28.09.2016Zapłata VAT od nieruchomości zatrzymanej przy likwidacji działalności gospodarczej
  Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się między innymi z koniecznością opodatkowania towarów, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek ten będzie dotyczył również nieruchomości, nawet jeśli upłynął 10-letni okres korekty podatku naliczonego.
  • 28.09.2016Podatek handlowy nie dla e-sklepów
   Interpelacja nr 5903 do ministra finansów w sprawie planów legislacyjnych, by sklepy internetowe płaciły podatek obrotowy na równych zasadach, jak sprzedawcy stacjonarni
   • 27.09.2016Zapłata VAT od nieruchomości zatrzymanej przy likwidacji działalności gospodarczej
    Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się między innymi z koniecznością opodatkowania towarów, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek ten będzie dotyczył również nieruchomości, nawet jeśli upłynął 10-letni okres korekty podatku naliczonego.
    • 26.09.2016Likwidacja spółki cywilnej i podział majątku a PCC 
     Pytanie podatnika: Czy likwidacja spółki cywilnej, podział jej majątku i zniesienie współwłasności nieruchomości spowoduje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? 
     • 22.09.2016Pakiet paliwowy. Opodatkowanie VAT obrotu paliwami pełne wątpliwości? 
      Interpelacja nr 5679 w sprawie tzw. pakietu paliwowego.
      • 20.09.2016Częściowa likwidacja środka trwałego
       Pytanie: Spółka zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych elementów odłączonych od istniejących środków trwałych. Czy w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na odłączony element w wysokości wartości odłączanego elementu wynikającej z ksiąg, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadającą na zbywaną część?
       • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
        Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnień od stosowania kas fiskalnych
        • 06.09.2016Ulgi podatkowe można zlikwidować?
         Jako podatnicy zgadzamy się pewnie wszyscy, że prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal każdy przepis można zinterpretować na różne sposoby. Minister Finansów uważa jednak zupełnie inaczej. Prawo jest proste, wątpliwości nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A może należałoby jeszcze zlikwidować ulgi podatkowe?
         • 05.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
          W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
          • 05.09.2016Ulgi podatkowe można zlikwidować?
           Jako podatnicy zgadzamy się pewnie wszyscy, że prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal każdy przepis można zinterpretować na różne sposoby. Minister Finansów uważa jednak zupełnie inaczej. Prawo jest proste, wątpliwości nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A może należałoby jeszcze zlikwidować ulgi podatkowe?
           • 02.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
            W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
            • 10.08.2016Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki
             Pytanie podatnika: Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1: Jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?
             • 03.08.2016Koszty zatrudnienia będą niższe?
              Interpelacja nr 4472 w sprawie pozapłacowych kosztów zatrudnienia.
              • 19.07.2016NSA. Wykorzystanie niedokończonej inwestycji przy budowie kolejnej
               Z uzasadnienia: Skoro połowa betonowych stóp fundamentowych nie została zlikwidowana, a została wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, że ich wartość nie mogła być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie likwidacji zaniechanej inwestycji, lecz wydatki na ich poniesienie odnoszone są do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego (nowej hali) i rozliczanie w czasie w ramach dokonywanych odpisów amortyzacyjnych tegoż środka trwałego.
               • 12.07.2016Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego
                Pytanie podatnika: Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania tzw. podatkiem liniowym? Jaka jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego?
                • 06.07.2016Podatki 2017: Niższy podatek wpłynie pozytywnie na inwestycje?
                 W ramach nowego Programu Budowy Kapitału opodatkowanie zysków z inwestycji długoterminowych ma zostać obniżone z 19 do 10 proc. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, zmniejszenie podatku powinno pozytywnie wpłynąć na strukturę inwestycji oraz poziom oszczędności w polskiej gospodarce. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone w życie w ciągu następnych 12 miesięcy.
                 • 20.06.2016Ryczałt i kilometrówka, czyli prywatnym samochodem służbowo - będą zmiany?
                  Nie sposób tolerować fakt, że w znacznie gorszej sytuacji postawiono pracowników, którzy nie mogąc korzystać z pojazdów stanowiących własność pracodawcy w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych wykorzystują prywatne samochody. Brak własnego parku maszynowego częstokroć jest domeną małych i średnich przedsiębiorców, którzy są wraz ze swoimi pracownikami zmuszeni do ponoszenia większych ciężarów fiskalnych. Czy rozważana jest zmiana przepisów poprzez poszerzenia katalogu adresatów art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT o wszystkich pracowników? Czy rozważa się wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, która doprowadziłaby do wyłączenia ekwiwalentów za korzystanie w pracy z samochodów niebędących własnością pracodawcy spod opodatkowania podatkiem dochodowym? - poseł pyta, MF odpowiada.
                  • 17.06.2016Ryczałt i kilometrówka, czyli prywatnym samochodem służbowo - będą zmiany?
                   Interpelacja nr 3410 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zwrotów za korzystanie w pracy z prywatnych samochodów
                   • 06.06.2016Zmiana działalności i formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego
                    Pytanie podatnika: Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania tzw. podatkiem liniowym?
                    • 27.05.2016Przychody pracownika: Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych
                     Pytanie podatnika: Czy zwracane pracownikom koszty z tytułu używania pojazdów prywatnych do jazd lokalnych, tj. koszty: w wysokości określonej w rozporządzeniu MI z 25 marca 2002 r. udokumentowane ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowane poniesione koszty opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. stanowią nieodpłatne świadczenie ze strony pracodawcy na rzecz pracownika?
                     • 11.05.2016Ustawa deweloperska – ochrona wpłat nabywców na nowych zasadach?
                      Ustawa deweloperska zostanie prawdopodobnie gruntownie znowelizowana. W przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów założeniach zaproponowano m.in. nowe regulacje, które docelowo miałyby zwiększyć poziom ochrony nabywców mieszkań. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja mogłaby skutkować większą przejrzystością relacji na linii deweloper-konsument.
                      • 10.05.2016Ustawa deweloperska – ochrona wpłat nabywców na nowych zasadach?
                       Ustawa deweloperska zostanie prawdopodobnie gruntownie znowelizowana. W przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów założeniach zaproponowano m.in. nowe regulacje, które docelowo miałyby zwiększyć poziom ochrony nabywców mieszkań. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja mogłaby skutkować większą przejrzystością relacji na linii deweloper-konsument.
                       • 01.04.2016Fundusz płac zamiast PIT?
                        Interpelacja nr 1312 do ministra finansów w sprawie możliwości likwidacji podatku PIT
                        • 10.03.2016Likwidacja towaru a korekta rozliczeń VAT
                         Pytanie podatnika: Czy z uwagi na likwidację części produktów konieczna jest korekta podatku od towarów i usług naliczonego od przedmiotowych produktów? W jakim okresie Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego?
                         • 22.02.2016Likwidacja niesprzedanych towarów handlowych. Skutki podatkowe
                          Pytanie podatnika: Czy koszt faktycznie zlikwidowanych towarów handlowych (niesprzedanych przez Spółkę z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Wnioskodawcę), które utraciły wartość handlową, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych?
                          • 22.01.2016Koszty pracy główną barierą rozwoju biznesu w Polsce
                           Koszty pracy to obecnie największa bariera rozwoju dla małego i średniego biznesu – wynika z raportu pn. „Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).
                           • 15.01.2016Pracodawcy nie będą musieli utrzymywać pracowników związkowych?
                            Związki zawodowe powinny utracić niektóre z obecnych uprawnień - twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji. Projektodawcy proponują np. zwolnienie pracodawców z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradzania tzw. funkcyjnych pracowników związkowych. 
                            • 14.01.2016Pracodawcy nie będą musieli utrzymywać pracowników związkowych?
                             Związki zawodowe powinny utracić niektóre z obecnych uprawnień – twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji. Projektodawcy proponują np. zwolnienie pracodawców z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradzania tzw. funkcyjnych pracowników związkowych. 
                             • 11.01.2016Rachunkowość. Aktualizacja należności
                              Podmioty gospodarcze dokonują pomiędzy sobą transakcji kupna oraz sprzedaży. Dane transakcje wywołują u owych podmiotów powstanie należności i zobowiązań. W krajowej gospodarce brak jest jednolitości w płynności regulowania zobowiązań i należności pomiędzy przedsiębiorstwami. Różnorodne sytuacje wywołujące brak uregulowania należności (niekorzystna sytuacja finansowa dłużnika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielkości należności bądź całej należności przez dłużnika) wymagają od podmiotów odpowiedniego ujęcia należności wątpliwych w księgach rachunkowych.
                              • 08.01.2016Rachunkowość. Aktualizacja należności
                               Podmioty gospodarcze dokonują pomiędzy sobą transakcji kupna oraz sprzedaży. Dane transakcje wywołują u owych podmiotów powstanie należności i zobowiązań. W krajowej gospodarce brak jest jednolitości w płynności regulowania zobowiązań i należności pomiędzy przedsiębiorstwami. Różnorodne sytuacje wywołujące brak uregulowania należności (niekorzystna sytuacja finansowa dłużnika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielkości należności bądź całej należności przez dłużnika) wymagają od podmiotów odpowiedniego ujęcia należności wątpliwych w księgach rachunkowych.
                               • 14.12.2015Kasy fiskalne 2015: MF oceniło zmiany ws. obowiązku ewidencjonowania
                                Rozszerzenie grupy podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych (m.in. o podmioty świadczące usługi fryzjerskie) skutkowało zwiększeniem deklarowanych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w związku z ewidencjonowaniem tych usług o ok. 14,6 proc. – wynika z oceny skutków regulacji ex-post, którą na początku grudnia br. opublikowało Ministerstwo Finansów. 
                                • 11.12.2015Kasy fiskalne 2015: MF oceniło zmiany ws. obowiązku ewidencjonowania
                                 Rozszerzenie grupy podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych (m.in. o podmioty świadczące usługi fryzjerskie) skutkowało zwiększeniem deklarowanych dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w związku z ewidencjonowaniem tych usług o ok. 14,6 proc. – wynika z oceny skutków regulacji ex-post, którą na początku grudnia br. opublikowało Ministerstwo Finansów. 
                                 • 11.12.2015Biznes domaga się kontroli na etapie rejestracji podatnika
                                  Kontrola podatnika na etapie rejestracji to dobry i już działający w niektórych krajach sposób przeciwdziałania oszustwom podatkowym w podatku od towarów i usług (VAT) - twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji proponują też m.in. wprowadzenie tzw. instytucji zaufanego podatnika. 
                                  • 10.12.2015Biznes domaga się kontroli na etapie rejestracji podatnika
                                   Kontrola podatnika na etapie rejestracji to dobry i już działający w niektórych krajach sposób przeciwdziałania oszustwom podatkowym w podatku od towarów i usług (VAT) – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji proponują też m.in. wprowadzenie tzw. instytucji zaufanego podatnika. 
                                   • 27.11.2015Wyłudzenia VAT - BCC proponuje nowe środki zapobiegawcze
                                    Kontrola podatnika na etapie rejestracji, likwidacja możliwości kwartalnych rozliczeń podatku dla podatników obracających wrażliwymi towarami oraz uruchomienie elektronicznego Centralnego Biura Faktur - to główne z pomysłów walki z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT), które proponują eksperci Business Centre Club.
                                    • 26.11.2015Wyłudzenia VAT – BCC proponuje nowe środki zapobiegawcze
                                     Kontrola podatnika na etapie rejestracji, likwidacja możliwości kwartalnych rozliczeń podatku dla podatników obracających wrażliwymi towarami oraz uruchomienie elektronicznego Centralnego Biura Faktur – to główne z pomysłów walki z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT), które proponują eksperci Business Centre Club.
                                     • 24.11.2015Nie będzie interpretacji podatkowych w zakresie VAT?
                                      Od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się o tym, że wkrótce nie będzie można złożyć wniosku o interpretację w zakresie VAT. Jedyne, o co będzie można spytać, to kwestia identyfikacji towaru lub usługi. Nie da się ukryć, rewelacja.
                                      • 23.11.2015Nie będzie interpretacji podatkowych w zakresie VAT?
                                       Od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się o tym, że wkrótce nie będzie można złożyć wniosku o interpretację w zakresie VAT. Jedyne, o co będzie można spytać, to kwestia identyfikacji towaru lub usługi. Nie da się ukryć, rewelacja.
                                       • 20.11.2015NSA. Przekazanie całego majątku spółki na rzecz jedynego wspólnika a przychód podatkowy
                                        Z uzasadnienia: Skoro wprost z przepisów prawa nie wynika, aby przekazania majątku likwidowanej spółki na rzecz jedynego wspólnika, w związku z jej likwidacją, powodowało powstanie po stronie spółki obowiązku podatkowego, nie można więc rozszerzać katalogu źródeł przychodu, o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, dla celów opodatkowania, tym bardziej, że wspólnik będzie zobowiązany w związku z powyższą czynnością zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych, zaś spółka nie otrzyma niczego w zamian dokonując wyżej wymienionej, jednostronnej, nieodpłatnej czynności prawnej.
                                        • 18.11.2015Rośnie liczba upadłości konsumenckich orzekana przez sądy
                                         Interpelacja nr 34615 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokiej liczby osób ogłaszających niewypłacalność
                                         • 10.11.2015MPiPS: Osoby starsze chronione są przez polskie prawo
                                          Interpelacja nr 34731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
                                          • 05.11.2015WSA. Opodatkowanie zysków na moment przekształcenia w spółkę osobową
                                           Z uzasadnienia: Każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku wyklucza zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zawężenie art. 10 ust. 1 pkt 8 wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników oraz zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy na pokrycie strat prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne Konstytucji RP. Skoro przepisy K.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym.
                                           • 03.11.2015Koszt wytworzenia środka trwałego
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpoczął inwestycję w zakresie przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego, która będzie obejmowała roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne oraz wykonanie związanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wnioskodawca podjął decyzję o wynajmie budynku tymczasowego, dzierżawie kontenerów biurowych, socjalnych oraz adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe. Czy ma prawo zakwalifikować wydatki związane z przebudową, rozbudową oraz termoizolacją budynku administracyjnego, jako koszty wytworzenia środka trwałego?
                                            • 23.10.2015Zawieszenie działalności gospodarczej a rozliczenie VAT
                                             Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej nie była przez jakiś czas wykorzystywana w VAT. Dawniej podatnik, który z jakichś przyczyn zaprzestał czasowo wykonywać działalność gospodarczą, musiał dokonywać tych samych czynności co podatnik aktywnie prowadzący taką działalność. W szczególności zobowiązany był do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak jest dzisiaj?
                                             • 23.10.2015Zniesienie współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w działalności jednego z małżonków
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca był wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. W 2004 r. wspólnicy nabyli nieruchomość na współwłasność, przy czym Wnioskodawca wraz z żoną posiadali 1/2 udziału we współwłasności (na prawach ustawowej wspólności majątkowej). Po likwidacji spółki zniesiono współwłasności nieruchomości w ten sposób, że cała nieruchomość została przyznana drugiemu współwłaścicielowi, a na rzecz Wnioskodawcy zasądzono spłatę tytułem wyrównania jego udziału, w pięciu ratach (solidarnie z żoną). Czy cały uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z odpłatnego zniesienia współwłasności należy uznać jako przychód z działalności gospodarczej?
                                              • 22.10.2015Zawieszenie działalności gospodarczej a rozliczenie VAT
                                               Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej nie była przez jakiś czas wykorzystywana w VAT. Dawniej podatnik, który z jakichś przyczyn zaprzestał czasowo wykonywać działalność gospodarczą, musiał dokonywać tych samych czynności co podatnik aktywnie prowadzący taką działalność. W szczególności zobowiązany był do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak jest dzisiaj?
                                               • 13.10.2015Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane. W praktyce w działalności zdarza się jednak, że inwestor na wstępnym etapie przygotowania do inwestycji rezygnuje z wykonania obiektu. Jest to podyktowane jego interesem. Zdarza się bowiem, że realizacja planowanej inwestycji okazuje się z różnych przyczyn nieopłacalna dla inwestora. Na powyższe okoliczności Wnioskodawczyni nie ma wpływu, są one od niej niezależne. Czy Wnioskodawczyni może, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zaniechanymi inwestycjami?
                                                • 30.09.2015Zbycie przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy zbycie przez spółkę cywilną na rzecz jednego ze wspólników przedsiębiorstwa podlegać będzie przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i spowoduje powstanie obowiązku podatkowego spółki cywilnej w zakresie tego podatku?
                                                 • 22.09.2015WSA. Sprzedaż udziałów z likwidowanej spółki osobowej a źródło przychodów
                                                  Z uzasadnienia: Skoro przychód powstały w wyniku zbycia udziałów w spółce kapitałowej będących równocześnie składnikiem majątku otrzymanym w wyniku likwidacji spółki osobowej traktowany jest przez ustawodawcę jako przychód z działalności gospodarczej z uwagi na art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT to nie jest możliwe podzielenie poglądu wyrażonego w zaskarżonej interpretacji przez Ministra Finansów, zgodnie z którym przychód taki należy uznać za przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
                                                  • 22.09.2015Zabezpieczenie i rozbiórka budynku jako koszt podatkowy
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszty zabezpieczenia budynku oraz koszty związane z jego rozbiórką mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 14 ] następna strona »