Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 09.02.2017Zamiast kwoty wolnej likwidacja PIT?
  Interpelacja nr 8964 w sprawie wprowadzenia nowej kwoty wolnej od podatku
  • 01.02.2017Zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji działalności
   Na podatnikach będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą w przypadku jej likwidacji ciążą obowiązki , których zasady zostały uregulowane w następujących aktach prawnych:  ustawa z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "updof”,  ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwana dalej "uzpdof”,  rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwane dalej "rpkpir”. 
   • 25.01.2017Zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne, wyrejestrowanie
    Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
    • 17.01.2017Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r.
     1. ZMIANA LIMITU ZOBOWIĄZUJĄCEGO DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH  Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).
     • 12.01.2017Podatki 2017: BCC przedstawia podatkowe postulaty
      Ministerstwo Finansów powinno wprowadzić ogólne interpretacje podatkowe, które byłyby oparte na zasadzie, że podatnik może zastosować interpretację indywidualną nawet wtedy, gdy została ona wydana na wniosek innego podmiotu – twierdzą eksperci Business Centre Club. Organizacja proponuje też m.in. zmiany dotyczące podatku VAT.
      • 04.01.2017Podatki 2017. Zmiany w PKPiR: Nowy dowód księgowy
       Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwagi na konieczność jego dostosowania do obowiązujących od dnia początku tego roku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozporządzeniu rozszerzono katalog dowodów o dokument dotyczący zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów o nieprawidłowo dokonaną płatność.
       • 28.12.2016Podatki na świecie: Hiszpania stawia na zielone podatki
        W przyszłym roku Hiszpania wprowadzi nowe zielone podatki, czyli opłaty i daniny związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Rząd tego kraju przewiduje, że zmiany w systemie podatkowym przyniosą budżetowi dodatkowe wpływy podatkowe na poziomie ok. 500 mln euro w skali roku. W ten sposób Madryt zamierza zmniejszyć, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, deficyt budżetowy.
        • 28.12.2016MF. Nie będzie zmian zasad rozliczania firmowych samochodów osobowych
         Interpelacja nr 8052 do ministra finansów w sprawie zmian w rozliczeniach samochodów firmowych
         • 15.12.2016Zaniechanie inwestycji a rozliczenie kosztów uzyskania przychodów
          Wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Powiększają one wartość inwestycji, wpływając na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie (zostanie wytworzony) po zakończeniu inwestycji. Jak jednak rozliczyć zaniechaną inwestycję? 
          • 13.12.2016Podatki 2016: Podatek bankowy zaostrzył politykę kredytową banków
           Wprowadzenie w marcu 2016 r. podatku od niektórych instytucji finansowych wpłynęło na zaostrzenie przez banki polityki kredytowej – wynika z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski „Raportu o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2016 r.”.
           • 07.12.2016Sprzedaż wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna a VAT
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek zwiększenia należnego podatku VAT w związku ze sprzedażą wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (w związku z likwidacją masy upadłości), objętej uprzednio korektą podatku VAT na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT?
            • 05.12.2016Likwidacja spółki i przekazanie majątku. Skutki podatkowe w CIT
             Z uzasadnienia: Nie sposób zatem nie zgodzić się z tezą, że przekazanie majątku na rzecz wspólników nie generuje przysporzenia po stronie spółki, ( którego pojawienie się jest elementem koniecznym powstania przychodu podatkowego ) ale stanowi jedynie element konieczny do wykreślenia spółki z rejestru sądowego. Likwidacyjne wydanie majątku spółki nie jest stosunkiem umownym pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Tylko taka relacja mogłaby stanowić o wystąpieniu przychodu. Jest to czynność techniczna będąca częścią procesu likwidacyjnego. Przeciwko opodatkowaniu ww. czynności przemawiają także względy celowościowe.
             • 24.11.2016Podatek tonażowy do likwidacji?
              Interpelacja nr 7285 w sprawie likwidacji podatku tonażowego
              • 22.11.2016WSA. Podział majątku likwidacyjnego spółki z o.o.
               Z uzasadnienia: Likwidacyjne wydanie majątku spółki nie jest stosunkiem umownym pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Tylko taka relacja mogłaby stanowić o wystąpieniu przychodu. Jest to czynność techniczna będąca częścią procesu likwidacyjnego. Przeciwko opodatkowaniu ww. czynności przemawiają także względy celowościowe. Wydanie majątku jest ostatnią czynnością spółki związaną z jej mieniem. Przypisanie jej przychodotwórczego charakteru wymagałoby tworzenia w spółce rezerw pieniężnych na zapłatę podatku oraz opóźniałoby proces likwidacyjny.
               • 17.11.2016Konsekwencje w VAT rozwiązania spółki cywilnej między małżonkami
                Pytanie podatnika: Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, który będzie kontynuował działalność prowadzoną dotąd przez spółkę, wystąpi obowiązek dokonania spisu, o którym mowa w artykule 14 ust. 5 ustawy o VAT i obowiązek zapłaty podatku VAT co do towarów wskazanych w artykule 14 ust. 1 ww. ustawy oraz czy wystąpi obowiązek zapłaty VAT co do towarów przekazanych wraz z przedsiębiorstwem?
                • 08.11.2016NSA. Interpretacja podatkowa nie może „zmieniać” treści ustaw
                 Z uzasadnienia: Nie można zaakceptować sytuacji, w której w celu zapewnienia szczelności systemu podatkowego organy podatkowe w drodze wykładni prawa dokonują za ustawodawcę korekty unormowań podatkowych. Działania takie - zgodnie z art. 217 Konstytucji RP - należą do sfery wyłącznej kompetencji organów władzy ustawodawczej.
                 • 02.11.2016Radykalna podwyżka opodatkowania uderzy w przedsiębiorczość - twierdzi BCC
                  Planowane przez rząd zwiększenie opodatkowania polskich przedsiębiorców może skutkować ograniczeniem przedsiębiorczości i ucieczką z Polski najbardziej aktywnych biznesmenów – ocenia Business Centre Club. Organizacja krytykuje koncepcję wdrożenia tzw. jednolitego podatku.
                  • 31.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT będzie ograniczone
                   25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz mają spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Jedną z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                   • 31.10.2016Radykalna podwyżka opodatkowania uderzy w przedsiębiorczość - twierdzi BCC
                    Planowane przez rząd zwiększenie opodatkowania polskich przedsiębiorców może skutkować ograniczeniem przedsiębiorczości i ucieczką z Polski najbardziej aktywnych biznesmenów – ocenia Business Centre Club. Organizacja krytykuje koncepcję wdrożenia tzw. jednolitego podatku.
                    • 28.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT będzie ograniczone
                     25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz mają spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Jedną z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                     • 18.10.2016Podatki 2017: Uszczelnienie poboru VAT przyniesie budżetowi 3 mld zł rocznie
                      Wprowadzenie nowych rozwiązań, które przewidziano w projekcie tzw. dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ma przynieść budżetowi państwa nieco ponad 3 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych w skali roku. Nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem 2017 r.
                      • 28.09.2016Zapłata VAT od nieruchomości zatrzymanej przy likwidacji działalności gospodarczej
                       Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się między innymi z koniecznością opodatkowania towarów, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek ten będzie dotyczył również nieruchomości, nawet jeśli upłynął 10-letni okres korekty podatku naliczonego.
                       • 28.09.2016Podatek handlowy nie dla e-sklepów
                        Interpelacja nr 5903 do ministra finansów w sprawie planów legislacyjnych, by sklepy internetowe płaciły podatek obrotowy na równych zasadach, jak sprzedawcy stacjonarni
                        • 27.09.2016Zapłata VAT od nieruchomości zatrzymanej przy likwidacji działalności gospodarczej
                         Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się między innymi z koniecznością opodatkowania towarów, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek ten będzie dotyczył również nieruchomości, nawet jeśli upłynął 10-letni okres korekty podatku naliczonego.
                         • 26.09.2016Likwidacja spółki cywilnej i podział majątku a PCC 
                          Pytanie podatnika: Czy likwidacja spółki cywilnej, podział jej majątku i zniesienie współwłasności nieruchomości spowoduje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? 
                          • 22.09.2016Pakiet paliwowy. Opodatkowanie VAT obrotu paliwami pełne wątpliwości? 
                           Interpelacja nr 5679 w sprawie tzw. pakietu paliwowego.
                           • 20.09.2016Częściowa likwidacja środka trwałego
                            Pytanie: Spółka zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych elementów odłączonych od istniejących środków trwałych. Czy w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na odłączony element w wysokości wartości odłączanego elementu wynikającej z ksiąg, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadającą na zbywaną część?
                            • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
                             Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnień od stosowania kas fiskalnych
                             • 06.09.2016Ulgi podatkowe można zlikwidować?
                              Jako podatnicy zgadzamy się pewnie wszyscy, że prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal każdy przepis można zinterpretować na różne sposoby. Minister Finansów uważa jednak zupełnie inaczej. Prawo jest proste, wątpliwości nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A może należałoby jeszcze zlikwidować ulgi podatkowe?
                              • 05.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
                               W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
                               • 05.09.2016Ulgi podatkowe można zlikwidować?
                                Jako podatnicy zgadzamy się pewnie wszyscy, że prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal każdy przepis można zinterpretować na różne sposoby. Minister Finansów uważa jednak zupełnie inaczej. Prawo jest proste, wątpliwości nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A może należałoby jeszcze zlikwidować ulgi podatkowe?
                                • 02.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
                                 W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
                                 • 10.08.2016Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki
                                  Pytanie podatnika: Czy w razie likwidacji Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku? Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1: Jeśli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę udziałowcom Składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru?
                                  • 03.08.2016Koszty zatrudnienia będą niższe?
                                   Interpelacja nr 4472 w sprawie pozapłacowych kosztów zatrudnienia.
                                   • 19.07.2016NSA. Wykorzystanie niedokończonej inwestycji przy budowie kolejnej
                                    Z uzasadnienia: Skoro połowa betonowych stóp fundamentowych nie została zlikwidowana, a została wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, że ich wartość nie mogła być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie likwidacji zaniechanej inwestycji, lecz wydatki na ich poniesienie odnoszone są do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego (nowej hali) i rozliczanie w czasie w ramach dokonywanych odpisów amortyzacyjnych tegoż środka trwałego.
                                    • 12.07.2016Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego
                                     Pytanie podatnika: Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania tzw. podatkiem liniowym? Jaka jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego?
                                     • 06.07.2016Podatki 2017: Niższy podatek wpłynie pozytywnie na inwestycje?
                                      W ramach nowego Programu Budowy Kapitału opodatkowanie zysków z inwestycji długoterminowych ma zostać obniżone z 19 do 10 proc. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, zmniejszenie podatku powinno pozytywnie wpłynąć na strukturę inwestycji oraz poziom oszczędności w polskiej gospodarce. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone w życie w ciągu następnych 12 miesięcy.
                                      • 20.06.2016Ryczałt i kilometrówka, czyli prywatnym samochodem służbowo - będą zmiany?
                                       Nie sposób tolerować fakt, że w znacznie gorszej sytuacji postawiono pracowników, którzy nie mogąc korzystać z pojazdów stanowiących własność pracodawcy w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych wykorzystują prywatne samochody. Brak własnego parku maszynowego częstokroć jest domeną małych i średnich przedsiębiorców, którzy są wraz ze swoimi pracownikami zmuszeni do ponoszenia większych ciężarów fiskalnych. Czy rozważana jest zmiana przepisów poprzez poszerzenia katalogu adresatów art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT o wszystkich pracowników? Czy rozważa się wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, która doprowadziłaby do wyłączenia ekwiwalentów za korzystanie w pracy z samochodów niebędących własnością pracodawcy spod opodatkowania podatkiem dochodowym? - poseł pyta, MF odpowiada.
                                       • 17.06.2016Ryczałt i kilometrówka, czyli prywatnym samochodem służbowo - będą zmiany?
                                        Interpelacja nr 3410 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zwrotów za korzystanie w pracy z prywatnych samochodów
                                        • 06.06.2016Zmiana działalności i formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego
                                         Pytanie podatnika: Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania tzw. podatkiem liniowym?
                                         • 27.05.2016Przychody pracownika: Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych
                                          Pytanie podatnika: Czy zwracane pracownikom koszty z tytułu używania pojazdów prywatnych do jazd lokalnych, tj. koszty: w wysokości określonej w rozporządzeniu MI z 25 marca 2002 r. udokumentowane ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowane poniesione koszty opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. stanowią nieodpłatne świadczenie ze strony pracodawcy na rzecz pracownika?
                                          • 11.05.2016Ustawa deweloperska – ochrona wpłat nabywców na nowych zasadach?
                                           Ustawa deweloperska zostanie prawdopodobnie gruntownie znowelizowana. W przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów założeniach zaproponowano m.in. nowe regulacje, które docelowo miałyby zwiększyć poziom ochrony nabywców mieszkań. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja mogłaby skutkować większą przejrzystością relacji na linii deweloper-konsument.
                                           • 10.05.2016Ustawa deweloperska – ochrona wpłat nabywców na nowych zasadach?
                                            Ustawa deweloperska zostanie prawdopodobnie gruntownie znowelizowana. W przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów założeniach zaproponowano m.in. nowe regulacje, które docelowo miałyby zwiększyć poziom ochrony nabywców mieszkań. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowelizacja mogłaby skutkować większą przejrzystością relacji na linii deweloper-konsument.
                                            • 01.04.2016Fundusz płac zamiast PIT?
                                             Interpelacja nr 1312 do ministra finansów w sprawie możliwości likwidacji podatku PIT
                                             • 10.03.2016Likwidacja towaru a korekta rozliczeń VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy z uwagi na likwidację części produktów konieczna jest korekta podatku od towarów i usług naliczonego od przedmiotowych produktów? W jakim okresie Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego?
                                              • 22.02.2016Likwidacja niesprzedanych towarów handlowych. Skutki podatkowe
                                               Pytanie podatnika: Czy koszt faktycznie zlikwidowanych towarów handlowych (niesprzedanych przez Spółkę z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Wnioskodawcę), które utraciły wartość handlową, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych?
                                               • 22.01.2016Koszty pracy główną barierą rozwoju biznesu w Polsce
                                                Koszty pracy to obecnie największa bariera rozwoju dla małego i średniego biznesu – wynika z raportu pn. „Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).
                                                • 15.01.2016Pracodawcy nie będą musieli utrzymywać pracowników związkowych?
                                                 Związki zawodowe powinny utracić niektóre z obecnych uprawnień - twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji. Projektodawcy proponują np. zwolnienie pracodawców z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradzania tzw. funkcyjnych pracowników związkowych. 
                                                 • 14.01.2016Pracodawcy nie będą musieli utrzymywać pracowników związkowych?
                                                  Związki zawodowe powinny utracić niektóre z obecnych uprawnień – twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji. Projektodawcy proponują np. zwolnienie pracodawców z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradzania tzw. funkcyjnych pracowników związkowych. 
                                                  • 11.01.2016Rachunkowość. Aktualizacja należności
                                                   Podmioty gospodarcze dokonują pomiędzy sobą transakcji kupna oraz sprzedaży. Dane transakcje wywołują u owych podmiotów powstanie należności i zobowiązań. W krajowej gospodarce brak jest jednolitości w płynności regulowania zobowiązań i należności pomiędzy przedsiębiorstwami. Różnorodne sytuacje wywołujące brak uregulowania należności (niekorzystna sytuacja finansowa dłużnika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielkości należności bądź całej należności przez dłużnika) wymagają od podmiotów odpowiedniego ujęcia należności wątpliwych w księgach rachunkowych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 15 ] następna strona »