Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
  7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
  • 08.03.2007Spółka komandytowa
   Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
   • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
    Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
    • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
     Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
     • 19.02.2007Sejm przyjął nową ustawę antymonopolową
      Kary pieniężne dla przedsiębiorców, którzy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, podniesienie progu obrotu firm zgłaszających zamiar koncentracji oraz odstąpienie od prowadzenia postępowań na wniosek przewiduje nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa przyjęta 16.02.2007 r. przez Sejm trafi teraz do podpisu Prezydenta.
      • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy
       Pracodawca wypłacający pracownikowi 100 zł na rękę musi na rzecz różnych podatków, składek i funduszy odprowadzić dodatkowe 80 zł. Jest to ogromne obciążenie dla pracodawców, jak i pracowników. Dlatego Lewiatan zaapelował do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji gospodarczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest szczególnie ważne.
       • 25.01.2007Nieumorzona wartość likwidowanego środka trwałego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
        Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego środka trwałego, natomiast wydatek na zakup budynków przeznaczonych w chwili zakupu do rozbiórki oraz koszty likwidacji wszystkich zbędnych budynków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich wartość zwiększa koszty wytworzenia nowo budowanego środka trwałego (stacji paliw) wpływając tym samym na jego wartość początkową? Czy koszt związany z usługą polegającą na likwidacji budynków zwiększy wartość środka trwałego?
        • 18.01.2007Działania ministra finansów w I półroczu 2007 r.
         Wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska na wczorajszej (17.01.2007 r.) konferencji prasowej przedstawiła najważniejsze planowane na I półrocze 2007 r. działania w gospodarce i finansach. Zyta Gilowska oceniła, że Polska znajduje się w bardzo dobrej sytuacji makroekonomicznej, która sprzyja reformom: w 2006 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 5,7%, w tym w IV kwartale 6,3%, dochody budżetu okazały się o prawie 2,7 mld zł wyższe od prognozowanych, a wydatki niższe od dopuszczonych ustawą limitów o prawie 2.9 mld zł.
         • 12.12.2006TK: Przyznanie jednej ze stron procesu (wierzycielowi) zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty sądowej jest zgodne z Konstytucją
          12 grudnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy dotyczące kosztów sądowych. Trybunał orzekł, że art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
          • 11.12.2006Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej
           Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej? 2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?
           • 29.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (4)
            Pytanie: Czy wartość wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
            • 01.11.2006PKPP Lewiatan: Podatki bez reformy
             Sejm pozostawił ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową. Odebrał natomiast firmom prawo do 30 proc. amortyzacji fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. Wprowadził również zmiany do Ordynacji Podatkowej. Za wiążącą będziemy teraz płacić 75 zł.
             • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
              Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
              • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości
               Interpelacja nr 3919 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych
               • 03.10.2006Interpelacja nr 3581 do ministra finansów w sprawie zmian w regulacjach prawnych dotyczących podatku od zysków
                Aktualnie na rynku usług kapitałowych praktycznie nie ma możliwości uzyskiwania dochodów, które nie wiązałyby się z koniecznością zapłacenia podatku, gdyż tzw. podatek Belki objął inwestycje, wpłaty i depozyty dokonane po 1 grudnia 2001 r. Dodatkowo wprowadzenie w styczniu 2004 r. tzw. podatku od giełdy umocniło ten stan rzeczy i implikowało, że nie ma dziś w Polsce inwestycji na rynku kapitałowym, które byłyby wolne od zobowiązań podatkowych.
                • 01.10.2006Interpelacja nr 3452 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy skarbowe prawa do obniżania podatku VAT należnego o podatek naliczony w sytuacjach, gdy kontrahent nie potwierdza odbioru faktury korygującej
                 Rozumiem, że VAT fakturą stoi. Faktura powinna być kontrahentowi doręczona. Wtedy dopiero uznaje się, iż dostawa, dzieło, usługa zostały wykonane. Dostawca może wtedy odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupie towarów od innego kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, a takie nie są wcale rzadkie, że z różnych powodów dostarczoną fakturę należy skorygować. Ta też powinna być dostarczona za pokwitowaniem odbioru. Często następuje to na żądanie odbiorcy w związku z jego reklamacją dotyczącą np. ilości albo jakości wykonanego zobowiązania. Ale nawet wtedy odbiorca, często z bliżej nieokreślonych powodów, odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W ten sposób uniemożliwia dostawcy - wystawcy faktury korygującej obniżenie obciążającego go podatku VAT.
                 • 25.09.2006Interpelacja nr 3419 do ministra finansów w sprawie przekazania lub przekształcenia działalności gospodarczej na rzecz innej osoby w związku z objęciem funkcji w samorządach różnych szczebli: radnego, wójta, burmistrza, starosty powiatu, prezydenta miasta lub posła czy senatora RP
                  Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawach dotyczących wielu osób, które prowadząc działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, a w związku z objęciem funkcji: radnego w samorządach różnych szczebli, posła lub senatora RP, wójta, starosty powiatu, burmistrza lub prezydenta stają w sytuacji zawieszenia bądź zaprzestania działalności gospodarczej, są zobowiązane do poniesienia dużych obciążeń podatkowych z tym związanych. Zasadna byłaby taka zmiana przepisów w materii, którą podnoszę, by osoby te nie ponosiły obciążeń finansowych z tym związanych.
                  • 07.09.2006Interpelacja nr 3063 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                   Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany są jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Model dochodowych podatków zryczałtowanych przewiduje podział wpływów podatkowych pomiędzy gminy a państwo. Zgodnie z art. 2 ust. 3-4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wpływy z podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z karty podatkowej stanowią wyłączny dochód gmin.
                   • 04.09.2006Interpelacja nr 3075 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian polegających na likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
                    Wielce Szanowna Pani Premier! Otrzymujemy niepokojące sygnały od przedstawicieli rzemiosła z terenu Lubelszczyzny (między innymi od Cechu Rzemiosł Różnych z Zamościa, Janowa Lubelskiego), w których informują nas o problemie, jaki może stać się udziałem drobnych przedsiębiorców w całym kraju. Chodzi o prezentowany przez Panią Premier w mediach, przygotowywany projekt ustawy dotyczący likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                    • 24.07.2006Zarówno ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, jak i likwidacja majątku dłużnika uprawniają do wypłaty gwarantowanych świadczeń pracowniczych
                     Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2006 r. (sygn. akt II PZP 4/06) niewypłacalność pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85) powstaje zarówno w dacie wydania przez sąd pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 ze zm.), niezależnie od tego czy jest to postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 14 Prawa upadłościowego i naprawczego), postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 15 Prawa upadłościowego i naprawczego), jak i w dacie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (art 16 Prawa upadłościowego i naprawczego) lub w dacie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 17 Prawa upadłościowego i naprawczego).
                     • 19.07.2006Prawo do ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług
                      Pytanie: Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. W dniu 31.12.2005 r. zarejestrowałam się jako podatnik VAT, chociaż nie byłam do tego zobligowana wysokością osiągniętej sprzedaży. Chciałabym ponownie skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Czy wyrejestrowanie działalności gospodarczej (likwidacja), a następnie ponowne jej uruchomienie po kilku miesiącach pozwoli na skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego w sytuacji, gdy nie minie jeszcze okres, o którym mowa w art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
                      • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                       Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                       • 12.07.2006Interpelacja nr 2523 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia podatków od spadków i darowizn
                        Szanowna Pani Minister! Reforma podatkowa przygotowana przez Ministerstwo Finansów budzi uzasadnione obawy w jednostkach samorządu terytorialnego. Likwidacja podatków od spadków i darowizn spowoduje likwidację dochodów, być może nieznacznych, lecz jednak w swoich strukturach finansowych pewnych i stabilnych. Propozycja zastąpienia zwiększonymi udziałami w podatku PIT i CIT być może spowoduje w pierwszym okresie zwiększenie wpływów, natomiast nie ma żadnych gwarancji, że będzie to wielkość stała, ponieważ jest to płynne źródło dochodów, uzależnione od wahającej się koniunktury gospodarczej.
                        • 10.07.2006Interpelacja nr 2467 do ministra finansów w sprawie zwrotu podatku VAT likwidowanym spółkom
                         Pani Minister! Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od usług i towarów wykorzystanych do czynności opodatkowanych. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od podatku należnego, podatnik powinien otrzymać zwrot różnicy. Prawo zwrotu różnicy gwarantuje także art. 14 ust. 9 powołanej ustawy, który stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje prawo zwrotu różnicy z urzędu skarbowego. Niestety mało precyzyjne sformułowanie treści tego artykułu rodzi wątpliwości w praktyce i powoduje przyjmowanie błędnej interpretacji przez urzędy skarbowe.
                         • 13.06.2006Wystąpienie ze spółki jawnej i obowiązek określenia dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej
                          Pytanie podatnika: Czy na dzień wystąpienia dwóch wspólników (małżonków) z czteroosobowej spółki jawnej należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
                          • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
                           Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
                           • 05.06.2006Wiele hałasu o nic?
                            Przebrzmiały dawno echa konferencji prasowych, na których hucznie zapowiadano zmiany w podatkach, zmierzające do polepszenia warunków podatkowych dla wszystkich. Projekt zmian, który dzisiaj trafi pod obrady Rady Ministrów jest w stosunku do zapowiadanych zmian projektem kadłubowym. I oznacza faktyczne podniesienie podatków dla wielu grup podatników.
                            • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
                             Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
                             • 22.05.2006Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną – konsekwencje podatkowe i niezbędne formalności
                              Aktem prawnym, w którym uregulowane zostały kwestie dotyczące przekształceń jest Kodeks spółek handlowych. Akt ów nie znajduje jednak zastosowania do przekształceń jednoosobowego przedsiębiorcy. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zatem jedynie quasi-przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, a mającym swoje źródło w przepisach Kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Dlatego też używany w niniejszym artykule termin „przekształcenie” rozumiany być winien wyłącznie jako przekształcenie gospodarcze, nie zaś prawne, które statuowane jest przepisami K.s.h.
                              • 11.05.2006Nie zamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym i KUP (pismo PB3-MD-8213-192/05/SP-1827)
                               Odnosząc się do kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów: Jak rozumiem, podatnik dokonał inwestycji w obcym środku trwałym, którego był najemcą, i przyczyną powstania niezamortyzowanej części tej inwestycji było rozwiązanie umowy najmu przed jej zakończeniem przez jedną ze stron umowy. Po wygaśnięciu umowy podatnik nie miał już możliwości dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ nie użytkował tej inwestycji do celów własnej działalności gospodarczej.
                               • 10.04.2006Zmiana formy prawnej a kontynuacja metody amortyzacji
                                Pytanie podatnika: Ustalenie stawek amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
                                • 05.04.2006Wniesienie do spółki cywilnej elementów majątku drugiej firmy a zmiana formy prowadzenia działalności
                                 Pytanie podatnika: Ustalenie wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
                                 • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                                  Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                                  • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                                   Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
                                   • 28.03.2006Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych
                                    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących wydane zostało z zachowaniem obowiązującej tradycji – na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Omawiamy je na podstawie tekstu opublikowanego przez MF w internecie - nie jest jeszcze dostępny Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie. W stosunku do stanu poprzedniego są dość istotne zmiany, chociaż zwolnienie z obowiązku stosowania kas zostało w większości przypadków przedłużone – na różne okresy. Niektóre grupy podatników stracą jednak w tym roku prawo do zwolnienia.
                                    • 21.03.2006Likwidacja kratki w samochodzie i podatek VAT
                                     Pytanie: W lipcu 2005 kupiłem samochód, który spełniał wymogi określone w tzw. wzorze Lisaka. Dzięki temu odliczyłem VAT z tytułu jego nabycia. Obecnie pojazd nie spełnia nowych wymogów, więc nie mogę odliczyć podatku z faktur za paliwo. Zastanawiam się nad demontażem kratki, i skutkiem dla wcześniejszego odliczenia podatku. Czy będę musiał dokonywać jakiejś korekty i zwracać VAT, kiedy przerejestruję go na osobowy?
                                     • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                      W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                      • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
                                       Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
                                       • 24.01.2006Interpretacja PP/443-20/05 z dnia 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
                                        Pytanie podatnika: Podatnik zarejestrowany dla celów podatkowych jako podatnik od towarów i usług prowadził działalność wspólnie z małżonką na imię i nazwisko obojga małżonków. W chwili obecnej małżonek występuje z firmy natomiast działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez żonę. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy przekazanie firmy żonie wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności, z co za tym idzie sporządzeniem remanentu likwidacyjnego.
                                        • 08.01.2006Interpretacja PDI/410/144/05 z dnia 31.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zawierciu
                                         Pytanie podatnika: Powstawanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia prowadzonej przez obojga małżonków działalności gospodarczej w formie tzw. spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego, lub w przypadku wniesienia w drodze aportu całości przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki handlowej prowadzonej przez obojga małżonków.
                                         • 31.12.2005Interpretacja US-PP-443/3/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Lesku
                                          Pytanie podatnika: Czy przekształcenie przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną w trybie art. 93 a ordynacji podatkowej nie zostanie potraktowane jako likwidacja dotychczasowej działalności i nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od remanentu likwidacyjnego?
                                          • 12.12.2005Kasy już wkrótce?
                                           W Dzienniku Ustaw Nr 242 (12.12.2005 r.) ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, sygnalizowane przez nas już wczoraj. Więcej szczegółów o wynikających z rozporządzenia konsekwencjach dla zwolnionych do tej pory podatników piszemy w dzisiejszym artykule.
                                           • 24.11.2005Odprawa dla zwalnianego pracownika
                                            Pytanie: Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie, która zatrudnia powyżej 20 pracowników. Pracuję już ponad 8 lat. Jestem jedną z osób, które otrzymały od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. W moim przypadku jest dodany zapis: "przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy" Czy należy mi się odprawa pieniężna? W jakiej wysokości?
                                            • 06.11.2005Likwidując działalność zlikwiduj i kasę fiskalną
                                             W biuletynie codziennym z 28.10.2005 r. opublikowaliśmy wyjaśnienie jednego z urzędów skarbowych dotyczące kas fiskalnych pozostałych po likwidacji działalności. Niestety - ich wartość w cenie zakupu zwiększa podstawę remanentu likwidacyjnego sporządzanego dla celów VAT (o ustaleniu podstawy opodatkowania przy likwidacji działalności pisaliśmy tutaj kilka miesięcy temu). Jest to tym bardziej dotkliwe, że kasy te najczęściej są w dużym stopniu wyeksploatowane i ich rynkowa wartość jest znikoma. W prosty sposób można jednak uniknąć konieczności zapłacenia podatku od wyeksploatowanych w części lub całkowicie kas.
                                             • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
                                              Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.
                                              • 11.07.2005Likwidacja działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym
                                               Na dzień likwidacji działalności podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.
                                               • 09.06.2005Zbycie składników majątku, wykorzystywanych uprzednio na potrzeby działalności gospodarczej
                                                Przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym również tych składników majątku, których wartość początkowa jest większa od 1500 zł i nie przekracza 3 500 zł, a wydatki na ich nabycie zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy o pdof zostały zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów).
                                                • 08.06.2005Podatek dochodowy od osób fizycznych - opodatkowanie przy likwidacji działalności
                                                 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR, w przypadku likwidacji działalności podatnicy prowadzący PKPiR są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Remanentem likwidacyjnym obejmuje się również składniki majątkowe stanowiące wyposażenie.
                                                 • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
                                                  Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

                                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ]