Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 18.12.2008Likwidacja obowiązku meldunku nie utrudni korzystania z ulgi meldunkowej
  Interpelacja nr 5371 do ministra finansów w sprawie sprecyzowania przepisów przejściowych po likwidacji od 1 stycznia 2009 r. ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości
  • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
   Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
   • 02.12.2008Egzekucja po zakończeniu postępowania upadłościowego
    „W konkluzji należy więc stwierdzić, iż art. 63 § 1 Prawo upadłościowego nie wykluczał możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych po zakończeniu procedury upadłościowej, co do należności nieobjętych postępowaniem upadłościowym albo też objętych tym postępowaniem, ale niezaspokojonych, bądź zaspokojonych jedynie w części. Możliwość prowadzenia postępowania w takim stanie faktycznym potwierdza art. 170 prawa upadłościowego stanowiący, że «po ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z ustalonej listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet przez wierzyciela otrzymanej, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu». Takie uregulowanie zawiera także art. 264 § 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.)”.
    • 26.11.2008Ułatwienia dla producentów wina
     Zniesienie obowiązującego limitu produkcji wina gronowego, a także likwidacja ograniczeń w sadzeniu winorośli w Polsce – to niektóre ze zmian, jakie przyjęła Rada Ministrów w projekcie nowelizacji ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
     • 12.11.2008MF: Podatek Belki nie odgrywa znaczącej roli w decyzjach inwestycyjnych
      Interpelacja nr 4411 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku od operacji giełdowych, finansowych i lokat bankowych
      • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
       Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
       • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
        Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
        • 31.10.2008Obowiązek organizowania palarni przez pracodawców
         Interpelacja nr 4782 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji bądź ograniczenia obowiązku organizowania palarni przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób
         • 20.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Małżonkowie pozostający w separacji nadal powinni być traktowani jako małżeństwo
          Małżonkowie wobec których Sąd orzekł separację na podstawie art. 61(1) par. 1 k.r. i. op. nadal podlegają zaliczeniu do I grupy podatkowej określonej w art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.s.d. obejmującej m. in. małżonków.
          • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencję: Problemy podatkowe 2008/2009
           Już w poniedziałek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się współorganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
           • 29.09.2008Samozatrudnienie – alternatywa w postaci własnej firmy
            Samozatrudnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. To obecnie bardzo popularna na rynku pracy sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Prowadzenie tego rodzaju działalności, przy zachowaniu wymogów ustawowych, pozwala uzyskać określone oszczędności podatkowe (opodatkowanie na zasadach podatku liniowego czy możliwość rozliczania rzeczywiście poniesionych kosztów uzyskania przychodu).
            • 29.09.2008Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki
             Pytanie podatnika: Czy na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu przekazywanego udziałowcom Spółki majątku likwidacyjnego, jeżeli wartość majątku likwidacyjnego (w tym środków pieniężnych) otrzymanego przez udziałowców będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy wobec spełnienia się warunków zawartych w art. 22 ust. 4 i 4a ww. ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy?
             • 23.09.2008BCC ocenia projekt budżetu: Pozytywnie o wydatkach, krytycznie o dochodach
              Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, umiarkowanie pozytywnie ocenił wstępny projekt budżetu państwa na rok 2009  w części wydatkowej, natomiast krytycznie w części dochodowej. Były wiceminister finansów uważa, że rząd nie docenia potencjalnie dużego wpływu spowolnienia wzrostu gospodarczego i nie bierze pod uwagę ryzyka niepowodzenia inicjatyw legislacyjnych istotnych dla wydatków państwa.
              • 15.09.2008System ubezpieczeń na wypadek klęsk żywiołowych
               Polska Izba Ubezpieczeń i MSWiA opracują  wspólnie kompleksowy system ubezpieczeń na wypadek klęsk żywiołowych. Zapowiedź taka padła w ubiegłym tygodniu po specjalny spotkaniu w siedzibie resortu.
               • 09.09.2008Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
                Zapytanie nr 223 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących beneficjentami Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝
                • 09.09.2008Nieumorzona wartość likwidowanych budynków a wartość początkowa nowego obiektu
                 Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość likwidowanego budynku może stanowić koszt uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym środki te zostały fizycznie zlikwidowane, czy będzie składową wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego?
                 • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                  W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                  • 21.08.2008Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
                   Problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami, dalej: Ordynacja). Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
                   • 19.08.2008KPP dobrze ocenia zapowiedzi reformy finansów publicznych
                    Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich popierają koncepcję reformy finansów publicznych, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów. Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli resortu, najważniejszymi jej założeniami mają być racjonalizacja finansów sektora zdrowia, coroczny przegląd wydatków budżetowych pod kątem możliwych oszczędności, likwidacja zbędnych jednostek (np. Agencji Mienia Wojskowego czy gospodarstw pomocniczych) oraz nowy system finansowania budowy dróg i autostrad.
                    • 18.08.2008Pracodawcy krytykują plany obniżenia opłat dystrybucyjnych
                     Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wzywa do odrzucenia poselskich projektów nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Projekty przewidują przyspieszenie obniżek opłat dystrybucyjnych, jakie pobierają otwarte fundusze z wpłacanych do nich składek.
                     • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
                      Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
                      • 07.08.2008KPP: Państwo ciągle mało przyjazne
                       Janusz Palikot, przewodniczący sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”, podsumował siedmiomiesięczny okres jej prac. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nie spełniono dotąd obietnic usunięcia wielu absurdalnych przepisów – żaden z projektów opracowanych przez komisję nie wszedł w życie.
                       • 31.07.2008KPP proponuje „pakiet minimum”
                        Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich dla przyszłorocznego sprawnego funkcjonowania gospodarki niezbędne jest uchwalenie nowych bądź poprawienie kilkunastu ustaw. Organizacja proponuje Sejmowi „pakiet minimum”, który powinien zostać przyjęty w ciągu paru miesięcy po zakończeniu wakacyjnej przerwy w pracy parlamentu.
                        • 23.07.2008Orzecznictwo: Likwidacja sp. z o.o.
                         Jeżeli po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się, że pozostała po niej część majątku nieobjęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji.
                         • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
                          Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.
                          • 26.06.2008Z ministrem finansów o reformach
                           W czwartek prezes Business Centre Club Marek Goliszewski oraz eksperci BCC spotkali się z ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Celem spotkania było przedstawienie przez środowisko przedsiębiorców konkretnych propozycji dotyczących reformy finansów publicznych oraz propozycji działań ministra finansów, które wpłynęłyby korzystnie na rozwój gospodarki.
                           • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                            Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                            • 14.05.2008MF o likwidacji podatku Belki
                             Interpelacja nr 1346 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku od zysków kapitałowych
                             • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
                              Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
                              • 13.05.2008KIG: Bliżej „jednego okienka”
                               Krajowa Izba Gospodarcza chwali rządową koncepcję Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zdaniem przedsiębiorców związanych z tą organizacją przedstawione założenia systemu są ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia i upowszechnienia usług elektronicznej administracji.
                               • 13.05.2008Połączenie towarzystw emerytalnych
                                Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec–Emerytura SA. KNF uznała, że połączenie może przynieść korzyści dla członków obydwu otwartych funduszy emerytalnych.
                                • 13.05.2008Przekształcenie spółki a prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej za rok 2008 (wyboru formy ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów), czy też spółka jawna musi prowadzić księgi rachunkowe do końca roku obrotowego tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.?
                                 • 29.04.2008Likwidacja winiet
                                  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Dokument zakłada zastąpienie winiet opłatą za każdy kilometr przejechany płatną autostradą. Utrzymanie dotychczasowego systemu spowodowałoby zwiększenie sumy rekompensat wypłacanych operatorom autostrad powyżej sumy uzyskiwanej ze sprzedaży winiet.
                                  • 11.04.2008Rozwiązanie umowy najmu środków trwałych a zaliczenie straty do KUP
                                   Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej zgodnie z zasadami w niej określonymi nie może być traktowane na równi ze zdarzeniami wykluczającymi dalsze użytkowanie środka trwałego następującymi z wyłączeniem woli i świadomości przedsiębiorcy, na przykład na skutek kradzieży. Są to całkowicie odmienne przyczyny zaprzestania użytkowania środka trwałego i nie można stawiać pomiędzy nimi znaku równości. Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty wywołanej tylko i wyłącznie z jego winy, a wynikającej z zaniedbań, których racjonalnie działający podmiot gospodarczy by nie popełnił. Podatnik jako profesjonalista musiał znać zasady panujące w obrocie gospodarczym i zgodnie z zasadą autonomii woli stron miał wpływ na konstrukcję zawieranej umowy, a jako profesjonalista winien przewidzieć, jakie skutki na przyszłość mogą rodzić poszczególne jej postanowienia. Przedsiębiorca powinien ponosić konsekwencje swych nietrafnych posunięć gospodarczych i odpowiedzialności tej nie może przerzucać na Skarb Państwa poprzez zaliczanie strat wywołanych swoimi niestarannymi działaniami do kosztów uzyskania przychodu — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                                   • 20.03.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną i podatek dochodowy
                                    Interpelacja nr 599 do ministra finansów w sprawie interpretacji ustaw podatkowych
                                    • 28.02.2008BCC chce likwidacji podatku Belki
                                     W dyskusji o przyszłości podatku od zysków kapitałowych i podatku od zysku z oszczędności (tzw. podatku Belki) głos zabrał Business Centre Club. Wiceprezes BCC Bogusław Piwowar uważa, że przedstawiciele koalicji rządowej nie mają w tej sprawie spójnej wizji, apeluje więc do rządu i parlamentu o szybkie decyzje zmierzające do zniesienia podatku.
                                     • 04.02.2008Powstała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
                                      Instytucje naukowe, przedsiębiorstwa oraz banki i fundusze specjalizujące się w finansowaniu przedsięwzięć podwyższonego ryzyka weszły w skład nowo utworzonej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Celem jej działalności jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy.
                                      • 29.01.2008Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego
                                       Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej pdop) strata powstała w wyniku likwidacji (wyburzenia) nie w pełni umorzonego środka trwałego (starego budynku) będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w wysokości równej różnicy między figurującą w księgach wartością początkową tego środka trwałego, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi?
                                       • 14.01.2008BCC: „Reforma zdrowia powinna być częścią umowy społecznej”
                                        Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, zdecentralizowanie albo likwidacja NFZ, wprowadzenie konkurencji między jednostkami służby zdrowia – zdaniem Business Centre Club takie rozwiązania powinny znaleźć się w umowie społecznej.
                                        • 20.12.2007Komisja „Przyjazne Państwo” oczekiwana przez pracodawców
                                         Konfederacja Pracodawców Polskich ma nadzieję, że powołanie sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” przyspieszy proces budowania nowoczesnej gospodarki. Realizacji postawionych przed nią zadań, takich jak likwidacja niepotrzebnych i niejasnych przepisów oraz walka z biurokracją, od dawna oczekują przedsiębiorcy.
                                         • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną
                                          Pytanie: Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych dla wspólników nowo powstałych spółek wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną?
                                          • 14.12.2007Ochrona przed zwolnieniem w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego
                                           Pytanie: Czy zmniejszenie etatu w czasie, w którym pracownica mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego powoduje powstanie ochrony przed zwolnieniem tej osoby?
                                           • 13.12.2007Likwidacja składników majątku a koszty uzyskania przychodów
                                            Pytanie podatnika: W jaki sposób należy ustalić wartość początkową poszczególnych budynków i budowli, które stanowić będą odrębne środki trwałe? Czy wartość początkowa obiektów, które poddane zostaną rozbiórce powinna zwiększać wartość początkową pozostałych obiektów, czy też może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania rozbiórki?
                                            • 06.12.2007List związkowców z NBP do posłów
                                             Przedstawiciele trzech związków zawodowych działających w Narodowym Banku Polskim wystosowali list do posłów, w którym poparli ustawę opóźniającą przekazanie odpowiedzialności za nadzór nad bankami Komisji Nadzoru Finansowego.
                                             • 05.12.2007Kontrola zlikwidowanej spółki
                                              Zagadnienie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej zlikwidowanej spółki jest zagadnieniem stosunkowo rzadko poruszanym, a przecież biorąc pod uwagę skutki jakie mogą nieść za sobą kontrole jest to zagadnienie ważkie i warte przybliżenia. Obowiązujące przepisy o kontroli skarbowej i podatkowej nie przewidują możliwości skontrolowania zlikwidowanej spółki, ale nie oznacza to, że w określonych sytuacjach byli wspólnicy lub członkowie zarządów zlikwidowanych spółek nie poniosą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zlikwidowanej spółki.
                                              • 29.11.2007Opodatkowanie odszkodowania podatkiem VAT
                                               W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług kontrahent wypłacił na rzecz spółki odszkodowanie w wysokości utraconych przez nią korzyści. Czy takie odszkodowanie jest przedmiotem opodatkowania VAT i czy spółka miała w tej sytuacji obowiązek wystawienia faktury?
                                               • 02.11.2007KPP: Wcześniejsze emerytury tylko w wyjątkowych sytuacjach
                                                2 listopada weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która do końca 2008 roku przedłuża prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na obecnie obowiązujących zasadach. Utrzymywaniu prowizorycznych rozwiązań w systemie emerytalnym przeciwni są pracodawcy.
                                                • 02.11.2007Moment zaliczenia do kosztów straty w towarach handlowych
                                                 Pytanie podatnika dotyczy możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu likwidacji elementów linii produkcyjnej stanowiącej towar handlowy.
                                                 • 24.10.2007Kilka ubezpieczalni zastąpi NFZ?
                                                  Według „Dziennika” przesądzona jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma on zostać zastąpiony przez 5-6 nowych ubezpieczalni. Być może już w przyszłym roku Polacy sami wybiorą, gdzie chcą przekazywać swoje obowiązkowe składki zdrowotne.
                                                  • 19.10.2007Lista zadań dla nowych posłów według KPP
                                                   Likwidacja biurokratycznych barier hamujących przedsiębiorczość, zmniejszenie obciążeń podatkowych, ograniczenie pozapłacowych kosztów pracy – to niektóre ze spraw jakimi, według Konfederacji Pracodawców Polskich, tuż po wyborach powinien zająć się przyszły parlament i rząd.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] następna strona »