Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 28.04.2010Niezamortyzowana część może być kosztem
  Pytanie podatnika: Czy wartość nieumorzoną zlikwidowanych środków trwałych należy zarachować zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w koszty uzyskania przychodów i skorygować zeznania za 2008 r.?
  • 27.04.2010KIG za likwidacją postępowań gospodarczych
   Likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego jest rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy, aby sprawy gospodarcze były rozpatrywane szybciej. Nie należy jednak likwidować odrębnych sądów gospodarczych – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, odnosząc się do projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada likwidację odrębnego postępowania gospodarczego.
   • 12.03.2010Pensja małżonka jako koszt firmy
    Interpelacja nr 13944 do ministra finansów w sprawie absurdu dotyczącego kwalifikowania kosztów w przypadku prowadzenia biznesu przez małżonków
    • 08.03.2010Kobiety w UE zarabiają średnio o 18 proc. mniej niż mężczyźni
     Średnia różnica w płacach kobiet i mężczyzn wynosi w UE 18 proc. W celu jej redukcji Komisja zamierza zmienić podejście pracodawców, pobudzać inicjatywy mające na celu promowanie równości płci oraz wspierać opracowywanie narzędzi mierzenia różnicy w płacach kobiet i mężczyzn. Równocześnie nie jest wykluczone tworzenie nowych środków prawnych, w tym zwiększenia sankcji, zapewnienia przejrzystości płac lub regularnych sprawozdań w zakresie różnicy płac.
     • 05.03.2010Faktura korygująca musi być potwierdzona
      Pytanie podatnika: Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie możliwe dla Spółki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących będą prawidłowe w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r., które będą dawały prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?
      • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spłaty udziału występującego wspólnika
       Z uzasadnienia: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.
       • 02.03.2010Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i likwidacji inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
        • 18.01.2010Rozliczenie roczne: Dwa odrębne zeznania za jeden rok podatkowy
         Pytanie podatnika: W marcu 2008 r. wnioskodawca zlikwidował prowadzoną dotychczas jednoosobowo działalność gospodarczą. Natomiast w lipcu 2008 r. wnioskodawca założył nową działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, dla opodatkowania dochodów z której wybrał tzw. podatek liniowy. Podatnik na koniec roku podatkowego złożył zeznanie PIT-36 (ze względu na zlikwidowaną działalność) oraz PIT-36L (ze względu na nową działalność). Urząd Skarbowy wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przesłania dwóch zeznań, a następnie stanął na stanowisku, że należy wycofać zeznanie PIT-36L. Tak też wnioskodawca postąpił. Czy wycofanie zeznania PIT-36L było zasadne i czy nie spowodowało to utraty prawa do rozliczania prowadzonej działalności podatkiem liniowym?
         • 12.01.2010Koszty zaniechanych inwestycji
          Niemal od początku obowiązywania regulacji ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) zagadnienie zaniechanych inwestycji i kosztów podatkowych (czy raczej ich braku) budziło wiele emocji i było kamieniem węgielnym licznych sporów pomiędzy podatnikami i przedstawicielami fiskusa.
          • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
           Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
           • 05.01.2010Rozpoczęła się likwidacja Nafty Polskiej
            Nafta Polska SA, nadzorująca spółki z sektora paliwowego i chemicznego, została z początkiem roku postawiona w stan likwidacji – podało Ministerstwo Skarbu Państwa. 1 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia procesu likwidacyjnego.
            • 30.12.2009Orzecznictwo WSA: Możliwości zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej części nakładów w obcym środku trwałym
             Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem treści art. 16 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. Skoro art. 16 u.p.d.o.p. zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., oznacza to, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
             • 16.12.2009Zły stan techniczny pojazdu a obowiązek uiszczania podatku od środków transportowych
              Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wynika z faktu, że dany środek transportowy jest zarejestrowany i stanowi własność podatnika. Porzucenie pojazdu, jego fizyczna likwidacja np. poprzez złomowanie czy też brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego nie zwalnia z obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy, tym samym obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu środka transportowego niezależnie od tego, czy używał on pojazdu czy też nie, a obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
              • 16.12.2009Jak udokumentować wpłatę na fundusz szkoleniowy
               Interpelacja nr 11990 do ministra finansów w sprawie sposobu interpretacji art. 67 i 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
               • 09.12.2009Reklama także dla doradcy podatkowego
                Likwidacja całkowitego zakazu reklamy, dopuszczenie możliwości wykonywania zawodu doradcy podatkowego w spółce komandytowo-akcyjnej, a także zniesienie generalnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę to najważniejsze ze zmian zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, zamieszczonym na stronie internetowej resortu finansów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.
                • 30.11.2009Po zmianie dowodu nie będzie już obowiązku złożenia NIP-3
                 Interpelacja nr 12164 do ministra finansów w sprawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
                 • 25.11.2009Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach
                  Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres: - 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie jednego porodu, - 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci w trakcie jednego porodu, - 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci w trakcie jednego porodu, - 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci w trakcie jednego porodu, - 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci w trakcie jednego porodu.
                  • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
                   tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
                   • 12.11.2009Wydatki na rozbiórkę zwiększają wartość nowego budynku
                    Pytania podatnika: 1. Czy istnieje możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości rozebranego budynku? 2. Czy wydatki związane z rozbiórką starego budynku należy zaliczyć do kosztu wytworzenia nowego budynku?
                    • 04.11.2009Samorządy zapewnią dostęp do Internetu
                     Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przygotowany przez ministra infrastruktury. Dzięki ustawie łatwiejsze będzie inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, zwiększy się konkurencja na tym rynku, a w konsekwencji nastąpi rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia cyfrowego. Powstanie szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej umożliwi rozwój e-usług – przewidują autorzy ustawy.
                     • 28.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Tylko decyzja administracyjna zwalnia z obowiązku podatkowego
                      Z uzasadnienia: Skoro brak jest decyzji organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, o wyrejestrowaniu pojazdu, bądź czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, to tym samym brak jest przesłanek, aby uznać, że skarżący nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych. Obowiązek ten będzie ciążył na podatniku tak długo, jak stosowna decyzja nie zostanie wydana przez właściwy organ w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu.
                      • 20.10.2009Orzecznictwo: Wydatki na konsolidację spółek a KUP 
                       Z uzasadnienia: W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, zapadłym w związku z różnymi możliwymi sposobami wykładni sformułowania "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów", ukształtował się pogląd, zgodnie z którym podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania pod warunkiem, że mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź może mieć, wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ujmując rzecz ogólnie, podatnik winien wykazać istnienie (bezpośredniego lub pośredniego) związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym lub potencjalnym (zamierzonym) przychodem.
                       • 19.10.2009Likwidacja spółki jawnej a opodatkowanie PIT
                        Przychody z likwidacji majątku spółki jawnej nie stanowią przychodów z praw majątkowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) w sposób wyraźny określają jako źródło przychodów wspólników spółki jawnej działalność gospodarczą. W tej sytuacji należy stosować art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f. odnośnie do zasad opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                        • 13.10.2009Ministerstwo Finansów ostrożnie o skróceniu terminu zwrotu VAT
                         Interpelacja nr 11298 do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                         • 06.10.2009Orzecznictwo: Strata w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych
                          W odniesieniu do pojęcia likwidacji, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji tego słowa. Sięgając do jego słownikowego znaczenia "likwidacja" oznacza zniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś (Tamże: t. II, s. 32). W orzecznictwie NSA pojęcie to zostało zinterpretowane w szerokim znaczeniu, uznając za likwidację nie tylko fizyczne unicestwienie środka trwałego, ale także przekazanie środka trwałego innemu podmiotowi czy to poprzez darowiznę czy sprzedaż, zmianę metody prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację środka trwałego w związku z jego zużyciem technicznym, technologicznym lub "moralnym", wycofanie go z ewidencji środków trwałych (por. wyrok NSA FSK 2169/04 z 9 września 2005 r.; wyrok I SA/Wr 53/07 z 13 marca 2007 r.).
                          • 21.09.2009Zielone światło dla nowej ustawy o finansach publicznych
                           Likwidacja państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, a także państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, wprowadzenie stabilnych zasad wydatkowania środków publicznych oraz wdrożenie długofalowego planowania – to podstawowe założenia nowej ustawy o finansach publicznych. Zmiany mają za zadanie uzdrowienie finansów państwa i dostosowanie ich do standardów Unii Europejskiej.
                           • 07.09.2009Orzecznictwo: Wykreślenie spółki z rejestru nie chroni przed zaległościami w ZUS
                            Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
                            • 18.08.2009Od października likwidacja prefiksu "0"
                             Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomniało, że z końcem września zmieni się dotychczasowy sposób wybierania numerów. Zmiana będzie polegała na rezygnacji z prefiksu krajowego „0". Takie rozwiązanie przewidziano w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.
                             • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
                              Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
                              • 24.07.2009Zaniechane inwestycje są kosztem
                               Pytanie podatnika: Czy spółka może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wartość nierozliczonej dokumentacji jako wydatku poniesionego na zaniechaną inwestycję chociaż dokumentacja projektowa została sporządzona w 2003 r. a decyzja o zaniechaniu inwestycji podjęta została w 2009 r.? Czy protokół z komisyjnego zniszczenia dokumentacji technicznej stanowić będzie wypełnienie warunków pozwalających uznać dokumentacje za zlikwidowaną?
                               • 21.07.2009Rezerwowa kasa fiskalna
                                Artykuł 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek stosowania kasy rezerwowej, jeśli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja na kasie podstawowej. Zauważmy, że przepis ten nie zobowiązuje bezwzględnie podatników do zakupu kasy rezerwowej. Dopuszcza on bowiem jej brak, nakazując jednak w takim przypadku zaprzestanie sprzedaży w przypadkach, w których ewidencjonowanie na kasie podstawowej nie jest możliwe.
                                • 17.07.2009ZBP: Postawmy na obrót bezgotówkowy
                                 Każdy procent zastąpienia gotówki obrotem bezgotówkowym oznacza konkretne, wymierne korzyści dla budżetu państwa – przekonuje Związek Banków Polskich. Przyjęcie rozliczeń bezgotówkowych jako standardu w większości transakcji związanych z obrotem gospodarczym sprzyjałoby także ograniczaniu szarej strefy, co pośrednio przekłada się na wzrost dochodów budżetowych oraz zwiększenie jawności obrotów podmiotów gospodarczych. Koszty emisji i obsługi pieniądza gotówkowego w Polsce szacowane są przez Europejski Bank Centralny na ok. 1 proc. PKB, czyli prawie 10 mld zł.
                                 • 14.07.2009NIK: Resort zdrowia wydał 300 mln zł z naruszeniem prawa
                                  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu państwa w części, za którą odpowiada minister zdrowia. NIK skrytykowała głównie realizację wieloletniego programu Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli – za wydanie 300 mln zł bez formalnej podstawy prawnej, a także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków. Według Izby, środki finansowe przyznano szpitalom bez realnego planu naprawczego i kontroli nad ich wykorzystaniem. Nie brano pod uwagę tak istotnych czynników, jak sytuacja finansowa placówki, podejmowane działania naprawcze oraz znaczenie szpitala w regionie.
                                  • 14.07.2009Przeglądy kas fiskalnych – zbędny obowiązek? 
                                   Interpelacja nr 9583 do ministra finansów w sprawie zniesienia obowiązku dokonywania okresowych przeglądów kas fiskalnych przez podatników prowadzących ewidencję przy ich użyciu
                                   • 01.07.2009Likwidacja kasy fiskalnej
                                    Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji po otrzymaniu decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wykreśleniu kasy z ewidencji urzędu można przekazać ją do utylizacji bez konieczności odesłania jej do serwisu centralnego producenta celem demontażu modułu fiskalnego?
                                    • 19.06.2009BCC: Wzrost cen energii zagraża polskim firmom
                                     W Polsce nie wykorzystuje się żadnych z dopuszczalnych w Unii Europejskiej rozwiązań chroniących energochłonne branże przemysłu. Z tego powodu systematycznemu pogorszeniu ulega sytuacja polskich zakładów przemysłowych, w szczególności branż zużywających duże ilości energii elektrycznej. Polskie przedsiębiorstwa są coraz mniej konkurencyjne na rynku europejskim i światowym – alarmuje Business Centre Club w najnowszym raporcie poświęconym polskiej polityce energetycznej.
                                     • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                      Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                      • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
                                       Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
                                       • 01.06.2009Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym nie stanowi kosztu
                                        Pytanie podatnika: Czy podatnik zgodnie z uchylonym art. 16 ust. 41 oraz art. 15 ust. 4f znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może po rozwiązaniu umowy najmu, niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                                        • 14.05.2009Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowi KUP
                                         Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, że strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcy środek trwały w postaci wydatków poniesionych na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskaniu przychodów z jednoczesnym wycofaniem w/w nakładów inwestycyjnych z ewidencji środków trwałych?
                                         • 06.05.2009Orzecznictwo: Pozorna likwidacja stanowiska pracy
                                          Z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 w związku z art. 45 § 1 Kodeksu pracy) mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego.
                                          • 15.04.2009Treść wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę
                                           Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy pracownikowi powinno składać się z pewnych elementów. Ich brak nie powoduje jednak nieważności samej czynności prawnej, jaką jest wypowiedzenie umowy o pracę, ale skutkuje tym, że jest ono wadliwe i w związku z tym pracownik może skutecznie dochodzić przez sądem pracy roszczeń przysługujących w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę.
                                           • 03.03.2009VAT 2009 – Zakończenie wykonywania działalności przez osobę fizyczną i likwidacja spółki osobowej
                                            Osoby fizyczne będące podatnikami VAT, które kończą wykonywanie działalności gospodarczej, oraz niewykonujące czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy, muszą liczyć się z koniecznością opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. Taki sam skutek podatkowy wystąpi w przypadku likwidacji spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.
                                            • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                                             Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                                             • 05.02.2009Podatek VAT 2009 – Likwidacja 30% sankcji w VAT
                                              Do końca listopada 2008 r. w art. 109 ust. 4 ustawy o VAT funkcjonował zapis stanowiący, że w razie stwierdzenia, iż podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania we właściwej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania.
                                              • 27.01.2009Lewiatan przeciw obniżaniu opłat dystrybucyjnych PTE
                                               PKPP Lewiatan krytykuje propozycję szybszego obniżania opłat dystrybucyjnych pobieranych przez otwarte fundusze emerytalne z wpłacanych do niego składek. Zdaniem Konfederacji, może to doprowadzić do wyeliminowania części towarzystw emerytalnych z rynku. W konsekwencji ograniczona zostałaby konkurencja, a tym samym osłabione bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń i pozycja ubezpieczonych.
                                               • 23.01.2009KPP oczekuje wsparcia dla firm dotkniętych przez kryzys
                                                Rząd przedstawił w Sejmie „Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku”. Wynika z niego, że pomoc publiczna była udzielana głównie średnim i dużym przedsiębiorstwom.  Konfederacja Pracodawców Polskich postuluje, by te polskie przedsiębiorstwa, które nie z własnej winy, lecz ze względu na skutki kryzysu, mogą mieć poważne problemy ekonomiczne, zostały objęte pomocą publiczną w 2009 roku.
                                                • 20.01.2009Nowelizacja ustawy o VAT
                                                 Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie druga i ostatnia część przepisów ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadziła ważne rozwiązania niedostępne dotychczas w przepisach krajowych, a dopuszczalne jako rozwiązania opcjonalne przewidziane w przepisach unijnych i znane z praktyki innych państw członkowskich (np. magazyn konsygnacyjny). Ponadto dokonano modyfikacji podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych podatku oraz wprowadzono zmiany techniczne i poprawki wadliwych rozwiązań. Wprowadzone zmiany ewidentnie zmierzają do unowocześnienia i liberalizacji polskich regulacji VAT, które niestety wciąż są postrzegane jako jedne z najmniej przyjaznych dla przedsiębiorców spośród wszystkich regulacji VAT krajów unijnych.
                                                 • 06.01.2009UOKiK przejął kompetencje GIIH
                                                  Z początkiem roku nastąpiła likwidacja Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i przejęcie jego kompetencji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zmiany są związane z reformą Inspekcji Handlowej i mają usprawnić procedury kontroli, na czym zyskają zarówno przedsiębiorcy, jak i organy administracyjne.
                                                  • 19.12.2008Upadłość konsumencka możliwa od przyszłego roku
                                                   W pierwszych miesiącach 2009 r. zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią dłużnikom ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym. Według resortu gospodarki, chociaż nowe rozwiązania adresowane są do osób fizycznych, skorzystają z nich również przedsiębiorcy będący wierzycielami niewypłacalnych dłużników.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] następna strona »