Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 31.12.2010PIT 2011: Remanent likwidacyjny bez podatku
  Od stycznia 2011 r. zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie się już wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od pozostałego majątku. Trzeba będzie jednak sporządzić jego szczegółowy wykaz.
  • 22.12.2010Nie trzeba zniszczyć, by zaliczyć stratę do kosztów
   Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca wymienia jedynie straty powstałe w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z przyczyn wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, oznacza to, że straty powstałe z innych przyczyn podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
   • 21.12.2010PKPP Lewiatan krytykuje raport GUS w sprawie OFE
    – Reforma emerytalna była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem", a mówiąc ściślej, aby zmniejszyć nierównowagę między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa. Dlatego niepokoi wezwanie ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego do rozluźnienia więzi między wysokością emerytury a wielkością wpłaconych składek oraz do likwidacji OFE – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Krytyka dotyczy opublikowanego niedawno przez GUS raportu „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego 1999-2010".
    • 10.12.2010Reforma emerytalna: Minister krytykuje, przedsiębiorcy bronią
     – Reforma emerytalna z 1999 roku była obarczona „grzechem kłamstwa” – powiedziała minister pracy Jolanta Fedak podczas posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Tę opinię skrytykowała PKPP Lewiatan, której zdaniem reforma sprzed 11 lat była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem”, czym groziło utrzymywanie nierównowagi między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa.  
     • 02.12.2010Kasy fiskalne 2011: zmiana przepisów od 1.01.2011 r.
      Od nowego roku zmienią się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozszerzy się katalog podmiotów zobowiązanych do zainstalowania kas fiskalnych.
      • 30.11.2010Likwidacja spółki jawnej a dalsza amortyzacja środków trwałych
       W sytuacji likwidacji spółki jawnej oraz przejęcia środków trwałych będących jej własnością przez dotychczasowych wspólników, nie mają oni obowiązku kontynuowania rozpoczętej przez spółkę amortyzacji środków trwałych. Likwidacja spółki jawnej prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego, a fakt że pozostały po niej majątek przypada do podziału wspólnikom tej spółki, nie świadczy ani o faktycznej kontynuacji jej działalności ani o zmianie formy prawnej tej działalności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
       • 29.11.2010VAT od aut z kratką: Zmiany bez konsultacji z przedsiębiorcami?
        Nieprzestrzeganie ustawy o organizacjach pracodawców w trakcie prac nad projektem nowelizacji  ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowy, zawierającej m.in. zapisy dotyczące dwuletniego zawieszenia odliczeń podatku VAT od samochodów z kratką – zarzucają Ministerstwu Finansów Pracodawcy RP. Projekt nie został przesłany do konsultacji partnerom społecznym, mimo że zawiera propozycje zmian mających bezpośredni wpływ na przedsiębiorców.  
        • 29.11.2010WSA: Potwierdzenie odbioru korekty nie jest potrzebne
         Zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE, ma ścisły związek ze stawkami podatkowymi bowiem to one odzwierciedlają wielkość proporcji, a wiec determinują proporcjonalność podatku od wartości dodanej w stosunku do konkretnego towaru lub usługi. Brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, czyli uwzględnienia w rozliczeniu VAT wystawionej korekty, ze względu na nieotrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, skutkuje tym, iż podatek jest nieproporcjonalny w stosunku do obniżonej w rzeczywistości ceny. Faktycznie, w zależności od wielkości zmniejszenia ceny (wynagrodzenia), stanowi wyższe obciążenie danej transakcji niż przewidziane przez prawodawcę wg stawek zawartych w aktach normatywnych (np. 22%, 7%). Przykładowo można wskazać, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji o 50 % przy stawce podatkowej w wysokości 22 %, implikuje wielkością podatku liczoną de facto wg stawki 44 %.
         • 29.11.2010MF: Handel internetowy pod kontrolą
          Interpelacja nr 18785 do ministra finansów w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego
          • 18.11.2010Certyfikat księgowy: Jaki jest zakres egzaminu?
           Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o nadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zdefiniowany jest w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
           • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
            Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
            • 08.11.2010Postępowanie egzekucyjne w administracji – rząd planuje zmiany
             Likwidacja barier prawnych w sprawnym i skutecznym dochodzeniu należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego to najważniejszy cel nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, której założenia przyjął rząd. Zdaniem rządu, zastosowanie przyjętych w założeniach rozwiązań umożliwi wzrost efektywności działania organów egzekucyjnych oraz przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
             • 03.11.2010Odsetki od kredytu przejmowanej spółki a koszt uzyskania przychodów
              W sytuacji, gdy przejęcie spółki wymaga przejęcia za wynagrodzeniem jej zobowiązań z tytułu kredytu, spółka przejmująca może zaliczyć odsetki od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku zachodzi bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami, który jest uregulowany w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Naczelny Sądu Administracyjny.
              • 21.10.2010BCC proponuje program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych
               Monitorujący Komitet BCC, powstały w ubiegłym roku swoisty gabinet cieni, w skład którego wchodzą byli ministrowie i posłowie obecnie związani z sektorem prywatnym, przedstawił pakiet działań obliczonych na osiągnięcie do 2013 r. trwałego ograniczenia nierównowagi fiskalnej oraz skutecznego zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków publicznych.
               • 20.10.2010Opodatkowanie dochodów z udziałów w spółkach – projekt zmian
                Doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, a także dostosowanie przepisów do prawa wspólnotowego – to cel projektu przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
                • 20.10.2010Opodatkowanie środków trwałych przekazywanych wspólnikom likwidowanej spółki
                 Pytanie podatnika: Czy właściwym jest niepobieranie podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy w momencie likwidacji spółki jawnej wspólnicy likwidowanej spółki, prowadzący własną działalność gospodarczą otrzymane środki trwałe przekażą na rzecz prowadzonych przez siebie działalności?
                 • 18.10.2010WSA: Nie ma obowiązku kontynuacji amortyzacji po rozwiązaniu spółki jawnej
                  Z uzasadnienia: Likwidacja spółki jawnej prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego, a fakt iż pozostały po niej majątek przypada do podziału wspólnikom tejże spółki, nie świadczy ani o faktycznej kontynuacji jej działalności ani o zmianie formy prawej tejże działalności. Związek o charakterze funkcjonalnym, jaki dostrzega organ podatkowy pomiędzy odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi przez spółkę a jednoosobową działalnością podatnika prowadzona przy wykorzystaniu przejętych od spółki środków trwałych nie odpowiada żadnej z przesłanek z art. 22g ust. 12 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obligujących podatnika do kontynuowania rozpoczętej przez poprzednika amortyzacji środka trwałego.
                  • 13.10.2010Niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku nie stanowi kosztu
                   Pytanie podatnika: Czy w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie jego likwidacji? Czy koszty związane z rozbiórką budynku zwiększą koszt wytworzenia nowo wybudowanego w przyszłości budynku biurowo-usługowego?
                   • 12.10.2010Zatrudnianie niepełnosprawnych – Lewiatan chwali projekt zmian
                    Zwiększenie efektywności systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie zatrudnienia tych, którzy tego naprawdę potrzebują, a nie tych, którzy potrafią wykorzystać luki w systemie – takie, zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, będą efekty wprowadzenia w życie rządowego projektu nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
                    • 08.10.2010Zmiany w PIT: Nowe regulacje dot. opodatkowania wspólnika spółki osobowej
                     Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy, który ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. Projektowane zmiany w ustawie PIT eliminują problemy interpretacyjne związane z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących te zasady, a które wynikają w głównej mierze z różnego statusu własnościowego majątku spółek osobowych (w spółkach cywilnych właścicielami „majątku spółki” są wspólnicy spółki, natomiast w spółkach osobowych prawa handlowego właścicielem tego majątku jest spółka), a także braku podmiotowości podatkowej tych spółek przy jednoczesnym posiadaniu przez spółki osobowe prawa handlowego podmiotowości na gruncie prawa cywilnego.
                     • 07.10.2010Przygotowania do liberalizacji rynku usług pocztowych
                      Likwidacja obszaru zastrzeżonego w ramach usług powszechnych dla operatora publicznego,  zagwarantowanie operatorom pocztowym równego dostępu do sieci i elementów infrastruktury pocztowej, wzmocnienie ochrony konsumentów oraz rozszerzenie uprawnień organu regulacyjnego – to najważniejsze założenia do projektu nowego prawa pocztowego. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego prawa tzw. III unijnej dyrektywy pocztowej, która finalizuje rozpoczęty w 1997 r. proces liberalizacji rynku usług pocztowych.
                      • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                       Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                       • 22.09.2010Zmiana współwłasności łącznej udziałów na ułamkową jest obojętna podatkowo
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce cywilnej, w której udziały wspólników wynoszą: wspólnik A. - 50%, wspólnik B. - 25%, wnioskodawczyni - 25%. W kwietniu 2006 r., jako wspólnik spółki cywilnej wnioskodawczyni wraz z pozostałymi dwoma wspólnikami tej spółki przystąpiła, na zasadzie współwłasności łącznej do udziałów, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają likwidację tej spółki cywilnej a także zniesienie współwłasności udziałów. Czy zmiana współwłasności łącznej udziałów spółki z o.o. na współwłasność ułamkową rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 21.09.2010Trwa letnia promocja: 3 w cenie 2
                         Przypominamy, że trwa wyjątkowa letnia promocja serwisu podatki.biz. W jej ramach dajemy możliwość zakupu: trzech programów w cenie dwóch, trzech wydań Eksperta Księgowego w cenie dwóch oraz trzech szkoleń podatkowych na DVD w cenie dwóch.
                         • 16.09.2010Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej narusza przepisy unijne
                          Z uzasadnienia: Art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak spełnienia tego warunku powoduje obciążenie ciężarem VAT podatnika, niezależnie od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej. Stanowi to naruszenie podstawowych zasad podatku VAT takich jak proporcjonalność, neutralność czy opodatkowanie konsumpcji.
                          • 16.09.2010Podwyżka VAT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. - wykaz zmian
                           Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, zezwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 %. Ponadto, mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty żywnościowe. Projekt wprowadza również najistotniejszą zmianę w okresie objętym przez ww. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy z uwagi na obecny stan finansów publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny. Wzrost stawek nie obejmie podstawowych produktów żywnościowych, a także książki i czasopisma specjalistyczne. Poniżej przedstawiamy wykaz zmian zawartych w ww. projekcie.
                           • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
                            Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
                            • 02.09.201011 lat OFE – polemika ekonomistów
                             Reforma emerytalna nie przyniosła Polakom korzyści, a jedynym jej beneficjentem są otwarte fundusze emerytalne, które same zarabiają, ale nie przynoszą zarobku ubezpieczonym – uważa Robert Gwiazdowski, prawnik i ekonomista z Centrum Adama Smitha. Jego zdaniem, wartość oszczędności gromadzonych w OFE wzrosła mniej niż wyniosła w tym okresie inflacja, a do tego ZUS zapłacił 3 mld zł za „system komputerowy potrzebny na utrzymanie OFE”. Z twierdzeniami tymi polemizuje Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan i członek rady nadzorczej ZUS.
                             • 27.08.2010Warunki zaliczania do KUP wartości nieumorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych
                              Skoro przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują, że stratę poniesioną w wyniku likwidacji szeroko rozumianego środka trwałego nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów jedynie w przypadku zmiany rodzaju działalności, to w innych przypadkach stratę tę można zaliczyć w ciężar kosztów. Za koszt podatkowy uznane powinny być także straty, które wynikają z likwidacji środka trwałego spowodowanej takimi działaniami podatnika, które są ekonomicznie i gospodarczo uzasadnione – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                              • 20.08.2010Drobni przedsiębiorcy nie chcą podwyżki VAT i składki rentowej
                               Propozycje podniesienia stawki podatku VAT oraz składki rentowej wywołały zaniepokojenie Związku Rzemiosła Polskiego, największej organizacji zrzeszającej małych i mikro przedsiębiorców w Polsce. Próby ratowania budżetu państwa przez podwyżki podatków mogą doprowadzić jedynie do zahamowania rozwoju polskiej gospodarki oraz zmniejszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku europejskim – uważa szef ZRP Jerzy Bartnik.
                               • 09.08.2010Straty w środkach trwałych
                                Zakończenie bytu określonego środka trwałego może być spowodowane zarówno zniszczeniem, utratą (np. wskutek kradzieży) środka trwałego, jak również jego likwidacją dokonaną przez podatnika. Czynnik powodujący powstanie straty w środkach trwałych determinuje jednak uprawnienia podatnika, ponieważ ustawy podatkowe uzależniają możliwość uznania danej straty za koszt uzyskania przychodów od okoliczności, jakimi ta strata została spowodowana.
                                • 04.08.2010Lewiatan: Rząd wybrał drogę małych kroków
                                 – Rząd nie zdecydował się na ambitne reformy finansów, takie jak zmiany w KRUS czy podniesienie i zrównanie wieku emerytalnego. Wybrał drogę małych kroków – ocenia Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, komentując przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni plan finansów państwa. Dokument przewiduje czasową podwyżkę stawki VAT o 1 pkt proc, a także przyspieszenie prywatyzacji oraz wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej, która ma powstrzymać tempo zwiększania wydatków.
                                 • 02.08.2010Lewiatan: Wyższy VAT nie uratuje finansów publicznych
                                  – Propozycje przedstawione przez rząd są daleko niewystarczające, mają charakter doraźny i nie wybiegają w przyszłość. Brakuje długofalowego planu naprawy finansów publicznych – uważa Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan. Szefowa organizacji pracodawców skomentowała w ten sposób rządowe zapowiedzi podwyżki stawki VAT o 1 pkt proc., zamrożenia płac w sferze budżetowej oraz wprowadzenia tzw. reguły wydatkowej, która ma powstrzymać tempo zwiększania wydatków.
                                  • 28.07.2010Lewiatan: Ratowanie finansów nie tylko przez podwyżkę podatków
                                   Obniżanie deficytu finansów publicznych do poziomu wymaganego przez UE nie może się ograniczyć tylko do zwiększenia wpływów do budżetu poprzez podniesienie podatków dochodowych czy pośrednich – przekonuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, rząd powinien skupić się na cięciu wydatków - likwidacji przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych, sędziów i prokuratorów, zmniejszeniu dopłat do emerytur górników, zaostrzeniu warunków przyznawania rent, czy zamrożeniu wynagrodzeń w sektorze publicznym.
                                   • 27.07.2010Likwidacja działalności i podatek VAT (1)
                                    W poprzednich odcinkach omówiliśmy już konsekwencje podatkowe związane z likwidacją działalności prowadzonej samodzielnie w podatku dochodowym od osób fizycznych – zarówno dla osób opłacających go na zasadach ogólnych, jak i w formach zryczałtowanych. Zajmiemy się teraz skutkami podatkowymi likwidacji działalności w podatku VAT. Podatnicy likwidujący działalność i nieznający przepisów dotyczących VAT (lub znający je niewystarczająco) narażają się na dotkliwe skutki finansowe.
                                    • 22.07.2010Likwidacja działalności opodatkowanej w formach zryczałtowanych
                                     Przy likwidacji działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury). Spis z natury jest sporządzany na dzień likwidacji i obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. W odróżnieniu od innych przypadków, w których przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem sporządza remanent, remanent likwidacyjny obejmuje również rzeczowe składniki majątku„” związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.
                                     • 20.07.2010Likwidacja działalności – Sprzedaż składników majątku
                                      Zdarza się, że po likwidacji działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych pozostaną niesprzedane wcześniej środki trwałe (lub składniki wyposażenia), które będziemy zbywać już po zakończeniu działalności. Wiele osób ma wątpliwości, w jaki sposób opodatkować uzyskany w ten sposób dochód (i czy ten dochód wystąpi). Najczęściej popełnianym błędem jest stosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), który pozwala nie ustalać przychodu (i co za tym idzie – podatku), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Tymczasem w przypadku składników majątkowych używanych wcześniej w likwidowanej działalności gospodarczej zastosowanie znajduje inny przepis ustawy o pdof.
                                      • 20.07.2010Państwowej poligrafii grozi likwidacja
                                       Według Najwyższej Izby Kontroli, zakłady poligraficzne będące spółkami Skarbu Państwa nie potrafią przeprowadzić skutecznej restrukturyzacji i stać się konkurencyjnymi firmami w swoim sektorze. Błędne decyzje zarządów oraz nieskuteczny nadzór kolejnych ministrów doprowadziły do zredukowania majątku drukarni o ponad 90 mln zł. Dziś w większości nieefektywne i nierentowne wciąż czekają na inwestorów i mogą się nie doczekać.
                                       • 13.07.2010Likwidujesz działalność? – Sprzedaj najpierw towar i maszyny (1)
                                        Likwidacja działalności oznacza nie tylko konieczność przejścia sformalizowanej procedury, ale także często znaczące obciążenia podatkowe. Można je jednak zminimalizować lub zupełnie ich uniknąć, planując likwidację działalności. Kiedy już będziemy wiedzieć, kiedy i jakie i obciążenia nas czekają, możemy zareagować z wyprzedzeniem, wyprzedając się i minimalizując całkowicie zgodnie z prawem nasze zobowiązania podatkowe.
                                        • 09.07.2010Likwidatorzy przedsiębiorstw państwowych pod lupą NIK
                                         Opieszałość, niegospodarność oraz nieprawidłowości przy sprzedaży majątku likwidowanych firm - to główne nieprawidłowości w działaniach likwidatorów przedsiębiorstw państwowych. Kontrolując ich pracę, NIK odkryła m.in. przypadki ukrywania przed wierzycielami pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości albo zatrudniania osób, które faktycznie nie świadczyły żadnej pracy. Najwięcej błędów popełniono w województwie śląskim. Mimo to Izba na ogół pozytywnie oceniła inicjowanie i przebieg procesów likwidacji.
                                         • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
                                          Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                                          • 10.06.2010Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
                                           Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                           • 08.06.2010PIT: Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia
                                            Zapytanie nr 6523 do ministra finansów w sprawie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup działki budowlanej
                                            • 27.05.2010Orzecznictwo - Likwidacja środków trwałych - nie tylko w wyniku zniszczenia lub zużycia
                                             Wnioskiem z 13 września 2005 r. "A" SA z siedzibą w G. zwróciła się o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów straty zaistniałej w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych w postaci inwestycji w obcych środkach trwałych dokonanych przez wnioskodawczynię w wynajętych lokalach użytkowych, powstałej wskutek rozwiązania tumów najmu przed upływem okresu amortyzacji przyjętych do używania środków trwałych.
                                             • 19.05.2010Orzecznictwo: Nieumorzona wartość inwestycji może być kosztem
                                              Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty, którą poniosła strona na skutek likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 pdop tj. nie jest zdeterminowana zmianą rodzaju działalności gospodarczej a co za tym idzie utratą przez likwidowany środek trwały jego przydatności gospodarczej, to z wnioskowania a contrario wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem treści art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy. Skoro przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy, oznacza to, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
                                              • 17.05.2010Numeracja telefoniczna: Prefiks „0” zlikwidowany
                                               Dobiegło końca wprowadzanie zmian w dotychczasowym sposobie wybierania numerów w publicznych sieciach telefonicznych polegający na likwidacji prefiksu krajowego w prezentacji numeru i w schemacie wybierania. Nastąpiło to zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej – przypomniał Urząd Komunikacji Elektronicznej.
                                               • 28.04.2010Orzecznictwo: Zlikwidowana spółka cywilna ma prawo do zwrotu VAT
                                                Z uzasadnienia: Dla potrzeb wykreowania obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu likwidacji działalności gospodarczej przyjmuje się, że spółka cywilna - pomimo jej formalnej likwidacji - zachowuje status podatnika w stosunku do zobowiązań podatkowych powstałych, gdy spółka cywilna nie jest już podatnikiem. Skoro tak, to tym bardziej należy dopuścić możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług za okres prowadzonej przez spółkę cywilną działalności.
                                                • 28.04.2010Niezamortyzowana część może być kosztem
                                                 Pytanie podatnika: Czy wartość nieumorzoną zlikwidowanych środków trwałych należy zarachować zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w koszty uzyskania przychodów i skorygować zeznania za 2008 r.?
                                                 • 27.04.2010KIG za likwidacją postępowań gospodarczych
                                                  Likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego jest rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy, aby sprawy gospodarcze były rozpatrywane szybciej. Nie należy jednak likwidować odrębnych sądów gospodarczych – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, odnosząc się do projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada likwidację odrębnego postępowania gospodarczego.
                                                  • 12.03.2010Pensja małżonka jako koszt firmy
                                                   Interpelacja nr 13944 do ministra finansów w sprawie absurdu dotyczącego kwalifikowania kosztów w przypadku prowadzenia biznesu przez małżonków

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] następna strona »