Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ary

 • 27.08.2020Ulga na IKZE nie dla młodych
  Kwestia braku możliwości korzystania z odliczeń w sytuacji uzyskiwania dochodu zwolnionego od podatku dotyczy wszystkich ulg (np. ulgi rehabilitacyjnej, czy z tytułu przekazania darowizn) a nie tylko wpłat na IKZE. Należy pamiętać, że skutkiem korzystania z ulg i odliczeń jest obniżenie zobowiązania podatkowego podatnika. Jednak zwolnienie z podatku przychodu osoby do 26. roku życia obniża to zobowiązanie w większości przypadków do zera. Dlatego też podatnik niczego nie traci, nie mogąc skorzystać z ulg, gdyż jego podatek i tak wynosi zero - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 04.02.2020Polski przemysł wciąż zwalnia. Zamówienia spadają, a popyt słabnie
   W styczniu 2020 r. wyprzedzający wskaźnik koniunktury (PMI) wyniósł dla polskiego przemysłu 47,4 pkt. Wskaźnik utrzymuje się poniżej poziomu 50 pkt już od 15 miesięcy. Jak tłumaczą eksperci, widoczny jest obecnie stosunkowo szybki spadek zamówień. Słabsze są również produkcja i popyt.
   • 20.08.2019VAT. NSA o zaliczkach w turystyce po wyroku TS UE
    Z uzasadnienia: (...) otrzymanie przez skarżącą od klienta zaliczki na poczet przyszłej usługi turystyki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w momencie jej otrzymania, a powstały w związku z tym podatek powinien być rozliczony w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na specyfikę usług turystyki i ewentualny brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, skarżąca jest zobowiązana opodatkować otrzymaną zaliczkę określając marżę w drodze prognozy, tzn. obliczając ją na podstawie wstępnie przewidywanych kosztów, jakie zostaną poniesione z tytułu świadczonych usług.
    • 25.06.2019Objaśnienia podatkowe MF dot. cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodności
     Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.  W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie szczegółowe kwestie, jak:    porównywalność danych a ich lokalność,  możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,  możliwość wykorzystania danych ofertowych,  zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables),  zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą),  minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych,  wybór punktu z przedziału,  aktualizacja analizy danych porównawczych.
     • 24.06.2019Objaśnienia podatkowe MF dot. cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodności
      Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.  W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie szczegółowe kwestie, jak:  porównywalność danych a ich lokalność,  możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,  możliwość wykorzystania danych ofertowych,  zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables),  zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą),  minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych,  wybór punktu z przedziału,  aktualizacja analizy danych porównawczych.
      • 19.03.2019Festyn zakładowy a przychód pracownika
       Pytanie: Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Czy w związku: a) z udziałem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane z tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?
       • 14.11.2018Refakturowanie mediów przy najmie. Jaka stawka VAT?
        Pytanie: Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemcę na podstawie odczytów licznika w związku z zawartą umową najmu winny być refakturowane wg stawki podatku VAT 8% właściwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznając, że czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostawą wody, stanowi jedno świadczenie?
        • 14.05.2018Moment rozliczenia korekty faktury szacunkowej
         Pytanie: Spółka świadczy szeroko pojęte usługi telekomunikacyjne. Ceny zakupu ustalane są szacunkowo, a następnie podlegają weryfikacji i są uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane będące podstawą kalkulacji ceny w ciągu roku. W przypadku, gdy wcześniej obliczone koszty (szacunkowe) różnić się będą od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spółka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozpoznając taką korektę w okresie rozliczeniowym w którym został uprzednio ujęty korygowany koszt?
         • 16.03.2018NSA: Sprzedaż mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wpłacone do spółdzielni powinny być zwaloryzowane
          Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spółdzielni prawa własności mieszkania mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży tego lokalu w wysokości zwaloryzowanej przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
          • 08.11.2017Zakup i sprzedaż kryptowalut w PKPiR
           Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR może dotyczyć kosztu zakupu kryptowalut odpowiadającej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i być dokonany z datą sprzedaży i w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła ta sprzedaż? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien być dokonywany w kolumnie 10?
           • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
            Pytanie: Czy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartości efektu pracy oraz wkładu twórcy w wytworzenie utworu, których podstawą jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytułu nagród, które są bezpośrednio związane z rozporządzeniem przez pracownika majątkowym prawem autorskim i stanowią pochodną korzyści jakie spółka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
            • 29.09.2017NSA: Postępowanie w sprawie zaliczenia nadpłaty z wykazanego do zwrotu podatku VAT wszczyna się z urzędu
             Z uzasadnienia: Celem instytucji zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych jest usprawnienie sposobu rozliczania się podatników z beneficjentem wpływów podatkowych. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.
             • 15.09.2017Sprzedaż nieruchomości - jak bezpiecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej
              Odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie powoduje konieczność zapłaty podatku wg. stawki 19% dochodu, jeśli taki dochód wystąpi.
              • 06.03.2017Dodatnia wartość firmy (goodwill) a PCC
               Tezy: 1. Wartość [dodatnia] firmy (goodwill) jest wartością wyrażoną w pieniądzu przyjętą do celów podatkowych (w podatkach dochodowych) i bilansowych. Ma ona charakter kalkulacyjny (arytmetyczny). Jest zatem jedynie wartością ekonomiczną (sytuacją faktyczną wpływającą dodatnio na wartość przedsiębiorstwa) a nie prawem podmiotowym. […]Nabywca nie jest i nie może być „uprawniony” do dodatniej wartości firmy.
               • 29.07.2016Rozliczenie faktury korygującej przy odwrotnym obciążeniu
                Pytanie podatnika: W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę korygującą (ze znakiem „in plus” bądź „in minus”) do każdej z dostaw. Faktury korygujące wystawione zostają w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a wpływają do Wnioskodawcy w następnym miesiącu. W którym miesiącu nabywca powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą, dotyczącą nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia?
                • 20.06.2016Rzetelność ksiąg podatkowych a szacowanie dochodu
                 Z uzasadnienia: Konsekwencją ustaleń podważających rzetelność ksiąg i zgodność z prawdą dokumentów dotyczących przychodów skarżącego było zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione można uznać odstąpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjęta metoda szacowania w ocenie Sądu nie spełniała określonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu dążenia do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej.
                 • 06.05.2016Dokumentowanie nabycia usług marketingowych
                  Spółka ponosiła wydatki z tytułu nabycia: usług marketingowych oraz usług organizacji szkoleń dla odbiorców produkowanych przez nią arykułów. Usługi te związane były z promocją i reklamą produktów spółki wśród klientów na specjalnie organizowanych w tym celu spotkaniach. Podatnik jednak nie dysponuje dowodami dokumentującymi odbycie opisanych spotkań. Czy będzie mógł zaliczyć udokumentowane fakturami wydatki do kosztów podatkowych?
                  • 11.04.2016Liczba upadłości firm w dół
                   W marcu w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o upadłości 68 przedsiębiorstw – wynika z danych zebranych przez firmę Euler Hermes. W porównaniu do analogicznego okresu czasu w 2015 r. oznacza to spadek liczby upadłości o 14 proc. Największą część bankructw stanowiły upadłości w przemyśle maszynowym i metalowym.
                   • 13.05.2015Analiza porównywalności - narzędzie redukujące ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych
                    Analiza porównywalności transakcji polega na analizie warunków ustalonych przez podmioty powiązane i porównaniu ich z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach. Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania czy ustalone warunki przez podmioty powiązane w zawieranych miedzy sobą transakcjach mają charakter „rynkowy” czyli nie odbiegają od tych, jakie w porównywalnej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
                    • 20.03.2015NSA. Przychód pracownika z tytułu zbiorowej imprezy integracyjnej
                     Z uzasadnienia: Warunkiem powstania przychodu w postaci świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, jest ich otrzymanie i nie jest wystarczająca sama możliwość jego otrzymania wynikająca z udziału w spotkaniu integracyjnym. W przypadku imprez zbiorowych, jak choćby spotkań integracyjnych, nie jest możliwe ustalenia podstawy opodatkowania indywidualnych osób z tytułu udziału w nich, skoro nie da się ustalić czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczególnych oferowanych przez organizatora świadczeń.
                     • 23.12.2014Impreza integracyjna jako przychód pracownika
                      Pytanie podatnika: Czy możliwe jest identyfikowanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie pracownika z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej/firmowej? Czy w związku z takim udziałem pracownika w imprezie integracyjnej/firmowej Spółka (pracodawca) powinien zidentyfikować przychód pracownika z tego tytułu i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy poprawne jest obliczenie wysokości przychodu pracownika poprzez działanie arytmetyczne polegające na podzieleniu kosztów tego spotkania przez liczbę pracowników, którzy zgłosili swój udział w spotkaniu?
                      • 09.06.2014Poręczenie kredytu. Wartość dla celów podatkowych
                       Teza: Zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Tym samym, w świetle art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p., wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów.
                       • 02.06.2014Koszty uzyskania przychodów – wyrok NSA
                        Teza: Jednoznaczna ocena, że wydatek nie mieści się w kategorii kosztów uzyskania przychodów zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) – nie został poniesiony przez podatnika – zwalnia z dalszych rozważań o dopuszczalności zaliczenia tego samego wydatku do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie wyłączeń wskazanych w tym wypadku w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy.
                        • 10.03.2014Szacowanie dochodu z działalności gospodarczej – wyrok NSA
                         Teza: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przychodów organ podatkowy zobowiązany był ustalić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posługiwanie się przez ustawodawcę określeniami "ustali" czy "określi" nie jest wyznacznikiem momentu powstania zobowiązania podatkowego.
                         • 14.01.2014Szwedzki stół jako przychód pracownika
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracodawca nie posiada informacji o ilości osób uczestniczących w imprezie oraz gdy brak jest możliwości indywidualizacji świadczenia konkretnemu pracownikowi, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu należy uznać jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                          • 08.08.2013Zasady zaokrąglania kwot na fakturach
                           Pytanie podatnika: Czy przedstawiony poniżej sposób wystawiania faktur VAT jest prawidłowy?
                           • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychód pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy świadczenia związane z organizacją spotkań i wyjazdów szkoleniowych oraz integracyjnych stanowią przychód dla pracowników lub członków ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
                            • 15.05.2013Możliwość udziału w imprezie integracyjnej a przychód pracownika
                             Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca nakazuje określenie wartości nieodpłatnego świadczenia dla celu ustalenia przychodu według ceny jego zakupu (czyli zgodnie z tą ceną), to niedopuszczalne jest ustalanie tej wartości w inny sposób. Jeżeli ceny takiej nie da się ustalić w odniesieniu do pracowników korzystających z tego rodzaju świadczeń, to brak jest przesłanek do uwzględnienia w podstawie opodatkowania przychodu ze stosunku pracy w odniesieniu do tych pracowników. Za w ogóle niedopuszczalne należy uznać ustalenie "teoretycznego" przychodu z tego tytułu w odniesieniu do pracowników, którzy z tego rodzaju świadczeń nie korzystali, a jedynie umożliwiono im sam udział w takiej imprezie.
                             • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku
                              Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o zfśs) zawiera regulacje dotyczące tworzenia, naliczania i wykorzystania środków zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworzą:
                              • 05.02.2013Możliwość wykorzystania dłuższych urlopów rodzicielskich a wiek dziecka
                               Interpelacja nr 12263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ograniczeń w realizowaniu urlopów wychowawczych
                               • 27.11.2012MF omija progi ostrożnościowe – alarmuje FOR
                                Im bliżej przekroczenia progów ostrożnościowych, tym więcej pomysłów rządu na ich ominięcie – alarmuje fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak wskazują eksperci FOR, gdyby nie kreatywna księgowość resortu finansów, to już w 2011 r. przekroczony zostałby drugi próg ostrożnościowy (55%), określający limit wielkości długu publicznego w relacji do PKB. Podobne mechanizmy stosowały wcześniej m.in. Grecja i Włochy.
                                • 30.10.2012Dług publiczny – MF zlikwiduje procedury ostrożnościowe
                                 Od początku przyszłego roku wyraźnie ograniczone zostaną procedury stosowane w przypadku przekroczenia relacji państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB) – zakłada opublikowany wczoraj przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych i ustawy o VAT. Projektowane zmiany dotyczą progów 50 i 55%.
                                 • 17.09.2012Firmowy piknik a przychód pracownika i emeryta
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zorganizował piknik sportowo-rekreacyjny dla pracowników i emerytów. Koszt imprezy został ustalony w sposób zryczałtowany i niezależny od ilości osób uczestniczących. Impreza została sfinansowana w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i miała charakter masowy. Czy udział w ww. pikniku stanowi dla pracownika i emeryta przychód podlegający opodatkowaniu?
                                  • 12.07.2012Resort finansów znów stosuje kreatywną księgowość?
                                   Propozycja resortu finansów ws. zasad liczenia długu publicznego to kolejny pomysł o cechach księgowości kreatywnej – ostrzegają Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich firm.
                                   • 10.07.2012Finanse publiczne – rząd zmieni zasady przeliczania długu
                                    Resort finansów planuje zmiany w ustawie o finansach publicznych. Projekt z 21 czerwca 2012 r. przewiduje zmianę zasad przeliczania państwowego długu publicznego (PDP) w relacji do PKB. Dług zaciągnięty w obcej walucie będzie przeliczany na złote według średniej kursów (wg NBP) z całego roku budżetowego, a nie tylko z ostatniego dnia – taka metoda ma być stosowana w przypadku przekroczenia progów ostrożnościowych (50% lub 55%). Szacuje się, że w 2012 r. relacja długu do PKB wyniesie ok. 52,5%.
                                    • 05.03.2012Impreza integracyjna jako przychód pracownika
                                     Z uzasadnienia: Gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie wysokość ponoszonych wydatków nie może być przypisana do konkretnego pracownika bez względu na to, czy skorzystał on z poczęstunku bądź innych atrakcji czy też nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastąpiło), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizacją przez pracodawcę imprezy integracyjnej.
                                     • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowców od stycznia 2012 r.
                                      Wchodzące w życie z początkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców rozszerzą możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwolą na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
                                      • 25.11.2011Zamówienia publiczne – Co zrobić z rażąco niską ceną
                                       Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ustawa, wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny, nie precyzuje jednak tego pojęcia.
                                       • 30.09.2011Kiedy impreza integracyjna jest przychodem pracownika
                                        Dla opodatkowania istotne jest to, czy danemu pracownikowi można przypisać konkretny, a nie statystyczny, czy potencjalny przychód. Nie można bowiem ustalać przychodu w drodze arytmetycznego działania polegającego na podzieleniu kosztów imprezy integracyjnej przez liczbę pracowników biorących w niej udział. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dają podstaw do wykonania takiego działania. Ponadto podkreślić należy, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi dotyczyć konkretnego pracownika, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, a nie grupa osób - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                                        • 28.07.2011Pismo z ZUS jako dokument potwierdzający opłacenie składek
                                         Dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości za pomocą pisma, urzędowy lub prywatny, utrwalony na określonym materiale lub elektronicznym nośniku danych. Zatem, dowodem stwierdzającym wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być każdy dokument, zawierający informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na to ubezpieczenie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 15.06.2011WSA: Pracownicy nie muszą płacić PIT za udział w imprezie integracyjnej
                                          Z uzasadnienia: Gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie wysokość ponoszonych wydatków nie może być przypisana do konkretnego pracownika bez względu na to, czy skorzystał on z poczęstunku czy też nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastąpiło), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizacją przez pracodawcę imprez integracyjnych. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość.
                                          • 19.05.2011Metoda bilansowa nie ma zastosowania do przychodów i kosztów
                                           W przypadku wyboru w myśl art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych poniesione koszty uzyskania przychodu oraz wyrażone w walutach obcych uzyskane przychody należy przeliczać według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 12 ust. 2 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                           • 03.02.2011Błąd podstawowy – zasady ewidencji w sprawozdaniu finansowym
                                            Może się zdarzyć, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok jednostka gospodarcza nagle wykryje błędy, jakie zostały popełnione przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za lata ubiegłe. Błędy mogą powstać na skutek pomyłek arytmetycznych, nieprawidłowej interpretacji przepisów, nadużyć lub błędnej dekretacji. Efektem ich pojawienia się jest uznanie sprawozdania za nierzetelne.
                                            • 14.01.2011Rodzina na swoim – wątpliwości dotyczące ustalania limitów
                                             Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikującego mieszkania do dofinansowania z programu ˝Rodzina na swoim˝
                                             • 07.07.2010Przedsiębiorcy: Prezydent powinien przekonywać do reform
                                              Nowo wybrany prezydent powinien się zaangażować w organizowanie i prowadzenie wielkiej narodowej debaty o koniecznych do przeprowadzenia reformach, w wyjaśnianie konieczności zmian i moderowanie procesu uzgodnień interesów dużych grup społecznych. Tylko pod tym warunkiem trudne decyzje, które czekają Polskę, uzyskają akceptację większości społeczeństwa – oceniają przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                                              • 21.06.2010Czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS?
                                               Interpelacja nr 15966 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat wynikających z dokonywanych przelewów na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia zdrowotne zatrudnionych pracowników oraz ułatwień w opłacaniu składek
                                               • 16.09.2009Podział środków na remont dróg lokalnych według nowych zasad
                                                Rząd zmienił uchwałę w sprawie ustanowienia „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Nowelizacja uchwały podjętej przez rząd 28 października 2008 r. polega na zróżnicowaniu wielkości dotacji celowej z budżetu państwa i uzależnieniu jej od potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących inwestycji drogowych.
                                                • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                                                 Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                                                 • 03.06.2009Uproszczone zaliczki na CIT
                                                  Pytanie podatnika: Spółka wystąpiła z zapytaniem, dotyczącym możliwości wpłacania na podatek dochodowy od osób prawnych zaliczki w uproszczonej formie. Zdaniem Spółki przepis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi o fizycznie wpłaconej kwocie podatku należnego, lecz o kwocie podatku należnego wykazanego w deklaracji CIT-8 w poz. 54.
                                                  • 26.05.2009Zamówienia publiczne: Poprawienie omyłek w treści oferty
                                                   Art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych daje zamawiającemu możliwość poprawienia niektórych omyłek w treści oferty wykonawcy. Ten lakoniczny, a zarazem niejasny przepis stwarza wiele problemów interpretacyjnych. Jak bowiem należy interpretować pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej czy też innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty? Część odpowiedzi na te pytania daje najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »