Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akumulator

 • 23.08.2011BCC: Ta ustawa narusza zasady wolnej konkurencji
  Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, a zwłaszcza art. 63 ust. 2 stanowi pogwałcenie art. 20 i 22 Konstytucji RP – uważa Business Centre Club. Zdaniem organizacji, projekt narusza zasady gospodarczej wolności i wolnej konkurencji, poprzez odgórne ograniczanie kręgu podmiotów dopuszczanych do prowadzenia działalności w tej branży. Nad ustawą o bateriach i akumulatorach będzie przeprowadzone głosowanie już na najbliższym posiedzeniu sejmowym (29-31 sierpnia br.).
 • 05.07.2011MF o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
  W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 • 30.06.2011VAT od surowców wtórnych – zmiany od 1 lipca 2011 r.
  Od 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie złomem. Obecnie, w przypadku transakcji dostawy dokonywanej między dwoma czynnymi podatnikami VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego (a więc dostawy dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcami zarejestrowanymi jako VAT czynni), której przedmiotem jest złom (towar, którego nie można uznać za używany), zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca. Regulacja ta stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą podatek VAT z tytułu dostawy towarów na terytorium Polski rozlicza sprzedawca.
 • 18.05.2011Rząd przyjął projekt zmian w VAT
  Obrót zużytymi akumulatorami, odpadami z tworzyw sztucznych, szkła i gumy będzie podlegał takim samym zasadom opodatkowania VAT jak handel złomem - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT przyjęty we wtorek przez rząd.
 • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
  Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
 • 05.05.2011MF o VAT w obrocie złomem
  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sygn. PT3/033/2/I88/LWA/11/569
 • 11.04.2011Ministerstwo Finansów o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
  W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że: - z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:
 • 14.10.2010W 2011 r. zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji
  Maksymalna wysokość jednorazowego odpisu wynosi w 2010 r. 422 000 zł, jednak w przyszłym roku będzie ona o wiele mniejsza i będzie wynosić tylko 197 000 zł. Ma to związek z końcem okresu obowiązywania przepisów przejściowych, wprowadzonych ustawą z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587). Zgodnie z ich brzmieniem w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 i 2010 r. obowiązuje wyższa kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosząca 100 000 euro. Zatem od 1 stycznia 2011 r. limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) ponownie wyniesie 50 000 euro.
 • 08.10.2010Opłata produktowa: Wyższe stawki na 2011 r.
  Od kilku do kilkunastu groszy wzrosną górne limity stawek opłat wnoszonych przez przedsiębiorców niezapewniających odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, które pochodzą z opakowań wprowadzanych do obiegu produktów. Postanowienie ministra środowiska w tej sprawie wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.
 • 13.09.2010Koncentracje firm – UOKiK nie zawsze wyraża zgodę
  Od początku tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 93 decyzje dotyczące zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w toku jest kolejnych 26 spraw. Zdecydowana większość postępowań kończy się wydaniem zgody. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach prezes UOKiK może nie wydać zgody na transakcję. Dzieje się tak w przypadku, gdy połączenie przedsiębiorców doprowadzi do istotnego zakłócenia, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego wyeliminowania konkurencji.
 • 21.07.2009Rezerwowa kasa fiskalna
  Artykuł 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek stosowania kasy rezerwowej, jeśli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja na kasie podstawowej. Zauważmy, że przepis ten nie zobowiązuje bezwzględnie podatników do zakupu kasy rezerwowej. Dopuszcza on bowiem jej brak, nakazując jednak w takim przypadku zaprzestanie sprzedaży w przypadkach, w których ewidencjonowanie na kasie podstawowej nie jest możliwe.
 • 14.07.2009Przeglądy kas fiskalnych – zbędny obowiązek? 
  Interpelacja nr 9583 do ministra finansów w sprawie zniesienia obowiązku dokonywania okresowych przeglądów kas fiskalnych przez podatników prowadzących ewidencję przy ich użyciu
 • 06.03.2009Decyzje UOKiK w sprawie ochrony konkurencji
  Zakaz przejęcia na rynku niebezpiecznych odpadów, warunkowa zgoda na fuzję w branży spożywczej i wszczęcie postępowania przeciwko spółce Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji nakazującej sprzedaż części placówek przejmowanej sieci handlowej – to ostatnie działania prezes UOKiK w sprawie koncentracji przedsiębiorstw.
 • 27.02.2009KPP krytykuje projekt ustawy dotyczącej recyklingu
  Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich, projekt ustawy o bateriach i akumulatorach zawiera rozwiązania, których wprowadzenie nie przyniesie zamierzonych skutków, a tylko narazi na dodatkowe koszty przedsiębiorców i konsumentów.
 • 18.09.2008Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach
  Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, w tym metali ciężkich, w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o bateriach i akumulatorach.
 • 01.08.2008PKPP Lewiatan krytykuje projekty przepisów dotyczących recyklingu
  Projekty nowelizacji trzech ustaw dotyczących gospodarki odpadami autorstwa Ministerstwa Środowiska budzą wątpliwości Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Według przedsiębiorców wejście nowych regulacji w życie zaszkodzi działalności wszystkich uczestników systemów gospodarowania odpadami.
 • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]