Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywne

 • 10.07.2008Konwent BCC: Ucywilizować emerytury pomostowe
  Konwent BCC wyraził zaniepokojenie żądaniami przedstawianymi publicznie przez branżowe grupy nacisku oraz niektóre związki zawodowe w sprawie wcześniejszych emerytur. Zdaniem przedsiębiorców społeczna debata na temat emerytur pomostowych pokazała, że grupy te starają się wymusić doraźnie korzystne dla swoich członków rozwiązania kosztem ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń, w tym także przyszłych emerytów i rencistów.
 • 24.06.2008Bezrobocie w maju: 10 proc.
  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2008 r. wyniosła 1 mln 525,6 tys. osób (w tym 889,1 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób (tj. o 5 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 459,5 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 597,9 tys.). Stopa bezrobocia spadła do poziomu 10 proc.
 • 19.06.2008Wyzwania Programu Kapitał Ludzki
  – Doceniajmy programy EFS, bo to są projekty na przyszłość, być może o większym znaczeniu niż niejedna inwestycja infrastrukturalna – apelowała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji po zakończeniu III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Katowicach.
 • 18.06.2008Jak wdrożyć flexicurity w Polsce?
  Zapoczątkowanie dyskusji na temat możliwości wykorzystania koncepcji flexicurity dla reformy polskiego rynku pracy było celem konferencji zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE (Konfederację Europejskiego Biznesu) pod hasłem „Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia – idea warta wdrożenia”.
 • 29.05.2008Bezrobocie w kwietniu: 10,5 proc.
  Kwiecień 2008 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Według GUS spadek bezrobocia był efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych, często dzięki uczestnictwu w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.
 • 20.05.2008Priorytet – gospodarka oparta na wiedzy
  Polska powinna dążyć do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a jednym z głównych zadań rządu powinno być wspomaganie tego procesu – uważają przedstawiciele Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział opublikowanie na początku czerwca programu działań na rzecz wdrożenia Strategii Lizbońskiej, który obejmie także wsparcie dla innowacji.
 • 06.05.2008Lewiatan przeciw finansowaniu opieki zdrowotnej z Funduszu Pracy
  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niszczy system walki z bezrobociem i przeciwdziałania jego społecznym i ekonomicznym skutkom, pozbawiając 1,7 mln bezrobotnych szans na aktywizację zawodową, pomoc w zmianie kwalifikacji, czy skierowanie do pracy subsydiowanej – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 30.04.20082 proc. dla organizacji pożytku publicznego?
  Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby podatnicy mogli przekazać 2 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zamiast dotychczasowego 1 proc. Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka umożliwi to lepszą realizację zadań OPP i przyspieszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 • 30.04.2008Zmiany w prywatyzacji
  Jawność i przyspieszenie prywatyzacji – obok pozyskiwania profesjonalnej kadry kierowniczej m.in. do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – ma być głównym efektem zmian zaproponowanych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
 • 22.04.2008Bezrobocie w marcu: 11,1 proc.
  Marzec 2008 r. jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Spadek bezrobocia był efektem podjęcia pracy przez bezrobotnych. Mniejsza była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, natomiast wzrosła liczba bezrobotnych  wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.
 • 22.04.2008Samochód służbowy dla celów prywatnych
  Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracowników świadczeń nieodpłatnych na poziomie średniej ponoszonych kosztów eksploatacyjnych zawierających podatek VAT jest prawidłowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 26.03.2008Bezrobocie w lutym: 11,5 proc.
  Na koniec lutego bieżącego roku stopa bezrobocia spadła do poziomu 11,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1,78 mln osób.
 • 06.03.2008KE: Wysokie kwalifikacje coraz bardziej poszukiwane
  Rozwijający się rynek pracy będzie potrzebował większej liczby wykwalifikowanych pracowników − donosi najnowszy raport na temat zatrudnienia w UE, opublikowany przez Komisję Europejską.
 • 03.03.2008Ochrona socjalna w UE
  Komisja Europejska przedstawiła projekt sprawozdania dotyczącego ochrony socjalnej i integracji społecznej. Z dokumentu wynika, że konieczne jest zwiększenie liczby osób pracujących, śledzenie zmian w systemach ubezpieczeń emerytalnych pod kątem ich przyszłej stabilności oraz zapewnienie najuboższym dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. 
 • 27.02.2008Ceny energii wolne od przyszłego roku?
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora przewiduje, że na początku 2009 roku zostaną uwolnione ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Jego zdaniem, w ramach przygotowań do zniesienia regulacji cen elektryczności, należy ułatwić indywidualnym odbiorcom zmianę dostawcy, a także wprowadzić możliwość rozliczania na jednej fakturze opłat za energię i jej przesyłanie.
 • 30.01.2008Wzrost bezrobocia w grudniu
  Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2007 roku stanowili 11,4 proc. ludności aktywnej zawodowo. W ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 1,6 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • 11.01.2008Pracodawcy: Wcześniejsze emerytury – przyczyna niedoboru w FUS
  Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan prognozowany przez ZUS roczny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgający nawet 60 mld zł rocznie to efekt m.in. przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.
 • 06.12.2007¼ Polek poza rynkiem pracy
  Eurostat przedstawił dane na temat zawodowej aktywności kobiet w krajach Wspólnoty, z których wynika, że nie pracuje prawie 25 proc. Polek w wieku od 25 do 54 lat.
 • 05.12.2007Strategia polityki konsumenckiej
  Rząd przyjął Strategię Polityki Konsumenckiej  na lata 2007-2009. Dokument przewiduje m.in. rozwój internetowego oraz pozasądowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, a także intensywne kontrole wzorców umownych, ze szczególnym uwzględnieniem branż nowych technologii
 • 03.12.2007Polityka spójności po 2013 roku
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna dyskusję na temat kształtu polityki spójności po 2013 roku. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w przygotowywanym projekcie stanowiska rządu w sprawie przyszłej polityki spójności, który zostanie wypracowany pod koniec stycznia 2008 r.
 • 30.11.2007Europejska polityka wobec MŚP
  Zaangażowanie Unii Europejskiej w sprawy małych i średnich firm, jej wkład w rozwój innowacyjności tego sektora, zdolności adaptacyjne MŚP w dobie globalizacji oraz wpływ polityki ochrony środowiska i konkurencyjności na działalność gospodarczą – były tematami konferencji zorganizowanej przez BUSINESSEUROPE, w której udział brali przedstawiciele PKPP Lewiatan.
 • 30.11.2007Zasady ogólne postępowania podatkowego – część II
  Zasada prawdy obiektywnej Zasadę prawdy obiektywnej wyraża art. 122 Ord. pod. stanowiąc, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Powyższą zasadę realizują przede wszystkim przepisy normujące postępowanie dowodowe, a więc art. 180–200 Ordynacji podatkowej.
 • 27.11.2007Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych sezonowo w krajach UE
  Interpelacja nr 6486 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązków ubezpieczeniowych związanych z zatrudnianiem w pracach sezonowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • 26.11.2007Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem
  Interpelacja nr 6292 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników
 • 06.11.2007Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT
  Interpelacja nr 9061 do ministra finansów w sprawie wykreślenia podatników z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług
 • 11.09.2007Wzrost nakładów na służbę zdrowia kosztem bezrobotnych?
  „Pomysł ministra zdrowia, by połowę pieniędzy z Funduszu Pracy przekazywać od 2008 roku na NFZ jest absurdalny i szkodliwy” – czytamy w stanowisku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
  Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiają godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwiązania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.
 • 24.08.2007GUS: Bezrobocie w lipcu 2007
  W lipcu 2007 odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych. Natomiast większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, m.in. ze względu na rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spadła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy.
 • 14.08.2007KPP: Konieczne dodatkowe działania
  Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki polska gospodarka w 2006 roku rozwijała się w tempie 6,1%. W porównaniu do średniego tempa wzrostu w całej Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów tzw. „starej Unii” wynik ten należy uznać za dobry. Jednak zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, konieczne jest podjęcie przez państwo szeregu działań, aby progresja gospodarcza nie zamieniła się w stagnację.
 • 13.08.2007Finanse mają się dobrze
  Rynek pracy finansistów nie jest łatwy, ale w porównaniu z innymi rynkami trzyma się całkiem nieźle. Od kilku miesięcy zauważamy wyraźny wzrost ofert pracy związanych właśnie z rynkiem finansowym. Nowych pracowników głównie związanych ze sprzedażą i rozwojem biznesu obecnie poszukują banki jak i również towarzystwa ubezpieczeniowe. Wzrost gospodarczy, który otworzył społeczeństwo na różnego rodzaju produkty bankowe, umożliwia bankom intensywny rozwój struktur sprzedażowych, z czym związana jest potrzeba zatrudnienia nowych pracowników na takie stanowiska jak Branch Manager, Doradca Klienta. Klienci otwierają się nie tylko na proste produkty bankowe jak RORy.
 • 05.07.2007Orzecznictwo: Długa batalia z fikcyjnymi fakturami w tle
  Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto zaś stwierdził, że decyzja ta „nie może być wykonywana w całości” i zasądził od organu na rzecz skarżącej - Spółka jawna „J.” w S. kwotę 9 216 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
 • 02.05.2007KPP o trzech latach w zjednoczonej Europie
  1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich, podobnie jak większość Polaków, czekali na ten moment bardzo długo. Byliśmy pełni oczekiwań, nadziei, ale także niepewności, co tak naprawdę zmieni się po przekroczeniu tej historycznej daty.
 • 02.05.2007ZUS: Zakład nie decyduje samodzielnie o wysokości emerytur lub rent
  Nie dajmy sobą manipulować! - list otwarty prezes ZUS, Aleksandry Wiktorow, do Klientów Zakładu
 • 11.04.2007KPP: Potrzeby rynku wymagają aktywnej polityki migracyjnej
  Konfederacja Pracodawców Polskich z zadowoleniem przyjęła projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewidujący dalszą liberalizację dostępu do rynku pracy. Zgodnie z planami cudzoziemcy będą mogli legalnie pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Regulacja ta jest szczególnie ważna teraz, kiedy rozpoczyna się sezon w budownictwie.
 • 02.04.2007Przedsiębiorcy popierają ideę wspólnej podstawy opodatkowania
  PKPP Lewiatan z niepokojem przyjął wypowiedzi wicepremier Zyty Gilowskiej zapowiadające sprzeciw Polski wobec unijnego projektu wprowadzenia w państwach członkowskich UE wspólnej podstawy opodatkowania (CCCTB). W ocenie przedsiębiorców ujednolicenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych to inicjatywa korzystna dla Polski, która przez polski rząd co do zasady powinna być wspierana.
 • 14.03.2007PKPP Lewiatan: Zbyt restrykcyjne prawo zagraża przedsiębiorcom
  Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują proces zwiększania represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres ich działań. Przykładem jest m.in. prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
 • 01.03.2007PKPP Lewiatan: Migracja, mobilność, elastyczność – nowy model rynku pracy
  Jesteśmy świadkami widocznych zmian na polskim rynku pracy. Z jednej strony mamy wciąż wysoką stopę bezrobocia, z drugiej - rozwijającym się dzięki dobrej koniunkturze firmom coraz trudniej znaleźć odpowiednich pracowników. Czy z tego zaklętego kręgu jest jakieś wyjście? Tematem nie schodzącym z pierwszych stron gazet jest emigracja zarobkowa Polaków i pogłębiający się deficyt wykwalifikowanych pracowników.
 • 26.11.2006edruki - aktywne druki i formularze pdf
  Miło nam poinformować, o uruchomieniu - we współpracy z serwisem www.edruki.pl - systemu umożliwiającego dostęp do aktywnych, elektronicznych wersji druków, formularzy i innych dokumentów jak umowy, zaświadczenia itp., w postaci plików pdf.System znajduje się pod adresem www.edruki.podatki.biz. Wszystkie edruki przygotowano zgodnie z oficjalnymi, aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów. Atrakcyjność stosowania edruków polega na możliwości pracy z wybranym drukiem (formularzem) w sposób odzwierciedlający wypełnianie formularza w wersji papierowej - z tą jednak różnicą iż całość operacji odbywa się za pomocą komputera. Wypełniane są poszczególne pola druku (formularza) bezpośrednio na ekranie monitora. Każdy aktywny formularz, dostępny w systemie, może zostać po wypełnieniu wydrukowany, oraz zapisany na dysku. Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne.
 • 12.11.2006Wsparcie Ministerstwa Gospodarki dla regionów
  - 75 nowych miejsc pracy dziennie powstaje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas prezentacji raportu „Regiony – Miejsca pracy – Innowacje. Działania ministra gospodarki – 12 miesięcy”, 10 listopada br. w Ministerstwie Gospodarki
 • 27.06.2006Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
  Rada Ministrów przyjęła (27.06.2006 r.) "Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015", przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego. "Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015" to rządowa wizja gospodarczego i społecznego rozwoju Polski, poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców.
 • 11.06.2006MPiPS - Sytuacja i tendencje na rynku pracy
  Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Pracy 8 czerwca 2006 r. Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiła posłom przygotowaną w MPiPS „Informację rządu na temat sytuacji i prognozowanych tendencji na rynku pracy w Polsce w 2006 r.” Obecną sytuację na rynku pracy w Polsce należy ocenić jako trudną, pomimo zahamowania negatywnych tendencji począwszy od lat 2004-2005. Jednak tempo tych zmian jest zbyt wolne i wymaga podjęcia przez rząd zdecydowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy – piszą autorzy opracowania.
 • 29.05.2006Wyniki konkursu na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.
 • 10.05.2006Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych
  Podsekretarz stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski przedstawił 10 maja 2006 r. sejmowej Komisji Pracy „Informację o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych”.
 • 28.03.2006Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych przyjęty
  Sejm przyjął 24 marca 2006 r. projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Za przyjęciem były wszystkie kluby oraz posłowie niezrzeszeni, oprócz Platformy Obywatelskiej, która głosowała przeciw. Projekt został skierowany do Senatu. Ustawa zmierza do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz sprzyja integracji społecznej. Jej celem jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie. Umożliwi ona osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
 • 06.02.2006Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2006 r.
  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2006 r. 18,1 % i w porównaniu do grudnia 2005 wzrosła o 0,5 punktu procentowego. W końcu stycznia 2006 r. bez pracy pozostawało 2866,5 tys. Osób i w porównaniu do końca grudnia 2005 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 93,5 tys. Osób (3,4 %).
 • 09.01.2006Bezpłatny program Rozliczenie Roczne podatki.biz 2005
  Z przyjemnością udostępniamy Wam po raz kolejny program służący do rocznego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W poprzednim roku z programu skorzystało ok. miliona osób, mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. W porównaniu do wersji z poprzedniego roku program został rozbudowany o formularze PIT-40 i PIT-38. Program jest całkowicie bezpłatny przy wykorzystaniu dla użytku osobistego, przez który rozumiemy niezarobkowe wypełnianie deklaracji dla siebie, rodziny i znajomych.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]