Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

anteny

 • 08.06.2020Amortyzacja telefonu komórkowego: 10 czy 20%?
  Spółka, jako leasingodawca (finansujący), zawiera z klientami (jako leasingobiorcami, korzystającymi) umowy leasingu (w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o CIT), na podstawie których oddaje do odpłatnego używania środki trwałe przez uzgodniony okres. Jednym z przedmiotów leasingu są telefony komórkowe (w tym smartfony). Jaką stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych należy stosować do stanowiących środki trwałe telefonów komórkowych?
  • 03.02.2020NSA. Refakturowanie mediów przy najmie
   Co do zasady dostawy wody, energii cieplnej i odprowadzania ścieków powinny być traktowane jako odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z nich poprzez np. decydowanie o wielkości ich zużycia. Taka zaś sytuacja ma miejsce w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania liczników. Dla oceny, czy można mówić o kompleksowości świadczeń nie ma przy tym znaczenia charakter podmiotu będącego wynajmującym, istotne jest bowiem to, czy najemca ma możliwość decydowania o zużyciu poszczególnych mediów.
   • 12.12.2016VAT. Telefony komórkowe to też próbki
    Nieodpłatne przekazywanie w celach reklamowych i promocyjnych telefonów demonstracyjnych, które nie mają dla nabywcy wartości użytkowej i waloru konsumpcyjnego, nie jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
    • 07.12.2016Wspólnoty mieszkaniowe. Zwolnienie z CIT dochodu z najmu dachu pod antenę
     Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany z najmu części powierzchni dachu pod antenę stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie czy dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, jeżeli zostanie wydatkowany na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi?
     • 19.09.2014Nadchodzą zmiany w opłatach za publiczne odtwarzanie muzyki
      Interpelacja nr 26712 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pobierania opłat z tytułu praw autorskich od właścicieli niewielkich lokali usługowych
      • 20.03.2013Jak bezpiecznie korzystać z karty zbliżeniowej?
       Korzystanie z kart zbliżeniowych (tzw. bezstykowe) jest równie bezpieczne, jak używanie tradycyjnych kart płatniczych (chipowych) – zapewnia Związek Banków Polskich.
       • 09.01.2013Najem lokalu – podstawowe zasady
        Najem lokalu jest umową, w ramach której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania w zamian za wynagrodzenie za korzystanie w postaci czynszu. Najem może być zawarty zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Obowiązkiem wynajmującego jest wydanie lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz utrzymanie tego lokalu w stanie przydatnym do korzystania w okresie trwania umowy. Obowiązki najemcy to zapłata czynszu oraz używanie przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. Czynsz może być płatny w pieniądzach bądź w innych świadczeniach. Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta, jak również na skutek jej wypowiedzenia przez jedną ze stron.
        • 09.07.2012Podatek od nieruchomości od anten
         Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
         • 06.07.2012Rozliczenie przychodów i kosztów przy podziale spółki
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
          • 20.04.2011Dochód wspólnoty mieszkaniowej z lokali użytkowych podlega CIT
           Interpelacja nr 20655 do ministra finansów w sprawie stosowania i interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
           • 30.11.2009Nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikowi przez pracodawcę
            Pytania podatnika: 1. Czy zwolnienie użytkownika lokalu z czynszu i opłat należy traktować jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to jak i na podstawie jakich przepisów należy wyliczyć wysokość należności, a w konsekwencji wysokość niezapłaconego zobowiązania podatkowego? 2. Czy w skład świadczenia niepieniężnego wchodzi sam czynsz, czy też opłaty eksploatacyjne i w jaki sposób je ustalić? 3. W jaki sposób należy ustalić zaległości, z uwagi na zmianę w dniu 1 lutego 2007 r. układu zbiorowego?
            • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
             Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
             • 30.06.2008Komórki wypierają telefony stacjonarne
              Z ogólnoeuropejskiego sondażu przeprowadzonego wśród 27 tys. gospodarstw domowych wynika, że 24 proc. gospodarstw domowych zrezygnowało z telefonów stacjonarnych na rzecz telefonów komórkowych, a 22 proc. z nich używa komputera w domu do wykonywania połączeń telefonicznych przez internet. Europejskie gospodarstwa domowe w coraz większej liczbie państw członkowskich korzystają z bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez sieci telefonii komórkowej lub sieci satelitarne.
              • 10.03.2008Podatek od dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – interpretacja MF
               Ministerstwo Finansów wydało ogólną interpretację dotyczącą opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają jedynie te dochody, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Resort określił tez zakres pojęć „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, użytych w art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
               • 10.03.2008Interpretacja ogólna prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
                Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.