Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcji

 • 15.02.2006ZUS - II etap przeliczania emerytur i rent na podstawie art. 194a ustawy o emeryturach i rentach z FUS
  Od 1 marca br. przeprowadzony zostanie II etap przeliczania emerytur i rent na podstawie art. 194a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Na mocy tego artykułu, emerytury i renty osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1930 r., które zostały obliczone od kwoty bazowej stanowiącej mniej niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, podlegają przeliczeniu.
 • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
  W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
 • 13.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
  Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczbę godzin, podczas których pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza się przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak również wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeżeli pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prądu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie będzie pozostawał do dyspozycji pracodawcy, będąc w stanie nietrzeźwości, gdyż nie może on być wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza się również przerwy wypoczynkowe lub na spożycie posiłku nieprzekraczające jednorazowo 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • 07.02.2006Interpretacja PD-F/415/20/2005 z dnia 27.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
  Pytanie podatnika: Czy mogę odliczyć od przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji koszty zaciągnięcia kredytu na ich zakup (tj. prowizję pobieraną przez bank z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt oraz należne odsetki) w przypadku, gdy kwota kredytu nie została wykorzystana na zakup akcji?
 • 06.02.2006Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług
  1. Reklama w podatkach dochodowych Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
 • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
  Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
 • 31.01.2006Wniesienie przez wspólnika wkładu do spółki cywilnej i skutki w podatku dochodowym dla wnoszącego
  Czy wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą środków trwałych jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej, której ta osoba jest wspólnikiem oraz wartość udziałów w spółce cywilnej objętych przez tę osobę jako wspólnika tej spółki w zamian za wkład niepieniężny są przychodem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 9)?
 • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
  Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
 • 05.01.2006Wiele źródeł przychodów, wiele formularzy
  Napływa do nas wiele pytań związanych z koniecznością wyboru właściwego formularza dotyczącego zeznania rocznego. Podatnicy uzyskujący przychody z różnych źródeł mają najczęściej wątpliwość, czy powinni składać dwa lub więcej różnych zeznań i przeglądają różne zeznania w poszukiwaniu jednego, w którym będą wykazane wszystkie ich przychody i dochody.
 • 02.01.2006Interpretacja U.S.I-415/9/2005 z dnia 23.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
  Pytanie podatnika: Czy transakcje na rynkach zagranicznych (amerykańskie giełdy papierów wartościowych) powinny być traktowane łącznie z transakcjami na rynku polskim i następnie opodatkowane stawką 19%?
 • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
  Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
 • 27.12.2005Koszty uzyskania przychodu z papierów wartościowych
  Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy.
 • 27.12.2005Pismo Podsekretarza Stanu w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, skierowane do wszystkich urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej PB 5/RD-033-2-106/04 z
  W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), przedstawiam stanowisko Ministra Finansów w zakresie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych.
 • 27.12.2005Opodatkowanie papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
  Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 263, poz. 2619), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat), uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:
 • 27.12.2005Zeznanie PIT-38 i informacja PIT-8C
  Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia:
 • 27.12.2005Zwolnienia dochodów kapitałowych od podatku dochodowego
  Dochody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa i obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz akcji i innych papierów wartościowych kupionych na giełdzie
 • 20.12.2005Naczelnik umorzy, ale na wniosek
  Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Handlowego i następnie zbytych. Ministerstwo stwierdza, że choć dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej do końca 2003 r., a od stycznia 2004 r. wg stawki 19%.
 • 15.12.2005Interpretacja PD/415-8/1a/05 z dnia 21.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
  Pytanie podatnika: Czy dochody z tytułu zbycia akcji notowanych na giełdach zagranicznych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. bez względu na moment ich zbycia, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 04.12.2005Jaki formularz w rozliczeniu za 2005 r.?
  Mnogość różnych form opodatkowania sprawia, że jeden podatnik może być zmuszony do złożenia nawet kilku różnych zeznań rocznych. Przedstawiamy kto i jaki formularz będzie musiał złożyć rozliczając się z podatku za 2005 r.
 • 01.12.2005Interpretacja PDP 4211/IN/PIT/11/2005 z dnia 10.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krośnie
  Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
 • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
  Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
 • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
  Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • 30.10.2005Wyjaśnienie PDF/415-6/05 Urzedu Skarbowego w Brzesku z 29.03.2005 r.
  Pytanie podatnika Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji otrzymanych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
  Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
 • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotyczą kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierów wartościowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsługi rachunku maklerskiego stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunków w kilku biurach maklerskich możliwe jest kompensowanie strat i dochodów z tyt. odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
 • 05.10.2005Ustalanie kosztów nabycia akcji lub udziałów przy ich sprzedaży, w przypadku nabycia tych udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • 18.09.2005Interpretacja ZD/423-30-17/05 z dnia 11.04.2005 r. - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
  Pytanie podatnika: Czy koszty spłaty odsetek w części nie przekraczającej trzykrotności kapitału zakładowego winny stanowić koszty uzyskania przychodu?

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ]