Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradztwo

 • 23.07.2020Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
  Podatnik wraz on, która nie prowadzi dziaalnoci, zakupi mieszkanie, w którym zamierza mieszka (50% powierzchni) i prowadzi dziaalno gospodarcz (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umoliwi wykorzystanie wycznie do czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug. Czy przedsibiorcy przysuguje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?
  • 22.07.2020Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
   Podatnik wraz on, która nie prowadzi dziaalnoci, zakupi mieszkanie, w którym zamierza mieszka (50% powierzchni) i prowadzi dziaalno gospodarcz (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umoliwi wykorzystanie wycznie do czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug. Czy przedsibiorcy przysuguje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?
   • 16.07.2020Sprzeda autorskich praw majtkowych a zwolnienie podmiotowe z VAT
    Podatnik prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz - usugi w zakresie projektowania architektonicznego. Jeden z klientów chciaby dokona zakupu autorskich praw majtkowych. Sprzeda autorskich praw majtkowych nie jest wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usug. Natomiast pojawia si w zaczniku nr 3, poz. 63. Czy sprzeda autorskich praw majtkowych naley opodatkowa VAT mimo nieprzekroczenia progu obrotu 200 tys. z?
    • 17.04.2020Rozliczenie kosztów w trybie specjalnym. Preferencje dla firm walczcych z COVID-19
     Jedn z czci tzw. tarczy antykryzysowej s znane ju mechanizmy podatkowe w postaci ulgi B+R i IP Box. Ministerstwo Rozwoju promuje te rozwizania w szczególnoci wród firm, które opracowuj i produkuj artykuy niezbdne do przeciwdziaania COVID-19. Zaliczymy do nich m.in. pyny dezynfekujce, maski ochronne czy przybice drukowane na drukarkach 3D. Przedsibiorcy nie musz czeka na rozliczenie tegorocznych kosztów do koca roku podatkowego. Ministerstwo umoliwia im odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jeszcze w tym roku. 
     • 31.03.2020Fiskus zabiera, potem myli
      Prawo podatkowe nakazuje, by organy, rozstrzygajc spraw podatnika, wyjaniy mu i uzasadniy, dlaczego akurat tak, a nie inaczej naley interpretowa dany przepis. Organ zobowizany jest wskaza, jakie argumenty stoj za jego postpowaniem. Nie moe te stosowa wykadni przepisów prowadzcej do zwikszenia obcie podatkowych, które mog by nakadane na podatników tylko w drodze ustawy. W wyroku z 23 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu uchyli zaskaron przez spók interpretacj organu podatkowego, bo ten naruszy wszystkie wskazane wyej reguy, pozbawi spók prawa do penego odliczenia poniesionych na nabycie usug wydatków, nie wykazujc przy tym logicznego procesu rozumowania.
      • 23.01.2020Nowi wspólnicy ECDP TAX: Radosaw uk, Joanna Szlzak-Matusewicz, Mateusz Cedro
       Z dniem 16 stycznia do spóki podatkowej ECDP przystpili w charakterze komplementariuszy Krzysztof Komorniczak, wspózaoyciel Grupy ECDP, oraz Radosaw uk, przez co jej nowa nazwa brzmi ECDP TAX uk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Dodatkowo, wspólnikami spóki zostali Joanna Szlzak-Matusewicz oraz Mateusz Cedro.
       • 11.12.2019Coaching nie pozbawi zwolnienia podmiotowego w VAT
        Przedsibiorca planuje rozszerzy swoj dziaalno o wiadczenie usug w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. W nowym obszarze dziaalnoci bdzie chcia organizowa warsztaty (w ramach dziaa marketingowych, nie zawsze patne). Czy coaching jest doradztwem? Czy tego typu dziaalno podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ustawy?
        • 25.11.2019Usugi wspólnika na rzecz spóki a koszty uzyskania przychodów
         Wydatki poniesione przez spók jawn na wypat Wnioskodawczyni wynagrodzenia z tytuu wiadczonych usug, speniajce warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowane faktur VAT, bd stanowiy dla Wnioskodawczyni - jako wspólniczki - koszt uzyskania przychodu z tytuu uczestnictwa w spóce jawnej, proporcjonalnie do posiadanego przez ni udziau w zysku okrelonego w umowie spóki - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
         • 15.11.2019Gwatownie maleje liczba firm w akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
          Liczba firm (startupów), które rozpoczy dziaalno w ramach akademickich inkubatorów przedsibiorczoci wyniosa w roku 2015 – 1 530, w roku 2016 – 1 481, w roku 2017 – 1 209 a w roku 2018 ju tylko 611, poinformowao Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego odpowiadajc na inpterpelacj poselsk.
          • 14.11.2019Cz dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
           Dotacje/subwencje/inne dopaty o podobnym charakterze pokrywajce cz biecych kosztów prawie zawsze wpywaj na sam cen towarów dostarczanych i usug wiadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mog by bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógby zaoferowa, gdyby sam mia pokry wszystkie koszty i wypracowa zysk. Nie oznacza to jednak koniecznoci opodatkowania dotacji w kadym przypadku.
           • 23.10.2019Zgoda przedsibiorców na wyduenie terminu zapaty musi by uzasadniona
            Ani cywilnoprawna zasada swobody umów, ani ustawa o terminach zapaty w transakcjach handlowych nie sprzeciwiaj si wspólnemu uzgodnieniu przez kontrahentów duszego terminu zapaty, jeli tylko nie bdzie to raco nieuczciwe wobec wierzyciela. W wyroku z 26 sierpnia 2019 r. ódzki sd okrgowy obali takie ustalenia dokonane zgodnie przez przedsibiorców, bo jak stwierdzi: „(…) nie wystpiy adne szczególne okolicznoci uzasadniajce przeduenie terminu zapaty zgodn wol stron do 150 dni, ani sd nie dopatrzy si obiektywnych przesanek wynikajcych z waciwoci tej umowy uzasadniajcych takie przeduenie” (sygn. akt XIII Ga 334/19).
            • 22.10.2019Zgoda przedsibiorców na wyduenie terminu zapaty musi by uzasadniona
             Ani cywilnoprawna zasada swobody umów, ani ustawa o terminach zapaty w transakcjach handlowych nie sprzeciwiaj si wspólnemu uzgodnieniu przez kontrahentów duszego terminu zapaty, jeli tylko nie bdzie to raco nieuczciwe wobec wierzyciela. W wyroku z 26 sierpnia 2019 r. ódzki sd okrgowy obali takie ustalenia dokonane zgodnie przez przedsibiorców, bo jak stwierdzi: „(…) nie wystpiy adne szczególne okolicznoci uzasadniajce przeduenie terminu zapaty zgodn wol stron do 150 dni, ani sd nie dopatrzy si obiektywnych przesanek wynikajcych z waciwoci tej umowy uzasadniajcych takie przeduenie” (sygn. akt XIII Ga 334/19).
             • 18.10.2019Nierozwizywalne problemy ze stawkami VAT przy zamówieniach publicznych
              Przedsibiorcy, pozyskujcy zamówienia w procedurze zamówie publicznych musz, na etapie zoenia wicej oferty, rozstrzyga problemy z przyjciem do oblicze waciwych stawek VAT. Ze wzgldu na due rónice w ocenie poszczególnych skadowych usugi, obarczone to jest du niepewnoci i moe zakóca w istotny sposób konkurencj. Czy wprowadzenie Wicej Informacji Stawkowej rozwie te problemy?
              • 17.10.2019Przedsibiorcy w dugotrwaych delegacjach zagranicznych - diety zaliczamy do KUP
               Za podró subow naley uzna bezporednie wykonywanie przez przedsibiorc zada zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz poza siedzib firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w celu osigniciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu róda przychodów. Jeli dziaalno ta nie jest wykonywana poprzez zakad, dugo pobytu nie ma znaczenia dla moliwoci zaliczenia do KUP wartoci diet.
               • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                • 24.09.2019Ograniczajc przedsibiorcom moliwo zaliczania wydatków w koszty, organ musi zbada rzeczywisty charakter czynnoci
                 Naleca do midzynarodowej grupy kapitaowej spóka korzysta z usug wsparcia w obszarze sekretariatu. Organ podatkowy zaj stanowisko, e ponoszone przez ni z tego tytuu wydatki podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, z uwagi na zakwalifikowanie ich róda do symbolu PKWiU, pod którym kategoryzuje si usugi podobne do usug wskazanych w art. 15e. Jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 sierpnia 2019 r.: „Takie postpowanie organu doprowadzio do naruszenia art. 14c § 2 O.p. bowiem zajte stanowisko odnosio si do hipotetycznych usug objtych okrelonymi symbolami PKWiU, a nie do usug, których zakres opisano w stanie faktycznym” (sygn. I SA/Gl 314/19).
                 • 19.09.2019Ilu Ukraiców paci w Polsce skadki na ubezpieczenia spoeczne?
                  Aktualnie skadki na ubezpieczenia spoeczne paci rekordowa liczba cudzoziemców – jest ich niemal 680 tys. Jak podaje Zakad Ubezpiecze Spoecznych, najwiksz cz tej grupy stanowi Ukraicy (blisko 464 tys.). Szacuje si, e podobnie liczna grupa pracuje na podstawie umów o dzieo lub nielegalnie.
                  • 20.08.2019Podatki 2020: Nowa matryca VAT przyniesie wzrost cen niektórych towarów
                   Ju w kwietniu 2020 r. w ycie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), która zakada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. W konsekwencji system podatkowy ma zosta uproszczony, a w przypadku czci towarów stawka bdzie nisza. Jak wskazuj eksperci, jednoczenie jednak w czci przypadków dojdzie do podwyszenia opodatkowania.
                   • 19.08.2019Podatki 2020: Nowa matryca VAT przyniesie wzrost cen niektórych towarów
                    Ju w kwietniu 2020 r. w ycie wejdzie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), która zakada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. W konsekwencji system podatkowy ma zosta uproszczony, a w przypadku czci towarów stawka bdzie nisza. Jak wskazuj eksperci, jednoczenie jednak w czci przypadków dojdzie do podwyszenia opodatkowania.
                    • 19.08.2019Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla prawnika, jubilera i doradcy
                     W przypadku wielu usug przedsibiorcy mog nie tylko korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, ale take przywileju podatkowego w podatku PIT, jakim jest prawo do rozliczania si w formie zryczatowanego podatku dochodowego. Te rónice sprawiaj, e podmioty wiadczce usugi prawne, doradztwo i jubilerskie s zmuszone osiga due wysze obroty, aby uzyska taki sam dochód netto, jak podmioty wiadczce inne usugi, co jest dla nich form dyskryminacji i to podwójnej - na gruncie podatku VAT i podatku PIT.
                     • 13.08.2019Podatki 2019. Limit 150 tys. równie dla "starych" samochodów
                      Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysuguje prawo uznania za koszt caoci odpisów amortyzacyjnych, które bd naliczane od wartoci pocztkowej A z samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu dziaalnoci, przyjtego do uytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu warto pocztkowa na dzie przekazania do uytkowania przekraczaa 20 000,00 euro, a na dzie 1 stycznia br. mieci si w limicie 150 000 z (limit amortyzacji samochodu osobowego)?
                      • 23.07.2019Blog a PIT: Wydatki na produkcj filmu w kosztach podatkowych
                       Pytanie: Wnioskodawca planuje prowadzi bloga typu „unboxing” czyli rozpakowywanie rónych przedmiotów, opisywanie ich a take - czym Wnioskodawca chce si wyróni na tle innych - opisywanie wad i zalet danego produktu przy stosowaniu go przez okrelony czas, a o jakich nie da si powiedzie od razu. Czy przedmioty kupowane przez Wnioskodawc majce suy nagrywaniu filmów o charakterze doradztwa konsumenckiego stanowi koszt uzyskania przychodu?
                       • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                        Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                        • 13.06.2019Firmy niechtnie wydaj wasne pienidze na innowacje
                         Projekty dotyczce wdroenia w firmach innowacyjnych rozwiza wi si na ogó z duym ryzykiem. Nie kade przedsiwzicie tego rodzaju koczy si wytworzeniem nowego produktu lub usugi przynoszcej spodziewane zyski. Z kolei rodki finansowe z przeznaczeniem na rozwój innowacji w firmach maj status rodków publicznych, w zwizku z czym ich udzielanie obwarowane jest szeregiem warunków wynikajcych z dbaoci o finanse publiczne - zauway Podsekretarz Stanu w MPiT odpowiadajc na interpelacj poselsk.
                         • 15.05.2019Usugi reklamy osobistej a zwolnienie podmiotowe VAT
                          Pytanie: Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzcym jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zainteresowany jest trenerem personalnym i na co dzie wiadczy usugi trenerskie. Do Wnioskodawcy zgosiy si firmy, aby swoj osob reklamowa ich produkty w social mediach. Bdzie to reklama osobista, jak równie umowy sponsoringowej wymiany. Czy wiadczc usugi reklamy osobistej pod kodem PKD 73.1 Wnioskodawca moe nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug?
                          • 15.05.2019Podatki 2019: Ze split payment korzystaj gównie due przedsibiorstwa
                           Z mechanizmu podzielonej patnoci w podatku VAT (tzw. split payment) korzystaj w Polsce przede wszystkim spóki Skarbu Pastwa oraz inne due przedsibiorstwa. Jak wynika z danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor, z kolei w przypadku maych i rednich firm tylko 1/4 podmiotów jest w ogóle zainteresowana takim rozwizaniem. Eksperci podatkowi wskazuj, e gównym problemem s obawy dotyczce utrzymania pynnoci finansowej.
                           • 14.05.2019Podatki 2019: Ze split payment korzystaj gównie due przedsibiorstwa
                            Z mechanizmu podzielonej patnoci w podatku VAT (tzw. split payment) korzystaj w Polsce przede wszystkim spóki Skarbu Pastwa oraz inne due przedsibiorstwa. Jak wynika z danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor, z kolei w przypadku maych i rednich firm tylko 1/4 podmiotów jest w ogóle zainteresowana takim rozwizaniem. Eksperci podatkowi wskazuj, e gównym problemem s obawy dotyczce utrzymania pynnoci finansowej.
                            • 10.04.2019Faktury korygujce nie przywróc zwolnienia podmiotowego VAT
                             Pytanie: Wnioskodawca od padziernika 2017 r. rozpocz dziaalno dokonujc wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Przedmiotem dziaalnoci jako przewaajcej wskaza kod PKD 71.12.Z Dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne i 74.10.Z Dziaalno w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybiera zwolnienie podmiotowe z VAT-u, poniewa zamierza i wykonywa tylko usugi w zakresie projektowania. Czy w okresie od padziernika do grudnia 2017 r. przysugiwao Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?
                             • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                              Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
                              • 08.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
                               Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
                               • 07.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
                                Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
                                • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                                 Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                                 • 17.01.2019Podatki 2020: Nowa matryca VAT bdzie wymaga solidnego przygotowania?
                                  Prawdopodobnie ju w przyszym roku wprowadzona zostanie nowa matryca stawek podatku od towarów i usug (VAT). Ministerstwo Finansów przekonuje, e system stanie si w efekcie bardziej przejrzysty, a zmiany bd mie charakter gównie techniczny. Jak oceniaj jednak eksperci podatkowi, skala zmian bdzie na tyle dua, e przedsibiorcy bd musieli solidnie si do nich przygotowa.
                                  • 16.01.2019Podatki 2020: Nowa matryca VAT bdzie wymaga solidnego przygotowania?
                                   Prawdopodobnie ju w przyszym roku wprowadzona zostanie nowa matryca stawek podatku od towarów i usug (VAT). Ministerstwo Finansów przekonuje, e system stanie si w efekcie bardziej przejrzysty, a zmiany bd mie charakter gównie techniczny. Jak oceniaj jednak eksperci podatkowi, skala zmian bdzie na tyle dua, e przedsibiorcy bd musieli solidnie si do nich przygotowa.
                                   • 11.01.2019Podatki 2019: Jak zmiany ws. ulgi na ze dugi i bonów wpyn na biznes?
                                    Z pocztkiem roku w ycie weszy m.in. zmiany dotyczce podatku od towarów i usug (VAT). Skróceniu uleg okres tzw. ulgi na ze dugi, a zasady opodatkowania bonów okrelono na nowo. Eksperci wskazuj, e zmiany odnoszce si do bonów bd wymaga od podatników kwalifikowania do jednej z dwóch kategorii.
                                    • 10.01.2019Podatki 2019: Jak zmiany ws. ulgi na ze dugi i bonów wpyn na biznes?
                                     Z pocztkiem roku w ycie weszy m.in. zmiany dotyczce podatku od towarów i usug (VAT). Skróceniu uleg okres tzw. ulgi na ze dugi, a zasady opodatkowania bonów okrelono na nowo. Eksperci wskazuj, e zmiany odnoszce si do bonów bd wymaga od podatników kwalifikowania do jednej z dwóch kategorii.
                                     • 04.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                      Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                      • 04.12.2018Tajemnica zawodowa a obowizek raportowania schematów podatkowych
                                       Istniej zasady poufnoci, których zamanie narusza istot zaufania pomidzy podmiotem wykonujcym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzajcego do unikania opodatkowania i osignicia korzyci podatkowych, zwaszcza gdy s to korzyci zaplanowane nie mona traktowa na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzajce do obnienia wpywów podatkowych moe godzi w istotne interesy budetowe pastwa. Nie jest to sprawa prywatna, ale zwizana z obowizkiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 03.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                        Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                        • 15.11.2018Ksigowo projektów unijnych
                                         Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o rodki - ale to dopiero pocztek dugiej drogi. Wydatki naley bowiem prawidowo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwizane z rachunkowoci i podatkami. Dlatego wanie stworzylimy e-kurs: Ksigowo projektów unijnych, do którego biecej edycji mona zapisa si jeszcze od koca dzisiejszego dnia. Dziki udziaowi w e-kursie Uczestnicy zdobd praktyczn wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
                                         • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia dziaalnoci w kosztach firmy
                                          Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia bd kosztem uzyskania przychodu prowadzonej dziaalnoci? W szczególnoci chodzi o: czesne, opaty poniesione za udzia w kursie jzykowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki zwizane z zakwaterowaniem i zakupem niezbdnych materiaów szkoleniowych (podrczników). Czy wydatki te mog zosta zaliczone jako koszt równie w przypadku, gdy zostan poniesione w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
                                          • 10.10.2018Poszukiwanie zagranicznych pracowników bdzie mona finansowa ze rodków UE?
                                           Pienidze ze rodków unijnych, w tym pienidze z Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS), najprawdopodobniej bd mogy trafia równie na poszukiwanie pracowników zagranicznych. Jak tumacz eksperci, polski rzd powinien teraz przyspieszy prace nad tzw. krajow strategi w sprawie migracji.
                                           • 09.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
                                            W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
                                            • 08.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
                                             W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
                                             • 24.09.2018Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
                                              Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz pod nazw biuro rachunkowe i wiadczy kompleksowe usugi ksigowe, kadrowo-pacowe oraz sporzdza deklaracje do ZUS. W ramach wiadczonych usug Wnioskodawca udziela podatnikom i patnikom wyjanie z zakresu ich obowizków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?
                                              • 06.09.2018Problemu nie ma, ale prace nad jego usuniciem trwaj
                                               W resorcie finansów trwaj obecnie prace nad okreleniem docelowego sposobu identyfikacji towarów i usug, który z jednej strony zapewni podatnikom oraz organom podatkowym wiksz pewno (co do prawidowoci zastosowanej stawki), z drugiej natomiast posuy racjonalizacji samej struktury stawek (zapewni jednakowe opodatkowanie podobnym towarów i usug) - odpowiedziao MF w odpowiedni na interpelacj dotyczc opodatkowania gotowych da i posików.
                                               • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spókach osobowych wie si równie z prowadzeniem spraw spóki
                                                Teza: Nabywanie praw udziaowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spókach osobowych majcych siedzib w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytuu przychodów, wykracza poza zakres dziaalnoci instytucji wspólnego finansowania okrelony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
                                                • 22.06.2018PCC: Poyczki udzielane przez spók z o.o.
                                                 Czynno udzielania oprocentowanych poyczek stanowi czynno mieszczc si w katalogu czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, jako odpatne wiadczenie usug, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Poniewa usuga ta mieci si w zakresie czynnoci, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymieniona wprost w tym przepisie – usuga udzielania poyczek w zamian za wynagrodzenie, które stanowi odsetki korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usug na podstawie tego przepisu.
                                                 • 07.06.2018Opinia zabezpieczajca: Pierwszy wyrok WSA
                                                  W dniu 30 maja 2018 roku WSA w Warszawie oddali skarg podatnika na odmow wydania opinii zabezpieczajcej (sygn. akt III SA/Wa 2226/17). Potwierdzi tym samym decyzj Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do uznania modelu dziaania, który mia na celu uzyskanie korzyci podatkowej w postaci wygenerowania straty w wysokoci okoo 430 mln z na transakcji sprzeday akcji, za sprzeczny z klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »