alimenty bez podatku

 • 05.04.2023Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w PIT - objaśnienia MF
  Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczą funkcjonujących na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązań podatkowych, które wspierają przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tj. dot. ulgi termomodernizacyjnej, a także zwolnienia z podatku dotacji: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”.
 • 05.04.2023Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych. Kiedy można zastosować?
  Skoro przepis wymaga złożenia korekty deklaracji, nie można uznać, że zasadne jest stosowanie tego przepisu również w sytuacji, gdy podatnik zapłacił zaległość, bez dodatkowego składania deklaracji. Nie może bowiem dojść do korekty deklaracji, która wcześniej nie została złożona. Z uwagi na brak obowiązku składania w trakcie roku podatkowego deklaracji rocznej PIT- 8AR, art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej nie może mieć zastosowania - stwierdził Dyrektor KIS w marcowej interpretacji indywidualnej.
 • 04.04.2023Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w PIT - objaśnienia MF
  Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczą funkcjonujących na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązań podatkowych, które wspierają przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tj. dot. ulgi termomodernizacyjnej, a także zwolnienia z podatku dotacji: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”.
 • 04.04.2023NSA. Ekrany akustyczne bez podatku od nieruchomości
  Ekrany akustycznie chroniące przed hałasem pochodzącym z obszarów działalności przemysłowej, generowanej przez działalność hali magazynowej, placów składowych, obiektów towarzyszących, nie stanowią urządzenia budowlanego, o którym mowa w art. 3 pkt 9 Prawa Budowlanego, a w konsekwencji budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • 04.04.2023PCC od zakupu samochodu od osoby fizycznej
  Podatek od czynności cywilnoprawnych jest to rodzaj podatku pobierany między innymi od umów sprzedaży zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi. Należy go więc odprowadzić także w przypadku zakupu samochodu, a jego stawka wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Należy pamiętać, że na zapłacenie tej należności mamy tylko 14 dni, a na rejestrację auta po kupnie 30 dni. Z podatku zwolnione są auta, których wartość nie przekracza sumy tysiąca złotych.
 • 04.04.2023Kiedy można składać deklarację zbiorczą PCC-4?
  Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i skupu złomu. W większości kupuje Pan złom samochodu od osób prywatnych. W związku z tym opłaca od każdej transakcji PCC-3 w terminie 14 dni. Czy można złożyć więcej jak jedną deklarację PCC-4 za jeden miesiąc?
 • 03.04.2023Rozliczenie podatku PCC od pożyczki
  Jeśli otrzymałeś pożyczkę, to czynność ta podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), z wyjątkiem przypadków gdy istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z tego podatku. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy pożyczki. Jeśli umowa pożyczki określa, że wypłata kwoty pożyczki nastąpi niejednokrotnie i suma wypłat nie jest znana w chwili zawarcia umowy, to obowiązek podatkowy powstaje w chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku.
 • 03.04.2023Faktura do paragonu do kwoty 450 zł
  Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę zwykłą dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro brutto, wówczas nabywca powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę zwykłą, według przepisów dotyczących wystawienia faktur.
 • 03.04.2023VAT: Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży towarów w kraju
  Pojęcie momentu powstania obowiązku podatkowego ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia zakresu zobowiązań podatników. To zagadnienie dość trudne - bowiem moment powstania obowiązku podatkowego różny jest dla odmiennych czynności czy chociażby miejsc przeprowadzenia transakcji, a czasem także statusu uczestniczących w transakcji podatników. 
 • 31.03.2023Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 31.03.2023Metoda ceny odprzedaży - objaśnienia podatkowe MF
  Niniejsze objaśnienia podatkowe mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r. i odnoszą się do przepisów dotyczących ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stosowania metody ceny odprzedaży, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. Należy je stosować odpowiednio do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 31.03.2023Składki ZUS przedsiębiorców w 2023 r.: Składka wypadkowa bez zmian
  W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, jakie obowiązują do 31 marca 2023 r.
 • 31.03.2023Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsiębiorca kupił samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a w konsekwencji dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?
 • 31.03.2023Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
  W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy może od nabywcy wymagać wpłaty określonej kwoty pieniężnej na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub wykonania usług. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest częścią ceny finalnej, którą nabywca obowiązany jest uiścić. Często mylony jest z nią zadatek, nie stanowiący z założenia części ceny lecz zabezpieczenie wywiązania się z umowy.
 • 30.03.2023Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 30.03.2023Ustalenie limitu zwolnienia od stosowania kas fiskalnych
  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Taka jest zasada, możliwe są jednak wyjątki od niej. Przewidziane zostały one w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442, z późn. zm.).
 • 30.03.2023VAT: Kim są podatnicy VAT?
  Ze statusem podatnika VAT wiążą się szczególne obowiązki i uprawnienia. Najważniejsze z nich to konieczność naliczania i odprowadzania podatku VAT przez czynnych podatników tego podatku i możliwość jego odliczania. Ustawa o podatku od towarów i usług dość szeroko określa grupę, należącą do podatników VAT.
 • 29.03.2023Zmiany w Kodeksie pracy: Poprawa warunków pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych
  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw - tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.
 • 29.03.2023Podatek PCC od kupna samochodu
  Jeśli kupiłeś samochód, to czynność ta podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), z wyjątkiem przypadków gdy istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z tego podatku. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia formularza PCC-3 i zapłaty podatku. W przypadku kupna samochodu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
 • 28.03.2023Zmiany w Kodeksie pracy: Poprawa warunków pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych
  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw -tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.
 • 28.03.2023Podatek u źródła. MF o oświadczeniu WH-OSC
  Mechanizm „pay and refund” wprowadzony do systemu poboru podatku u źródła może zostać wyłączony w odniesieniu do pewnych kategorii płatników. Pobór podatku u źródła na ogólnych zasadach może odbywać się u płatników, którzy zdecydowali się złożyć oświadczenie WH-OSC. Moc obowiązująca komentowanego oświadczenia budzi jednak wątpliwości w kilku istotnych aspektach.
 • 28.03.2023Wystawianie faktur przy wynajmie nieruchomości przez kilku współwłaścicieli
  Jeżeli wszyscy współwłaściciele nieruchomości są podatnikami VAT są oni zobowiązani udokumentować na rzecz najemców lokali płatności za najem (czynsz) wystawiając każde z osobna fakturę. Natomiast w sytuacji gdy faktury za media nie będą refakturowane na pozostałych współwłaścicieli to pełnomocnik będzie zobowiązany udokumentować na rzecz najemców odsprzedaż mediów, wystawiając fakturę ze swoimi danymi jako sprzedawca. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 27.03.2023Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy
  Działanie polegające na ograniczeniu wydatków w celu minimalizacji straty nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż organ nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych i ich efektywności, bada natomiast czy konkretny wydatek został poniesiony w związku dążeniem do osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła) - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 27.03.2023VAT: Zwolnienie z podatku ze względu na wysokość sprzedaży
  Do grona podatników VAT ustawa o tym podatku zalicza bardzo szeroką grupę osób i organizacji. Praktycznie wszyscy wykonujący poza pracą etatową czynności zarobkowe, są w myśl ustawy podatnikami VAT. Byłoby to uciążliwe, gdyby nie kilka zwolnień przewidzianych w ustawie – najważniejszym jest zwolnienie ze względu na wysokość przychodów.
 • 24.03.2023Terminy sprawozdawcze bez przedłużenia
  Ministerstwo Finansów potwierdziło w nowym komunikacie, że w tym roku terminy dotyczące sprawozdań finansowych nie zostaną, w przeciwieństwie do terminów dotyczących rozliczania podatku CIT, przedłużone. W efekcie termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r., gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, upłynie 31 marca br.
 • 24.03.2023Skutki w PIT spłaty kredytu przez dłużnika solidarnego
  Spłata rat kredytu hipotecznego przez współwłaściciela solidarnie zobowiązanego z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie wystąpi bowiem trwałe przysporzenie w majątku, ponieważ zniesienie współwłasności nieruchomości będzie dokonane nieodpłatnie oraz nabywca zrzeknie się roszczeń o zwrot zapłaconych rat kredytu - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 24.03.2023Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
 • 24.03.2023VAT: Zakup towaru z zagranicy przez podatnika nie będącego podatnikiem czynnym
  Zakup towarów z innego kraju UE stanowi podlegającą opodatkowaniu VAT czynność, która określana jest w ustawie o VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 • 23.03.2023Terminy sprawozdawcze bez przedłużenia
  Ministerstwo Finansów potwierdziło w nowym komunikacie, że w tym roku terminy dotyczące sprawozdań finansowych nie zostaną, w przeciwieństwie do terminów dotyczących rozliczania podatku CIT, przedłużone. W efekcie termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r., gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, upłynie 31 marca br.
 • 23.03.2023Podatki 2024: Organy KAS z bezpośrednim dostępem do danych z KSeF
  W ramach obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) organy Krajowej Administracji Skarbowej będą miały bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji zawartych w fakturach – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji, która wprowadzi obowiązek e-fakturowania w połowie 2024 r. Dostęp ma być możliwy bez angażowania podatników, a wgląd organów w faktury będzie monitorowany w systemie.
 • 23.03.2023Catering w kosztach działalności jednoosobowej
  Ratownik medyczny na jednoosobowej działalności gospodarczej pełni dyżury 12- lub 24-godzinne. Aby mógł mieć możliwość uzyskania przychodu lub mieć możliwość zapewnienia funkcjonowania prowadzonej przez niego działalności musi odżywiać się poprzez formę cateringu, gdzie catering gwarantuje mu, że ma gotowe do spożycia jedzenie bez potrzeby przyrządzania go. Czy przedsiębiorca może zakup cateringu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • 22.03.2023Przekształcenie spółki lub JDG a estoński CIT – zmiany w 2023 r.
  Estoński CIT nazywany także „ryczałtem od spółek” umożliwia zarządzanie kapitałem spółki, pozwalając na lokowanie środków w poszczególne inwestycje bez obowiązku zapłaty podatku do momentu, w którym zysk zostanie wypłacony wspólnikom. Od 1 stycznia 2023 roku w estońskim CIT wprowadzono pewne zmiany. Czy obecnie nadal warto korzystać z tego rozwiązania?
 • 21.03.2023Rozliczenie podatku od spadków i zapisów
  Jeśli nabyłeś własność rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski w drodze: dziedziczenia, zapisu zwykłego lub dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, to otrzymany przez Ciebie majątek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 • 21.03.2023Podatek od wynajmowanych mieszkań - przedsiębiorcy zapłacą więcej?
  W myśl interpretacji Ministerstwa Finansów lokal wynajmowany przez przedsiębiorcę jest traktowany jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli jest wykorzystywany wyłącznie do celów mieszkalnych. Niejasna pozostaje wykładnia sytuacji, gdy lokal będzie zaspokajał zarówno potrzeby mieszkalne, jak i te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce opisywana zmiana spowoduje 29-krotny wzrost podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców wynajmujących mieszkania do celów mieszkalnych.
 • 17.03.2023PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 - zasady składania oświadczeń w 2023 roku
  Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na: stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m.in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu”, czyli z mocy ustawy, lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie; dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.
 • 17.03.2023Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku.
 • 16.03.2023PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 - zasady składania oświadczeń w 2023 roku
  Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na: stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m.in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu”, czyli z mocy ustawy, lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie; dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.
 • 16.03.2023Sprzedaż z zapłatą przez system szybkich płatności – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
  Przy sprzedaży wysyłkowej wątpliwości, z jakimi mierzą się podatnicy VAT, dotyczą między innymi określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego. Sytuacja ta komplikuje się, gdy przed dokonaniem dostawy podatnik otrzymuje całą kwotę należności lub nawet tylko jej część za pośrednictwem systemu szybkich płatności.
 • 15.03.2023PIT za 2022: Darowizny na krwiodawstwo
  Z ulgi skorzystasz, jeśli oddałeś krew lub jej składniki (jesteś honorowym dawcą krwi). Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).
 • 15.03.2023Samochód w wynajmie długoterminowym w kosztach podatkowych
  Wartością samochodu osobowego, na potrzeby obliczenia limitu kosztów podatkowych, jest jego wartość wynikająca z umowy najmu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej samochodu na dzień zawarcia umowy pomiędzy stronami umowy. Innymi słowy, wartość przedmiotu umowy powinna odzwierciedlać jego wartość rynkową. W przypadku braku określenia ww. wartości w umowie lub uznania jej za niewiarygodną, wartość tą należy określić na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu - Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 14.03.2023Obowiązki płatnika w przypadku PIT-2 zleceniobiorców
  Umowa zlecenia kończy się w momencie wykonania świadczeń, do których zobowiązał się zleceniobiorca oraz zleceniodawca. Zleceniobiorca zobowiązał się więc do wykonania określonych czynności, a zleceniodawca do zapłaty za nie w określonym terminie. Zobowiązania umowy zostają więc zrealizowane w pełnym zakresie w momencie dokonania zapłaty. Zatem, do tego momentu stosunek prawny nadal trwa, a oświadczenia złożone przez zleceniobiorcę zachowują ważność.
 • 14.03.2023PIT za 2022: Rozliczenie dochodów zagranicznych
  Gdy uzyskujesz dochody za granicą, powinieneś określić, w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Pozwoli ci to ustalić, czy musisz płacić podatki w Polsce. Jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem), wówczas rozliczasz się z urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeśli jednak jesteś polskim rezydentem podatkowym, to wszelkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskałeś, powinieneś rozliczyć w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • 14.03.2023Podatek VAT a miejsce świadczenia usług 
  Jedną z elementarnych cech podatku VAT jest to, że ma on charakter terytorialny. Oznacza to, że miejsce opodatkowania nie zawsze będzie wyznaczać kraj siedziby sprzedawcy.
 • 13.03.2023Obowiązki płatnika w przypadku PIT-2 zleceniobiorców
  Umowa zlecenia kończy się w momencie wykonania świadczeń, do których zobowiązał się zleceniobiorca oraz zleceniodawca. Zleceniobiorca zobowiązał się więc do wykonania określonych czynności, a zleceniodawca do zapłaty za nie w określonym terminie. Zobowiązania umowy zostają więc zrealizowane w pełnym zakresie w momencie dokonania zapłaty. Zatem, do tego momentu stosunek prawny nadal trwa, a oświadczenia złożone przez zleceniobiorcę zachowują ważność.
 • 13.03.2023Sprowadzenie samochodu z zagranicy przez osobę fizyczną - obowiązki w podatku VAT
  Podatek VAT swoim zakresem podmiotowym obejmuje co do zasady podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w pewnych okolicznościach konieczność rozliczenia podatku VAT może spoczywać także na osobach fizycznych. Przypadek ten dotyczy sprowadzenia z zagranicy samochodu spełniającego kryterium nowego środka transportu.
 • 13.03.2023[17.03.2023] Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023
  Szkolenie ujmuje kompleksowo wszystkie ważne zmiany wprowadzone w podatku VAT w roku 2022 i 2023 oraz planowane do wprowadzenia w roku 2023. Omówione zostaną także, na praktycznych przykładach, zasady refaktury mediów. Przeanalizujemy zmiany wprowadzone Polskim Ładem oraz zmiany, które zostaną wdrożone w ramach pakietu SLIM VAT 3. Postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące e-faktur, m.in. wystawiając w trakcie szkolenia na platformie KSef przykładowe e-faktury. Ponadto zastanowimy się, czy nowa instytucja grupy VAT jest korzystna z punktu widzenia podatnika oraz czy warto myśleć o jej utworzeniem. Omówione zostanę również zasady wystawiania i korygowania faktur oraz pozostałe zmiany wprowadzone oraz planowane do wprowadzenia w roku 2022 i 2023 na gruncie podatku VAT.
 • 09.03.2023Dostawa i zaliczka w tym samym okresie. Co z fakturą?
  Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) można zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczyć się do wystawiania faktury w której uwzględni się całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki). W takim przypadku właściwe jest dokumentowanie dokonania transakcji poprzez wystawienie jednego dokumentu - faktury rozliczeniowej, której treść będzie poszerzona o kwotę zapłaty, kwotę podatku, datę i kwotę brutto otrzymanej zaliczki.
 • 09.03.2023Możliwość posługiwania się skróconą nazwą firmy
  Czy spółka może posługiwać się w obrocie gospodarczym, na fakturach oraz wszelkich innych dokumentach księgowych skrótem S. sp. z o.o., zamiast oznaczeniem pełnej firmy S.D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjmować te dokumenty z wpisaną skróconą nazwą od swoich kontrahentów bez konieczności wystawiania korekty?
 • 08.03.2023PIT za 2022: Zwrot nadpłaty
  Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu: na Twój rachunek bankowy, przekazem pocztowym, w kasie urzędu.
 • 08.03.2023Sposób rozliczania VAT w działalności nierejestrowanej
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna. Nazwa pochodzi stąd, iż dla jej legalnego wykonywania zbędna jest rejestracja w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz GUS. W myśl ww. przepisu za działalność gospodarczą nie jest uznawana działalność takich osób o ile przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

« poprzednia strona | następna strona »