alimenty bez podatku

 • 01.07.2024Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP
  Przepis art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia braku NIP nabywcy jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem brak numeru NIP na fakturze nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT.
 • 28.06.2024Działalność nierejestrowa od 1 lipca z wyższym limitem
  Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy, wpisu do CEIDG. Nie jest ona traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodów dla tej działalności w 2024 roku zmienia się dwa razy. Od stycznia do czerwca wynosi 3181,50 zł, a od lipca będzie to 3225 zł.
 • 28.06.2024Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę
  Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.
 • 28.06.2024Odszkodowanie za błąd doradcy podatkowego bez PIT
  Wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez doradcę podatkowego, stanowi przychód z innych źródeł. Przy czym przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowanie to nie odnosi się do szkody dotyczącej składników majątku związanych z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą.
 • 28.06.2024Księgi handlowe krok po kroku (8) Wymagania stawiane księgom. Odpowiedzialność karna
  Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Zasada ta wynika z art. 24 ustawy o rachunkowości. Warto sprawdzić jednak, co tak naprawdę oznaczają te pojęcia. Niepoprawne prowadzenie ksiąg może bowiem skutkować wieloma niemiłymi konsekwencjami.
 • 27.06.2024Czy wydatek na zakup konia może być kosztem firmy?
  Przedsiębiorczyni prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Planuje zakup konia, z przeznaczeniem na odpoczynek i relaks dla niej oraz jej pracowników. Wszyscy pracownicy będą mogli korzystać z konia nieodpłatnie. Czy zakup konia będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 27.06.2024Nieruchomości i podatki (2) – Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT
  W poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się tematem sprzedaży domu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności w kontekście podatku PIT. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że obrót związany z nieruchomością to czynność, która w pewnych warunkach może również podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • 27.06.2024Zrozumieć PIT (4) Opodatkowanie w formie zryczałtowanej
  Podatnicy w niektórych przypadkach zamiast opodatkowania na zasadach ogólnych mogą wybrać opodatkowanie w sposób zryczałtowany. Są też sytuacje, w których ten sposób opodatkowania jest obowiązkowy - o czym za chwilę się przekonasz. Ustawa o PIT zawiera również opis sytuacji, w których podatek ustala się w sposób zryczałtowany.
 • 27.06.2024Zrozumieć podatek VAT (3) Zwolnienie przedmiotowe - Wprowadzenie
  Dzisiaj o zwolnieniu podmiotowym, które przysługuje niejako automatycznie wszystkim podatnikom VAT rozpoczynającym działalność lub tę działalność kontynuującym, a korzystającym wcześniej ze zwolnienia. Ten rodzaj zwolnienia zaliczamy do zwolnień podmiotowych – kierowane jest bowiem do wszystkich podmiotów, spełniających jego warunki określone w przepisach.
 • 27.06.2024Wykup auta po leasingu samochodu dla osoby prywatnej – o czym pamiętać?
  Po zakończonej umowie leasingowej leasingobiorca – zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna – ma prawo wykupić auto na własność. O czym należy pamiętać, decydując się na wykup?
 • 26.06.2024Zwolnienie podmiotowe w VAT również dla podatników bez siedziby w Polsce
  Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego w podatku VAT stanie się dostępna także dla małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę działalności gospodarczej w innych krajach Unii Europejskiej – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.
 • 26.06.2024Najem krótkoterminowy jako najem prywatny
  Podatniczka wraz z rodziną mieszka w domu, którego część chce sporadycznie wynajmować jako pokoje gościnne z dostępem do kuchni i łazienki. Z uwagi na niewielki zakres działalności chce rozpocząć prowadzenie najmu krótkoterminowego. Czy wynajem krótkoterminowy części domu prowadzony może zostać jako najem prywatny (nie w ramach działalności gospodarczej)?
 • 25.06.2024Akcyza od glikolu i gliceryny w interpretacji ogólnej MF
  Co do zasady sprzedaż bądź oferowanie na sprzedaż glikolu lub gliceryny, jeżeli nie są przeznaczone do użycia w papierosach elektronicznych nie wskazuje na ich przeznaczenie akcyzowe, tj. do wykorzystania w papierosach elektronicznych i w takiej sytuacji ich produkcja i magazynowanie nie podlega rygorom ustawy o podatku akcyzowym. Podkreślić trzeba, że miejsce sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż glikolu lub gliceryny może w pewnych okolicznościach determinować ich przeznaczenie - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
 • 25.06.2024Kryptowaluty (3) Wykopywanie kryptowalut a podatek PIT i CIT
  Istnieją dwa sposoby pozyskania kryptowaluty. Po pierwsze wirtualną walutę można pozyskać od innego uczestnika obrotu. Po drugie kryptowalutę można samemu wygenerować, poprzez jej tzw. wykopywanie. Proces ten polega na poświęceniu mocy obliczeniowej własnego komputera, która przeznaczana jest na powstawanie kolejnych wirtualnych walut.
 • 24.06.2024WSA. Świadczenia wspólnika na rzecz spółki nie podlegają VAT
  Za samodzielną działalność nie może zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, czyli gdy wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie generuje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z jej prowadzeniem.
 • 24.06.2024VAT i kasa: Rozliczenie zadatku, który nie podlega zwrotowi
  Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy otrzymaniem zadatku, a wykonaniem usługi, musi istnieć bezpośredni związek. Część należności ma bowiem stanowić wynagrodzenie związane z wykonaniem czynności, za którą zapłata jest należna. W innym przypadku, sam transfer pieniędzy - następujący bez związku z przyszłą czynnością opodatkowaną, na poczet której jest dokonywany - pozostaje obojętny na gruncie podatku od towarów i usług (nie stanowi opodatkowanego zadatku).
 • 24.06.2024E-commerce i podatki (4) Dropshipping - Wprowadzenie
  Intensywny rozwój zastosowań internetu pociągnął za sobą dynamiczny wzrost liczby ogólnoświatowych portali aukcyjnych, umożliwiających zakup oraz sprzedaż towarów z każdego zakątka świata. To powoduje, że coraz większa liczba podatników zaczyna zajmować się działalnością określaną mianem dropshippingu. Tego rodzaju aktywność gospodarcza opiera się na zbieraniu zamówień od klientów detalicznych, a następnie organizowaniu dostawy towaru od hurtownika, mającego najczęściej siedzibę w innym kraju.
 • 24.06.2024Nieruchomości i podatki (1) Ustalenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wybudowanego domu
  Podatnik, chcąc dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, musi w pierwszej kolejności ustalić, w zakresie którego źródła przychodu zostało uzyskane dane przysporzenie majątkowe.
 • 24.06.2024Zrozumieć PIT (3) Podatnicy i przedmiot podatku PIT
  Próbując zdefiniować własnymi słowami pojęcie podatku, stwierdzimy, że dwa najważniejsze kryteria tej definicji to przedmiot i podmiot podatku. W podatku dochodowym przedmiotem jest dochód (na zasadzie wyjątku przedmiotem może być przychód czy też wielkość miejscowości bądź parafii). Podmiotem jest natomiast ktoś, na kim ciąży obowiązek uiszczenia podatku. Mówiąc najprościej:
 • 21.06.2024Księgi handlowe krok po kroku (6) Miejsce prowadzenia, otwieranie, zamykanie i składniki ksiąg
  Co do zasady księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom. Artykuł 11 ust. 2 ustawy wskazuje, że jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego.
 • 21.06.2024Wiążąca Informacja Stawkowa - ochrona nie tylko dla wnioskodawcy
  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi lub prawidłową klasyfikację w przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku. Warto wiedzieć, że jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z twoją działalnością, również będziesz korzystać z ochrony prawnej, jaką daje WIS.
 • 21.06.2024Wyjeżdżasz za granicę? Sprawdź, co możesz przywieźć bez cła i podatku
  Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach następujących norm w transporcie:
 • 20.06.2024Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.
 • 20.06.2024Podstawowe prawa podatnika
  W zalewie szczegółowych informacji o zmianach, nowościach, problemach i interpretacjach często zapominamy, że podatnicy mają nie tylko obowiązki. Przysługują nam też prawa, których przestrzegania musimy się rutynowo domagać. Oto zestawienie praw podstawowych. 
 • 20.06.2024E-commerce i podatki (3) - Działalność gospodarcza a sprzedaż prywatna na gruncie VAT
  Kwestia odróżnienia działalności gospodarczej od sprzedaży prywatnej w obrębie handlu internetowego nie jest sprawą oczywistą. Zarówno ustawa PIT, jak i ustawa VAT, wskazują jedynie na ogólne przesłanki wskazujące na wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety są to przesłanki sformułowane bardzo ogólnie i nie odnajdziemy w przepisach żadnych precyzyjnych wyjaśnień co do sposobu ich interpretacji.
 • 20.06.2024VAT w obrocie międzynarodowym (9) Wprowadzenie do WNT
  W tej lekcji będziemy mówili o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. To transakcja będąca swego rodzaju odbiciem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 
 • 19.06.2024Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.
 • 19.06.2024NSA: Wpłata do dewelopera wystarczy do skorzystania ze zwolnienia
  Teza: Wpłaty dokonywane przez nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej stanowią o przeznaczeniu środków pieniężnych na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego od nabycia własności lokalu mieszkalnego w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych. Wystarczy, by wydatek został poniesiony nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych, a jego celem były zdarzenia określone w końcowej części tego przepisu.
 • 19.06.2024Kontrole i procedury (2) Postępowanie podatkowe
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej?
 • 19.06.2024Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu - jak ustalić koszty?
  Pracownicy często wykonują pracę w różnych miejscowościach, co uwzględnia ich umowa o pracę. Świadczą pracę przez część miesiąca w jednym z tych miejsc, a przez część w innym. W jaki sposób należy uwzględniać pracownicze koszty uzyskania przychodów, ustalając zaliczkę na podatek?
 • 19.06.2024Zrozumieć PIT (2) Stawki podatku - nieco historii
  W ostatnich latach, po okresie długiej stabilizacji, stawki podatku dochodowego i sposób jego obliczania zaczął ewoluować, aby w efekcie przyjąć obecne kształty. Zachęcamy Cię, aby prześledzić tę drogę.
 • 18.06.2024Świadczenie urlopowe u mniejszych przedsiębiorców – składki ZUS
  Wiele osób zastanawia się, czy małe firmy, zatrudniające mniej niż 50 osób, są zobowiązane do wypłacania świadczenia urlopowego swoim pracownikom. I czy jeśli takie świadczenie wystąpi, jest objęte składkami na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników.
 • 18.06.2024Zrozumieć podatek VAT (2) Podatnicy VAT - wprowadzenie
  To, że firma lub osoba jest podatnikiem VAT, nie oznacza automatycznie, że do ceny sprzedawanych towarów lub usług będzie doliczać podatek albo korzystać z odliczenia podatku naliczonego przy zakupach. W podatku od towarów i usług występują bowiem liczne zwolnienia, wyjątki i wyłączenia.
 • 18.06.2024PKPiR krok po kroku (4) Cel, zadania i konstrukcja księgi
  Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
 • 17.06.2024VAT w obrocie międzynarodowym (8) WDT i magazyn call-of stock
  W poprzedniej odcinku mówiliśmy o nietransakcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – czyli, mówiąc w uproszczeniu – przemieszczeniu towaru do innego kraju unijnego w obrębie tego samego przedsiębiorstwa. Wspomnieliśmy też, że możliwe są też pewne uproszczenia. Dzisiaj właśnie o nich.
 • 17.06.2024E-commerce i podatki (2) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna – Nie ilość ma znaczenie
  Spora rzesza osób wciąż wiąże fakt prowadzenia działalności gospodarczej z liczbą dokonywanych sprzedaży. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ani art. 5a pkt 6 ustawy PIT, ani też żaden inny przepis ustawy, nie uzależnia kwalifikacji działalności gospodarczej od liczby dokonanych transakcji sprzedaży czy też ilości zbywanych przedmiotów.
 • 17.06.2024Preferencje podatkowe – kluby sportowe i branża sportowo-rekreacyjna
  Jeden z posłów zwrócił się do Ministra Finansów z pytaniem o ewentualną możliwość zmiany wysokości podatku VAT w branżach związanych z promocją zdrowego trybu życia, w szczególności w branży sportowo-rekreacyjnej, oraz możliwość rozszerzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. W odpowiedzi na tę interpelację (nr 1735) ministerstwo wskazało na liczne preferencje, obejmujące branżę. Warto przytoczyć tę odpowiedź, ponieważ zawiera podsumowanie możliwości, z których mogą korzystać organizacje sportowe i branża, oraz wspierający ich darczyńcy.
 • 14.06.2024Rząd szykuje pakiet zmian w podatku od nieruchomości
  W ostatnich dniach w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia odnośnie zmian dotyczących m.in. podatku od nieruchomości. Pakiet modyfikacji obejmuje np. zmiany w opodatkowaniu garaży, a także eliminację obecnych wątpliwości dotyczących kwalifikowania niektórych obiektów.
 • 14.06.2024Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Dla kogo i jakie są warunki?
  Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw, wprowadza tzw. „wakacje składkowe” dla najmniejszych firm. Zwolnienie to będzie przysługiwało wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Co ważne, korzystający z wakacji składkowych nadal będą traktowani jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą, a także nie będą musieli ją zawieszać, tzn. nadal będą mogli m.in. uzyskiwać z niej przychody.
 • 14.06.2024Kontrole i procedury (1) Czynności sprawdzające
  Czynności sprawdzające to procedura, która często przez podatników mylona jest z kontrolą podatkową. Są to jednak zupełnie inne procedury, w których - z jednej strony - zakres działań organu podatkowego jest ograniczony, ale z drugiej - ograniczone są też niektóre prawa podatnika. Pamiętaj jednak, że czynności sprawdzające mają bardziej porządkujący niż kontrolny charakter i służą głównie do zlikwidowania skutków drobnych błędów formalnych, choć czasami też do typowania podatników do dalszych procedur, w tym kontroli podatkowej.
 • 14.06.2024Zrozumieć PIT (1) Dochód, czyli co?
  Zanim przejdziemy do szerszego omówienia poszczególnych rodzajów podatku dochodowego, musimy wyjaśnić kilka podstawowych pojęć dotyczących tego podatku. Przede wszystkim – dlaczego podatek dochodowy od osób fizycznych nazywamy podatkiem PIT?
 • 14.06.2024E-commerce i podatki (1) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna? Wprowadzenie
  Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że obrót towarami i usługami zyskał zasięg globalny. Obecnie nie stanowi już żadnego problemu zakup przedmiotów z drugiego krańca świata. Szeroki dostęp do wielu różnych portali aukcyjnych sprawia, że obecnie coraz więcej osób zajmuje się internetowym handlem. Ta okoliczność powoduje jednak pewne komplikacje, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, iż coraz więcej osób fizycznych zajmuje się sprzedażą towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomiędzy zwykłym zbyciem składników majątku prywatnego, a działalnością gospodarczą. Sytuacja ta powoduje wiele rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie - również wiele sporów na linii podatnik-urząd skarbowy.
 • 13.06.2024Czy banki mogą sprostać zapotrzebowaniu polskiej gospodarki na kredyt?
  Trudno spojrzeć optymistycznie na możliwość finansowania gospodarki przez polskie banki. Jak zauważa Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich polski sektor bankowy jest zbyt mały i za bardzo obciążony fiskalnie.
 • 13.06.2024Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Dla kogo i jakie są warunki?
  Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która została wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw, wprowadza tzw. „wakacje składkowe” dla najmniejszych firm. Zwolnienie to będzie przysługiwało wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Co ważne, korzystający z wakacji składkowych nadal będą traktowani jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą, a także nie będą musieli ją zawieszać, tzn. nadal będą mogli m.in. uzyskiwać z niej przychody.
 • 13.06.2024Definicje budowli i budynku. Będą zmiany w ustawach podatkowych
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, która powinna wyeliminować obecne wątpliwości interpretacyjne dotyczące podatków oraz definicji budowli i budynku. Planowane jest m.in. wprowadzenie autonomicznych definicji dla celów podatkowych, bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych.
 • 13.06.2024Obowiązki płatnika PIT: Gadżety i nagrody dla pracowników
  Spółka prowadzi wiele inicjatyw związanych z budowaniem pozytywnych relacji z pracownikami oraz kreowaniem wśród nich dobrego wizerunku koncernu i marek sprzedawanych przez koncern, m.in. przekazuje pracownikom gadżety z logo koncernu lub sprzedawanych marek. Pracownicy mają również możliwość wygrania takich gadżetów w konkursach wewnętrznych. Czy wartość przekazanych/wygranych gadżetów będzie stanowić dla pracowników przychód?
 • 12.06.2024Definicje budowli i budynku. Będą zmiany w ustawach podatkowych
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, która powinna wyeliminować obecne wątpliwości interpretacyjne dotyczące podatków oraz definicji budowli i budynku. Planowane jest m.in. wprowadzenie autonomicznych definicji dla celów podatkowych, bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych.
 • 12.06.2024Zwolnienie z VAT będzie dostępne także dla małych firm z innych krajów
  Do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy zezwalające na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT także przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności w krajach członkowskich Unii Europejskiej innych niż państwo, w którym należny jest VAT. Zmiany przewidują opublikowane przez resort finansów założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT.
 • 12.06.2024Wydatki na okulary pracowników – koszty, przychód i ujęcie w księgach
  Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 • 12.06.2024Wydatki na fryzjera, manicure oraz kosmetyczkę kosztem firmy?
  Przedsiębiorczyni zajmuje się głównie m.in. prowadzeniem szkoleń. Jej działalność wymaga częstych interakcji z klientami oraz uczestnikami szkoleń, co wiąże się z koniecznością utrzymania profesjonalnego wizerunku. W związku z tym, czy koszty usług fryzjerskich, manicure hybrydowego oraz usług kosmetycznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

« poprzednia strona | następna strona »