Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec zatrudniony polsce

 • 02.10.2019Administracja nie radzi sobie z napywem cudzoziemców
  Raport NIK z 19 czerwca 2019 roku „Przygotowanie administracji publicznej do obsugi cudzoziemców” stwierdza, e administracja publiczna nie radzi sobie z obsug lawinowo rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w cigu czterech lat wyduy si ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czeka ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsugi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzdach i niewystarczajcym finansowaniem ich dziaalnoci.
  • 08.05.2019Coraz wicej obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS
   Przybywa obcokrajowców, którzy pracuj w Polsce na podstawie umowy o prac – wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Trend ten potwierdzaj nowe dane statystyczne z województwa pomorskiego. Zdecydowan wikszo cudzoziemców pracujcych nad Wis stanowi niezmiennie obywatele Ukrainy.
   • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
    Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
    • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
     Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
     • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
      Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
      • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
       Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
       • 22.02.2012Bdzie atwiej zatrudni cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami
        Polska wdroy do swojego prawa kolejne dyrektywy unijne w sprawie pracy cudzoziemcw. Rzd przyj we wtorek projekt zmian w odpowiednich przepisach.
        • 21.12.2011Rzd uszczelnia szar stref w zatrudnianiu cudzoziemcw
         Zatrudnianie obywateli pastw trzecich nielegalnie przebywajcych w Polsce bdzie zakazane. Pracodawcy, ktrzy nie zastosuj si do obowizujcych przepisw, bd podlega sankcjom karnym i administracyjnym – postanowi rzd, przyjmujc we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
         • 20.11.2009Zezwolenie na prac typu A
          Mimo wielu uatwie w dostpie do polskiego rynku pracy wci wielu cudzoziemców musi uzyskiwa zezwolenie na prac. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniy si zasady wydawania zezwole na prac dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyska). Dwuetapow procedur obejmujc uzyskanie w pierwszej kolejnoci przyrzeczenia pracy, a nastpnie zezwolenia uproszczono, rezygnujc z koniecznoci uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczce zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane s w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pón. zm.).