Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemca

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 21.05.2020[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii
    Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusia wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” reguluj równie kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, za w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzaj do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiza prawnych majcych na celu rozwizanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalnoci pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
    • 30.04.2020Zatrudnianie cudzoziemców – nowa tarcza wprowadzi istotne zmiany
     Cudzoziemcy bd mogli wykonywa prac na warunkach innych od tych, które okrelono m.in. w zezwoleniu na pobyt czasowy i prac – wynika z rzdowego projektu tarczy antykryzysowej 3.0. O tego rodzaju zmiany apelowao wczeniej rodowisko pracodawców.
     • 29.04.2020Zatrudnianie cudzoziemców – nowa tarcza wprowadzi istotne zmiany
      Cudzoziemcy bd mogli wykonywa prac na warunkach innych od tych, które okrelono m.in. w zezwoleniu na pobyt czasowy i prac – wynika z rzdowego projektu tarczy antykryzysowej 3.0. O tego rodzaju zmiany apelowao wczeniej rodowisko pracodawców.
      • 21.04.2020Bez opaty skarbowej za penomocnictwo ws. wydania zezwolenia na prac
       Penomocnictwo do sprawy o wydanie zezwolenia na prac dla cudzoziemca nie wymaga pobrania opaty skarbowej – potwierdzio oficjalnie Ministerstwo Finansów. Obecnie tymczasem poszczególne urzdy wojewódzkie w róny sposób podchodziy do tej sprawy i cz z nich domagaa si dokonania wpaty.
       • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
        Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
        • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
         Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
         • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
          Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
          • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
           Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
           • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
            Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
            • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
             Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
             • 16.12.2019Zatrudnianie cudzoziemców – MRPiPS szykuje zmiany dotyczce pracy sezonowej
              Z zakresu rozporzdzenia ws. podklas dziaalnoci wedug Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD), w których wydawane s zezwolenia na prac sezonow cudzoziemca, wyczone zostan kolejne rodzaje pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wskazuje, e chodzi dziaalnoci rolnicze, w przypadku których zapotrzebowanie na si robocz nie podlega uwarunkowaniom sezonowym. Zmiany maj by korzystne dla ok. 1,5 tys. podmiotów.
              • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
               Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 02.10.2019Administracja nie radzi sobie z napywem cudzoziemców
                Raport NIK z 19 czerwca 2019 roku „Przygotowanie administracji publicznej do obsugi cudzoziemców” stwierdza, e administracja publiczna nie radzi sobie z obsug lawinowo rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w cigu czterech lat wyduy si ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czeka ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsugi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzdach i niewystarczajcym finansowaniem ich dziaalnoci.
                • 25.09.2019Wyjazd za granic na okres duszy ni 6 miesicy naley zgosi
                 Art. 36 ustawy o ewidencji ludnoci przewidujcy obowizek zgoszenia wyjazdu poza granice kraju oraz powrotu, w przypadku zgoszenia wyjazdu na pobyt czasowy powyej 6 miesicy, realizuje rejestracyjny cel obowizku meldunkowego i samej ewidencji ludnoci tj. odnotowanie aktualnej informacji o miejscu pobytu staego (wyjazd na stae) lub czasowego (wyjazd czasowy) osoby fizycznej. Powysze dane s rejestrowane w zwizku z potrzebami statystyki publicznej i stanowi jedno ze róde danych dotyczcych migracji zarówno midzynarodowej, jak i krajowej - wyjanio Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji.
                 • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
                  Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
                  • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                   Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
                   • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
                    Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
                    • 07.08.2019Administracja nie daje sobie rady z obsug cudzoziemców – twierdzi NIK
                     Administracja publiczna ma due problemy z obsug wyranie rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski – wynika z nowego raportu Najwyszej Izby Kontroli. Odnotowano m.in. wyduenie do 206 dni redniego czasu legalizacji pobytu cudzoziemców. Jak wskazuje NIK, w efekcie problemy tego rodzaju mog niekorzystnie wpywa na zatrudnianie w Polsce obcokrajowców.
                     • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
                      Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
                      • 21.05.2019Zezwolenia na prac dla cudzoziemców – liczba dokumentów wzrosa o 40 proc.
                       W ubiegym roku w Polsce wydano 328,8 tys. zezwole na prac cudzoziemców – poinformowa Gówny Urzd Statystyczny. W skali roku liczba takich dokumentów zwikszya si o niemal 40 proc. (wzrost o 93,1 tys.). Zdecydowana wikszo zezwole (72,5 proc.) zostaa wydana obywatelom Ukrainy.
                       • 10.05.2019Zatrudnianie cudzoziemców – BCC proponuje pakiet 25 zmian w prawie
                        Trudnoci z pozyskaniem pracowników ma obecnie ok. 75 proc. przedsibiorców – wynika z badania ankietowego, które przeprowadzono wród firm czonkowskich Business Centre Club. Organizacja twierdzi, e sytuacj mogoby poprawi wprowadzenie pakietu 25 zmian usprawniajcych legalizacj pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce.
                        • 28.03.2019Zatrudnianie cudzoziemców – za miesic wejdzie w ycie kolejna nowelizacja
                         Pod koniec kwietnia br. w ycie wejdzie nowela ustawy o cudzoziemcach. Opublikowana ju w Dzienniku Ustaw nowelizacja zakada dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów.
                         • 08.03.2019Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli pastw trzecich dla celów ubezpieczeniowych
                          Aby obywatel pastwa trzeciego móg otrzyma zawiadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwa w pastwie czonkowskim i przemieszcza si pomidzy pastwami czonkowskimi. Jeli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w pastwie czonkowskim, to nie jest objta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia spoecznego. W konsekwencji nie otrzyma zawiadczenia A1 - informuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                          • 27.02.2019ZUS odmawia wydania zawiadcze A1
                           Nowo opracowane wytyczne, które zaczy obowizywa od dnia 2 maja 2018 r. przewiduj: odejcie od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o powiadczenie dokumentu A1, uwzgldnienie na potrzeby postpowania poszerzonej listy tytuów pobytowych uprawniajcych cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a take uznanie rezydencji podatkowej obywatela pastwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyej tytuów pobytowych za bezwzgldnie obowizujce kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                           • 15.02.2019Nawet ponad rok oczekiwania na zezwolenie na pobyt i prac
                            357 dni trwao przecitnie wydanie decyzji ws. zezwolenia na pobyt czasowy i prac w Dolnolskim Urzdzie Wojewódzkim we Wrocawiu, a 378 dni w Pomorskim Urzdzie Wojewódzkim w Gdasku - takie informacje uzyskaa Posanka Ewa Lieder - po zoeniu drugiej interpelacji, dotyczcej przecitnego czasu trwania procedur zwizanych z wydawaniem zezwole na pobyt i prac dla cudzoziemców. Na drugim biegunie znajduj si Rzeszów, Lublin i Biaystok - ta sama procedura zajmowaa tam przecitnie 59, 60 dni.
                            • 31.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
                             Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
                             • 28.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
                              Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
                              • 27.12.2018Praca cudzoziemców w Polsce jest monitorowana
                               Wojewoda moe odmówi wydania zezwolenia na prac, jeeli z okolicznoci wynika, e wniosek o wydanie zezwolenia na prac zosta zoony dla pozoru, zezwolenie bdzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym ni wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopenia obowizków zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta moe odmówi wydania zezwolenia na prac sezonow lub wpisu owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji owiadcze.
                               • 22.11.2018Zatrudnianie cudzoziemców – rzd przyj projekt zmian
                                Ustawa o cudzoziemcach zostanie znowelizowana i dostosowana do unijnych regulacji – wynika z projektu, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowe przepisy maj w zaoeniu uatwia przybywanie do krajów Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych obywateli pastw trzecich, w tym gównie naukowców oraz studentów.
                                • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
                                 Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                 • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców – PIP wykrya nieprawidowoci w 16 proc. firm
                                  Na terenie Polski pracuje obecnie ok. 1,5 mln cudzoziemców. Szacuje si, e spora cz z nich jest zatrudniona nielegalnie. Jak wynika z przeprowadzonych w 2017 r. przez Pastwow Inspekcj Pracy kontroli, nieprawidowoci w tym zakresie wykryto w 16 proc. kontrolowanych przedsibiorstw (na ponad 7 tys. sprawdzonych firm). Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców gro obecnie kary na poziomie do 30 tys. z.
                                  • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców: Rzd pracuje nad zwikszeniem liczby imigrantów
                                   Wikszo migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, e rynek pracy w coraz wikszym stopniu potrzebuje pracowników na duszy okres. Std bardzo wane jest wypracowanie zacht do tego by migranci – w szczególnoci ci najbardziej podani na rynku pracy – zostawali w Polsce na duej. Coraz wyraniej wida take, e zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy bdzie wymagao otwarcia si na inne ni do tej pory kierunki migracji. Obecnie trwaj w rzdzie intensywne prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powysze wyzwania uwzgldniajc take m.in. kwestie bezpieczestwa - odpowiedziao MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj.
                                   • 11.09.2018Zatrudnianie cudzoziemców – wane zmiany ws. pracy sezonowej
                                    We wrzeniu wejd w ycie nowe regulacje dotyczce podklas dziaalnoci, w których wydawane s zezwolenia na prac sezonow cudzoziemca. Zmiany przygotowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej zakadaj, e uwarunkowaniom sezonowym nie bd duej podlega np. prace dotyczce uprawy ogórków, grzybów oraz pomidorów.
                                    • 19.07.2018Zatrudnianie cudzoziemców – kolejne zmiany dotyczce pracy sezonowej
                                     Rozporzdzenie ws. podklas dziaalnoci, w których wydawane s zezwolenia na prac sezonow cudzoziemca, nie bdzie obejmowa niektórych dziaalnoci rolniczych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Uwarunkowaniom sezonowym nie bd ju podlega m.in. prace zwizane z upraw grzybów, pomidorów i ogórków.
                                     • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
                                      Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                                      • 05.07.2018Zatrudnianie cudzoziemców – nowe uproszczenia ws. wybranych zawodów
                                       Z pocztkiem lipca br. weszy w ycie nowe regulacje dotyczce przypadków, gdy zezwolenie na prac cudzoziemca wydawane jest bez wzgldu na szczegóowe warunki wydawania zezwole na prac. Resort pracy uproci procedury odnoszce si do zezwole dla wybranych zawodów. Aktualny wykaz zawodów obejmuje w sumie 289 profesji.
                                       • 28.06.2018Zawiadczenia dla cudzoziemców zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej
                                        W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie gównego miejsca jej wykonywania, informacj wydaje starosta waciwy ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania pracodawcy uytkownika. 
                                        • 14.05.2018Zawiadczenie A1 dla cudzoziemców - zmiana zasad dotyczcych ustalenia miejsca zamieszkania
                                         Jak informuje ZUS, od 2.05.2018 r. zmieniy si zasady dotyczce ustalenia miejsca zamieszkania cudzoziemców. Do osób tych stosuje si art. 1 rozporzdzenia nr 1231/2010 (Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzajce rozporzdzenie (WE) nr 883/2004 i rozporzdzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli pastw trzecich, którzy nie s jeszcze objci tymi rozporzdzeniami jedynie ze wzgldu na swoje obywatelstwo).
                                         • 11.05.2018Zawiadczenie A1 dla cudzoziemców - zmiana zasad dotyczcych ustalenia miejsca zamieszkania
                                          Jak informuje ZUS, od 2.05.2018 r. zmieniy si zasady dotyczce ustalenia miejsca zamieszkania cudzoziemców. Do osób tych stosuje si art. 1 rozporzdzenia nr 1231/2010 (Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzajce rozporzdzenie (WE) nr 883/2004 i rozporzdzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli pastw trzecich, którzy nie s jeszcze objci tymi rozporzdzeniami jedynie ze wzgldu na swoje obywatelstwo).
                                          • 09.05.2018Zatrudnianie cudzoziemców – MRPiPS rozszerzy list uprzywilejowanych zawodów
                                           Lista zawodów, w przypadku których zatrudnienie w Polsce cudzoziemców jest atwiejsze, bdzie obejmowa w sumie 20 grup zawodów – wynika z projektu rozporzdzenia, który opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. W praktyce lista obejmie 197 rónych zawodów. W tych przypadkach nie bdzie koniecznoci uzyskiwania informacji starosty o braku moliwoci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w danym regionie (tzw. testy rynku pracy).
                                           • 08.05.2018Zatrudnianie cudzoziemców – MRPiPS rozszerzy list uprzywilejowanych zawodów
                                            Lista zawodów, w przypadku których zatrudnienie w Polsce cudzoziemców jest atwiejsze, bdzie obejmowa w sumie 20 grup zawodów – wynika z projektu rozporzdzenia, który opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. W praktyce lista obejmie 197 rónych zawodów. W tych przypadkach nie bdzie koniecznoci uzyskiwania informacji starosty o braku moliwoci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w danym regionie (tzw. testy rynku pracy).
                                            • 23.03.2018Coraz wicej przedsibiorstw zatrudnia cudzoziemców
                                             Cudzoziemców, w tym gównie Ukraiców, zatrudnia obecnie 54,5 proc. dziaajcych w Polsce przedsibiorstw – wynika z badania, które przeprowadzono wród firm czonkowskich Business Centre Club. Zdecydowana wikszo pracodawców jest zainteresowana duszym zatrudnianiem pracowników zza granicy (na okres ponad 9 miesicy).
                                             • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
                                              Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
                                              • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
                                               Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?