Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec polsce

 • 02.10.2019Administracja nie radzi sobie z napywem cudzoziemców
  Raport NIK z 19 czerwca 2019 roku „Przygotowanie administracji publicznej do obsugi cudzoziemców” stwierdza, e administracja publiczna nie radzi sobie z obsug lawinowo rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski. Czas legalizacji ich pobytu w cigu czterech lat wyduy si ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czeka ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsugi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzdach i niewystarczajcym finansowaniem ich dziaalnoci.
  • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
   Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
   • 21.05.2019Zezwolenia na prac dla cudzoziemców – liczba dokumentów wzrosa o 40 proc.
    W ubiegym roku w Polsce wydano 328,8 tys. zezwole na prac cudzoziemców – poinformowa Gówny Urzd Statystyczny. W skali roku liczba takich dokumentów zwikszya si o niemal 40 proc. (wzrost o 93,1 tys.). Zdecydowana wikszo zezwole (72,5 proc.) zostaa wydana obywatelom Ukrainy.
    • 08.05.2019Coraz wicej obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS
     Przybywa obcokrajowców, którzy pracuj w Polsce na podstawie umowy o prac – wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Trend ten potwierdzaj nowe dane statystyczne z województwa pomorskiego. Zdecydowan wikszo cudzoziemców pracujcych nad Wis stanowi niezmiennie obywatele Ukrainy.
     • 28.03.2019Zatrudnianie cudzoziemców – za miesic wejdzie w ycie kolejna nowelizacja
      Pod koniec kwietnia br. w ycie wejdzie nowela ustawy o cudzoziemcach. Opublikowana ju w Dzienniku Ustaw nowelizacja zakada dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów.
      • 31.01.2019PIT: Obowizki rolników w zwizku z umowami o pomocy przy zbiorach
       Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe, kierowane do rolników, zawierajcych umowy o pomocy przy zbiorach. Przypomnijmy, e Minister Finansów moe wyjania przepisy prawa podatkowego, wydajc tzw. objanienia podatkowe. Objanienia peni rol ochronn dla podatników podobn zakresem do ochrony wynikajcej z indywidualnych interpretacji podatkowych.
       • 03.12.2018Zatrudnianie cudzoziemców – procedury s nadal przewleke
        Na zezwolenie na pobyt i prac cudzoziemiec moe czeka obecnie w Polsce od 53 dni (Podlasie) do nawet 254 dni (Pomorze) – wynika z oficjalnych danych, które opublikowa rzecznik praw obywatelskich. Jak informuje RPO, do jego biura nadal wpywaj liczne skargi dotyczce przewlekoci procedur zwizanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
        • 22.11.2018Zatrudnianie cudzoziemców – rzd przyj projekt zmian
         Ustawa o cudzoziemcach zostanie znowelizowana i dostosowana do unijnych regulacji – wynika z projektu, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowe przepisy maj w zaoeniu uatwia przybywanie do krajów Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych obywateli pastw trzecich, w tym gównie naukowców oraz studentów.
         • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
          Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
          • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców: Rzd pracuje nad zwikszeniem liczby imigrantów
           Wikszo migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, e rynek pracy w coraz wikszym stopniu potrzebuje pracowników na duszy okres. Std bardzo wane jest wypracowanie zacht do tego by migranci – w szczególnoci ci najbardziej podani na rynku pracy – zostawali w Polsce na duej. Coraz wyraniej wida take, e zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy bdzie wymagao otwarcia si na inne ni do tej pory kierunki migracji. Obecnie trwaj w rzdzie intensywne prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powysze wyzwania uwzgldniajc take m.in. kwestie bezpieczestwa - odpowiedziao MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj.
           • 13.09.2018Zatrudnianie cudzoziemców – liczba wydawanych zezwole wyranie w gór
            W 2017 r. Polska wydaa 235,6 tys. zezwole na prac cudzoziemców – poinformowa Gówny Urzd Statystyczny. Rok wczeniej liczba ta bya o 108,2 tys. mniejsza. Liczba zezwole ronie systematycznie we wszystkich województwach. Zdecydowana wikszo z nich (81,7 proc.) dotyczy obywateli Ukrainy.
            • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
             Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
             • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
              Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
              • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
               Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
               • 09.01.2018Zatrudnianie cudzoziemców – nowe obowizki dla pracodawców
                Od pocztku 2018 r. obowizuj nowe regulacje dotyczce zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Eksperci Pracodawców RP wskazuj, e w praktyce nowe przepisy oznaczaj te nowe obowizki informacyjne.
                • 08.01.2018Zatrudnianie cudzoziemców – nowe obowizki dla pracodawców
                 Od pocztku 2018 r. obowizuj nowe regulacje dotyczce zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Eksperci Pracodawców RP wskazuj, e w praktyce nowe przepisy oznaczaj te nowe obowizki informacyjne.
                 • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
                  Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
                  • 09.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Wolny zawód i inna samodzielna dziaalno
                   W myl regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania okrelenie „wolny zawód” obejmuje w szczególnoci samodzielnie wykonywan dziaalno naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub owiatow, jak równie samodzielnie wykonywan dziaalno lekarzy, prawników, inynierów, architektów oraz dentystów i ksigowych.
                   • 15.12.2016500 z take dla uchodców z Ukrainy?
                    Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodców z Ukrainy
                    • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                     Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                     • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudni cudzoziemca?
                      Oprócz zezwolenia na prac (jeli w okrelonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbdny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjania PIP.
                      • 16.05.2014Zatrudnianie cudzoziemców. MPiPS wprowadzi nowe reguy
                       Resort pracy i polityki spoecznej przygotowa projekt nowego rozporzdzenia ws. wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca. Najwaniejsza zmiana polega bdzie na ograniczeniu krgu osób, wród których w pierwszej kolejnoci poszukiwani bd kandydaci do pracy, tylko do osób majcych pierwszestwo w zakresie dostpu do rynku pracy.
                       • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o prac oraz umów zlecenia i o dzieo
                        Niektóre obowizki wynikajce z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. skadanie zezna rocznych – dotycz take cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiganych przez nich dochodów (przychodów) zaley przede wszystkim od tego, czy maj oni status polskiego rezydenta podatkowego, a take od rodzaju róda tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich pooenia.
                        • 09.01.2013Identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?
                         Obowizkowi ewidencyjnemu podlegaj osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, uzyskujce/majce na podstawie odrbnych ustaw co najmniej jeden z trzech statusw: 1) podatnika, 2) patnika podatku, 3) patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne. Od 1 wrzenia 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (dalej: Pp - 1), istniej dwa identyfikatory podatkowe, tj.:
                         • 06.11.2012Zatrudnienie na podstawie Karty Polaka
                          Obywatele jakich pastw mog podejmowa zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebuj zezwolenia na prac?
                          • 01.10.2012Przewz broni i amunicji przez podrnych
                           Zasady przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji, jak rwnie zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemcw zostay uregulowane przez przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (zwanej dalej: „ustaw”) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Broni w rozumieniu ustawy (art. 4 ust.1) jest:
                           • 17.05.2012Prezydent podpisa ustaw o cudzoziemcach
                            Cudzoziemcy, ktrzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe, bd mie uatwion drog do uzyskiwania pobytu i zatrudnienia w Polsce – zmiany przewiduje podpisana we wtorek przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego nowelizacja (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                            • 21.03.2012atwiej bdzie zatrudni obcokrajowca
                             Polscy pracodawcy bd mogli atwiej zatrudni obcokrajowcw z pastw trzecich, ktrzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe. Skierowana do Sejmu nowelizacja zakada zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                             • 22.02.2012Bdzie atwiej zatrudni cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami
                              Polska wdroy do swojego prawa kolejne dyrektywy unijne w sprawie pracy cudzoziemcw. Rzd przyj we wtorek projekt zmian w odpowiednich przepisach.
                              • 21.12.2011Rzd uszczelnia szar stref w zatrudnianiu cudzoziemcw
                               Zatrudnianie obywateli pastw trzecich nielegalnie przebywajcych w Polsce bdzie zakazane. Pracodawcy, ktrzy nie zastosuj si do obowizujcych przepisw, bd podlega sankcjom karnym i administracyjnym – postanowi rzd, przyjmujc we wtorek projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                               • 06.09.2011Opodatkowanie dochodw z dziaw specjalnych produkcji rolnej
                                Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadajca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzcy w Polsce dzia specjalny produkcji rolnej w formie spki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w zwizku z tym jeli ma tak wol ma prawo nie zgasza zamiaru i nie prowadzi ksig wykazujcych przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i wobec tego korzysta z prawa wyboru formy opodatkowania wedug norm szacunkowych?
                                • 15.07.2011Prawo wasnoci w Kodeksie cywilnym
                                 Prawo wasnoci jest prawem rzeczowym, ktrego treci jest uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporzdzania rzeczami z wyczeniem innych osb w granicach ustanowionych przepisami prawa i zasady wspycia spoecznego. Stanowi o tym przepis art. 144 Kodeksu cywilnego.
                                 • 16.06.2011Kiedy umowa poyczki nie bdzie podlegaa PCC
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. Od roku 2003 mieszka w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni planuje zawarcie umowy poyczki z obcokrajowcem, ktry nie posiada miejsca zamieszkania ani nie przebywa w Polsce. Umowa poyczki ma zosta zawarta w Wielkiej Brytanii i poddana prawu brytyjskiemu, a rodki uzyskane z poyczki przekazane z rachunku bankowego poyczkodawcy w Wielkiej Brytanii na rachunek Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii. Czy umowa poyczki, ktr zamierza zawrze Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                  • 20.11.2009Zezwolenie na prac typu A
                                   Mimo wielu uatwie w dostpie do polskiego rynku pracy wci wielu cudzoziemców musi uzyskiwa zezwolenie na prac. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniy si zasady wydawania zezwole na prac dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyska). Dwuetapow procedur obejmujc uzyskanie w pierwszej kolejnoci przyrzeczenia pracy, a nastpnie zezwolenia uproszczono, rezygnujc z koniecznoci uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczce zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane s w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pón. zm.).
                                   • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w zwizku z wykonywaniem pracy w Polsce
                                    Cudzoziemcy z krajów nalecych do UE oraz z krajów, z którymi obowizuje ruch bezwizowy, mog przebywa i pracowa w Polsce do 3 miesicy bez koniecznoci uzyskiwania zezwole na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostaych cudzoziemców moliwe s na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane s przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, subowej) moliwe jest równie przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane s przez komendanta placówki Stray Granicznej.
                                    • 19.11.2008Kto moe pracowa w Polsce bez zezwolenia?
                                     Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec moe wykonywa prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli posiada zezwolenie na prac wydane przez wojewod waciwego ze wzgldu na siedzib pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjtków, a sporo cudzoziemców, którzy chc pracowa na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwa zezwolenia na prac.
                                     • 11.04.2008KIG: Pracownicy spoza UE mile widziani
                                      Polskie firmy coraz dotkliwiej odczuwaj negatywne skutki odpywu polskich pracownikw do pracy w pastwach Unii Europejskiej. Dlatego, zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, potrzebne s szybkie dziaania, ktre umoliwi zatrudnienie osb spoza Wsplnoty.