Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziem

 • 27.10.2020Tarcze antykryzysowe w piguce – z jakich rozwiza mog korzysta przedsibiorcy
  W okresie epidemii wywoanej COVID-19 wprowadzono instrumenty majce na celu wsparcie utrzymania dziaalnoci i miejsc pracy w przedsibiorstwach. Sprawd, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostaj dostpne w padzierniku 2020 roku.
  • 27.10.2020Tarcze antykryzysowe w piguce – z jakich rozwiza mog korzysta przedsibiorcy
   W okresie epidemii wywoanej COVID-19 wprowadzono instrumenty majce na celu wsparcie utrzymania dziaalnoci i miejsc pracy w przedsibiorstwach. Sprawd, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostaj dostpne w padzierniku 2020 roku.
   • 23.10.2020System Tax Free jest nadal naraony na naduycia – twierdzi NIK
    Funkcjonujcy na wschodniej granicy Polski system zwrotu podatku od towarów i usug (Tax Free) nie dziaa prawidowo – twierdzi Najwysza Izba Kontroli. Przeprowadzone kontrole pokazay, e system jest wci w sporym stopniu naraony na ryzyko naduy podatkowych (oszustwa typu karuzelowego) i podatny na korupcj. Za gówn przyczyn problemów uznano brak jednolitych metod skoordynowanego eliminowania naduy.
    • 25.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
     Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
     • 24.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
      Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
      • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii
       Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusia wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” reguluj równie kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, za w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzaj do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiza prawnych majcych na celu rozwizanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalnoci pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
       • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
        Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
        • 24.07.2020Polska Strefa Inwestycji ma przyciga nowym pakietem preferencji
         Jesieni wprowadzone zostan zmiany w regulacjach dotyczcych specjalnych stref ekonomicznych – zapowiedziao Ministerstwo Rozwoju. Obecnie w resorcie prowadzone s prace nad tzw. paszportem strategicznego inwestora, czyli nowym pakietem preferencji dla firm, które s zainteresowane zainwestowaniem w Polskiej Strefie Inwestycji.
         • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
          Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
          • 24.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
           W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
           • 22.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
            W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
            • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
             Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
             • 18.05.2020Prawo pracy – co zmienia tarcza antykryzysowa 3.0?
              W ycie wesza wikszo zmian przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Zmiany dotycz m.in. prawa i rynku pracy. Jedn z nowoci jest moliwo obnienia wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy obcokrajowców o 20 proc. Wicej pracodawców bdzie mogo teraz skorzysta ze zwolnienia ze skadek ZUS.
              • 30.04.2020Zatrudnianie cudzoziemców – nowa tarcza wprowadzi istotne zmiany
               Cudzoziemcy bd mogli wykonywa prac na warunkach innych od tych, które okrelono m.in. w zezwoleniu na pobyt czasowy i prac – wynika z rzdowego projektu tarczy antykryzysowej 3.0. O tego rodzaju zmiany apelowao wczeniej rodowisko pracodawców.
               • 29.04.2020Zatrudnianie cudzoziemców – nowa tarcza wprowadzi istotne zmiany
                Cudzoziemcy bd mogli wykonywa prac na warunkach innych od tych, które okrelono m.in. w zezwoleniu na pobyt czasowy i prac – wynika z rzdowego projektu tarczy antykryzysowej 3.0. O tego rodzaju zmiany apelowao wczeniej rodowisko pracodawców.
                • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                 Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                 • 28.04.2020Tarcza antykryzysowa 3.0 – nowy projekt ju w Sejmie
                  Rzd skierowa do Sejmu projekt nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. W projekcie zaproponowano kilkadziesit nowych rozwiza. Wdroenie pakietu zmian ma skutkowa kosztami na poziomie ok. 2,6 mld z.
                  • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                   Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                   • 21.04.2020Bez opaty skarbowej za penomocnictwo ws. wydania zezwolenia na prac
                    Penomocnictwo do sprawy o wydanie zezwolenia na prac dla cudzoziemca nie wymaga pobrania opaty skarbowej – potwierdzio oficjalnie Ministerstwo Finansów. Obecnie tymczasem poszczególne urzdy wojewódzkie w róny sposób podchodziy do tej sprawy i cz z nich domagaa si dokonania wpaty.
                    • 15.04.2020Praca zdalna w czasie pandemii – pracodawcy apeluj o nowe przepisy
                     W czasie pandemii koronawirusa wicej przedsibiorstw korzysta z formuy pracy zdalnej. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, w takiej sytuacji rzd powinien teraz uregulowa relacje na linii pracownik-pracodawca. Pracodawcy apeluj te m.in. o inne zmiany, w tym np. pozwolenie na czasowe uelastycznienie czasu pracy.
                     • 10.04.2020Praca zdalna w czasie pandemii – pracodawcy apeluj o nowe przepisy
                      W czasie pandemii koronawirusa wicej przedsibiorstw korzysta z formuy pracy zdalnej. Jak oceniaj eksperci Business Centre Club, w takiej sytuacji rzd powinien teraz uregulowa relacje na linii pracownik-pracodawca. Pracodawcy apeluj te m.in. o inne zmiany, w tym np. pozwolenie na czasowe uelastycznienie czasu pracy.
                      • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                       Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                       • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                        Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                        • 02.04.2020Tarcza antykryzysowa. Jakie postulaty biznesu uwzgldni rzd?
                         W ramach prac nad now tarcz antykryzysow rodowisko przedsibiorców zgaszao liczne postulaty i uwagi. W finalnej wersji ustaw wchodzcych w skad pakietu osonowego uwzgldniono m.in. 40 uwag zgoszonych przez Konfederacj Lewiatan. Organizacja skutecznie apelowaa np. o odroczenie wejcia w ycie nowego JPK_VAT oraz zwolnienie ze skadek ZUS.
                         • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                          Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                          • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                           25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                           • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                            Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                            • 04.03.2020Ponad 70 proc. firm w Polsce odczuwa skutki koronawirusa
                             Niemal wszystkie przedsibiorstwa obawiaj si wpywu rozprzestrzeniania si koronawirusa na ich dziaalno, a 73 proc. badanych firm ju teraz odczuwa skutki ataku wirusa w Wuhan – wynika z badania przeprowadzonego wród firm zrzeszonych w Business Centre Club. Wikszo badanych (86,7 proc.) zakada, e konsekwencje wynikajce z koronawirusa bd obecne przez kilka miesicy.
                             • 03.03.2020Ponad 70 proc. firm w Polsce odczuwa skutki koronawirusa
                              Niemal wszystkie przedsibiorstwa obawiaj si wpywu rozprzestrzeniania si koronawirusa na ich dziaalno, a 73 proc. badanych firm ju teraz odczuwa skutki ataku wirusa w Wuhan – wynika z badania przeprowadzonego wród firm zrzeszonych w Business Centre Club. Wikszo badanych (86,7 proc.) zakada, e konsekwencje wynikajce z koronawirusa bd obecne przez kilka miesicy.
                              • 24.02.2020Pracodawcy apeluj o uproszczenia w zatrudnianiu Ukraiców
                               Coraz wicej przedsibiorstw zwraca uwag na trudnoci w rekrutowaniu pracowników z krajów lecych za wschodni granic Polski. Jak wynika z nowego badania Grupy Personnel Service, takie problemy dostrzega obecnie 46 proc. firm. Pracodawcy widz take ryzyko konkurencji o ukraiskich pracowników ze strony innych krajów Unii Europejskiej i apeluj do rzdu o uproszczenie procedur w zatrudnianiu obcokrajowców.
                               • 13.02.2020Delegowanie pracowników – BCC apeluje o przepisy ograniczajce naduycia
                                W ramach planowanych zmian w przepisach dotyczcych delegowania pracowników rzd mógby zaj si take naduyciami na rynku pracowników delegowanych spoza Unii Europejskiej – twierdzi Business Centre Club. Organizacja wskazuje, e problemy dotycz stosowania umów cywilnoprawnych oraz zakadania spóek np. na Ukrainie i delegowania z nich pracowników do Polski.
                                • 12.02.2020Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy
                                 Malta od wielu ju lat buduje swoj pozycj na europejskim oraz wiatowym rynku hazardu, w tym w szczególnoci gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% wiatowych operatorów gier hazardowych online posiada licencj maltask, a jak wskazuje si w mediach, tylko w cigu ostatnich trzech lat Malta przycigna ponad 160 dostawców gier hazardowych online.
                                 • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
                                  Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                                  • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
                                   Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
                                   • 31.01.2020Indeks Elastycznoci Zatrudnienia 2020 – Polska spada na 27. miejsce
                                    Polska spada na 27. miejsce w rankingu dotyczcym elastycznoci umów o prac – wynika z nowego badania zainicjowanego i koordynowanego przez litewski Lithuanian Free Market Institute (LFMI). Od 2015 r. pozycja Polski pogorszya si o 10 miejsc. Eksperci wskazuj, e to pogorszenie jest m.in. efektem usztywnienia maksymalnych dugoci umów o prac.
                                    • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
                                     Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                                     • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                                      Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                                      • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                                       Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                                       • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                                        Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
                                        • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                                         Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
                                         • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników bdzie narasta
                                          Gówn przyczyn deficytu wykwalifikowanych pracowników s zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiaj mniej liczne roczniki modych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a wspóczynnik dzietnoci pozostaje niski. Za drugi co do wanoci powód naley uzna niedopasowanie struktury ksztacenia modych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujce nadpoda osób o okrelonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejtnociach - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
                                          • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
                                           Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
                                           • 23.12.2019W 2020 r. PIP przeprowadzi 72 tys. kontroli
                                            W przyszym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzi w sumie 72 tys. kontroli. Dziaania kontrolne tradycyjnie ju dotyczy bd m.in. legalnoci zatrudnienia, przestrzegania prawa wzgldem pracowników tymczasowych i prawidowoci delegowania pracowników. Kompleksowych kontroli mog spodziewa si m.in. pracodawcy dziaajcy w opiece zdrowotnej, górnictwie, handlu i budownictwie.
                                            • 16.12.2019Zatrudnianie cudzoziemców – MRPiPS szykuje zmiany dotyczce pracy sezonowej
                                             Z zakresu rozporzdzenia ws. podklas dziaalnoci wedug Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD), w których wydawane s zezwolenia na prac sezonow cudzoziemca, wyczone zostan kolejne rodzaje pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wskazuje, e chodzi dziaalnoci rolnicze, w przypadku których zapotrzebowanie na si robocz nie podlega uwarunkowaniom sezonowym. Zmiany maj by korzystne dla ok. 1,5 tys. podmiotów.
                                             • 12.12.2019Program Patnik nie obsuguje niektórych znaków w nazwiskach cudzoziemców
                                              Nieoczekiwane konsekwencje ma rosnce zatrudnienie cudzoziemców. Okazuje si, e program Patnik, za pomoc którego patnicy skadek na ubezpieczenie spoeczne deklaruj zdarzenia ubezpieczeniowe, nie obsuguje niektórych znaków pochodzcych z obcych alfabetów - dotyczy to równie znaków wystpujcych w danych osobowych pracowników. W konsekwencji na kontach ubezpieczonych mog wystpi znaczce nieprawidowoci w ewidencjonowaniu skadek. Jak ZUS chce rozwiza ten problem? I jak ma postpowa patnik, którego dokumenty nie zostan przyjte przez system?
                                              • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                                               Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                                               • 25.11.2019Abonament RTV - poznalimy wysoko opat za 2020 rok
                                                Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie znikn. Za to coraz czciej pojawiaj si gosy o zaostrzeniu kar i wdroeniu skuteczniejszych dziaa egzekucyjnych. W tym kontekcie, oprócz informacji o wysokoci opat abonamentowych warto pozna zasady zwolnienia z koniecznoci pacenia tej do ju archaicznej opaty.
                                                • 24.11.2019Abonament RTV - poznalimy wysoko opat za 2020 rok
                                                 Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie znikn. Za to coraz czciej pojawiaj si gosy o zaostrzeniu kar i wdroeniu skuteczniejszych dziaa egzekucyjnych. W tym kontekcie, oprócz informacji o wysokoci opat abonamentowych warto pozna zasady zwolnienia z koniecznoci pacenia tej do ju archaicznej opaty.
                                                 • 12.11.2019Szybkie podwyszanie minimalnego wynagrodzenia to niedwiedzia przysuga?
                                                  Obecnie, tak jak 3 lata temu, ok. 10 proc. ankietowanych ma osobiste dowiadczenia z prac na czarno, a ok. 30 proc. uwaa, e w takiej sytuacji znaleli si ich krewni czy znajomi. Warto zauway, e takie wyniki potwierdzaj te badania GUS. Najwicej obaw zwizanych z tzw. zatrudnianiem na czarno wie si z obietnicami Prawa i Sprawiedliwoci dotyczcymi podniesienia pacy minimalnej do 3 tys. w 2021 r. Wówczas minimalna paca stanowi bdzie 54 proc. redniej, co bdzie wypychao najsabszych pracowników do szarej strefy lub na samozatrudnienie.
                                                  • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                                   Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »