Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

młodocianego pracownika

 • 12.07.2019Obowiązkowe badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników
  Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenie jest także wymagane w przypadku, gdy przenosisz pracownika (również młodocianego) na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badania lekarskie wykonuje się na twój koszt i w miarę możliwości w godzinach pracy (pracownikowi należy się za ten okres wynagrodzenie). Skierowanie na badania lekarskie przygotuj w 2 egzemplarzach. Jeden wydaj pracownikowi, którego kierujesz na badania. Drugi zostaje u ciebie w aktach pracownika.
  • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia
   Coraz więcej dzieci pracuje, często aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem dużo najmłodszych podejmuje się pracy sezonowej. Są to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale także prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które określałyby jakie prace mogą wykonywać najmłodsi, zasady łączenia ich z obowiązkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecięcych pracowników. Często pracodawcy wykorzystują słabszą pozycję najmłodszych i nie respektują praw pracujących dzieci.
   • 05.06.2019Praktyczna nauka zawodu - dofinansowanie dla pracodawców
    Dofinansowanie kosztów kształcenia może być udzielone pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy spełnieniu następujących warunków: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
    • 15.10.2018Zatrudnianie młodocianych po zmianach z komplikacjami?
     Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy mają odmienny charakter, bowiem pracownik młodociany uczy się i jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poniżej 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przyszłej pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Jeżeli wiek dziecka wykonującego pracę zarobkową zostałby obniżony do 15 lat stanowiłoby to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powyżej 15 roku życia miałyby zastosowanie ogólne przepisy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
     • 11.07.2018Czy praktyki zawodowe wliczane są do przyszłej emerytury?
      Zaliczeniu do okresów składkowych podlega jedynie okres pracy pracownika młodocianego na podstawie umowy o naukę zawodu/o przyuczenie do określonego zawodu, jeżeli pomiędzy pracownikiem, a zakładem pracy zawarta została indywidualna umowa o naukę zawodu. Okres ten może zostać uznany jako okres składkowy tylko na podstawie świadectwa pracy/zaświadczenia pracodawcy, w którym stwierdzono, że osoba zainteresowana w trakcie odbywania nauki była równocześnie pracownikiem - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
      • 31.05.2017ZFŚS. Ewidencja w księgach rachunkowych
       Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to środki pieniężne gromadzone przez przedsiębiorcę na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
       • 30.05.2017ZFŚS. Ewidencja w księgach rachunkowych
        Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to środki pieniężne gromadzone przez przedsiębiorcę na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
        • 08.05.2015Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS w roku 2015
         Kwotę naliczonego na dany rok odpisu należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS: do 31 maja - 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 września - pozostałe 25% naliczonego odpisu.
         • 07.05.2015Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS w roku 2015
          Kwotę naliczonego na dany rok odpisu należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS: do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 września – pozostałe 25% naliczonego odpisu.
          • 01.07.2014MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
           Interpelacja nr 26030 do ministra finansów w sprawie skorzystania z tzw. ulgi uczniowskiej poprzez wypłatę jednorazowego ekwiwalentu
           • 17.04.2014Badania lekarskie uczniów i studentów a możliwość podjęcia pracy
            Nie można uznać, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi przepisów art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie są one zatem wystarczające do zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym – potwierdza PIP.
            • 25.02.2013Naliczenie i ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS w roku 2013
             Po wyliczeniu przeciętnego zatrudnienia na dany rok przedsiębiorca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje naliczenia odpisu rocznego na ten fundusz. Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs) odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, która w 2013 r. na podstawie art. 5b ww. ustawy odpowiada przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta wynosi 2917,14 zł. Zgodnie z regulacjami ustawy odpis podstawowy (obowiązkowy) naliczany jest w następujący sposób:
             • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku
              Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o zfśs) zawiera regulacje dotyczące tworzenia, naliczania i wykorzystania środków zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworzą:
              • 06.08.2012Staż urlopowy: Nie tylko świadectwa pracy
               Na podstawie art. 154 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu pracownika jest uzależniony ściśle od okresów zatrudnienia. Kodeks Pracy nakazuje wliczanie do tych „urlopowych” okresów zatrudnienia również określony okres czasu z tytułu ukończenia szkoły (zawodowej, liceum, policealnej lub wyższej). Stąd też pracownicy, w celu wyliczenia stażu urlopowego, dołączają do swoich dokumentów świadectwa pracy oraz dyplomy z ukończonych szkół. Okazuje się, że jest wiele innych przypadków, poza wymienionymi w art. 154 i 155 K.p., które należy wliczać pracownikom do stażu urlopowego. Oto przegląd takich sytuacji, wraz z podstawą prawną.
               • 27.06.2012MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
                Interpelacja nr 5293 do ministra finansów w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów
                • 13.06.2012Wstępne badania lekarskie pracowników młodocianych
                 Pytanie: Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia (kontynuowania) nauki. Natomiast przepis art. 191 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 K.p. i jest wystarczające do zawarcia umowy?
                 • 11.08.2011Świadczenia urlopowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe
                  Obowiązek wypłacania świadczeń urlopowych na rzecz pracowników wynika z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Świadczenia te przysługują wyłącznie pracownikom i są wypłacane niezależnie od długości stażu pracy czy sytuacji materialnej poszczególnych osób.
                  • 02.08.2011Urlop bezpłatny – podstawowe informacje
                   Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu zatrudnienia, podczas której – mówiąc najogólniej - pracownik jest zwolniony z obowiązku wykonywania pracy, zaś pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.
                   • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                    Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                    • 30.03.2010Refundacja kosztów kształcenia młodocianego jest przychodem
                     Pytania podatnika: 1. Czy kwota dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianego pracownika winna być księgowana w przychodach, czy kosztach podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 2. Czy należy odprowadzić podatek od kwoty dofinansowania?
                     • 10.09.2009Opodatkowanie dofinansowania kształcenia młodocianych
                      Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - będą one również zwolnione w latach przyszłych?
                      • 16.02.2009Refundacja kosztów kształcenia a PIT
                       Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urzędu Gminy „dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników” na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to co zrobić z zaksięgowanymi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami kształcenia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotyczącymi płac, ZUS, kosztów bhp, szkoleń itp.?
                       • 30.12.2008Opinia PKPP Lewiatan w sprawie wynagrodzeń dla młodocianych pracowników
                        Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dostrzega konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy muszą ulec zmianie.
                        • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                         Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
                         • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
                          Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
                          • 07.05.2008Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
                           Pytanie podatnika: Czy podatnik, otrzymujący ww. dofinansowanie (dotacje z budżetu) kosztów kształcenia młodocianych pracowników, ma prawo wyboru sposobu ich rozliczania?
                           • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
                            Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?
                            • 28.01.2008Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
                             Pytanie podatnika: Czy otrzymana kwota dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                             • 10.12.2007ZRP: Dotacja na ucznia bez wpływu na koszty
                              Związek Rzemiosła Polskiego przesłał Ministerstwu Finansów zmienione stanowisko w sprawie zasad korekty kosztów uzyskania przychodów po uzyskaniu dotacji na kształcenie młodocianego pracownika.  
                              • 31.10.2007ZRP: Jak rozliczyć refundowane koszty kształcenia młodocianego pracownika?
                               Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministerstwa Finansów o interpretację przepisów dotyczących rozliczenia kosztów szkolenia młodocianych pracowników, które są refundowane przez budżet państwa. Urzędy skarbowe wydają w tej sprawie różne decyzje.
                               • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
                                Zgodnie z zawartą w Kodeksie pracy definicją czasu pracy jest nim czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
                                • 15.06.2007Pracownik młodociany w delegacji
                                 Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegację pracownikowi młodocianemu?
                                 • 20.02.2007Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.
                                  W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. wyniosło 2145,59 zł.
                                  • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                                   Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
                                   • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                    Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                                    • 07.09.2006Świadczenie urlopowe
                                     Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem świadczeń urlopowych. W jaki sposób takie świadczenia są opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone świadczenia będą zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?
                                     • 30.07.2006Wydatki na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju
                                      Pytanie podatnika: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju.
                                      • 25.07.2006Finansowanie przez zakład pracy kosztów związanych z nauką pracownika młodocianego skierowanego przez zakład pracy w celu kształcenia w formie szkolnej (ponadpodstawowej) poza granicami kraju
                                       Pytanie podatnika: Czy wartość świadczeń przyznanych przez spółkę na rzecz młodocianego pracownika, poniesionych w związku z jego nauką w szkole poza granicami kraju, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 29.06.2006Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników
                                        Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                        • 20.02.2006Wysokość odpisów na ZFŚS w 2006 r.
                                         Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2005 r. wyniosło 1977,20 zł, a w drugim półroczu 2005 r. wyniosło 2038,00 zł – podał GUS.
                                         • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                          Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                                          • 08.06.2005Wysokość odpisów na ZFŚS w 2005 r.
                                           Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.