Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat elementy

 • 21.06.2013Data dokonania dostawy towarw/wykonania usugi a data sprzeday na fakturze w 2013 r.
  Pytanie podatnika: Czy faktura, na ktrej uyto okrelenia „data sprzeday”, gdzie data sprzeday jest tosama z dat dokonania dostawy towarw lub wykonania usugi, bdzie uznana za faktur wystawion prawidowo, tj. zgodnie z wymogami przepisw prawa podatkowego?
  • 07.06.2013Podatki 2013: Odliczanie podatku z „faktur VAT”
   Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2013 r. na podstawie dokumentw o nazwie „faktura VAT”, Spka nadal moe odlicza podatek naliczony?
   • 07.06.2013Rozliczenie wewntrzwsplnotowej dostawy towarw
    Pytanie podatnika: Czy w dacie sprzeday Spka faktur wystawia ze stawk 0%, natomiast w deklaracji wykazuje t sprzeda ze stawk krajow 23%, poniewa nie otrzymaa jeszcze dokumentw potwierdzajcych wewntrzwsplnotow dostaw towarw? Czy korekt VAT-7 (ze stawki 23% na 0%) i VAT-UE naley sporzdzi dopiero po cakowitym wywozie towaru, czy w kadym miesicu, w ktrym towar zosta czciowo odebrany i dostawa wewntrzwsplnotowa jest potwierdzona?
    • 31.05.2013Wystawianie faktury pro forma od 1 stycznia 2013 r.
     Pytanie podatnika: Rozporzdzenie obowizujce od 1 stycznia 2013 r. likwiduje konieczno stosowania na fakturach napisu „Faktura VAT”. Czy w zwizku z tym, wystawienie faktury pro forma po dniu 1 stycznia 2013 r., zawierajcej dane wymagane na fakturze VAT okrelone w rozporzdzeniu fakturowym bdzie rodzi obowizek odprowadzenia podatku VAT? Czy wystpi tutaj problem tzw. „pustej faktury VAT”, jeli Wnioskodawca wystawi pro form, a do dostawy nigdy nie dojdzie? Jak skutecznie zabezpieczy si przed potraktowaniem pro formy jako faktury VAT?
     • 28.05.2013VAT: Fakturowanie usug najmu i dzierawy po 1 stycznia 2013 r.
      Pytanie podatnika: Czy Spce od dnia 1 stycznia 2013 r. przysuguje prawo dokumentowania raz w miesicu dla poszczeglnego najemcy czy te dzierawcy w jednej fakturze nalenego czynszu za dzieraw lub najem oraz odsprzeday energii elektrycznej odsprzeday tzw. usug komunalnych?
      • 24.05.2013Zbiorcza faktura korygujca dokumentujca rabat
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktw z tytuu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu okrelonymi, wybranymi towarami, cho przypisywany jest caemu obrotowi osignitemu przez konkretnego kontrahenta. Udzielany przez Wnioskodawc rabat jest zatem kalkulowany na podstawie czci dostaw (tylko niektrych okrelonych towarw), ale rozliczany w odniesieniu do caoci obrotu. Czy zbiorcza faktura korygujca wystawiana w wyniku udzielenia powinna zawiera obligatoryjne elementy wskazane w § 13 ust. 2 rozporzdzenia fakturowego?
       • 23.05.2013Najem i media: Odrbne usugi czy usuga kompleksowa?
        Z uzasadnienia: Brak jest podstaw do przyjcia, e dwa wiadczenia (czynsz najmu oraz opaty za media) s ze sob powizane w sposb cisy w sytuacji, gdy w umowie najmu strony odrbnie ureguloway wynagrodzenie za moliwo korzystania z lokalu oraz nalenoci za inne wiadczenia realizowane przez wynajmujcego. Zatem, jeli zgodnie z umow najmu strony tej umowy odrbnie rozliczaj (fakturuj) czynsz z tytuu korzystania z lokalu i opaty z tytuu mediw, nie ma podstaw do przyjcia, e wynajmujcy wiadczy na rzecz najemcy jednolit usug najmu. Tym samym nie ma podstaw do wliczania do podstawy opodatkowania usugi najmu, zarwno czynszu jak i dodatkowych wiadcze.
        • 17.05.2013Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika
         Pytanie podatnika: Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upowanionej przez podatnika osoby, skadany w sposb opisany we wniosku (elektronicznie. z autoryzacj hasem oraz z wyczeniem dostpu dla osb nieupowanionych, w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu) spenia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o ktrym mowa w art. 16 ust. 5 Ustawy o CIT?
         • 13.05.2013Refakturowanie mediw a stawka VAT
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediw przy umowach najmu z obnion stawk VAT 8% jest prawidowe?
          • 06.05.2013Kontrola biznesowa. Nowy obowizek dla podatnikw VAT
           Zgodnie z § 20a rozporzdzenia z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 68, poz. 360, z pn. zm.) od stycznia 2013 r. podatnik zobowizany jest okreli sposb zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci faktury. Co oznacza dla podatnikw wejcie w ycie wskazanego przepisu rozporzdzenia?
           • 30.04.2013VAT: Skutki sprzeday samochodu ciarowego
            Pytanie podatnika: Czy sprzeda samochodu ciarowego uytkowanego w spce od 15 marca 2010 roku jest zwolniona od podatku od towarw i usug i czy okres uywania i eksploatacji samochodu przez firm w czasie trwania umowy leasingu wlicza si do okresu uywania?
            • 19.04.2013Dodatkowe informacje na fakturze VAT
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz jako osoba fizyczna, jest czynnym podatnikiem VAT. Przy wystawianiu faktur VAT chciaby stosowa stare formularze faktury, do ktrych ju si przyzwyczai. Formularze zawieraj napis „Faktura VAT” oraz napis „Orygina” w przypadku egzemplarza przekazanego kontrahentowi oraz napis „Kopia” w przypadku egzemplarza, ktry Zainteresowany przechowuje we wasnej dokumentacji. Czy stosowanie dodatkowych napisw moe skutkowa uznaniem faktury jako nieprawidowej i jest bdne?
             • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
              Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
              • 12.04.2013Faktura pro forma – raz jeszcze
               Problematyka faktur pro forma naley do zagadnie, ktre od pocztku 2013 roku budz sporo wtpliwoci. Stanowisku opartemu na podejciu zdroworozsdkowym przeciwstawiane byy argumenty majce rdo w literalnym czytaniu przepisw dotyczcych nowych zasad wystawiania faktur.
               • 28.03.2013Faktury zakupu zwizane z dziaalnoci zwolnion w ewidencji VAT
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, wykonujcym zarwno czynnoci zwolnione z podatku jak i opodatkowane. W lad za tym rozlicza zarwno VAT naleny jak i naliczony. Wszystkie faktury sprzeday oraz faktury zakupu wprowadza do ewidencji vat-owskiej. Czy moe on nie ujmowa w ww. ewidencji faktur zakupu dotyczcych wycznie dziaalnoci zwolnionej z opodatkowania, jako e faktury te nie maj wpywu na rozliczenia podatku VAT?
                • 25.03.2013Najem: Odliczanie VAT od wydatkw na aranacj i wyposaenie mieszkania
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako osoba fizyczna naby lokal mieszkalny speniajcy definicj rodka trwaego. Zainteresowany jednoczenie prowadzi wasn dziaalno gospodarcz i w ramach tej dziaalnoci jest opodatkowany liniowo i jest patnikiem VAT. Nabyte mieszkanie zamierza wyposay w niezbdne wyposaenie i prowadzi komercyjny dugotrway najem (cel wynajmu lokalu mieszkalnego to cel mieszkaniowy). Czy podatnikowi przysuguje prawo do odliczenia caoci podatku VAT od wydatkw poniesionych na aranacj i wyposaenie mieszkania?
                 • 15.03.2013Odliczanie VAT z faktur za usugi marketingowe
                  Z uzasadnienia: Podatnik, ktry naby kompleksowe usugi marketingowe, obejmujce rwnie nieodpatnie przekazywane towary, ma prawo do odliczenia w caoci podatku VAT naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych takie usugi. Rozdzielenie czynnoci dostawy towarw od usugi marketingowej byoby nadmiernym formalizmem, w sytuacji gdy ich dostarczenie niejako wyczerpuje czynno reklamow. Celem dostarczenia tych towarw nie jest zaspokojenie jakichkolwiek potrzeb konsumpcyjnych klientw podatnika, jak w przypadku dostawy, lecz realizacja wanie usug marketingowych niemoliwa w tym przypadku bez tych towarw.
                  • 12.03.2013Samochd typu bankowz a VAT
                   Pytanie podatnika: Czy przysuguje prawo do odliczenia podatku od towarw i usug od zakupu na potrzeby Kancelarii samochodu typu bankowz (zakupionego od innego podatnika VAT, udokumentowanego prawidowo wystawion faktur VAT) oraz paliwa do tego pojazdu?
                   • 12.03.2013Stawka VAT przy refakturowaniu mediw
                    Z uzasadnienia: W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, czynsz najmu nie obejmowa opat za gaz, energi elektryczn, wod, mieci i centralne ogrzewanie, brak zatem podstaw do przyjcia, e mamy do czynienia ze wiadczeniem jednolitym usugi najmu, w cen ktrego wliczany jest zarwno czynsz jak i koszty wiadcze dodatkowych. W takiej sytuacji do dostaw mediw znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2a i art. 30 ust 3 ustawy o podatku od towarw i usug. Natomiast czynsz najmu (obejmujcy opat za korzystanie z lokalu oraz za wiadczenia dodatkowe), bdzie stanowi obrt w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, do ktrego zastosowane zostan zasady opodatkowania waciwe dla wiadczenia zasadniczego (najmu).
                    • 05.03.2013Niewystawienie faktury a odpowiedzialno karna
                     Regua oglna jest prosta i kategoryczna: „kto wbrew obowizkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie wiadczenia (...), podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Tak brzmi art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (ustawa z 10 wrzenia 1999 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186; dalej: K.k.s). W niniejszym artykule zajmujemy si zasadami odpowiedzialnoci za ten czyn.
                     • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
                      Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
                      • 31.01.2013Dokumentowanie udzielanego rabatu uproszczonymi fakturami korygujcymi
                       Pytanie podatnika: Czy prawidowe bdzie wystawianie faktur korygujcych uproszczonych dokumentujcych udzielenie rabatu do caoci obrotu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego odbiorcy, przy czym podstaw obliczenia rabatu bd wszystkie dostawy niektrych typw towarw dokonanych przez Wnioskodawc w danym okresie rozliczeniowym?
                       • 24.01.2013Adres przedsibiorcy na fakturze VAT
                        Interpelacja nr 12721 do ministra finansw w sprawie poprawnoci danych adresowych na fakturach VAT
                        • 02.01.2013Podatki 2013. Zmiany w VAT: Elementy faktury
                         Oprcz zmian w rozliczaniu metody kasowej, ulgi na ze dugi czy te zmian w zakresie zwrotw bezporednich VAT, istotnymi zmianami, ktre weszy w ycie od 1 stycznia 2013 r., s te dotyczce zmian w fakturowaniu. Zmieniy si midzy innymi elementy, ktre zawiera bdzie faktura w niektrych szczeglnych rodzajach sprzeday. Ma to rwnie zwizek z rozszerzeniem katalogu podmiotw, ktre zostay uprawnione do wystawiania faktur, oraz ze stworzeniem moliwoci wystawiania tzw. faktur uproszczonych.
                         • 24.12.2012Skrcona nazwa nabywcy na fakturach a moliwo odliczenia VAT
                          Pytanie podatnika: Czy pomimo zastosowania przez jej kontrahentw na fakturach skrtu firmy (nazwy) spki, innego ni przewidzianego przez przepisy Kodeksu spek handlowych, spka ma prawo od obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajcego z takich faktur, bez koniecznoci wystawienia not korygujcych
                          • 14.12.2012VAT: Nieodpatne przekazanie towarw – okrelenie podstawy opodatkowania
                           Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania nieodpatnie towarw naley dolicza warto nalenoci celnych z tytuu ich importu? Czy do podstawy opodatkowania nieodpatnie przekazywanych towarw naley dolicza koszty transportu poniesione przez Wnioskodawc w zwizku z ich importem?
                           • 13.12.2012Odliczanie VAT od kilometrwki
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca, bdcy podatnikiem podatku od towarw i usug, zleci Kancelarii Radcy Prawnego czynno z zakresu pomocy prawnej. Wnioskodawca otrzyma od ww. zleceniobiorcy faktur VAT, w ktrej znajduj si nastpujce pozycje: wynagrodzenie z umowy oraz koszty dojazdu samochodem do sdu. Czy Wnioskodawca moe odliczy podatek od towarw i usug naliczony od tzw. „kilometrwki”?
                            • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                             Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                             • 16.11.2012Odliczenie VAT przed rejestracj firmy
                              Pytanie podatnika: Czy podatek VAT z faktur dotyczcych kosztw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, dokonanych przed zgoszeniem rejestracyjnym VAT, moe zosta rozliczony poprzez zmniejszenie podatku nalenego VAT rozliczanego po zgoszeniu rejestracyjnym VAT, czyli ju w momencie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego?
                              • 31.10.2012Menader zasiadajcy w zarzdzie jako podatnik VAT
                               Z uzasadnienia: Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej spki, nie ponosi on kosztw swej dziaalnoci, wynagrodzenie nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka i dziaa on jedynie w imieniu i na rzecz zarzdzanej spki, ktra za jego dziaania ponosi odpowiedzialno za wyrzdzon szkod osobom trzecim. Nie dziaa on zatem w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu wasnego przedsibiorstwa. Nie wykonuje swojej dziaalnoci w swoim imieniu i na wasny rachunek lecz w imieniu zarzdzanej spki. Zatem, osoby penice obowizki czonkw zarzdw spek na podstawie kontraktw menederskich nie s podatnikami na gruncie VAT.
                               • 18.10.2012Powtrna faktura korygujca
                                Pytanie podatnika: Czy zgodnie z obowizujcymi normami prawnymi poprawn czynnoci jest wystawienie drugiej i kolejnych korekt do tej samej faktury VAT, a jeeli tak, to wystawiajc kolejne dokumenty korygujce, do jakich danych naley si odnosi - tj. tylko do dokumentu pierwotnego czy te naley uwzgldni rwnie uprzednio wystawione korekty?
                                • 11.10.2012Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usugi
                                 Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktw Wnioskodawcy dokonuj zakupu billboardw (reklama wielkoformatowa) na wasny rachunek i umieszczaj je na swoim obiekcie. Czas trwania usugi wiadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zalenoci od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia faktur VAT za powysz usug jednorazowo przed finalnym wykonaniem usugi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesicu otrzymania i opacenia faktury?
                                 • 19.09.2012Wystawianie faktur przez porednika
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie rozmw z przedstawicielem duej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmujcej si porednictwem w sprzeday towaru (aukcjoner). Sprzeda odbywa si poprzez aukcje internetowe. Wsppraca z aukcjonerem odbywa si na podstawie podpisanego zlecenia dotyczcego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy (bdcego jego wasnoci) w imieniu Wnioskodawcy oraz porednictwie w transakcji sprzeday. Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o porednictwo moe wystawi w imieniu Wnioskodawcy faktury? Czy na fakturze sprzeday mog wystpowa 3 podmioty (sprzedawca towaru, kupujcy (odbiorca) towaru, wystawca dokumentu (aukcjoner))? Czy faktury mog by wystawiane w obcym jzyku?
                                  • 07.09.2012Usugi spedycji midzynarodowej a stawka VAT. Opodatkowanie transportu
                                   Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawc usugi spedycji midzynarodowej, jako usugi transportu midzynarodowego, s opodatkowane wedug preferencyjnej stawki podatkowej wynoszcej 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT?
                                   • 05.09.2012Obowizek wystawienia faktur korygujcych przy cesji praw i przejciu obowizkw z umowy
                                    Pytanie podatnika: Sp. z o.o. zajmuje si sprzeda mieszka w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych. W toku realizacji umw niektrzy klienci zgaszaj wnioski o zmian niektrych z postanowie objtych umow (zamiana kupowanego lokalu na inny w tym samym bd innym budynku, zmiana garau na inny) bd te, za zgod spki, przelewaj prawa i obowizki wynikajce z umowy na osoby trzecie (cesja). Czy zawarcie aneksu do wczeniej podpisanej umowy powoduje obowizek wystawienia faktur korygujcych do faktur dokumentujcych, wpacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?
                                    • 08.08.2012Rozliczenie faktury korygujcej przy przedawnieniu zobowizania
                                     Pytanie podatnika: Czy w zwizku z upywem czasu (picioletni okres) Wnioskodawca ma obowizek uwzgldnienia w ewidencji - rejestrze VAT faktur korygujc z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawion do faktur VAT z 2006 r.? Czy nie nastpio przedawnienie a zatem i brak moliwoci dokonania korekty podatku VAT w miesicu otrzymania korekty?
                                     • 07.08.2012Odliczenie podatku VAT na podstawie orzeczenia sdowego
                                      Pytanie podatnika: Podatnik bdcy osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz (jednoosobow) zosta pozwany przez powoda w cywilnym postpowaniu sdowym o zapat kwoty X tytuem czcej strony umowy wsppracy. Strony porozumiay si ugod co do spaty zobowiza i podatnik uici ustalon kwot. Podatnik wystpi do niego o nadesanie mu faktury (faktur) bdcych podstaw jego zobowizania, jednak otrzyma odpowied, e w ogle takowy dokument nie zosta wystawiony i powd nie zamierza tego uczyni. Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT na podstawie wyroku sdowego?
                                      • 31.07.2012Usugi dekoracji a ryczat
                                       Z uzasadnienia: Wykonanie usugi opracowywania projektw wystroju wntrz i dekoracji skutkuje wyczeniem z opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne.
                                       • 30.07.2012Faktura wystawiona na maonkw a odliczenie VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy, jako czynnemu podatnikowi podatku od towarw i usug, bdzie przysugiwa prawo do odliczenia caego podatku VAT naliczonego z faktury dokumentujcej zakup lokalu uytkowego w sytuacji, gdy na fakturze oprcz danych podatnika znajd si rwnie dane jego maonki, niebdcej czynnym podatnikiem podatku od towarw i usug?
                                        • 26.07.2012VAT 2012: Zasady wystawiania faktur
                                         Szczegowe zasady wystawiania faktur okrelaj przepisy rozporzdzenia ministra finansw z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug (Dz. U. nr 68, poz. 360).
                                         • 06.07.2012Szkolenia na wyjedzie w kosztach firmy
                                          Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu co do zasady naley uzna wydatki na szkoleniow i reklamow cz konferencji wraz z niezbdnymi kosztami wyywienia i zakwaterowania osb uczestniczcych, kosztami wynajcia sal konferencyjnych, a take kosztami upominkw zawierajcych logo firmy organizatora. Nie dotyczy to oczywicie wydatkw poniesionych na tzw. "osoby towarzyszce", ktre w sensie podatkowym nie mog kreowa przychodu podmiotu gospodarczego. Kosztem nie moe rwnie by wydatek na przygotowanie czonkw zarzdu do wystpie przez osob z duym dowiadczeniem w wystpieniach publicznych.
                                          • 04.07.2012Zwrot VAT za materiay budowlane: Dziaalno w remontowanym mieszkaniu
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wznowi dziaalno gospodarcz w lokalu bdcym jego wasnoci, przy czym lokal ten bdzie wykorzystywany w czci zarwno na potrzeby zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz jak rwnie w czci tego lokalu Wnioskodawca bdzie zamieszkiwa. Wnioskodawca zamierza dokona remontu i wykoczenia tego lokalu. Nastpnie zamierza wystpi do urzdu skarbowego o zwrot podatku VAT za usugi remontowo/budowlane oraz zakup materiaw budowlanych. Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa zwrot niektrych wydatkw zwizanych z remontem lokalu w ktrym zamierza mieszka i prowadzi dziaalno gospodarcz?
                                           • 26.06.2012Przerobienie samochodu i demonta kratki – skutki w VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe dokona zmian w samochodzie bez konsekwencji podatkowych? Czy musi zwrci odliczony VAT po przerejestrowaniu?
                                            • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
                                             Podwyszenie wartoci prezentw od ktrych nie trzeba paci podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyszenie stawek podatku na niektre towary i usugi (m.in. lody, gotowe posiki i dania), opodatkowanie stawk podstawow (obecnie zwolnionych) niektrych usug pocztowych, zmiana zasad ustalania obowizku podatkowego, a take utrzymanie do koca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodw osobowych, to niektre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug przygotowany przez resort finansw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
                                             • 01.06.2012Darowizna budynku a skutki w VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy darowizna budynku bdzie wyczona spod regulacji ustawy o podatku od towarw i usug, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej czci przedsibiorstwa?
                                              • 30.05.2012Zasady wystawiania faktur korygujcych
                                               Pytanie podatnika: Czy dokument oznaczony jako „Korekty faktur VAT” otrzymany przez podatnika od kontrahenta jest dokumentem, na podstawie ktrego mona dokona odliczenia podatku VAT naliczonego wynikajcego z powyszego dokumentu?
                                               • 18.05.2012Sprzeda o charakterze cigym a VAT - wyrok NSA
                                                „Sprzeda o charakterze cigym” w ujciu § 5 ust. 1 pkt 4 zd. drugie rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug polega na wiadczeniach cigych podatnika, obejmujcych pewne stae zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajajce interes odbiorcy tych wiadcze, poprzez ich trway - pod wzgldem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujce si niemoliwoci wyodrbnienia powtarzajcych si czynnoci podatnika, co jest charakterystyczne dla wiadcze cigych (okresowych) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 14.05.2012Powstanie obowizku podatkowego od usug dodatkowych
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje dostawy towarw (odzie robocza, artykuy BHP). Nabywcy mog dodatkowo zleci wykonanie na ich rzecz take innych usug zwizanych z kupowanym towarem (organizacja transportu - firma kurierska, wykonanie haftw i nadrukw, przepakowanie towarw itp.). Usugi te zwizane s z okrelon dostaw towarw oraz wykonywane s przez firmy zewntrzne. Dokonujc odsprzeday ww. usug Wnioskodawca wystawia faktur VAT, ktra jest wystawiana odrbnie w stosunku do faktury dokumentujcej dostaw towarw. Kiedy powstaje obowizek podatkowy od usug dodatkowych zwizanych z dostaw towarw?
                                                 • 08.05.2012Wydatki na spotkania biznesowe a koszty uzyskania przychodw
                                                  Dla ustalania warunkw transakcji handlowych, zasad wsppracy gospodarczej czy te negocjowania, zawierania i podpisywania umw obrotu gospodarczego ponoszenie wydatkw na usugi gastronomiczne nie jest warunkiem istotnym. Jeeli podatnik koszty takie ponosi, to s to w istocie rzeczy koszty kreowania i/lub utrwalania jego dobrego wizerunku jako podmiotu oraz kontrahenta gospodarczego. Wydatki tego rodzaju s kosztami reprezentacji podatnika, ktre nie mog stanowi kosztw uzyskania przychodw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 18.04.2012Zwrot VAT na materiay budowlane w 2012 r.
                                                   Jeli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniose wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, moesz odzyska cz wydatkw poniesionych na ten cel.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] nastpna strona »