Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat elementy

 • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
  Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
  • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
   • 08.09.2015VAT: Zniszczenie towarw na zlecenie zamawiajcego to te dostawa
    Z uzasadnienia: Zarwno w sytuacji, gdy wnioskodawca dostarcza towar zamawiajcemu jak i wwczas, gdy w towar niszczy na jego polecenie, ma miejsce dostawa towarw za wynagrodzeniem. W obu bowiem sytuacjach zamawiajcy otrzymuje opakowania do swojej dyspozycji - opakowania s przechowywane przez wnioskodawc. Od decyzji zamawiajcego zaley, czy odbierze opakowania i wykorzysta do wasnych celw gospodarczych, czy zleci ich unicestwienie. Ekonomiczne wadztwo nad rzecz nie czy si w kadym przypadku z pozostawaniem tej rzeczy w fizycznym wadaniu nabywcy.
    • 03.09.2015Wykorzystywanie samochodw w dziaalnoci a rozliczenia VAT
     Z uzasadnienia: Pojazdy samochodowe s uznawane za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jeeli: sposb wykorzystywania tych pojazdw przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez podatnika dla tych pojazdw ewidencj przebiegu pojazdu, wyklucza ich uycie do celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Stosownie jednak do regulacji zawartej w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje si w przypadku pojazdw samochodowych: przeznaczonych wycznie do oddania w odpatne uywanie na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeeli odprzeda, sprzeda lub oddanie w odpatne uywanie tych pojazdw stanowi przedmiot dziaalnoci podatnika.
     • 02.09.2015Czy zawsze otrzymanie zaliczki powinno by opodatkowane VAT?
      Podatnik prowadzi dziaalno, ktra wie si z dokonywaniem na rzecz kontrahentw dostaw towarw na ich zamwienie, take ywnociowych, a dostarczane towary opodatkowane s rnymi stawkami VAT. Kontrahenci, z ktrymi podatnik wsppracuje ju dugo i ktrzy zamawiaj w bliej nieokrelonych momentach znaczne iloci towarw, wpacaj czasami na konto podatnika jakie kwoty pienidzy, z informacj, e dotyczy to przyszych dostaw. Powstaje w takiej sytuacji wtpliwo, czy podatnik powinien potraktowa wpacone kwoty jako zaliczki, co skutkowaoby tym, e otrzymana kwota powinna zosta opodatkowana VAT.
      • 01.09.2015Czy zawsze otrzymanie zaliczki powinno by opodatkowane VAT?
       Podatnik prowadzi dziaalno, ktra wie si z dokonywaniem na rzecz kontrahentw dostaw towarw na ich zamwienie, take ywnociowych, a dostarczane towary opodatkowane s rnymi stawkami VAT. Kontrahenci, z ktrymi podatnik wsppracuje ju dugo i ktrzy zamawiaj w bliej nieokrelonych momentach znaczne iloci towarw, wpacaj czasami na konto podatnika jakie kwoty pienidzy, z informacj, e dotyczy to przyszych dostaw. Powstaje w takiej sytuacji wtpliwo, czy podatnik powinien potraktowa wpacone kwoty jako zaliczki, co skutkowaoby tym, e otrzymana kwota powinna zosta opodatkowana VAT.
       • 26.08.2015Dziaalno w miejscu zamieszkania. Odliczanie VAT od paliwa do samochodu
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy 100% podatku naliczonego od paliwa do samochodu osobowego w zwizku z dojazdem po klienta, z miejsca zamieszkania, bdcego rwnoczenie zgoszonym miejscem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, celem wykonania na jego rzecz usugi takswk?
        • 18.08.2015Stawka VAT na rolety zewntrzne i monta
         Pytanie podatnika: Czy prowadzc dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday rolet zewntrznych i wiadczeniu usugi montau tych rolet w obiektach budowlanych lub ich czciach zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektw Budowlanych w klasie ex 1264 Wnioskodawca moe zastosowa dla sprzeday rolet wraz z usuga montau obnion stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%?
         • 07.08.2015Zmiany w VAT od lipca. Odliczanie podatku od zakupw opaconych kart paliwow
          Pytanie podatnika: Czy spce poczwszy od 1 lipca 2015 r. przysuguje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug wykazanego na fakturach VAT wystawianych na jej rzecz, a dokumentujcych nabycie towarw i usug przy uyciu kart paliwowych, z ktrych spka korzysta na podstawie i na zasadach wskazanych w umowie?
          • 04.08.2015WSA. Stawka VAT na dostaw mediw
           Z uzasadnienia: Dostaw mediw naley uwaa za stanowic wiadczenie odrbne od najmu, co uzasadnia take pogld, e dostawy te nie s opodatkowane stawk podatku VAT waciw dla usugi najmu.
           • 23.07.2015Akcje marketingowe z duym ryzykiem podatkowym
            Jeszcze kilka lat temu zarwno organy podatkowe, jak i sdy administracyjne zgadzay si na odliczenie caego podatku VAT z faktur dokumentujcych zakup usug marketingowych. Obecnie ani organy podatkowe, ani sdy administracyjne nie pozwalaj na odliczenie VAT od tej czci wynagrodzenia organizatora akcji marketingowej, ktra dotyczy wartoci wydawanych nagrd.
            • 22.07.2015Akcje marketingowe z duym ryzykiem podatkowym
             Jeszcze kilka lat temu zarwno organy podatkowe, jak i sdy administracyjne zgadzay si na odliczenie caego podatku VAT z faktur dokumentujcych zakup usug marketingowych. Obecnie ani organy podatkowe, ani sdy administracyjne nie pozwalaj na odliczenie VAT od tej czci wynagrodzenia organizatora akcji marketingowej, ktra dotyczy wartoci wydawanych nagrd.
             • 07.07.2015Zbiorcze faktury korygujce dokumentujce udzielone rabaty
              Pytanie podatnika: Spka zamierza dokumentowa przyznanie rabatw poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujcych za dany okres (np. miesic, kwarta lub rok). Rabaty bd wykazywane przez spk na fakturze kwotowo w odniesieniu do caoci obrotu (wszystkich dostaw) zrealizowanych z okrelonym kontrahentem w danym okresie. Czy na podstawie tych faktur spka bdzie uprawniona do obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego, przy zachowaniu pozostaych warunkw okrelonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT?
              • 06.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
               1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
               • 03.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
                1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy ? Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
                • 30.06.2015Okres przechowywania listw przewozowych
                 Pytanie podatnika: Czy obowizkowy okres przechowywania dokumentw - listw przewozowych CMR wynosi 3 miesice, a nie jak innych dokumentw (faktury VAT), gdzie okres ten wynosi 5 lat, skoro w transakcjach wewntrzwsplnotowych dostaw towarw (WDT) na zasadach EX WORKS w miejsce listu przewozowego CMR podatnik moe stosowa inne dokumenty potwierdzajce t transakcj zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
                 • 26.06.2015Stawka VAT na usugi budowlane. Betonowanie to nie dostawa betonu
                  Z uzasadnienia: Trudno jest racjonalnie przyj, e klient zawierajc umowy z podatnikiem chciaby uzyska prawo do dysponowania nietrwa substancj (mieszank betonow) lub te by zainteresowany gruzem betonowym. Faktyczny cel dziaania podatnika by inny i sprowadza si do zabetonowania konkretnej konstrukcji lub elementu obiektu klienta poprzez waciwe uoenie mieszanki betonowej przy uyciu specjalistycznej pompy i wykwalifikowanego personelu. Zatem, czynnoci dokonywane przez podatnika maj charakter wiadczenia usug, gdy usugi towarzyszce dostawie betonu z uwagi na ich wag zyskuj charakter dominujcy w stosunku do dostawy betonu, stanowic przez to dla odbiorcw cel sam w sobie. Do ww. usug naley zastosowa obnion stawk VAT.
                  • 10.06.2015Zaliczka i dostawa w tym samym miesicu a obowizek wystawienia faktury zaliczkowej
                   Pytanie podatnika: Czy w sytuacji gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet ktrej wpacono t zaliczk, maj miejsce w tym samym miesicu i transakcja zostanie udokumentowana wystawion w ustawowym terminie faktur „rozliczeniow” zawierajc informacje o otrzymanej zaliczce - w zakresie otrzymanej kwoty zapaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki - Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do wystawienia faktury zaliczkowej?
                   • 18.05.2015Organy podatkowe nie musz same szuka dowodw?
                    Z uzasadnienia: Naczelny Sd Administracyjny co do zasady za poprawne uzna rozumowanie zaprezentowane w uzasadnieniu zaskaronego wyroku, e "Na organy podatkowe nie mona nakada nieograniczonego obowizku poszukiwania dowodw, jeeli dowodw w tym zakresie nie dostarczy sam podatnik, a z ustale organu podatkowego wynikaj wnioski przeciwne do twierdze podatnika".
                    • 20.04.2015Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z zakupem samochodw osobowych? Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdw?
                     • 17.04.2015Paleta jako skadnik podstawy opodatkowania VAT
                      Z uzasadnienia: Na gruncie art. 29a ustawy o VAT, a zwaszcza jej ust. 1 i ust. 6 oraz ust. 11, sprzeda wyrobw chemicznych, wraz z paletami, sucymi transportowi produktw winna by opodatkowania wedug stawki waciwej dla konkretnych wyrobw, poniewa stanowi wiadczenie (sprzeda palet) pomocnicze w stosunku do wiadczenia gwnego, ktrym jest sprzeda wyrobw chemicznych. Oceny tej nie zmienia fakt, e spka nie wykluczya moliwoci sprzeday samych palet, albowiem w takiej sytuacji to sprzeda tych towarw - palet, chocia pozostajca poza zakresem waciwej dziaalnoci spki, bdzie opodatkowana jako wiadczenie gwne, wedug stawki podstawowej.
                      • 16.04.2015Opodatkowanie VAT bezpatnego uyczenia pomieszczenia biurowego
                       Pytanie podatnika: Czy w wietle ustawy o podatku od towarw i usug, stosownie do art. 8 ust. 2, bezpatne uyczenie pomieszczenia biurowego przez Wnioskodawc podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                       • 08.04.2015Moliwo zaliczenia do kosztw wydatkw z faktur zaliczkowych przy braku faktury kocowej
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisa umow z firm X na dostaw i monta kompletnej nowej linii technologicznej do produkcji odkuwek matrycowych. Strony uzgodniy realizacj przedmiotu umowy etapami. Niestety do dnia zoenia wniosku firma X nie wykonaa ostatniego etapu umowy i linia technologiczna nie zostaa uruchomiona. Nie wystawia rwnie faktury kocowej VAT. Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw wydatki poniesione na rzecz firmy X za wykonane przez ni etapy prac udokumentowane protokoami odbioru i fakturami zaliczkowymi, bdce przedmiotem umowy?
                        • 12.03.2015Usugi logistyczne a VAT. Miejsce wiadczenia usug
                         Pytanie podatnika: Czy w przypadku wiadczenia kompleksowych usug logistycznych w zakresie przewozu adunkw i operacji magazynowych z zastrzeeniem, e operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowi wiadczenia gwnego przedmiotu umowy (czynnoci jednolitej) i kontrahentowi sowackiemu nie jest przyznane prawo uywania caoci lub czci wyranie oznaczonej nieruchomoci, miejscem wiadczenia usug jest siedziba kontrahenta sowackiego (miejsce siedziby na terytorium Republiki Sowackiej)?
                         • 27.02.2015Moment powstania przychodu. Zaliczka czy patno za czciowo wykonan usug?
                          Z uzasadnienia: Jeeli z umowy wynika, e zapata bdzie uiszczana po zakoczeniu kolejnych etapw robt budowlanych, wwczas przychody bd powstaway w terminie wykonania danego etapu tych robt. Nie bdzie to wtedy w istocie zaliczka, nawet gdyby tak wanie zostaa przez strony nazwana.
                          • 19.02.2015wiadczenie kompleksowe a ilo pozycji na fakturze
                           wiadczenie kompleksowe nie zostao zdefiniowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT). To jak naley rozumie to pojcie, byo wskazywane wielokrotnie zarwno w orzecznictwie Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci, jak rwnie w interpretacjach indywidualnych i wyrokach WSA czy NSA.
                           • 18.02.2015wiadczenie kompleksowe a ilo pozycji na fakturze
                            wiadczenie kompleksowe nie zostao zdefiniowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT). To jak naley rozumie to pojcie, byo wskazywane wielokrotnie zarwno w orzecznictwie Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci, jak rwnie w interpretacjach indywidualnych i wyrokach WSA czy NSA.
                            • 18.02.2015Opodatkowanie VAT kosztw dostawy towarw
                             Pytanie podatnika: W jaki sposb na fakturze sprzeday wykazywa koszty transportu, gdy koszt ten dotyczy przesyki towarw i wyrobw z rnymi stawkami, czyli 8% i 23%? Czy koszt przesyki naley wykazywa w oddzielnej pozycji stosujc stawk 23% do caoci sprzedanego towaru/wyrobu, gdzie stosowane s wykazane rne stawki podatkowe? Czy koszt transportu doliczy proporcjonalnie do wartoci sprzeday stosujc stawk tak jak posiada dany wyrb, czy te towar? Czy ze wzgldw technicznych koszt transportu wyodrbni w dwch pozycjach stosujc dwie rne stawki - 8% i 23%?
                             • 16.02.2015Dla kogo pene odliczenie VAT od samochodu?
                              Pytanie podatnika: Czy dla pojazdw samochodowych, ktre stanowi towar handlowy podatnika (a ktre nie s wykorzystywane dla tzw. celw subowych podatnika), Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych pojazdw jak i wskazanych innych kosztw zwizanych z tymi pojazdami, tj. bez zastosowania 50% ograniczenia?
                              • 16.02.2015Przemieszczanie towarw w UE. Ewidencje dla potrzeb VAT
                               Pytanie podatnika: Czy w opisanym, przedmiotowym zdarzeniu, przy powierzeniu materiau (blachy), ktry zostaje przywieziony z Belgi do obrbki w Czechach, powstaj obowizki ewidencyjne po stronie Spki w myl art. 109 ust. 10 ustawy VAT?
                               • 04.02.2015Faktury. Odwrotne obcienie w VAT a usugi pomocnicze
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca sprzedaje towary w postaci blachy ze stali wymienione w zaczniku nr 11 do ustawy o VAT. Wnioskodawca wykonuje rwnie dodatkowe czynnoci cicia, atestowania, badania, odbioru technicznego oraz transportu towaru do klienta. Czy koszt usug pomocniczych mog by ujte jako osobna pozycja na fakturze, czy musz zosta doliczone do ceny towaru jako jedna pozycja na fakturze?
                                • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawia zbiorcze uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom speniajce wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury bd stanowiy podstaw obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego przy zaoeniu, e zostan one w prawidowy sposb dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej prbie dorczenie Spka bdzie dysponowaa innymi dokumentami potwierdzajcymi, e transakcja zostaa zrealizowana na warunkach objtych korekt?
                                 • 16.01.2015WSA: Umowa stron ma wpyw na obowizek podatkowy w VAT
                                  Z uzasadnienia: Tre ust. 3 art. 19a ustawy o VAT nie pozostawia wtpliwoci, e tzw. usugi cige i okresowe naley uzna za wykonane z kocem kadego okresu, do ktrego odnosz si patnoci lub rozliczenia. W zdaniu pierwszym tego przepisu okrelono moment wykonania "usugi, dla ktrej w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze". Rozstrzygajca jest tu wola kontrahentw, ktrzy umwili si na rozliczenie (opacanie) wiadczonych usug (dostaw) w okresach rozliczeniowych. Zatem, z woli ustale stron kontraktu obowizek podatkowy nie powstanie z chwil dokonania dostawy lub wywiadczenia usugi, lecz w momencie upywu danego okresu czasu.
                                  • 12.01.2015Przeduenie terminu do zwrotu VAT
                                   Z uzasadnienia: Ustawa o VAT uzalenia moliwo wydania postanowienia o przedueniu terminu zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym od wymogu dodatkowego zweryfikowania zasadnoci zwrotu, a t przesank organ wykaza, powoujc si na nieukoczenie w terminie do dokonania zwrotu takich czynnoci podjtych w toku kontroli podatkowej, ktre miay na celu zbadanie zasadnoci zwrotu rnicy podatku od towarw i usug.
                                   • 09.01.2015Odliczenie VAT w caoci z faktury wystawionej na obojga maonkw
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo jako podatnik VAT czynny wykonujcy wycznie czynnoci opodatkowane, odliczy w caoci podatek VAT z faktury dokumentujcej zakup towarw gdzie jako nabywca figuruje Wnioskodawca i jego maonka? Czy w celu odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca jest zmuszony do wystawienia noty korygujcej, w ktrej Wnioskodawca bdzie korygowa dane dotyczce nabywcy?
                                    • 08.01.2015Rachunek jako dowd ksigowy w PKPiR
                                     Pytanie podatnika: Czy otrzymany rachunek spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw?
                                     • 30.12.2014VAT: Rozliczenie wiadcze pomocniczych do eksportu towarw
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca swoje wyroby zamierza eksportowa poza teren Wsplnoty. Cena za towar bdzie ustalana w nastpujco: stricte towar ujmowany bdzie na jednej fakturze natomiast na drugiej fakturze odbiorca bdzie obciany kosztami za usug obejmujc m.in. transport, zabezpieczenie, konwojowanie wyrobu od granicy do miejsca dostawy dla odbiorcy. Czy w przypadku usug s one czynnociami pomocniczymi w stosunku do czynnoci zasadniczej jak jest dostawa (eksport) towarw, tym samym nie okrela si dla nich miejsca wiadczenia i podlegaj one opodatkowani tak samo jak dostawa towarw?
                                      • 29.12.2014Samochody przeznaczone na wynajem a prawo do odliczenia VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy - wynajmujcemu przysugiwao prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikajcego z faktur dokumentujcych opat wstpn jak i raty leasingowe w trakcie okresu, w ktrym pojazd by oddany w odpatne uytkowanie z tytuu ktrego Wnioskodawca wystawia faktury sprzeday VAT wraz z naliczonym podatkiem nalenym VAT w wysokoci 23%?
                                       • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                                        Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarw i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                                        • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                                         Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                                         • 17.12.2014WSA. Nie kady strj subowy mona rozliczy w kosztach
                                          Z uzasadnienia: Nie stanowi kosztw uzyskania przychodw wydatki ponoszone w zwizku z zakupem stroju subowego, nawet majcego charakter biznesowy, w postaci: garniturw, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatw, obuwia, paszczy (kurtek zimowych), rkawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeeli ten strj suy wykonywaniu obowizkw prawnika, codziennej pracy, wystpowania przed sdem i uczestniczenia w spotkaniach biznesowych, oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okazaego.
                                          • 28.11.2014Bdy w ewidencji pojazdw a prawo do penego odliczenia VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy pojedyncze bdy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, powoduj uznanie pojazdu, do ktrego odnosi si dana ewidencja, za pojazd uywany take poza dziaalnoci gospodarcz, a tym samym powoduj utrat prawa do odliczenia caej kwoty podatku od towarw i usug wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujcych wydatki zwizane z tym pojazdem od pocztku jego uywania?
                                           • 27.11.2014Odliczenie VAT z faktur za zakup usug organizacji konferencji
                                            Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach VAT dokumentujcych zakup usug organizacji konferencji (szkole, spotka), o ktrych mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszym bdcym przedmiotem niniejszego wniosku?
                                            • 21.11.2014Przychody pracownika: Korzystanie z kart paliwowych dla celw prywatnych
                                             Pytanie podatnika: Obecnie Spka rozwaa moliwo nabycia od Koncernu imiennych kart paliwowych, ktre przekae swoim pracownikom do uywania w celach prywatnych. W rezultacie pracownicy bd mieli moliwo korzystania z rabatw przyznanych Wnioskodawcy przez Koncern. Jakie s skutki podatkowe korzystania przez pracownikw do celw prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy?
                                             • 05.11.2014Ewidencja zwrotw - wybrane zagadnienia
                                              Coraz wiksza liczba podatnikw dokonujcych sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisw w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa rwnie podatnicy, ktrzy z rnych powodw zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrt.
                                              • 04.11.2014Ewidencja zwrotów – wybrane zagadnienia
                                               Coraz wiksza liczba podatników dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisów w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa równie podatnicy, którzy z rónych powodów zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrót.
                                               • 04.11.2014Odliczenie VAT od zakupu nagrody w loterii
                                                Nieodpatne przekazanie nagrody rzeczowej klientowi przez organizatora konkursu realizowane na zlecenie podmiotu trzeciego w ramach dziaa marketingowych tego podmiotu, stanowi dostaw towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, odrbn od czci usugowej i na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie daje zleceniodawcy tych dziaa prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez organizatora konkursu w czci obejmujcej tak dostaw towaru, z zastrzeeniem przypadkw, gdy przekazanie towarw klientom poprzedzone jest dostaw towarw na rzecz zleceniodawcy, ktry czynno nieodpatnego przekazania opodatkuje na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ww. ustawy lub gdy przedmiotem przekazania s towary o maej wartoci w rozumieniu tych przepisw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 31.10.2014Obowizek wystawienia faktury zaliczkowej
                                                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet ktrej wpacono t zaliczk dokonane s w tym samym miesicu i do transakcji zostanie w ustawowym terminie wystawiona faktura rozliczeniowa, Spka nie bdzie zobowizana do wystawienia faktury zaliczkowej, jeeli faktura rozliczeniowa bdzie zawiera rwnie informacje o otrzymanej zaliczce (w zakresie otrzymanej kwoty zapaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki)?
                                                 • 24.10.2014Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
                                                  Pytanie podatnika: Agencja zamierza zawrze ze swoim kontrahentem umow o wsppracy, ktrej przedmiotem bdzie wiadczenie przez Agencj na rzecz klienta kompleksowej usugi marketingowej polegajcej na organizacji i prowadzeniu loterii? Czy Agencji bdzie przysugiwa prawo do odliczenia, zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarw i usug, 50% podatku VAT wynikajcego z faktury VAT potwierdzajcej zakup samochodu osobowego przeznaczonego na nagrod dla uczestnikw loterii?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 11 ] nastpna strona »