Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat elementy

 • 16.11.2016Samofakturowanie. Jak numerowa faktury?
  Pytanie: Czy faktury self-billingowe wystawiane w imieniu i na rzecz spóki przez jej kontrahentów, posiadajce numer kolejny nadany zgodnie z numeracj przyjt przez kontrahenta spóki, bd spenia wymóg, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?
  • 31.10.2016Eksport towarów i jego opodatkowanie w ramach transakcji acuchowej
   Pytanie podatnika: Czy spóka prawidowo postpuje w przedstawionym wyej stanie faktycznym stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów wynoszc 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii? Czy spóka prawidowo postpuje stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszcych dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyki, ubezpieczenia przesyki, pakowania na fakturze? Czy spóka prawidowo postpuje prezentujc w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostae koszty towarzyszce eksportowi towarów?
   • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
    Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
    • 18.10.2016VAT. Mechanizm odwrotnego obcienia dla dostawy przemysowych komputerów mobilnych
     Pytanie podatnika: Czy do dostaw urzdze (przemysowe komputery mobilne) dokonywanych przez Spók na rzecz nabywców powinny znale zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z poz. 28a zacznika nr 11 do ustawy o VAT (mechanizm odwrotnego obcienia)? Czy Spóce przysuguje/bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikajcego z faktur dokumentujcych nabycie urzdze?
     • 14.10.2016Odliczenie VAT z faktury wystawionej na kilku nabywców
      Pytanie: Spóka zawara z dwoma innymi podmiotami umow konsorcjum na realizacj wspólnego przedsiwzicia. Kady z uczestników wylosowa swój odcinek linii do budowy i ten fragment bdzie realizowa. Materia jest zamawiany na realizacj caej inwestycji, a nie na jego czstkowe elementy. Dostawca materiaów wystawia faktur na trzech nabywców w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zachowuje dokonujcy sprzeday a pozostae trzy kady z czonków konsorcjum. Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentujcej zakup ww. materiaów?
      • 13.10.2016Szacowanie dochodu. Nierzetelno a wadliwo ksig
       Z uzasadnienia: Nierzetelno ksigi podatkowej zawsze pozbawia j mocy dowodowej, natomiast wadliwo powoduje skutek jedynie wtedy, gdy wady maj istotne znacznie. Oszacowanie mona zastosowa dopiero wtedy, gdy nastpi uprzednie stwierdzenie nierzetelnoci ksig podatkowych. Jednake zgodnie z art. 23 § 2 o.p. organ podatkowy odstpi od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeeli dane wynikajce z ksig podatkowych, uzupenione dowodami uzyskanymi w toku postpowania, pozwalaj na okrelenie podstawy opodatkowania.
       • 29.09.2016Eksport towarw. Koszty pomocnicze a VAT
        Pytanie podatnika: Czy zastosowanie stawki 0% podatku od towarw i usug dla sprzeday towarw i towarzyszcych im kosztw wysyki na rzecz klientw - turystw mieszkajcych poza UE jest prawidowe? 
        • 27.09.2016Miejsce opodatkowania i rozliczenia usug wynajmu powierzchni wystawienniczej
         Pytanie podatnika: Czy miejscem wiadczenia wszystkich usug zwizanych z wynajmem powierzchni wystawienniczej, ktrej ostatecznym celem bya prezentacja produktw na targach jest miejsce pooenia nieruchomoci zgodnie z art. 28e i art. 28g ustawy o VAT i w przedmiotowej sprawie ww. usugi podlegaj opodatkowaniu wg stawek i zasad obowizujcych na terytorium kraju Zleceniodawcy? Czy refaktura kosztw wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz kosztw dodatkowych dla kontrahenta z Polski nie bdzie podlegaa opodatkowaniu wedug polskich przepisw ustawy o VAT i wystawiona przez Wnioskodawc faktura winna zawiera informacj: podatek VAT - np. i winna by rozliczona w deklaracji VAT-7 w poz. 11?
         • 19.09.2016VAT. Nazwa usugi na fakturze i na paragonie fiskalnym
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym paneli podogowych lub podóg z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym drzwi zewntrznych lub wewntrznych z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy, prawidowo uywa okrelenia nazwy towaru/usugi: "Monta podogi" lub odpowiednio "Monta drzwi"? 
          • 07.09.2016Odliczenie VAT z faktury bez numeru NIP nabywcy
           Pytanie: Sprzedawca (dostawca energii) wystawia faktury, na ktrych nie podaje mojego numeru NIP. Inne elementy faktury speniaj wymogi ustawy o VAT, a pozostae dane s prawidowe i pozwalaj na okrelenie kto jest nabywc. Czy faktura dokumentujca zakup zwizany z dziaalnoci opodatkowan wystawiona bez numeru NIP nabywcy daje moliwo odliczenia podatku naliczonego?
           • 06.09.2016Odliczenie VAT z faktury bez numeru NIP nabywcy
            Pytanie: Sprzedawca (dostawca energii) wystawia faktury, na ktrych nie podaje mojego numeru NIP. Inne elementy faktury speniaj wymogi ustawy o VAT, a pozostae dane s prawidowe i pozwalaj na okrelenie kto jest nabywc. Czy faktura dokumentujca zakup zwizany z dziaalnoci opodatkowan wystawiona bez numeru NIP nabywcy daje moliwo odliczenia podatku naliczonego?
            • 02.09.2016VAT. Sprzeda firmowego garau
             Pytanie podatnika: Przedmiotem dostawy jest gara. Jest to osobny budynek przylegajcy do ciany domu. Moe by przedmiotem samodzielnej dostawy. Razem z budynkiem magazynowym posiada oddzieln ksig wieczyst. Gara zosta wprowadzony do ksigi rodkw trwaych protokoem ujawnienia i nie podlega odliczeniu VAT. Magazyn natomiast zosta dobudowany do ciany garau - odliczony zosta VAT. Budynek gara i budynek magazyn s ze sob poczone i stanowi jedn nieruchomo (wsplna ksiga wieczysta). Jak naley okreli stawk podatku z tytuu dostawy ww. budynkw?
             • 18.07.2016VAT. Prawo do anulowania faktur i korekty podatku po kradziey towarw
              Pytanie: Pracownik wystawia faktury, ktrych nie wprowadza do obiegu prawnego, byy one wystawione tylko w systemie fakturowania firmy. Na ich podstawie pobiera towar z magazynu, ktry nastpnie sobie przywaszcza. Firma, rozliczajc nalene zobowizania podatkowe PIT i VAT, uwzgldniaa wartoci zawarte na ww. fakturach. Czy firma ma prawo anulowa te faktury, a nastpnie skorygowa zoone deklaracje VAT-7?
              • 15.07.2016VAT. Prawo do anulowania faktur i korekty podatku po kradziey towarw
               Pytanie: Pracownik wystawia faktury, ktrych nie wprowadza do obiegu prawnego, byy one wystawione tylko w systemie fakturowania firmy. Na ich podstawie pobiera towar z magazynu, ktry nastpnie sobie przywaszcza. Firma, rozliczajc nalene zobowizania podatkowe PIT i VAT, uwzgldniaa wartoci zawarte na ww. fakturach. Czy firma ma prawo anulowa te faktury, a nastpnie skorygowa zoone deklaracje VAT-7?
               • 04.07.2016Samofakturowanie: Sposb zatwierdzania faktur przez sprzedawc a odliczanie VAT
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrze umowy upowaniajce Wnioskodawc do wystawiania faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujcych, duplikatw faktur i not korygujcych w imieniu i na rzecz niektrych dostawcw. W zalenoci od ustale okrelona w umowie procedura akceptacji moe przewidywa m.in. moliwo akceptacji faktur przez pracownika Wnioskodawcy na podstawie penomocnictwa, czy tzw. milczc akceptacj faktur. Czy faktury wystawione w imieniu i na rzecz dostawcy na podstawie umowy self-billingu i zatwierdzone w jeden z ww. sposobw bd stanowi podstaw do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wskazanego na tych fakturach?
                • 27.06.2016Opata za bezumowne korzystanie z nieruchomoci. Jakie skutki podatkowe?
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku niezwrcenia nieruchomoci zasadnym byo wystawianie faktury VAT w okresie od 1 wrzenia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. za bezumowne korzystanie z nieruchomoci, czy te naleao wystawi not ksigow na warto opaty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci bez naliczania podatku VAT, czy zatem w zwizku z zaistniaym stanem faktycznym naley wystawi faktury korekty za okres od 1 wrzenia 2013 r do 31 grudnia 2015 r. i w ich miejsce wystawi noty ksigowe w wartoci netto (bez podatku VAT) za bezumowne korzystanie z nieruchomoci?
                 • 27.06.2016Odliczenie VAT od zakupu na raty aparatu fotograficznego
                  Pytanie podatnika: Czy jest Pani upowaniona do odliczenia podatku naliczonego z tytuu zakupu aparatu fotograficznego?
                  • 20.06.2016Rzetelno ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                   Z uzasadnienia: Konsekwencj ustale podwaajcych rzetelno ksig i zgodno z prawd dokumentw dotyczcych przychodw skarcego byo zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione mona uzna odstpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjta metoda szacowania w ocenie Sdu nie speniaa okrelonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu denia do okrelenia jej w wysokoci zblionej do rzeczywistej.
                   • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                    Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                    • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                     Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                     • 06.06.2016Czy bilet parkingowy mona traktowa jak paragon?
                      Pytanie podatnika: Czy bilet parkingowy generowany przez elektroniczny system powinien mie znamiona paragonu fiskalnego? Czy na bilecie parkingowym winna by informacja o naliczonym podatku VAT?
                      • 02.06.2016NSA o interpretowaniu przepisw i stosowaniu innych ustaw
                       Tezy: Stosowanie per analogiam rozwiza normatywnych z innej ustawy podatkowej ni majca wprost zastosowanie do okrelonego zdarzenia (analogia legis) jest moliwe – na zasadzie wyjtku – tylko wwczas, gdy wypenienie istniejcej luki legislacyjnej jest korzystne dla podatnika, nie nastpi rozszerzenie zakresu jego obowizkw daninowych, ale take zakresu ulg podatkowych i tylko w ten sposb unikn mona naruszenia konstytucyjnych zasad sprawiedliwoci czy te rwnoci, a nadto jest to racjonalne ze wzgldw ekonomicznych i spoecznych.
                       • 20.05.2016Korekta bdnych danych nabywcy na fakturze a moment rozliczenia VAT
                        Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy w ekonomicznym sensie korygowany jest bd dotyczcy nabywcy (na wniosek nabywcy) czy Wnioskodawca powinien wycznie raz efektywnie zadeklarowa kwot VAT od sprzeday towaru, w zwizku z ktr dokonywana jest faktura korygujca „do zera”, a nastpnie wystawiana kolejna faktura z poprawion nazw/adresem nabywcy tego towaru? Czy Wnioskodawca zobowizany jest do zadeklarowania VAT stosownie do daty dokonania sprzeday udokumentowanej faktur pierwotn?
                        • 19.05.2016Zasady odliczania VAT od pojazdw samochodowych
                         Pytanie podatnika: Czy od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, o ktrych mowa w art. 86 a ust 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 11 marca 2011 r mona odliczy w peni podatek naliczony od towarw i usug?
                         • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, e „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do usugi prosi o faktur, gdy taka proba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonujc zakupu usugi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca moe taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci?
                          • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
                           Pytanie podatnika: Czy „Spóka” moe potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniy kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikajcego?
                           • 02.03.2016Stawka VAT dla dostawy mediw zwizanych z najmem lokali
                            Pytanie podatnika: Jak stawk VAT powinna zastosowa Spka wystawiajc dla najemcw faktury za Koszty Mediw czy powinna to by stawka VAT waciwa dla opat czynszowych z tytuu wiadczonej usugi najmu (tj. stawka podstawowa, obecnie 23%) czy te stawka waciwa dla danego towaru lub usugi skadajcych si na koszty mediw, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawcw?
                            • 18.02.2016Prawidowe dane na fakturach. Adres zamieszkania czy adres miejsca prowadzenia dziaalnoci?
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz, bdc czynnym patnikiem VAT i prowadzc ewidencj w formie ksiki przychodw i rozchodw. Miejscem jego zamieszkania jest V., a miejscem wykonywania dziaalnoci jest W. W CEIDG po wydrukowaniu jego firmy widnieje jedynie adres prowadzenia dziaalnoci, nie widnieje tam natomiast jego adres zamieszkania. Jaki adres powinien Wnioskodawca umieszcza na fakturach sprzedaowych a jakiego oczekiwa od kontrahentw na fakturach kosztowych?
                             • 17.02.2016Prawidowe dane na fakturach. Adres zamieszkania czy adres miejsca prowadzenia dziaalnoci?
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz, bdc czynnym patnikiem VAT i prowadzc ewidencj w formie ksiki przychodw i rozchodw. Miejscem jego zamieszkania jest V., a miejscem wykonywania dziaalnoci jest W. W CEIDG po wydrukowaniu jego firmy widnieje jedynie adres prowadzenia dziaalnoci, nie widnieje tam natomiast jego adres zamieszkania. Jaki adres powinien Wnioskodawca umieszcza na fakturach sprzedaowych a jakiego oczekiwa od kontrahentw na fakturach kosztowych?
                              • 09.02.2016NSA. Preferencyjna stawka VAT: Kilka podmiotw nie moe wiadczy jednej usugi kompleksowej
                               Z uzasadnienia: Skoro preferencyjna stawka podatku od towarw i usug, stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT ma zastosowanie wycznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektw budowlanych lub ich czci zaliczonych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym oraz do robt konserwacyjnych na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporzdzenia MF z 22 grudnia 2010 r. i 4 kwietnia 2011 r., to wszelkie inne czynnoci dotyczce montau i demontau rusztowa, ktre nie s jedn z wymienionych wyej czynnoci, nie mog korzysta z preferencji podatkowej.
                               • 08.02.2016Ponowne rozpatrzenie sprawy po odwoaniu od decyzji
                                Teza: Art. 233 § 2 O.p. znajduje zastosowanie w sprawie dotyczcej okrelenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy take w sytuacji, gdy dla rozstrzygnicia tej sprawy niezbdne jest uwzgldnienie okrelonych ustale faktycznych dotyczcych okresu bezporednio go poprzedzajcego, co do ktrego orzeka organ podatkowy (albo organ kontroli skarbowej) w innym postpowaniu.
                                • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                                 Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                                 • 27.01.2016Prawo do odliczenia VAT z jednej zbiorczej faktury korygujcej
                                  Pytanie podatnika: Z uwagi na du ilo transakcji i ograniczenia systemowe (system wymaga manualnego wprowadzenia kadej pozycji korekty) Wnioskodawca planuje wystawi tylko jeden dokument korygujcy kilkaset dostaw dokonanych w sierpniu 2015 r. Czy przysugiwa bdzie odliczenie VAT naliczonego wynikajcego ze zbiorczej faktury korygujcej wystawionej w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
                                  • 27.01.2016VAT. Moment powstania obowizku podatkowego przy refakturowaniu usug budowlanych
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje przeniesienia (refakturowania) kosztw usug budowlanych lub budowlano-montaowych, zakupionych od podwykonawcw, na rzecz swoich klientw. W jakim momencie powstaje obowizek podatkowy z tytuu refakturowania usug budowlanych? Kiedy, na gruncie ustawy o podatku od towarw i usug, usuga budowlana wiadczona przez podwykonawc powinna zosta uznana za wykonan?
                                   • 19.01.2016VAT. Dokumentowanie sprzeday w przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i wystawianiu faktury w przypadku otrzymania patnoci z gry za sprzedawany towar, Wnioskodawczyni moe si kierowa rozporzdzeniem MF w sprawie wystawiania faktur i umieszcza na fakturach dane zgodnie z tym rozporzdzeniem, czy te Wnioskodawczyni musi kierowa si art. 106f ustawy o VAT i umieszcza na fakturach dane zgodnie z tym artykuem, stosujc stawk VAT „zw” (zwolniony z podatku VAT)? Czy Wnioskodawczyni bdzie moga wystawia faktur zawierajc rwnie dane niewymienione w ww. rozporzdzeniu jako przewidziane dla korzystajcych ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy lecz wymienione w art. 106e ustawy o VAT?
                                    • 08.01.2016VAT. Dokumentowanie kosztw przesyki towarw
                                     Pytanie podatnika: Podatnik jest producentem suplementw diety - towary te w wikszoci przypadkw opodatkowane s wedug stawki VAT 8%. Towary s sprzedawane za porednictwem sklepu internetowego. Podatnik zawierajc umowy z klientami na dostaw okrelonych towarw zobowizuje si dostarczy je w okrelonym terminie, albo na koszt wasny, albo na koszt klienta. Czy koszt przesyki towarw moe by ujty jako osobna pozycja na fakturze, ktra jest opodatkowana wedug stawki obowizujcej dla gwnego wiadczenia, czyli towaru?
                                     • 16.12.2015Wczeniejsze rozwizanie umowy dzierawy podlega VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy zachowanie Wnioskodawcy w wykonaniu umowy tj. m.in. wyraenie zgody na wczeniejsze zakoczenie umowy dzierawy, w zamian za ktre Wnioskodawca otrzyma patno od dzierawcy, bdzie stanowio czynno opodatkowan podatkiem od towarw i usug i niepodlegajc zwolnieniu z tego podatku?
                                      • 15.12.2015NSA. Wadliwa faktura a prawo do odliczenia VAT
                                       Faktura dotknita wad formaln, ktra z uwagi na wag uchybienia, moe zosta skorygowana not korygujc (np. dane nabywcy), umoliwia podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug realizacj prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego w terminach przewidzianych w ustawie (art. 86 ust.10 pkt 1 ustawy; od 1 stycznia 2014 r. - art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy) niezalenie od tego, czy formalne wady faktury zostan skorygowane - jeeli nie zachodzi ryzyko oszustwa lub naduycia (czynnoci udokumentowane faktur zostay wykonane na rzecz podatnika i suyy jego dziaalnoci opodatkowanej).
                                       • 09.12.2015VAT. Usugi dodatkowe na fakturze
                                        Pytanie podatnika: Czy na gruncie ustawy o VAT Wnioskodawca postpuje prawidowo doliczajc podatek VAT do usug dodatkowych, tj. kosztw transportu (dojazdu), wg takiej samej stawki, jak opodatkowana jest usuga podstawowa (w tym przypadku 23%) oraz czy prawidowo postpuje wykazujc te usugi dodatkowe w odrbnych pozycjach na fakturze (przedmiotem interpretacji ma by zagadnienie opodatkowania usug dodatkowych stawk 23% oraz kwestia dotyczca moliwoci wykazania w odrbnej pozycji na fakturze tych usug)?
                                        • 07.12.2015Zapata kart paliwow a prawo do odliczenia VAT od paliwa
                                         Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, podlegajcych opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug za pomoc kart paliwowych? W jakim zakresie Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodw osobowych uytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?
                                         • 24.11.2015Sprzeda internetowa. Koszty transportu w podstawie opodatkowania i na fakturze
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi m.in. sprzeda za porednictwem swojego sklepu internetowego. Nabywca zostaje obciony kosztami wysyki. Wysyka zostaje opodatkowana stawk przewidzian dla towaru, czyli 8% VAT i wyszczeglniona jest na fakturze jako oddzielna pozycja. Czy wedug zasad, ktre obowizuj od 1 stycznia 2014 r. koszt wysyki towarw moe by ujty jako osobna pozycja na fakturze? Czy na fakturze mona wykaza usug transportow opodatkowan wedug stawki 8% - bo taka obowizuje dla wiadczenia gwnego?
                                          • 17.11.2015NSA. Przychody i koszty naley korygowa wstecz
                                           Faktura korygujca przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrych mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych oraz faktura korygujca koszty uzyskania przychodw, inne ni bezporednio zwizane z przychodami, wskazane w art. 15 ust. 4d wymienionej ustawy, zmienia rozliczenia przychodw i kosztw w odniesieniu do okresu, w ktrym korygowana faktura (pierwotna) wprowadzona zostaa do samoobliczenia podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                           • 13.11.2015Bdy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT na podstawie faktur dokumentujcych nabycie towarw bd usug podlegajcych opodatkowaniu i zawierajcych bdy mniejszej wagi, tj. bdy inne ni bdy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT? Czy konieczne jest wystawienie noty korygujcej do faktur zawierajcych ww. bdy niezalenie od tego czy faktura dotyczy nabycia objtego podatkiem VAT bd niepodlegajcego opodatkowaniu lub zwolnionego?
                                            • 06.11.2015WSA. Odliczenie 100% VAT od wydatkw na samochd - wystarczy odpowiedni regulamin
                                             Z uzasadnienia: Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci gospodarczej podatnika. Wydaje si zatem, e sporzdzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za nieprzestrzeganie zapisw w nim zawartych, zapoznanie z nim uytkownikw pojazdw, kontrola okresowa oraz kontrola w czasie rzeczywistym stanowi wystarczajce i obiektywne rodki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdw dla celw dziaalnoci gospodarczej.
                                             • 06.11.2015Podstawa opodatkowania przy WNT - koszty pakowania i transportu
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo rozpoznaje dat powstania obowizku podatkowego uznajc, e w przypadku kosztw dodatkowych zwizanych z dostaw towarw w miesicu kwietniu 2015 r. w rnych terminach takich jak koszty pakowania i koszty transportu, obowizek podatkowy powstaje w dniu wystawienia przez dostawc zbiorczej faktury, gdy dniem wystawienia faktury jest ostatni dzie miesica, w ktrym miay miejsce dostawy towarw, ktrych usugi dotycz?
                                              • 04.11.2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
                                               Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spenia wymogi okrelone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2012 r. odnonie zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego?
                                               • 30.10.2015VAT. Kiedy wierzyciel moe skorzysta z ulgi na ze dugi?
                                                Pytanie podatnika: Faktury sprzeday zostay wystawione w miesicu marcu 2012 r. z terminem patnoci 04-09.2012 r. Do dnia dzisiejszego nie zostay uregulowane. 18 grudnia 2014 r. w deklaracji za m-c 11/2014 zostaa dokonana korekta podstawy opodatkowania i podatku nalenego z tytuu nieuregulowanej nalenoci wynikajcej z kilku faktur (VAT-7). Urzd Skarbowy zakwestionowa korekt i wycofa VAT-ZD. Czy podatnik (wierzyciel) ma prawo skorzysta z ulgi na ze dugi wycznie w rozliczeniu za okres, w ktrym upyn 150 dzie od terminu patnoci wierzytelnoci?
                                                • 16.10.2015Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na rzecz osb fizycznych wiadczenia kompleksowe, polegajce na zaprojektowaniu i dopasowaniu oraz montau elementw meblowych w sposb tworzcy wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego) trwa zabudow meblow kuchni. Czy Wnioskodawca moe przy sprzeday usugi polegajcej na montau szafek i mebli kuchennych do zabudowy staej, stosowa stawk 8%?
                                                 • 15.10.2015NSA. Sprzeda nieruchomoci a proporcja VAT
                                                  Art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarw i usug, naley tak interpretowa, e przy kalkulacji wartoci wspczynnika struktury sprzeday, o ktrym mowa w art. 90 ust. 3 nie naley uwzgldnia sprzeday rodkw trwaych, ktrych sprzeda nie stanowi integralnej czci zwykej dziaalnoci gospodarczej tego przedsibiorstwa. A contrario oznacza to, e do wspczynnika struktury sprzeday, o ktrym mowa w art. 90 ust. 3 naley zaliczy sprzeda tych rodkw trwaych, ktra stanowi zwyk dziaalno gospodarcz podatnika.
                                                  • 29.09.2015NSA. VAT przy refakturowaniu mediw
                                                   Z uzasadnienia: Uwzgldniajc zatem art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarw i usug stanowicy, e podstawa opodatkowania obejmuje "podatki, ca, opaty i inne nalenoci o podobnym charakterze, z wyjtkiem kwoty podatku", opata za wywz nieczystoci (podobnie jak podatek od nieruchomoci), w sytuacji gdy jej koszt przenoszony jest na najemc, stanowi w obecnym stanie prawnym element podstawy opodatkowania usugi najmu, oczywicie jeeli najemca nie ma moliwoci wyboru wiadczeniodawcy tej usugi.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »