Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat elementy

 • 05.11.2018Stan gotowoci do wykonania usugi a VAT
  Usugi, które wiadczy usugodawca nie zawsze polegaj na realizacji przez niego zleconych mu czynnoci. Cho rzeczywicie wikszo z nich wyglda tak, e usugodawca okrela zadanie do wykonania dla zleceniobiorcy a ten je realizuje. Niekiedy jednak jego przeprowadzenie nie jest moliwe ze wzgldów nie lecych po którejkolwiek ze stron umowy. W praktyce zdarzaj si sytuacje gdy z innych przyczyn realizacja umowy jest niemoliwa.
  • 31.10.2018Stan gotowoci do wykonania usugi a VAT
   Usugi, które wiadczy usugodawca nie zawsze polegaj na realizacji przez niego zleconych mu czynnoci. Cho rzeczywicie wikszo z nich wyglda tak, e usugodawca okrela zadanie do wykonania dla zleceniobiorcy a ten je realizuje. Niekiedy jednak jego przeprowadzenie nie jest moliwe ze wzgldów nie lecych po którejkolwiek ze stron umowy. W praktyce zdarzaj si sytuacje gdy z innych przyczyn realizacja umowy jest niemoliwa.
   • 24.10.2018Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
    Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
    • 24.10.2018Skrócona nazwa na fakturze take uprawnia do odliczenia VAT
     Ze wzgldu na dug nazw Spóki, nie wszyscy kontrahenci oraz instytucje maj praktyczn moliwo jej stosowania w penej czy skróconej formie, zgodnie z Kodeksem spóek handlowych. Ograniczenia w tym zakresie wynikaj przede wszystkim z funkcjonalnoci wykorzystywanego oprogramowania i limitu znaków przeznaczonych na wpisanie nazwy. Czy Spóce przysuguje prawo do odliczania VAT z faktur wystawionych przez jej kontrahentów, zawierajcych skrócon nazw, nie bdc jednoczenie zobowizana do wystawiania not korygujcych do tych faktur?
     • 23.10.2018Skrócona nazwa na fakturze take uprawnia do odliczenia VAT
      Ze wzgldu na dug nazw Spóki, nie wszyscy kontrahenci oraz instytucje maj praktyczn moliwo jej stosowania w penej czy skróconej formie, zgodnie z Kodeksem spóek handlowych. Ograniczenia w tym zakresie wynikaj przede wszystkim z funkcjonalnoci wykorzystywanego oprogramowania i limitu znaków przeznaczonych na wpisanie nazwy. Czy Spóce przysuguje prawo do odliczania VAT z faktur wystawionych przez jej kontrahentów, zawierajcych skrócon nazw, nie bdc jednoczenie zobowizana do wystawiania not korygujcych do tych faktur?
      • 19.10.2018NSA: Gmina po zmianie sposobu wykorzystywania inwestycji ma prawo do korekty VAT i odliczenia podatku
       Z uzasadnienia: Infrastruktura wodno - kanalizacyjna przez dwa lata po oddaniu do uytkowania bya udostpniona nieodpatnie spóce komunalnej, a wic nie bya wykorzystywana do celów dziaalnoci gospodarczej gminy, nie moe przesdza o tym czy Gmina K. w czasie wytwarzania infrastruktury dziaaa w charakterze podatnika podatku od towarów i usug.
       • 10.10.2018Wystawianie faktury korygujcej dane identyfikujce nabywc
        Pytanie: Czy w przypadku bdu na wystawionej fakturze dotyczcego nieprawidowego wskazania nabywcy towaru/usugi, cakowita zmiana danych identyfikujcych nabywcy moe zosta dokonana poprzez wystawienie faktury korygujcej?
        • 03.10.2018Faktura bez NIP nabywcy nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
         Pytanie: Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W marcu kupia samochód osobowy, który wykorzystuje w swojej dziaalnoci. Faktura nie zawiera numeru NIP nabywcy. Czy Wnioskodawczyni moe odliczy 50% podatku naliczonego wynikajcego z faktury dokumentujcej nabycie samochodu, na której nie ma numeru NIP firmy na podstawie wystawienia noty korygujcej zamiast faktury korygujcej?
         • 25.09.2018NSA. Odliczanie VAT od wydatków na prawnika
          Z uzasadnienia: Podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu usug prawnych, których celem jest realizacja przysugujcego podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego i odzyskania tego podatku. Pozbawienie w takiej sytuacji podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego godzioby w zasad neutralnoci VAT, wyraajc si w tym, e przez realizacj prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciaru ekonomicznego tego podatku.
          • 24.09.2018Podatek VAT: Sprzeda mieszkania wraz z wyposaeniem
           Przy sprzeday mieszkania wraz z wyposaeniem pojawia si pewien problem zwizany z podatkiem VAT. Dotyczy tego, czy sprzeda lokalu z wyposaeniem podlega stawce jednolitej, czy te stawki VAT dla mieszkania i wyposaenia powinny zosta ustalone oddzielnie. Problem wynika z brzmienia art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zgodnie z którym stawk 8% stosuje si m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich czci zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym, czyli lokali mieszalnych o powierzchni nieprzekraczajcej 150 m kw. Wyposaenie natomiast w przewaajcej mierze opodatkowane jest stawk podstawow.
           • 21.09.2018Podatek VAT: Sprzeda mieszkania wraz z wyposaeniem
            Przy sprzeday mieszkania wraz z wyposaeniem pojawia si pewien problem zwizany z podatkiem VAT. Dotyczy tego, czy sprzeda lokalu z wyposaeniem podlega stawce jednolitej, czy te stawki VAT dla mieszkania i wyposaenia powinny zosta ustalone oddzielnie. Problem wynika z brzmienia art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zgodnie z którym stawk 8% stosuje si m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich czci zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym, czyli lokali mieszalnych o powierzchni nieprzekraczajcej 150 m kw. Wyposaenie natomiast w przewaajcej mierze opodatkowane jest stawk podstawow.
            • 18.09.2018WSA. Co naley do dugów spadkowych?
             Z uzasadnienia: Pojcie dugu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pienine roszczenia cywilnoprawne zwizane z przedmiotem spadku cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytuu poczynionych przez niego nakadów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakady poniesione przez spadkobierc, przy tym bezporednio dotyczce przedmiotu nabycia. (...) Nakady poniesione przez spadkobierc na nieruchomoci wchodzce w skad masy spadkowej obcia bd spadek wycznie wtedy, gdy zostay poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
             • 17.09.2018Czy dziaalno nierejestrowana oznacza automatyczne zwolnienie z VAT?
              Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsibiorców, nie stanowi dziaalnoci gospodarczej dziaalno wykonywana przez osob fizyczn, której przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wskazanym w ustawie z 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, i która w okresie ostatnich 60 miesicy nie wykonywaa dziaalnoci gospodarczej. W biecym roku kwota ta wynosi 1050 z. Zatem roczny limit przychodu, który w wietle powoanego wyej przepisu pozwoli na uznanie osoby, która go osigna, za niebdc przedsibiorc, wynosi 12 600 z.
              • 17.09.2018Faktura do paragonu w ewidencji VAT
               Pytanie: Jeli Klient Wnioskodawcy zgasza danie wystawienia faktury VAT do paragonu, niezalenie od tego, czy danie zgasza podatnik VAT, czy niebdca podatnikiem osoba fizyczna, faktura jest wystawiana do paragonu. W przypadku, gdy danie wystawienia faktury zostao zoone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony by paragon, faktura jest umieszczana w ewidencji VAT. Jeli danie zgoszono po upywie okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca nie wprowadza zmian w ewidencji. Czy Wnioskodawca ma obowizek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu i czy ma obowizek korekty ewidencji VAT uwzgldniajcej wystawion do paragonu faktur?
               • 13.09.2018Czy dziaalno nierejestrowana oznacza automatyczne zwolnienie z VAT?
                Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsibiorców, nie stanowi dziaalnoci gospodarczej dziaalno wykonywana przez osob fizyczn, której przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wskazanym w ustawie z 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, i która w okresie ostatnich 60 miesicy nie wykonywaa dziaalnoci gospodarczej. W biecym roku kwota ta wynosi 1050 z. Zatem roczny limit przychodu, który w wietle powoanego wyej przepisu pozwoli na uznanie osoby, która go osigna, za niebdc przedsibiorc, wynosi 12 600 z.
                • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                 Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                 • 28.08.2018Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                  Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                  • 21.08.2018Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                   Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
                   • 08.08.2018Co daje faktura pro forma?
                    Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie.  Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                    • 08.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                     Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                     • 07.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                      Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                      • 06.08.2018Prawo do odliczenia VAT od bada technicznych pojazdu
                       W odniesieniu do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug – co do zasady – kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi nale m.in. dotyczce:
                       • 03.08.2018Prawo do odliczenia VAT od bada technicznych pojazdu
                        W odniesieniu do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug – co do zasady – kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi nale m.in. dotyczce:
                        • 27.07.2018Stawka VAT: Koszty dostawy w cenie towaru
                         Z uzasadnienia: W przypadku, gdy przedmiotem jednej dostawy s towary opodatkowane rónymi stawkami (gdy na jednej fakturze s wyszczególnione towary opodatkowane rónymi stawkami podatku, np. 8% i 23%), wówczas koszty transportu naley przyporzdkowa proporcjonalnie do podstawy opodatkowania poszczególnych towarów opodatkowanych rónymi stawkami i do kosztów tych zastosowa tak sam stawk, jak dla towarów, z którymi s zwizane.
                         • 17.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
                          Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
                          • 16.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
                           Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
                           • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                            Z odpowiedzi MF: „...Przekadajc powysze wyjanienia na grunt interpelacji Pana Posa naley wskaza, e minister waciwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczcego opodatkowania VAT usug utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawidowe i w zwizku z powyszym skorzysta z przysugujcego mu prawa dokonujc ich zmiany.”
                            • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
                             Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
                             • 19.06.2018WSA: Interpretacja chroni równie prawo do zwrotu VAT
                              Z art. 14p i art. 52 § 1 w zwizku z art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej naley wyprowadzi nastpujc norm prawn: na wniosek podatnika, który stosujc si do interpretacji wykaza w deklaracji zwrot podatku nienalenie lub w wysokoci wyszej od nalenej i ten zwrot otrzyma, organ podatkowy w decyzji okrelajcej wysoko zwrotu podatku (art. 21 § 3a O.p.) okrela równie wysoko nalenoci objtej zwolnieniem z tytuu zwrotu podatku, albo - w przypadku uiszczenia tej nalenoci na zasadach okrelonych w art. 52 O.p. - okrela wysoko nadpaty z tego tytuu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                              • 15.06.2018VAT: Prawidowy sposób ewidencji w kasie i udostpniania faktury przy usugach mobilnych
                               Wysanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywc e-mail zgodnie z jego daniem oznacza, e dokument zosta nabywcy udostpniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej wiadczy o tym, e wypeniony zosta warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano faktur nabywcy.
                               • 13.06.2018Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                                • 11.06.2018Odliczenie VAT od wydatków, które nie powoduj powstania podatku nalenego
                                 Zasad, na której opiera si VAT, okrela art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Stanowi on prawo do obnienia przez podatnika kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Jest to moliwe w zakresie, w jakim nabywane towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                                 • 08.06.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                                  Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                                  • 29.05.2018Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                                   Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                                   • 11.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                                    W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                                    • 30.04.2018Wystawienie noty korygujcej przez przedsibiorc jako osob fizyczn
                                     Nota korygujca jest dokumentem, który nie podlega ksigowaniu i suy naprawieniu bdów formalnych popenionych przez sprzedawc na wystawionej przez siebie fakturze. Jest ona jedn z kilku metod naprawy takich pomyek zawartych w fakturach pierwotnych lub korygujcych. Sposób ten zosta przewidziany dla odbiorcy takich dokumentów.
                                     • 19.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                                      Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
                                      • 18.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                                       Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
                                       • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                                        Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 30.03.2018NSA: Kluby mog odlicza VAT z faktur wystawianych przez profesjonalnych sportowców
                                         Teza: Zawodnik profesjonalny, który na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piki nonej wiadczy na rzecz klubu usugi polegajce na „reprezentowaniu barw w charakterze pikarza przez czynn gr, uczestniczenie w treningach i obozach sportowych” moe by podatnikiem podatku od towarów i usug. Brak jest bowiem podstaw do przyjcia, e czcy go z klubem sportowym stosunek prawny okrela odpowiedzialno klubu za te czynnoci (jako dajcego zlecenie) wobec osób trzecich w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
                                         • 27.03.2018Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                                          Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
                                          • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
                                           Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
                                           • 21.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                            Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                            • 20.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                             Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                             • 30.01.2018Bdny NIP mona poprawi not korygujc
                                              Pytanie: Czy wystpujce w ww. fakturach uchybienia w postaci bdnie wskazanego NIP nabywcy oraz bdnie wskazanych danych patnika mogy zosta skorygowane za pomoc noty korygujcej, w myl art. 106k ustawy o podatku od towarów i usug? Czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmian nabywcy towarów, których dotycz ww. faktury?
                                              • 03.01.2018NSA. Parkowanie pod domem a prawo do penego odliczenia VAT
                                               Pojazd samochodowy powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym m.in. przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zwizku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug, o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 02.01.2018Faktury korygujce dot. WNT w ewidencji VAT i JPK
                                                Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do celów wewntrzwspólnotowych i posiada aktywny VAT-UE. Zdarza si, e faktury zawieraj bd w cenie. Ceny ustalone byy jeszcze przed dostaw. Wystawiane s wtedy korekty „do zera”. Za jaki miesic naley rozliczy podatek w deklaracji VAT i pliku JPK w takim przypadku? Czy moliwe jest ujcie podatku jedynie na podstawie ostatniej prawidowej faktury (wówczas w rejestrze VAT i pliku JPK pokazana bdzie jedynie nowa, prawidowa faktura a faktura pierwotna i korekta „do zera” nie bd pokazane w ogóle)?
                                                • 05.12.2017Czy faktura pro forma moe by podstaw zapisu w ksigach?
                                                 Zgodnie z prawem bilansowym, do ksig rachunkowych okresu sprawozdawczego naley wprowadzi w postaci zapisu kade zdarzenie, które nastpio w danym okresie sprawozdawczym. Podstaw zapisów w ksigach rachunkowych s dowody ksigowe stwierdzajce dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej dowodami ródowymi. W myl art. 20 ust. 2 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z pón. zm., dalej: uor) rozpoznajemy trzy rodzaje dowodów ródowych, s to:
                                                 • 04.12.2017Czy faktura pro forma moe by podstaw zapisu w ksigach?
                                                  Zgodnie z prawem bilansowym, do ksig rachunkowych okresu sprawozdawczego naley wprowadzi w postaci zapisu kade zdarzenie, które nastpio w danym okresie sprawozdawczym. Podstaw zapisów w ksigach rachunkowych s dowody ksigowe stwierdzajce dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej dowodami ródowymi. W myl art. 20 ust. 2 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z pón. zm., dalej: uor) rozpoznajemy trzy rodzaje dowodów ródowych, s to:
                                                  • 25.10.2017NSA. Odliczanie VAT z faktur za obsug prawn
                                                   Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu usug prawnych, których celem jest realizacja przysugujcego podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego i odzyskania tego podatku. Pozbawienie w takiej sytuacji podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego godzioby w zasad neutralnoci VAT, wyraajc si w tym, e przez realizacj prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciaru ekonomicznego tego podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »