Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat elementy

 • 03.09.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej przez kontrahenta
  Pytanie podatnika: Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisw o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujce, czy te w kontekcie wyroku Trybunau Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyrokw Wojewdzkich Sdw Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, mona dokona tego pomniejszenia bez koniecznoci otrzymania takiego potwierdzenia?
  • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
   Podatnicy, ktrzy dokonuj nabycia towarw bd usug za granic, nie maj moliwoci odliczenia podatku VAT zapaconego w innym kraju od podatku nalenego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasad neutralnoci, lec u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obcia podatnikw uczestniczcych w obrocie towarami i usugami, niebdcych ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.
   • 10.07.2008Jedna faktura dla kilku nabywcw
    Sprzedaj bardzo drogi sprzt medyczny. Zdarza si, e z powodu wysokiej ceny jeden aparat kupuje „na spk” dwch czy trzech lekarzy (kady z nich prowadzi odrbn dziaalno gospodarcz, jednak aparatur medyczn wykorzystywa bd wsplnie). Co je st prawidowym postpowaniem: – wystawi jedn faktur wskazujc dwch lub trzech nabywcw (wwczas kady z lekarzy chciaby otrzyma orygina)? – czy wystawi trzy kolejne faktury na ten sam aparat dzielc cen sprzeday?
    • 25.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Protok kontroli nie jest protokoem z czynnoci urzdowych
     W wietle art. 290 § 2 O.p. nie ma obowizku podpisywania przez kontrolowanego protokou kontroli, lecz na podstawie art. 290 § 6 O.p. koniecznym jest dorczenie kontrolowanemu jednego egzemplarza protokou kontroli, w celu powiadomienia go o jego treci i stworzenia gwarancji obrony przez niego swoich interesw. Na podstawie art. 292 O.p. do protokou kontroli nie ma odpowiedniego zastosowania art. 173 § 2 O.p.
     • 17.06.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
      Pytanie podatnika: Czy faktury korygujce VAT, zmniejszajce warto transakcji, a tym samym warto podatku nalenego, mona ujmowa w miesicu ich wystawienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 11 marca 2004 r., bez spenienia dodatkowych warunkw?
      • 20.05.2008Ewidencja ksigowa premii jako szczeglnego rodzaju rabatw (1)
       W niniejszym artykule postaram si scharakteryzowa prawidow metod ewidencjonowania premii – posu si w tym celu opisem sytuacji przedsibiorstwa, dokonujcego na przykad zakupw towarw w celu dalszego ich przerobu oraz sprzeday (rodzaj dziaalnoci nie ma tutaj wikszego znaczenia).
       • 10.04.2008Naprawy gwarancyjne a VAT
        Pytanie podatnika: Czy zwrot ponoszonych przez Spk kosztw napraw gwarancyjnych otrzymanych od dostawcy w nastpstwie zawartej umowy dealerskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
        • 13.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Puste faktury bez podatku VAT
         Wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjny w Warszawie w Warszawie z dnia 22.10.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 594/07
         • 01.02.2008Transakcje z rolnikami ryczatowymi
          Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z pn. zm., dalej: VAT), rolnikiem ryczatowym jest rolnik dokonujcy dostawy produktw rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcy usugi rolnicze, korzystajcy ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjtkiem rolnika obowizanego na podstawie odrbnych przepisw do prowadzenia ksig rachunkowych. Tym odrbnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pn. zm.), zgodnie z ktr, obowizek prowadzenia ksig rachunkowych maj m.in. osoby fizyczne, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarw, produktw i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej rwnowarto w walucie polskiej 800 000 EURO. Wynika z tego, e na potrzeby podatku od towarw i usug rolnicy podzieleni s na dwie kategorie:
          • 24.01.2008Ulga internetowa – Dwa mieszkania, dwa odliczenia?
           Pytanie: Czy w przypadku posiadania dwch mieszka oraz otrzymywania faktur VAT z tytuu korzystania z Internetu w dwch mieszkaniach mona poniesione wydatki odliczy od dochodu?
           • 18.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Wymagania stawiane e-fakturom inne ni przy fakturach zwykych
            Decyzj z dnia 22 marca 2007r., ktra jest przedmiotem skargi, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, dziaajc na podstawie art. 233 § 1 pk1, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.; dalej powoywanej jako „Ordynacja podatkowa"), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z pn. zm.; dalej powoywanej jako „ustawa o VAT"), § 9 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug (Dz.U. nr 95, pz. 798; dalej „rozporzdzenie z 25 maja 2005 r."), § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 5 rozporzdzenia Ministra Finansw z c ni 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyania faktur w formie elektronicznej, a take przechowywania oraz udostpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133, pz. 1119; dalej „rozporzdzenie z 14 lipca 2005 r."), odmwi zmiany albo uchylenia postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisw prawa podatkowego.
            • 16.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (6) — Faktura z nazw firmy, dokumentowanie wydatkw wspwacicieli
             Moe si zdarzy, e na fakturach (na kilku bd na jednej z nich) dokumentujcych zakup materiaw budowlanych na budow prywatnego domu przez podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w czci dotyczcej danych nabywcy sprzedawca wpisa pomykowo oprcz danych osobowych podatnika rwnie nazw jego firmy. Jeeli faktury takie, jako dokumentujce prywatne wydatki podatnika, nie byy przez niego rozliczane w ramach prowadzonej dziaalnoci, to zdecydowanie stanowi podstaw do ubiegania si o zwrot czci wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym, i to nawet bez koniecznoci dokonywania stosownych korekt w zakresie danych nabywcy.
             • 15.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (5) - Brak symbolu SWW/KU, faktura wystawiona dla wykonawcy
              Niezbdnym warunkiem wnioskowania o zwrot podatku jest posiadanie oryginaw faktur VAT. W praktyce czsto podatnicy maj wtpliwoci czy przysuguje im prawo do zwrotu podatku VAT w sytuacji, gdy sprzedawca nie wykaza na fakturze zakupu danego materiau budowlanego symbolu SWW/KU sprzedanego towaru.
              • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
               Zaskaronym wyrokiem Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg B Spki z o.o. w S na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 2000 r.
               • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztw, nie odliczysz VAT
                Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie oddali skarg Jzefy na decyzj Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymujcej w mocy decyzj Urzdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarw i usug od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
                • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                 W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                 • 19.07.2007Orzecznictwo: Spr o wydatki i darowizn kocieln
                  Zaskaronym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Orodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., ktra na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90.poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwoania zoonego przez Grzegorza i Danut B od decyzji wydanej w dniu 25 kwietnia 2003 r. przez Drugi Urzd Skarbowy w Koszalinie, okrelajcej wysoko zobowizania z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych za 1999 r. utrzymano w mocy decyzje organu pierwszej instancji.
                  • 17.07.2007Faktury wysyane za porednictwem poczty elektronicznej
                   Pytanie podatnika: Spka wniosa o potwierdzenie, e na gruncie obowizujcych przepisw prawa umoliwienie pobrania przez nabywc towarw i usug oryginau faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spki i jego wydrukowanie lub wysanie nabywcy poczt elektroniczn oryginau faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a nastpnie wydrukowanie czyni zado wymogowi wystawienia faktury VAT, okrelonego w art. 106 ustawy o VAT.
                   • 13.07.2007Orzecznictwo: Faktura wystawiona przez nieistniejcy podmiot
                    Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1.02.2005 r. o sygn. akt SA/Rz 1157/03 oddalajcy skarg Przedsibiorstwa ;E. Spka z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 25.06.2003 r. w przedmiocie podatku od towarw i usug.
                    • 11.07.2007Orzecznictwo: Odpowiedzialno czonkw zarzdu za zobowizania podatkowe stowarzyszenia
                     Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Lu 347/05, Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie oddali skarg Wioletty L. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 23 maja 2005 r., nr PP2/4407-49/05, w przedmiocie odpowiedzialnoci czonka zarzdu za zalegoci podatkowe M. w podatku od towarw s usug za stycze 2003 r.
                     • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                      Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.
                      • 12.06.2007Skutki braku zawiadczenia potwierdzajcego spenienie dodatkowych warunkw technicznych
                       Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyrnia dwie kategorie samochodw: samochody osobowe oraz samochody ciarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 teje ustawy samochd osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wicej ni 9 osb cznie z kierowc oraz ich bagau. Z kolei samochd ciarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu adunkw; okrelenie to obejmuje rwnie samochd ciarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu adunkw i osb w liczbie od 4 do 9 cznie z kierowc — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                       • 29.05.2007Wycofanie samochodu z dziaalnoci gospodarczej na prywatne potrzeby przedsibiorcy i podatek VAT
                        Zarwno przekazywanie prywatnego majtku przedsibiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majtku na potrzeby wasne s czynnociami czsto spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwizanie mona zaobserwowa szczeglnie wrd przedsibiorcw prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Rozpoczynajc, czy te ju prowadzc firm, podatnicy decyduj si czsto na wprowadzenie do majtku przedsibiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik moe wycofa z majtku firmy pojazd i przeznaczy go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofa z prowadzonej dziaalnoci zarwno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsibiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia dziaalnoci.
                        • 13.04.2007Opodatkowanie zaliczek
                         W obrocie gospodarczym, w ramach zawieranych transakcji, bardzo czsto na poczet dostaw towarw bd usug otrzymuje si cz zapaty (zaliczk, przedpat, rat, zadatek). Kade takie zdarzenie ma okrelone konsekwencje w sferze podatkowej. Poniej przybliymy zasady opodatkowania zaliczek na gruncie ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarw i usug.
                         • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                          W marcu ubiegego roku mogem w materiale „Co nam skontroluj” przedstawi zagadnienia, pozostajce w obszarze szczeglnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostpnio na swoich stronach zestawienie tych tematw, ktre bd przedmiotem zainteresowania kontrolujcych w roku 2007.
                          • 12.11.2006Pena ksigowo i dziay specjalne produkcji rolnej
                           Interpelacja nr 4235 do ministra finansw w sprawie obowizku zaprowadzenia przez osoby prowadzce dziay socjalne produkcji rolnej ksig rachunkowych
                           • 16.10.2006VI Dyrektywa i PKWiU na fakturach
                            Odpowied podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansw - z upowanienia ministra - na interpelacj nr 3766 w sprawie trudnoci w zakresie zwrotu nadwyki podatku VAT naliczonego nad nalenym za materiay budowlane
                            • 11.10.2006Interpelacja nr 3766 do ministra finansw w sprawie trudnoci w zakresie zwrotu nadwyki podatku VAT naliczonego nad nalenym za materiay budowlane
                             Panie Ministrze! Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468) uprawniaj do otrzymania zwrotu czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych. Zwrot dotyczy wydatkw poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i odnosi si do materiaw budowlanych, ktre do 30 kwietnia 2004 r. byy opodatkowane stawk VAT w wysokoci 7%, a od 1 maja 2004 r. s opodatkowane 22-procentow stawk VAT. Wykaz materiaw objtych zwrotem podatku VAT opublikowano w formie obwieszczenia ministra budownictwa w oparciu o symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobw i Usug (PKWiU). Skadajc wniosek o zwrot podatku VAT, podatnicy s przymuszani do podawania na zaczonych do wniosku kopiach faktur symboli PKWiU, z powodzeniem powszechnie stosowanych od wielu lat. Wprowadzenie elektronicznego przechowywania paragonw jest korzystne dla wszystkich. Przedsibiorcom pozwoli to zaoszczdzi papier, czas i energi oraz obniy koszty przechowywania paragonw, uatwi rwnie szybszy dostp do danych z paragonw. Rwnie urzdy skarbowe zyskaj na nowym rozwizaniu, poniewa uatwi to dotarcie do szukanych danych, skontrolowania ich, umoliwi take kopiowanie przechowywanych danych.
                             • 16.08.2006Ewidencja ksigowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
                              Celem niniejszego komentarza jest ukazanie ksigowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewajcej na 100% nalenoci, przy zaliczkach czstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
                              • 21.06.2006Koszty biecej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do uytkowania lokalu stanowi cz ceny nabycia lokalu
                               Pytanie podatnika: Czy wydatki na eksploatacj lokalu (jeszcze nie oddanego do uywania), opaty za CO, wywz nieczystoci i abonament za wodomierz udokumentowane faktur VAT wystawion na maonkw, w przypadku gdy dziaalno gospodarcz prowadzi tylko jedno z nich, stanowi koszt uzyskania przychodw?
                               • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziau w partnerskich programach reklamowych
                                Z bada rynkowych wynika, i Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijajcym si kanaem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatkw na reklam internetow. Przykadowo Polski rynek reklamy on-line osign w 2004 r. warto mierzon wydatkami netto na poziomie 87 mln z (bez barterw) i wzrs z poziomu okoo 50 mln w 2003 roku (rdo: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i wiat). Reklama w Internecie moe przybiera rne formy i jest zwizana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedn z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. patnych linkw. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. eby zarabia w ramach partnerskich programw reklamowych nie trzeba sprzedawa wasnych produktw. Wystarczy posiada wasn stron internetow i na niej poleca produkty internetowe sprzedawcw.
                                • 20.02.2006Faktura VAT RR
                                 Czynny podatnik VAT, ktry nabywa produkty rolne od rolnika ryczatowego, wystawia, za sprzedawc faktur VAT RR, ktra dokumentuje nabycie tych produktw. Faktur naley wystawi w dwch egzemplarzach, a orygina faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura musi by oznaczona jako „Faktura VAT RR”.