Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat elementy

 • 23.09.2010VAT: Sprzeda terenw niezabudowanych bez planu zagospodarowania przestrzennego
  Z uzasadnienia wyroku WSA: Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Jest to bowiem akt kierownictwa wewntrznego, ktrego postanowienia nie mog jednak wpywa na sytuacj obywateli i ich organizacji, a wic podmiotw, ktre nie s adresatami przedmiotowego studium, jako e nie zaliczaj si do kategorii organw administracji. Nienormatywno studium uwarunkowa i zagospodarowania przestrzennego powoduje, e na jego podstawie nie moe by okrelony przedmiot opodatkowania ani pozostae elementy stosunku prawnopodatkowego. Zatem, w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, w celu ustalenia czy teren, na ktrym pooona jest konkretna nieruchomo, jest terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudow naley odwoa si do zapisw zamieszczonych w ewidencji gruntw i budynkw.
  • 01.09.2010Upowanienie pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur
   Pytania podatnika: 1. Czy w rozumieniu przepisw o VAT pracownik biura outsourcingowego moe by upowaniony do wystawienia faktury VAT dokumentujcej dostaw towaru w imieniu dostawcy towaru? 2. Czy w rozumieniu przepisw o VAT pracownik biura outsourcingowego moe by upowaniony do odbioru faktury VAT dokumentujcej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura)? 3. Czy w rozumieniu przepisw o VAT, jest moliwe upowanienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentujcej dostaw towarw w imieniu dostawcy towaru i jednoczenie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru? 4. Czy w rozumieniu przepisw o VAT pracownik biura outsourcingowego upowaniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru, powinien bezwzgldnie odnotowa fakt odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru? 5. Czy sposb odbioru faktury przez penomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego (sposb opisany w pkt 4 stanu faktycznego), jest rwnoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytuu nabycia towarw w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?
   • 30.08.2010Wystawianie faktury zbiorczej dokumentujcej kilka transakcji
    Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni daj wystawienia jednej faktury dokumentujcej sprzeda wykonan w danym miesicu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejsz ilo dokumentw w miesicu do zaksigowania). Z uwagi na dania klientw Wnioskodawczyni chciaaby wprowadzi nowy sposb fakturowania, ktry pozwoliby umieci na jednej fakturze dat jej wystawienia oraz numery i daty poszczeglnych transakcji sprzeday. Wystawiana w taki sposb faktura zawieraaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, dat wystawienia oraz dane dotyczce transakcji zrealizowanych dla poszczeglnych klientw w cigu danego miesica przez konkretny oddzia czy placwk. Czy prawidowy bdzie sposb prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczeglnoci dat sprzeday, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spk nowego sposobu fakturowania?
    • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
     • 19.07.2010Zmiana zamwienia a konieczno korekty sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
      Pytanie podatnika: Czy mona nie anulowa wystawionych paragonw fiskalnych, lecz gdy warto zaliczki nie ulega zmianie zmieni specyfikacj zamawianych towarw na wewntrznym dokumencie zamwienia, bez korekty obrotu fiskalnego?
      • 14.07.2010Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT
       Pytanie podatnika: W 2009 r. zakupia Pani wraz z mem dziaki rekreacyjne od Agencji Nieruchomoci Rolnych. Dziaki zostay nabyte w celu budowy w przyszoci maego orodka rekreacyjnego, celem prowadzenia w nim dziaalnoci gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarw i usug. Nabycie przedmiotowego gruntu zostao udokumentowane aktem notarialnym, w ktrym jako nabywc okrelono maonkw - maonkowie nie posiadaj rozdzielnoci majtkowej. Sprzedawca wystawi rwnie faktur VAT, dokumentujc t transakcj. Faktury tej nigdy Pani nie otrzymaa i nie posiada wiedzy, co si z ni stao. Zakup tego gruntu nie zosta te zaksigowany w prowadzonych w zwizku z dziaalnoci gospodarcz ewidencjach. W zwizku z zauwaonym brakiem zoya Pani wniosek do sprzedawcy o wystawienie duplikatu przedmiotowej faktury. Czy przysuguje Pani prawo do odliczenia podatku od towarw i usug na podstawie duplikatu faktury?
       • 09.07.2010Zasady rozliczania faktury korygujcej w przypadku podwyszenia ceny towaru
        Skoro ustawodawca nie wprowadzi innych zasad rozliczania faktury korygujcej w przypadku podwyszenia ceny towaru po wystawieniu faktury, jak to uczyni w stosunku do faktur korygujcych obniajcych podatek naleny, to nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia, e istotne w przyjciu momentu powstania obowizku podatkowego s okolicznoci zwizane z wystawieniem faktury korygujcej. aden przepis prawa dotyczcy podatku od towarw i usug nie uzalenia powstania obowizku podatkowego od okolicznoci powodujcych wystawienie faktury korygujcej. Podsumowujc, naley zaznaczy, e obowizek podatkowy przy dostawie towaru potwierdzonych faktur powstaje z chwil wystawienia faktury, nie pniej ni w 7. dniu liczc od dnia wydania towaru – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
        • 18.06.2010Dokumentowanie sprzeday usug abonamentowych
         Pytanie podatnika: Czy sprzedajc usugi abonamentowe, poprawne jest umieszczenie jako kolejnych pozycji na fakturze tych usug z przynalenymi im stawkami podatku VAT, w ramach sprzeday pakietu zawierajcego kilka karnetw opodatkowanych z osobna rnymi stawkami VAT?
         • 16.06.2010Piecztka nie jest ju wiarygodnym potwierdzeniem tosamoci
          Zapytanie nr 6750 do ministra finansw w sprawie zasadnoci stosowania w Polsce piecztek na rnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
          • 15.06.2010Nota rabatowa stanowi podstaw do obnienia obrotu
           Przepis art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - w brzmieniu obowizujcym do 30 listopada 2008 r.) naley interpretowa w ten sposb, e udzielenie przez podatnika rabatu cenowego, nie bezporedniemu jego kontrahentowi, lecz kolejnemu odbiorcy w acuchu dystrybucji jego towaru, stanowi dla tego podatnika podstaw do obnienia swojego obrotu o kwot udzielonego rabatu, jeeli jest on udokumentowany dowodem ksigowym w rozumieniu przepisw ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), np. not ksigow.
           • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
            Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
            • 25.05.2010Orzecznictwo: Faktury korygujce a odliczanie VAT metod proporcji
             Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy nie zostaa zrealizowana umowa przedwstpna, to wygaso zobowizanie podatkowe wynikajce z otrzymania zaliczki na poczet dostawy wynikajcej z niezrealizowanej ostatecznie umowy. Opodatkowaniu VAT co do zasady podlegaj bowiem dostawy towarw i wiadczenie usug, a nie patnoci dokonane z tytuu tych transakcji. Z dniem zamknicia systemu konsorcjum wystpi obowizek skorygowania faktur zaliczkowych. Wygasa bowiem podstawa faktyczna do ich wystawienia. Obrt, o ktrym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, udokumentowany pierwotnymi fakturami zaliczkowymi, naleao zatem skorygowa.
             • 22.04.2010Rabaty transakcyjne i potransakcyjne a podatek VAT
              Udzielanie oraz otrzymywanie rabatw budzi z punktu widzenia rozlicze podatku VAT liczne wtpliwoci podatnikw. Problemy z ich rozliczaniem wynikaj zazwyczaj z rnic w ujciu, podejciu oraz dokumentowaniu tzw. rabatw transakcyjnych i potransakcyjnych.
              • 14.04.2010Prawidowe dokumentowanie WDT
               Dokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy towarw dostawy w ten sposb, e podatnik odrbnymi fakturami udokumentuje obcienie nabywcy poszczeglnymi czciami ceny dostawy, stanowicymi wynagrodzenie podatnika za poszczeglne elementy ekonomiczne, ktre zoyy si na cen dostawy, jest nieprawidowe ze wzgldu na funkcj dokumentacyjn i kontroln, ktr w systemie podatku VAT peni faktury – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
               • 08.04.2010Orzecznictwo: Kiedy wystpuj nowe okolicznoci faktyczne?
                Tezy: Ustawodawca w art. 240 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) nie wyjani, co naley rozumie przez uyte w tym przepisie okrelenie "okolicznoci faktyczne". Odrnienie przesanki wznowieniowej, polegajcej na ujawnieniu "nowych okolicznoci faktycznych" od przesanki "nowe dowody" wskazuje, e przez "nowe okolicznoci faktyczne" naley rozumie te zdarzenia faktyczne, ktre miay miejsce przed wydaniem decyzji ostatecznej, a ujawnione zostay po jej wydaniu. Jeeli w toku postpowania podatkowego, a przed wydaniem decyzji ostatecznej, ujawnione zostay okrelone okolicznoci faktyczne, to fakt, e potwierdzono je pniej dodatkowo, nowym dowodem, pozyskanym w toku postpowania wznowieniowego, nie powoduje, e okolicznoci te stay si "nowe" w rozumieniu powoanego przepisu. Natomiast uytego w art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej pojcia "dowody", nie mona postrzega inaczej ni to wynika z treci art. 180 par. 1 i 181 tej ustawy. Dowodem jest zatem zeznanie wiadka, a nie sam wiadek,
                • 02.04.2010Czy „akceptacja przez podpis” dotyczy jedynie faktur?
                 Zgodnie z przepisami rozporzdzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r. podatnik zobowizany jest do przedstawiania dostawcom usug oryginaw i kopii faktur do akceptacji, w formie podpisu. Czasami zdarza si, e podatnicy chc wprowadzi protokoy pisemne, na ktrych dostawcy potwierdzaliby odbir faktur za okresy miesiczne, a protokoy te zawierayby numery faktur, dat ich wystawienia oraz warto wykonanych usug. „Akceptacja przez podpis”, o jakiej mowa w rozporzdzeniu z 28 listopada 2008 r. moe by zoona na jakimkolwiek dokumencie z tym, e z ca pewnoci na dokumencie wskazanym w umowie i w terminach wskazanych w tej umowie stron – orzek Wojewdzki Sdu Administracyjny w Warszawie.
                 • 02.04.2010Prawo do odliczenia VAT w zwizku z inwestycj w obcym rodku trwaym
                  Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarw i usug zwizanych z inwestycj opisan w stanie faktycznym?
                  • 08.03.2010Prawo do odliczenia VAT z tytuu zakupu czci do naprawy samochodw
                   Pytanie podatnika: Czy mona odliczy pen kwot podatku naliczonego od zakupu czci zuytych do remontu i naprawy samochodw osobowych?
                   • 23.02.2010Prawo do odliczenia VAT z faktur VAT wystawionych „z gry”
                    Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zawartego w fakturach z tytuu zakupu: - prenumeraty gazet i czasopism, - usug serwisowania oprogramowania uywanego w Spce, - obsugi administracyjnej i technicznej domen internetowych, wystawionych z gry za cay rok kalendarzowy (nie poprzedzonych przedpat): 1. zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy VAT czyli za okres, w ktrym Spka otrzymaa faktur lub w dwch nastpnych okresach rozliczeniowych, 2. czy te zgodnie z art. 86 ust. 12, czyli z chwil nabycia prawa do rozporzdzania towarem lub z chwil wykonania usugi?
                    • 17.02.2010Kupujesz quada? Odlicz cay VAT
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakupu pojazdu, tj. quada, przysuguje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokoci 60% nie wicej ni 6000,00 z, czy te mona odliczy podatek naliczony w caoci?
                     • 05.02.2010Kolejny leasingobiorca ma take prawo do odliczenia podatku VAT
                      Pytanie podatnika: Czy nowo korzystajcy podmiot gospodarczy, ktry przej przedmiot leasingu - samochd osobowy z dniem 01.04.2009 r. ma prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z kolejno otrzymywanych faktur dokumentujcych dalsze okresowe opaty leasingowe?
                      • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
                       Z uzasadnienia: Zakad nie posiada podmiotowoci prawnej, jest wewntrzn jednostk, ktrej zasady i kryteria wyodrbnienia okrela odpowiednio umowa czy statut przedsibiorcy. Wydaje si, e rwnie w tym przypadku dochodzi do wyodrbnienia majtkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednake w odrnieniu od oddziau, zakad nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrbn siedzib i adres, a take regulacji dotyczcej firmy. Kryterium wyodrbnienia zakadu jest rodzaj wykonywanej tam dziaalnoci czy realizowanych zada gospodarczych. Zakad realizuje bowiem najczciej tylko cz procesu gospodarczego przebiegajcego u przedsibiorcy. Z tych te wzgldw nie zawsze moliwe bdzie na gruncie podatku od towarw i usug pene utosamienie poj zakadu czy oddziau z pojciem wydzielonej czci przedsibiorstwa.
                       • 08.01.2010Dokumentowanie zbiorcz faktur korygujc udzielonych rabatw
                        Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest wystawianie zbiorczych faktur korygujcych dokumentujcych udzielone przez Wnioskodawc rabaty w danym miesicu rozliczeniowym, na warunkach wskazanych w opisanym stanie faktycznym?
                        • 05.01.2010Orzecznictwo: Odliczenie VAT przy wydatkach na reprezentacj

                         Polski ustawodawca nie mg wprowadzi w akcie implementujcym wsplnotow dyrektyw, dotyczc oglno - unijnego podatku od wartoci dodanej, adnych nowych i szerszych wycze i ogranicze w prawie do odliczenia podatku, anieli te, ktre byy dotychczas to jest znajdujce si w ustawie z 1993 r. i innych ustawach podatkowych, na ktre ta ustawa si powouje.
                         • 03.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 12
                          Rozpoczynamy omawianie wymogw stawianych dokumentom ksigowym, ktre stanowi podstaw wpisw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw. Po kadym z odcinkw powiconych wybranemu dokumentowi (dokumentom) przedstawimy stanowiska organw podatkowych w kwestiach szczegowych i budzcych wtpliwoci podatnikw.
                          • 03.12.2009Tanio kupiony samochd i podatek akcyzowy
                           Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia oceny prawidowoci zastosowanych przez organy podatkowe zasad oraz trybu okrelenia stronie zobowizania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 15.259 z z tytuu nabycia wewntrzwsplnotowego samochodu osobowego.
                           • 29.10.2009Orzecznictwo: Skarga kasacyjna musi by precyzyjna
                            Z uzasadnienia: Podniesione zarzuty sformuowane zostay w sposb na tyle oglny, i. nie wynika z nich jednoznacznie, na czym konkretnie polegay zarzucane organom podatkowym i niedostrzeone przez Sd I instancji naruszenia poszczeglnych, wymienionych w skardze kasacyjnej przepisw Ordynacji podatkowej, do jakich konkretnie okolicznoci faktycznych sprawy si one odnosz oraz jaki wpyw uchybienia w tym zakresie mogy mie na wynik sprawy. Sd kasacyjny zwizany granicami skargi kasacyjnej dokonujc oceny zasadnoci zawartych w niej zarzutw nie moe domyla si, jakie konkretnie dowody zdaniem penomocnika Skarcych zostay pominite oraz do wykazania, jakich okolicznoci faktycznych miayby one suy.  
                            • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - ju w najblisz rod w Warszawie
                             W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbdzie si konferencja organizowana wsplnie przez Akademi Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwch dni konferencji zostan wyczerpujco omwione biece problemy i zmiany, zarwno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osb prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji bdzie MSR / MSSF. Konferencj poprowadz znani praktycy stosowania prawa. Wrd prowadzcych znajduj si:
                             • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczce wystawiania „zwykych” faktur VAT
                              Nie bdzie przesad twierdzenie, e jednym z najwaniejszych (o ile nie najwaniejszym) dokumentw funkcjonujcych w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo e w niektrych pastwach Wsplnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest do swobodnie, polski prawodawca podatkowy cay czas bardzo rygorystycznie traktuje t kwesti.
                              • 01.10.2009Sponsoring a podatek od towarw i usug
                               W praktyce obrotu gospodarczego coraz bardziej popularne jest finansowanie dziaalnoci organizacji non profit (nie tylko, ale gwnie takich organizacji) w ramach tzw. sponsoringu. Od razu naley wyjani, e w adnej regulacji polskiego prawa cywilnego nie odnajdziemy przepisu, ktry normowaby zasady ksztatowania, zawierania i wykonywania umowy sponsoringu. Nie oznacza to jednak, e umowa taka nie moe funkcjonowa w polskiej rzeczywistoci gospodarczej.
                               • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
                                Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                                • 31.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Uprawnienie do wystawiania korekt faktur wewntrznych nie jest ograniczone terminem
                                 Z uzasadnienia: Ani ustawa o VAT, ani rozporzdzenia wykonawcze do niej nie normuj terminw wystawiania faktur korygujcych. Prawidowe byo rwnie powoanie si przez Ministra Finansw na tre art. 112 ustawy o VAT, z ktrego wynika termin przechowywania ewidencji i dokumentw zwizanych z rozliczeniem podatku VAT - do czasu upywu terminu przedawnienia. W ocenie Sdu ostatni z przepisw nie daje jednak podstaw do twierdzenia, e w stanie faktycznym przedstawionym przez Spk wystawianie faktur korygujcych zostao ograniczone przez ustawodawc terminem wynikajcym z art. 70 § 1 O.p. Takie wnioski nie pyn rwnie wprost z treci art. 70 § 1 O.p.
                                 • 28.07.2009Faktury za konwergentne usugi telekomunikacyjne – problemy z ulg na Internet
                                  Interpelacja nr 9934 do ministra finansw w sprawie zmian w przepisach, ktre zlikwidowayby problemy z odliczaniem od podatku wydatkw poniesionych na korzystanie z Internetu
                                  • 16.07.2009Odliczenie VAT z faktury wystawionej na kilku nabywcw
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy 50% VAT z faktury wystawionej dla dwch nabywcw?
                                   • 01.07.2009Organizacje zarzdzajce prawami autorskimi s podatnikami VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e Stowarzyszenie obejmuje w zarzd prawa autorskie i prawa pokrewne oraz dziaajc na rzecz autorsko-uprawnionych na zasadzie zblionej do penomocnika (zarzd powierniczy) zawiera umowy z uytkownikami okrelajce wysoko wynagrodze i terminy ich patnoci (nie udzielajc im licencji, gdy te otrzymuje uytkownik od producenta lub dystrybutora), a nastpnie pobiera te wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, Stowarzyszenie dziaa w charakterze podatnika VAT? Innymi sowy, czy w stosunku do umw zawieranych z uytkownikami przez Stowarzyszenie na rzecz twrcw, czynnoci te powinny by traktowane jak usugi wasne Stowarzyszenia i powinny stanowi obrt Stowarzyszenia?
                                    • 30.06.2009Moliwo dokumentowania usug turystyki fakturami VAT mara
                                     Pytanie podatnika: Czy Spce w przedstawionych sytuacjach przysuguje prawo do udokumentowania czynnoci poprzez wystawienie faktury VAT mara?
                                     • 26.06.2009Kiedy nota, kiedy faktura korygujca
                                      W listach naszych Czytelnikw bardzo czsto pojawiaj si pytania dotyczce sposobu postpowania w przypadkach, w ktrych stwierdz oni rnego rodzaju bdy w dokumentach. Najwicej pyta dotyczy faktur VAT, a liczba moliwych pomyek i ich kombinacji jest naprawd spora. Postaram si odpowiedzie, kiedy i kto moe i powinien sporzdza dokumenty korygujce w razie wystpienia bdw.
                                      • 25.06.2009Orzecznictwo podatkowe: Zaniedbanie sprzedawcy nie wpywa na odliczenie VAT
                                       Z uzasadnienia: Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego ze spornych faktur, jeeli odzwierciedlaj one rzeczywisto, a jej kontrahent obiektywnie rzecz biorc dziaa jako podatnik VAT. Brak jest wystarczajcych podstaw prawnych do tego, aby podatnikowi VAT odmawia prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tej przyczyny, e jego kontrahent nie zoy stosownego zgoszenia rejestracyjnego jako "podatnik VAT czynny". Jest to bowiem uchybienie formalne, ktre nie powinno mie wpywu na zasad neutralnoci VAT, o ile organy nie wyka, e okoliczno ta ma znaczenie z innych przyczyn (zakaz wykorzystywania konstrukcji VAT w celu dokonywania naduy podatkowych).
                                       • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
                                        Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmian przepisw dokonan nowelizacj ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytuu nabycia usug kompleksowej organizacji spotka integracyjnych niezalenie od faktu, e dla celw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych takie wydatki traktowane s jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy teje ustawy nie mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpatne wiadczenie usug organizacji spotka organizacyjnych dla kontrahentw nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, e organizowane przez Spk imprezy integracyjne zwizane s z dziaalnoci gospodarcza/przedsibiorstwem prowadzonym przez Spk)?
                                        • 04.06.2009Moment odliczenia podatku VAT z faktury VAT RR
                                         Pytanie podatnika: Czy w zwizku z przekroczeniem umownie ustalonych przez strony, pitnastodniowych terminw patnoci za dostarczane przez rolnika ryczatowego produkty rolne, nabywcy tych produktw przysuguje prawo do zwikszenia kwoty podatku naliczonego o kwot zryczatowanego zwrotu podatku oraz czy prawo to przysuguje mu na zasadach oglnych, tj. w miesicu, w ktrym faktycznie dokonano zapaty?
                                         • 01.06.2009Jak prawidowo refakturowa koszty ubezpieczenia lokalu uytkowego?
                                          W przypadku gdy dany podmiot wiadczy usug o charakterze kompleksowym, lecz stanowic w istocie jedno, niepodzielne wiadczenie, to wwczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usugi na czci i dokonywanie refakturowania jej poszczeglnych elementw. Zatem kwota nalena z tytuu umowy najmu powinna obejmowa rwnie koszty ubezpieczenia przedmiotu najmu, ktrymi podatnik obcia korzystajcego z tego przedmiotu – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                          • 27.05.2009Sprzeda towaru samemu sobie a zwrot VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy naley si zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urzd Skarbowy mia prawo odrzuci t faktur?
                                           • 20.04.2009Opodatkowanie podatkiem od towarw i usug wnoszenia wkadw niepieninych (aportw)
                                            Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszo w ycie rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), ktre zastpio dotychczas obowizujce rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z pn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2004 r., wkady niepienine (aporty) wnoszone do spek prawa handlowego i cywilnego byy zwolnione od podatku od towarw i usug. W nowym rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. nie przewidziano zwolnienia od podatku dla aportw, co oznacza, e od dnia 1 grudnia 2008 r. wkady niepienine (aporty) wnoszone do spek, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug wedug oglnych zasad.
                                            • 14.04.2009Naprawy gwarancyjne a podatek VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy rozliczanie kosztw napraw gwarancyjnych na podstawie noty kredytowej wystawianej przez Producenta jest prawidowe w myl przepisw ustawy, czy otrzymana nota kredytowa nie stanowi podstawy do rozlicze podatku od towarw i usug?
                                             • 26.03.2009Dokumentowanie wydatkw ponoszonych w zwizku z eksploatacj samochodu osobowego
                                              Dla udokumentowania wydatkw ponoszonych w zwizku z eksploatacj samochodu osobowego nieujtego w ewidencji rodkw trwaych podatnik powinien prowadzi nie tylko ewidencj przebiegu pojazdu, ale te powinien posiada dokumentacj rdow, tj. faktury VAT, rachunki oraz dowody zapat czy polis. Naley przy tym pamita, by dokumenty te zawieray wszystkie dane wymagane przepisami prawa.
                                              • 11.03.2009Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu a podstawa opodatkowania VAT
                                               Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu s cile zwizane z czynnoci podlegajc opodatkowaniu, jak jest usuga leasingu. Stanowi element cenotwrczy i jako opata nalena od korzystajcego z tytuu wykonania umowy stanowi obrt w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy dany podmiot wiadczy usug o charakterze kompleksowym, lecz stanowic w istocie jedno, niepodzielne wiadczenie, to wwczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usugi na czci i dokonywanie refakturowania jej poszczeglnych elementw – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                               • 04.03.2009Wystawienie zbiorczej wewntrznej faktury korygujcej a obnienie podatku nalenego
                                                Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego w zwizku z wystawieniem wewntrznej faktury korygujcej w rozliczeniu za miesic wystawienia tej faktury korygujcej? Czy Spce przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygujcej?
                                                • 29.12.2008Faktury zaliczkowe i faktura kocowa
                                                 Pytania podatnika: 1. Jak powinna wyglda faktura kocowa? 2. Czy taka faktura musi zawiera ca warto towaru lub usugi? 2. Czy czynnoci, o ktrych mowa w § 14 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U. nr 95, poz. 798), czyli pomniejszenie caej wartoci towaru lub usugi o wartoci zawarte w fakturach na zadatek, naley dokona na fakturze kocowej (wykaza jako wartoci ujemne)?
                                                 • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                                                  Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                                                  • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagrd w zwizku ze sprzeda premiow a obowizek VAT
                                                   W wietle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] nastpna strona »