Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja gospodarcza

 • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
  Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
  • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
   Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
   • 28.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
    Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
    • 17.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
     Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
     • 16.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
      Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
      • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
       Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
       • 21.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
        Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
        • 20.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
         Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
         • 10.01.2020Programici i ulga IP BOX
          Przedsibiorcy osigajcy dochody generowane przez prawa wasnoci intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mog korzysta z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Podatnicy, opodatkowujcy dochody z kwalifikowanych IP stawk 5%, maj obowizek prowadzenia wyodrbnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych zwizanych z uzyskiwaniem tych dochodów, ale przepisy o IP Box nie narzucaj podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarze na cele stosowania preferencji IP Box.
          • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
           Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
           • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
            Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
            • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
             Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
             • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
              Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
              • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
               Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
               • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
                Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
                • 09.08.2019Przypadki, w których mona anulowa faktur VAT
                 Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usug, ani przepisy rozporzdze wykonawczych do ustawy, nie reguluj kwestii dotyczcej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjtku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzajce si do przekrelenia oryginau i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznociach anulowania) uniemoliwiajcych ich powtórne wykorzystanie.
                 • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                  Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                  • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                   Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                   • 24.06.2019Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                    Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                    • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadajce badania zaliczamy w caoci w koszty
                     Ograniczenia dotyczce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu eksploatacji samochodów dotycz wycznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile speniaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dziaalnoci pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                     • 23.04.2019Usugi biurowe na ryczacie
                      Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dziaalnoci jest „dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiga w zwizku ze wiadczeniem ww. usug moe opodatkowa w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, a jeeli tak, to wg jakiej stawki?
                      • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                       Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                       • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                        Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
                        • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
                         Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródach energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a take pobieranie tej energii z sieci nie s wiadczeniem usug ani sprzeda w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzecznoci z przepisami dotyczcymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okrelajca ramy unijnego systemu VAT, nie przewidyway adnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                         • 29.01.2019Faktura bez NIP-UE a uznanie transakcji za WNT
                          Pytanie: Spóka otrzymaa faktur VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posuy si nim przy dokonaniu transakcji). Czy Wnioskodawca powinien traktowa t transakcj jako wewntrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazywa j w deklaracji VAT-7, bez wzgldu na fakt, e kontrahent unijny nie posuy si NIP-UE przy dokonywaniu transakcji, co powoduje, i Wnioskodawca nie moe wykazywa tych transakcji w informacji podsumowujcej VAT-UE?
                          • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                           1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                           • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                            Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                            • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                             Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                             • 05.11.2018NSA. Parkowanie pod domem pracownika z penym odliczeniem VAT
                              Z uzasadnienia: Samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                              • 09.10.2018Najem mieszkania w deklaracji VAT-7
                               Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. W tym roku Wnioskodawca dokona zakupu jako osoba prywatna czterech nowych mieszka od dewelopera, które w najbliszym czasie planuje wynajmowa. Czy w podatku VAT zastosowanie stawki zwolnionej (zw) z wynajmu mieszkania na cele mieszkaniowe bdzie prawidowe? Czy dan transakcj wykazujemy w deklaracji VAT w poz. 10?
                               • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                                15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                                 15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                 • 25.09.2018Dziaalno nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
                                  Pytanie: Czy aby prowadzi dziaalno nierejestrow w zakresie usug kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usug ze wzgldu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgldu na limit obrotów, poprzez zoenie we waciwym Urzdzie Skarbowym zgoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczajc w nim w czci C.1. pkt 30. Podatnik bdzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgosi, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urzdzie Skarbowym?
                                  • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                                   Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                                   • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
                                    W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                    • 01.08.2018Co dalej z kilometrówk?
                                     Aktualnie nie s prowadzone prace zmierzajce do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujcych samochód prywatny do celów subowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje si kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia dziaalnoci, co de facto oznacza likwidacj „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Projektowane zmiany dotycz równie samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                     • 31.07.2018Co dalej z kilometrówk?
                                      Aktualnie nie s prowadzone prace zmierzajce do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujcych samochód prywatny do celów subowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje si kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia dziaalnoci, co de facto oznacza likwidacj „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Projektowane zmiany dotycz równie samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                      • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                                       Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                                       • 09.07.2018Przedmiot opodatkowania w ewidencjach VAT
                                        Podatnik VAT ma obowizek wskazywa w prowadzonych rejestrach VAT przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usug. Oznacza to konieczno ujmowania w ewidencjach opisu czynnoci opodatkowanej. Podatnik nie musi szczegóowo opisywa, jakie towary i usugi zostay sprzedane bd nabyte na podstawie konkretnej faktury, niemniej opis powinien by na tyle dokadny, by z ewidencji wynikao, jaka czynno jest przedmiotem opodatkowania.
                                        • 06.07.2018Przedmiot opodatkowania w ewidencjach VAT
                                         Podatnik VAT ma obowizek wskazywa w prowadzonych rejestrach VAT przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usug. Oznacza to konieczno ujmowania w ewidencjach opisu czynnoci opodatkowanej. Podatnik nie musi szczegóowo opisywa, jakie towary i usugi zostay sprzedane bd nabyte na podstawie konkretnej faktury, niemniej opis powinien by na tyle dokadny, by z ewidencji wynikao, jaka czynno jest przedmiotem opodatkowania.
                                         • 07.06.2018NSA: Trener sportowy jako podatnik VAT
                                          Teza: Istota zawodu trenera sportowego - w opozycji do warunków znamionujcych stosunek pracy w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - opiera si na powierzeniu mu - z uwagi na jego wiedz specjalistyczn w tym przedmiocie - zada w zakresie m.in. kompletacji druyny, jej szkolenia i prowadzenia w zawodach sportowych oraz uzalenieniu wynagrodzenia i dugoci kontraktu od efektów jego pracy, co wie si z duym zakresem samodzielnoci w realizacji jego zada, za wyniki której podnosi odpowiedzialno w postaci ryzyka utraty swojego zatrudnienia.
                                          • 01.06.2018Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu a obowizek korekty VAT
                                           Przedsibiorca planuje wzi w leasing operacyjny nowy samochód o masie poniej 3,5 t, który chce przeznaczy tylko do celów firmowych i odlicza 100% VAT od opat (opata wstpna, raty, serwis itd.) zgaszajc je na formularzu VAT-26. Czy w przypadku, gdy np. po 3 miesicach przedsibiorca zdecyduje si uywa auto równie do celów prywatnych (czyli rozlicza je w trybie mieszanym 50/50) to czy bdzie musia zwróci wczeniej odliczony podatek VAT od kosztów leasingu typu wpata wstpna, raty, serwis itd.?
                                           • 30.05.2018Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu a obowizek korekty VAT
                                            Przedsibiorca planuje wzi w leasing operacyjny nowy samochód o masie poniej 3,5 t, który chce przeznaczy tylko do celów firmowych i odlicza 100% VAT od opat (opata wstpna, raty, serwis itd.) zgaszajc je na formularzu VAT-26. Czy w przypadku, gdy np. po 3 miesicach przedsibiorca zdecyduje si uywa auto równie do celów prywatnych (czyli rozlicza je w trybie mieszanym 50/50) to czy bdzie musia zwróci wczeniej odliczony podatek VAT od kosztów leasingu typu wpata wstpna, raty, serwis itd.?
                                            • 24.05.2018VAT od darowizny
                                             Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku. Jej cech charakterystyczn jest brak wiadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczycy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón.zm.) na równi z odpatn dostaw towarów traktuje nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczególnoci wszelkie darowizny, jeeli podatnikowi przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich czci skadowych.
                                             • 23.05.2018VAT od darowizny
                                              Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do bezpatnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majtku. Jej cech charakterystyczn jest brak wiadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczycy w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.) na równi z odpatn dostaw towarów traktuje nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczególnoci wszelkie darowizny, jeeli podatnikowi przysugiwao, w caoci lub w czci, prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bd ich czci skadowych.
                                              • 16.05.2018Najem mieszka w ewidencji VAT
                                               Usugi najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, niezalenie od wystawienia bd nie wystawienia faktury, podatnik powinien zaewidencjonowa w rejestrze, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz wykaza w deklaracji VAT.
                                               • 15.05.2018Najem mieszka w ewidencji VAT
                                                Usugi najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, niezalenie od wystawienia bd nie wystawienia faktury, podatnik powinien zaewidencjonowa w rejestrze, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz wykaza w deklaracji VAT.
                                                • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                                 Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
                                                 • 26.04.2018Zawieszanie dziaalnoci gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców
                                                  Ju w najbliszy poniedziaek, 30.04.2018 r. zaczynaj obowizywa przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców. Warto zdawa sobie spraw, e ta ustawa zastpuje ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany s do wyrane. A poniewa moliwo zawieszenia dziaalnoci jest istotna dla wielu przedsibiorców, warto przyjrze si, jakie s nowe rozwizania i rónice w stosunku do rozwiza poprzednich.
                                                  • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - interpretacje indywidualne
                                                   Podobnie jak w ustawie o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, która obowizuje do 29.04.2018 r. tak i w ustawie Prawo Przedsibiorców, wchodzcej w ycie 30.04.2018 r. znajduj si rozwizania dotyczce trybu i zakresu wniosków o wydanie wyjanienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowizek wiadczenia przez przedsibiorc daniny publicznej lub skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie - czyli po prostu interpretacji indywidualnej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »