Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas delegacji

 • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
  Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
  • 25.06.2020Odliczenie VAT z e-dokumentów potwierdzajcych wydatki subowe
   Celem usprawnienia procesu rozliczania kosztów zwizanych z wydatkami ponoszonymi przez pracowników w celach subowych, spóka planuje przej wycznie na elektroniczn form rozliczania i archiwizowania dokumentów. Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego na ww. dokumentach potwierdzajcych wydatki subowe, jeeli dokumenty te bd przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
   • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
    [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
    • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
     [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
     • 20.03.2020NSA. PIT od wynagrodzenia dla sdziów: Przepisy nie narzucaj formy umowy
      Pisemne delegacje sdziowskie lub listy ryczatów sdziowskich stanowice podstaw wypaty wynagrodzenia sdziom za prowadzenie zawodów sportowych, zawieraj okrelenie stron umowy, umówion kwot wynagrodzenia oraz wskazanie czynnoci, za które wynagrodzenie jest wypacane - to niewtpliwie mamy tu do czynienia z umow - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 14.03.2020Zalecenia dla przedsibiorców w zwizku z rozprzestrzenianiem si koronawirusa
       W zwizku z rozprzestrzenianiem si koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we wspópracy z Gównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowao zalecenia dla przedsibiorców.
       • 14.03.2020Zalecenia dla przedsibiorców w zwizku z rozprzestrzenianiem si koronawirusa
        W zwizku z rozprzestrzenianiem si koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we wspópracy z Gównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowao zalecenia dla przedsibiorców.
        • 10.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
         Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
         • 09.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
          Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
          • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
           Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
           • 06.02.2020Rozszerzenie dziaalnoci a prawo do ulgi na zakup kasy
            8 lipca 2019 r. podatnik rozpocz dziaalno gospodarcz - gabinet podologiczny. Nie posiada kasy fiskalnej, poniewa uzyskany obrót z tytuu sprzeday usug podologicznych nie uprawnia go do zakupu kasy fiskalnej, nie przekroczy limitu obrotów. Natomiast 4 wrzeniu 2019 r. przedsibiorca rozszerzy dziaalno o m.in. usugi: fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne oraz dziaalno usugow zwizan z popraw kondycji fizycznej. Czy w tej sytuacji przysuguje ulga na zakup kasy fiskalnej?
            • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
             Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
             • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
              Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
              • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
               Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
               • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                 Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                 • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
                  Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
                  • 23.10.2019Sprzeda na rzecz pracownika bez ewidencji na kasie
                   Pytanie: Czy sprzeda na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowizku ewidencji przy uyciu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 ust. 1 oraz zacznika do rozporzdzenia MRiF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych stanowicego wykaz czynnoci zwolnionych z obowizku ewidencjonowania? Jeli do tej pory Spóka ewidencjonowaa tak sprzeda, to czy moe zaprzesta ewidencjonowania sprzeday na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ww. rozporzdzenia?
                   • 22.10.2019VAT od najmu lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne
                    Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem obiektu budowlanego, który kiedy by hotelem obecnie jednak s tam lokale niemieszkalne. Wnioskodawca wynajmuje w tej nieruchomoci lokale w postaci pokojów, kuchni z wyposaeniem, azienki z toalet. Najemca przeznacza przedmiot najmu dla pracowników. Najemca owiadczy w umowie, e nieruchomo bdzie uywa wycznie na cele mieszkalne. Czy ww. najem jest opodatkowany stawk 23% czy stawk 8%?
                    • 20.09.2019Zwolnienie z VAT a zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej
                     W czasach, w których obowizki podatników VAT zwizane z rozliczaniem tego podatku s coraz bardziej ambarasujce, duo wiksz popularno zdobywa koncepcja prowadzenia dziaalnoci przy wykorzystaniu zwolnienia przysugujcego ze wzgldu na roczny obrót nieprzekraczajcy 200 000 z. W niektórych branach korzyci wynikajce z moliwoci odliczenia podatku VAT naliczonego s znikome, a moliwo wiadczenia usugi na rzecz osób fizycznych w cenie nie powikszonej o VAT daje spor przewag nad usugodawcami naliczajcymi ten podatek.
                     • 19.09.2019Zwolnienie z VAT a zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej
                      W czasach, w których obowizki podatników VAT zwizane z rozliczaniem tego podatku s coraz bardziej ambarasujce, duo wiksz popularno zdobywa koncepcja prowadzenia dziaalnoci przy wykorzystaniu zwolnienia przysugujcego ze wzgldu na roczny obrót nieprzekraczajcy 200 000 z. W niektórych branach korzyci wynikajce z moliwoci odliczenia podatku VAT naliczonego s znikome, a moliwo wiadczenia usugi na rzecz osób fizycznych w cenie nie powikszonej o VAT daje spor przewag nad usugodawcami naliczajcymi ten podatek.
                      • 13.09.2019Jak dziaa ustawa STIR
                       Blokada rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych, to jedna z form wykorzystania systemu STIR. Oprócz dziaa zwizanych z blokowaniem rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych, w oparciu o informacje STIR, realizowane s inne dziaania, m.in. w zakresie wykorzystywania informacji o wskaniku ryzyka ustalanym przez Krajow Izb Rozliczeniow w analizie ryzyka, czy identyfikowanie - z wykorzystaniem m.in. ww. informacji o wskaniku ryzyka, rachunkach podmiotów kwalifikowanych oraz dziennych zestawie transakcji - acuchów podwyszonego ryzyka naduy w podatku od towarów i usug.
                       • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
                        Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upywie terminu patnoci zaliczki podatnik dokonuje jej wpaty wraz z odsetkami za zwok, i wpata ta pozostaje w budecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwok od zaliczki nie do terminu tej wpaty lecz do terminu zoenia zeznania rocznego lub upywu terminu do jego zoenia, w ocenie Sdu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwok, a nadto z zasad zaufania wyraon w art. 121 Ordynacji podatkowej.
                        • 02.08.2019Delegacje i oddelegowanie za granic – zwrot kosztów noclegów i skadki ZUS
                         Dla rozstrzygnicia, czy dany przychód stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowizek opacania skadek m. in. na te ubezpieczenia, decydujce znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W prezentowanej decyzji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych rozstrzygnita zostaa kwestia braku obowizku uwzgldniania w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia kwot, wypaconych pracownikom tytuem zwrotu kosztów noclegów w trakcie zagranicznych delegacji i oddelegowania.
                         • 26.07.2019Zagraniczna podró subowa przedsibiorcy jednoosobowego
                          Przedsibiorca, wyjedajc za granic w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet, na zasadach ogólnych zasadach obowizujcych pracowników. Nie jest przy tym istotny czas pobytu w delegacji. To stanowisko potwierdza wydana ostatnio interpretacja KIS.
                          • 19.07.2019Rada Miasta nie moe dowolnie ogranicza godzin sprzeday alkoholu
                           Z uzasadnienia: Zakócanie porzdku publicznego w zwizku z nocn sprzeda alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie moe uzasadnia wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzcych tak sprzeda w tym obszarze. Organy gminy i podlege im suby dysponuj innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) rodkami oddziaywania, które w takim ukadzie faktycznym skutecznie ukróc zakócanie porzdku - orzek WSA w Rzeszowie, uchylajc uchwa Rady Miasta.
                           • 21.06.2019Polecenie wyjazdu subowego - do czego suy?
                            Brzmienie i zawarto polecenia wyjazdu subowego nie zostay okrelone w przepisach. Dla wanoci polecenia wyjazdu nie jest te konieczne zachowanie formy pisemnej. Jednak ze wzgldów dowodowych, ksigowych, dokumentacyjnych itp. powinno si polecenie wyjazdu sporzdza w formie pisma – bdzie to korzystne zarówno dla pracownika (skonkretyzowanie obowizków), jak i dla pracodawcy.
                            • 30.05.2019Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
                             Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdy oczywicie nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywaby prac (np. przygotowywa sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, e godzina powrotu z delegacji nie bdzie miaa wpywu na aden aspekt zwizany z czasem pracy.
                             • 29.05.2019Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
                              Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdy oczywicie nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywaby prac (np. przygotowywa sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, e godzina powrotu z delegacji nie bdzie miaa wpywu na aden aspekt zwizany z czasem pracy.
                              • 22.05.2019Kasa fiskalna przy sprzeday stacjonarnej i wysykowej
                               Pytanie: Czy Firma, która posiada zainstalowan kas fiskalna moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w poz. 38 zacznika do rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi) na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokumentujc sprzeda faktur VAT, a jedynie sprzeda stacjonarn dokumentowa paragonami fiskalnymi?  
                               • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
                                Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
                                • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
                                 Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
                                 • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                                  Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                                  • 25.03.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                                   Skoro Wnioskodawca dokonuje wycznie dostawy towarów, która jest objta zwolnieniem z obowizku prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej lub dokonuje dostawy dla podmiotów gospodarczych, na rzecz których sprzeda w ogóle nie jest objta ww. obowizkiem, to Wnioskodawca moe obecnie zoy do waciwego naczelnika urzdu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas uywanej kasy rejestrujcej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzdu skarbowego, stosownie do zapisu powoanego § 15 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, z uwzgldnieniem pozostaych zasad wynikajcych z tego przepisu - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                   • 15.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
                                    Nie budzi najmniejszych wtpliwoci, i wysyajc pracownika w podró subow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowizek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne wiadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osignite w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysokoci stosownych limitów. W tym miejscu naley zwróci jednake uwag, i uksztatowana w powyszym zakresie linia orzecznicza sdów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podróy jako relacji pomidzy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wyglda w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
                                    • 14.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
                                     Nie budzi najmniejszych wtpliwoci, i wysyajc pracownika w podró subow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowizek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne wiadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osignite w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysokoci stosownych limitów. W tym miejscu naley zwróci jednake uwag, i uksztatowana w powyszym zakresie linia orzecznicza sdów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podróy jako relacji pomidzy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wyglda w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
                                     • 12.03.2019Wynajem mieszkania przez przedsibiorc nie zawsze z VAT
                                      Pytanie: Czy jeeli najemca lokalu mieszkalnego zakadajc dziaalno gospodarcz poda jako siedzib swojej firmy adres wynajmowanego lokalu to nadal Wnioskodawca (wynajmujcy) moe zastosowa stawk VAT zwolnion z tytuu najmu lokalu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
                                      • 11.03.2019Diety z tytuu krajowej podróy subowej na razie bez zmian
                                       Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budetowej ustali we wasnym zakresie warunki wypacania pracownikom nalenoci z tytuu podróy subowej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym take diet w wysokoci wyszej ni 30 z - w drodze regulacji zakadowych. Naley jednoczenie podkreli, e ewentualna zmiana wysokoci diety z tytuu podróy krajowej wizaaby si z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpywem na finanse publiczne - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                       • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
                                        Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
                                        • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                                         Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                                         • 28.01.2019Ulga na ze dugi VAT po dwóch latach od wystawienia faktury
                                          Zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, z tzw. ulgi na ze dugi poszkodowany przez brak zapaty podatnik moe skorzysta jeeli od daty wystawienia faktury dokumentujcej wierzytelno nie upyny dwa lata, liczc od koca roku, w którym dokument ten zosta wystawiony. Brzmienie przytoczonego przepisu wskazuje, e termin ten ma charakter terminu zawitego. Zatem niedokonanie korekty VAT z tytuu nieotrzymanej nalenoci w powyszym czasie powoduje definitywne wyganicie prawa do jej dokonania.
                                          • 25.01.2019Ulga na ze dugi VAT po dwóch latach od wystawienia faktury
                                           Zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, z tzw. ulgi na ze dugi poszkodowany przez brak zapaty podatnik moe skorzysta jeeli od daty wystawienia faktury dokumentujcej wierzytelno nie upyny dwa lata, liczc od koca roku, w którym dokument ten zosta wystawiony. Brzmienie przytoczonego przepisu wskazuje, e termin ten ma charakter terminu zawitego. Zatem niedokonanie korekty VAT z tytuu nieotrzymanej nalenoci w powyszym czasie powoduje definitywne wyganicie prawa do jej dokonania.
                                           • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
                                            Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
                                            • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
                                             Pytanie: Czy sposób przesania przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, tj. przesania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie zacznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeeli Wnioskodawca bdzie dysponowa potwierdzeniem wysania wiadomoci e-mail, ale nie bdzie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w wietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
                                             • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                                              Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                                              • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                                               Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                                               • 05.11.2018NSA. Parkowanie pod domem pracownika z penym odliczeniem VAT
                                                Z uzasadnienia: Samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                                • 01.10.2018WSA. Jak udokumentowa koszty przy handlu kryptowalut?
                                                 Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu moliwe jest w kady sposób dopuszczalny w postpowaniu podatkowym (...) Jeeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za porednictwem giedy kryptowalut uniemoliwia pozyskanie dokumentów okrelonych w przepisach rozporzdzenia o PKPiR, a posiadane przez skarcego dokumenty jednoznacznie bd potwierdza zakup kryptowaluty (ilo, cen, itp.), dokumenty te mog stanowi podstaw do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
                                                 • 25.09.2018Dziaalno nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
                                                  Pytanie: Czy aby prowadzi dziaalno nierejestrow w zakresie usug kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usug ze wzgldu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgldu na limit obrotów, poprzez zoenie we waciwym Urzdzie Skarbowym zgoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczajc w nim w czci C.1. pkt 30. Podatnik bdzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgosi, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urzdzie Skarbowym?
                                                  • 24.09.2018Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
                                                   Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz pod nazw biuro rachunkowe i wiadczy kompleksowe usugi ksigowe, kadrowo-pacowe oraz sporzdza deklaracje do ZUS. W ramach wiadczonych usug Wnioskodawca udziela podatnikom i patnikom wyjanie z zakresu ich obowizków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »