Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas delegacji

 • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
  Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.
  • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
   Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
   • 19.06.2007Dokumentowanie kosztu noclegu w delegacji zagranicznej
    Pytanie: Czy pracownik musi udokumentować wysokość poniesionych kosztów noclegów w delegacji zagranicznej?
    • 15.06.2007Pracownik młodociany w delegacji
     Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegację pracownikowi młodocianemu?
     • 14.06.2007Delegowanie stażysty
      Pytanie: Czy można zlecić wyjazd w delegację stażyście finansowanemu przez urząd pracy?
      • 11.06.2007Opodatkowanie świadczeń związanych z delegacjami
       Pytanie: W jakim zakresie świadczenia otrzymane przez pracownika za delegacje objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
       • 04.06.2007Czas pracy w delegacji
        Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie przewiezienia innych pracowników samochodem służbowym na konferencję (w której on też miał uczestniczyć). Czy czas przejazdu będzie jego czasem pracy?
        • 31.05.2007Maksymalny czas dobowy trwania delegacji
         Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia w zakresie długości delegacji w ciągu doby – czy pracownik może następnego dnia nie przyjść do pracy?
         • 30.05.2007Pobyt na szkoleniu i czas pracy
          Pytanie: Czy do czasu pracy podlega wliczeniu czas przebywania pracownika na szkoleniu?
          • 29.05.2007Wyjazd służbowy i czas pracy
           Pytanie: Czy cały czas wyjazdu służbowego podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika?
           • 28.05.2007Nocleg u rodziny i ryczałt noclegowy
            Pytanie: Czy pracownikowi nocującemu u rodziny, w miejscowości, do której został delegowany, należą się od pracodawcy jakieś pieniądze za nocleg?
            • 24.05.2007Kiedy przysługuje dieta
             Pytanie: Czy przy każdym wyjeździe służbowym na terenie Polski pracownikowi przysługuje dieta?
             • 23.05.2007Czas pobytu w delegacji zagranicznej
              Pytanie: W jaki sposób ustala się czas pobytu pracownika w delegacji zagranicznej?
              • 22.05.2007Świadczenia z tytułu delegacji i składki ZUS
               Pytanie: Czy świadczenia z tytułu delegacji są objęte składkami na ubezpieczenia społeczne?
               • 21.05.2007Polecenie wyjazdu służbowego
                Pytanie: Jakie informacje powinno zawierać pisemne polecenie wyjazdu służbowego?
                • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                 Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                 • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                  Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                  • 15.05.2007Wystawianie faktury zbiorczej
                   Pytanie podatnika: Spółka zamierza podpisać umowę na dostawę ogumienia i jego wymianę na samochodach będących własnością kontrahenta. Usługi te będą wykonywane codziennie. Kontrahent odmówił przyjmowania pojedynczych faktur. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwym jest wystawianie na koniec miesiąca jednej zbiorczej faktury?
                   • 10.05.2007Wypadek w trakcie delegacji
                    Pytanie: Czy wypadek, którego pracownik doznał w trakcie delegacji, jest wypadkiem przy pracy?
                    • 09.05.2007Zagraniczna podróż służbowa
                     Pytanie podatnika: dotyczy prawa uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet zagranicznych za czas podróży, w ramach określonego limitu.
                     • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
                      Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
                      • 09.05.2007Co jest a co nie jest podróżą służbową
                       Pytanie: Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?
                       • 22.04.2007Ograniczenia dla mieszkańców strefy nadgranicznej
                        Interpelacja nr 6227 do ministra finansów w sprawie dyskryminujących wobec mieszkańców strefy nadgranicznej przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącego ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego
                        • 29.03.2007Nowa dyrektywa VAT (1) - Naczelne zasady systemu podatku VAT w VI dyrektywie i nowej dyrektywie VAT
                         Podstawowe zasady systemu podatku VAT zawarte w nowej dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) są powtórzeniem zasad zawartych w dotychczasowych dyrektywach VAT. Na podstawie art. 411, nowa dyrektywa uchyliła z dniem 1.01.2007 r.: a) I Dyrektywę Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), b) VI Dyrektywę Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — powszechny system podatku od wartości dodanej — ujednolicona podstawa wymiaru podatku (ze zm.) (77/388/EEC).
                         • 20.03.2007Zakup samochodu na fakturę VAT marża — czy podatnik zyskuje, czy traci?
                          W sytuacji, gdy podatnik nabędzie samochód osobowy i dokumentem potwierdzającym nabycie tego pojazdu będzie faktura VAT marża, to z całą pewnością można stwierdzić, że samochód został zakupiony od podmiotu zajmującego się nabywaniem i dalszą odsprzedażą samochodów używanych. Teza ta poparta jest uregulowaniami zawartymi w art. 120 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa uzyskana marża może być podstawą opodatkowania tylko w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności gospodarczej lub importowanych w celu odsprzedaży. Wykorzystanie więc procedury opodatkowania marży zastrzeżone jest tylko dla pewnej grupy przedsiębiorców. Zawężając tę grupę do podmiotów zajmujących się dostawą samochodów, będą to przede wszystkim podmioty prowadzące komisy samochodowe oraz podmioty zajmujące się popularnie zwanym auto handlem.
                          • 02.03.2007Sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD
                           Pytanie podatnika: Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?
                           • 18.01.2007Zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
                            Pytanie podatnika: Podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.
                            • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                             Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                             • 17.12.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
                              Pytanie podatnika: 1. Jakie dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT musi posiadać podatnik dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy? 2. Czy dokument VAT-22 mający podstawę prawną w art. 42 ust. 16 dotyczy art. 42 ust. 5 pkt 5, czy art. 42 ust. 5 pkt 6? 3. Czy istnieje ściśle określona forma oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 5 pkt 5? 4. Czy skrócony 25-cio dniowy termin zwrotu podatku VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej? 5. Czy na fakturze sprzedaży nowego środka transportu w dostawie wewnątrzwspólnotowej konieczne jest podanie dodatkowych informacji o dacie dopuszczenia pojazdu do użytku i liczbie kilometrów?
                              • 25.10.2006Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego, którego budowa nie została zakończona
                               Pytanie podatnika: dotyczy możliwości odliczenia wydatków w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej, w przypadku braku formalnego zakończenia budowy budynku mieszkalnego.
                               • 25.07.2006Finansowanie przez zakład pracy kosztów związanych z nauką pracownika młodocianego skierowanego przez zakład pracy w celu kształcenia w formie szkolnej (ponadpodstawowej) poza granicami kraju
                                Pytanie podatnika: Czy wartość świadczeń przyznanych przez spółkę na rzecz młodocianego pracownika, poniesionych w związku z jego nauką w szkole poza granicami kraju, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                • 15.05.2006Interpelacja nr 866 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne
                                 Izba Pracodawców Polskich obawia się, iż w przyszłym roku firmy polskie świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej będą zmuszone ograniczyć liczbę delegowanych pracowników do ok. 10 tys. Spowodowane to jest faktem, iż polskie oddziały ZUS odmawiają polskim firmom poświadczenia druków E 101, które gwarantują, iż po zapłaceniu składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce przedsiębiorca nie będzie musiał płacić drugiej składki na terenie państwa członkowskiego, do którego wysłał swoich pracowników. Zdaniem Izby Pracodawców Polskich to skutek przyjęcia takiej interpretacji przepisów, jaka została zastosowana przez niemiecką administrację. Niebezpieczne jest to, iż za niemieckimi instytucjami, które chcą w ten sposób chronić swoje rynki, mogą iść inne kraje UE.
                                 • 25.04.2006Loteria promocyjna i podatki
                                  Prowadzenie rozmaitych konkursów, loterii czy też wyznaczanie nagród za spełnienie jakiegoś warunku przez klienta stanowi obecnie bardzo popularny sposób na przyciągnięcie klientów do zakupu określonych towarów wystawionych przez przedsiębiorcę.
                                  • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansów w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich
                                   Szanowna Pani Premier! Przepis § 5.2 pkt 1b ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) stwierdza, iż podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani (jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru) do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.
                                   • 13.03.2006Faktura po kilku miesiącach od dnia zakupu
                                    Pytanie: Zakupiłem w markecie materiały malarskie do remontu mieszkania i otrzymałem paragon. Teraz chciałbym zamienić go na fakturę, ale minęło kilka miesięcy. Czy sklep ma obowiązek wystawienia faktury po takim czasie?
                                    • 09.03.2006Siedmiogodzinne szkolenie i dieta
                                     Pytanie: Proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Pracownik zostaje wysłany na szkolenie do sąsiedniego miasta, szkolenie trwa od 7 do 14. Dojazd w każdą stronę to około czterdzieści minut. Czy przysługuje mu dieta? Czy w sytuacji, kiedy w czasie szkolenia pracownik otrzymuje poczęstunek, może otrzymać również dietę?
                                    • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]