Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakłady pracy chronionej

 • 31.03.2020Zatrudnianie niepełnosprawnych – większe wsparcie dla pracodawców
  Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników będą mogli liczyć na szereg nowych rozwiązań. Szykowane zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym zakładają m.in. zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń, co ma pozwolić na zachowanie ciągłości zatrudnienia w obliczu pandemii koronawirusa.
 • 04.07.2019Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez mikro- i małych przedsiębiorców
  Nie ma przeszkód aby pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, otrzymywał miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, jeśli spełni inne warunki, o których mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji (…).
 • 19.10.2017Ulgi we wpłatach na PFRON
  Liczba (a nie jedynie wskaźnik zatrudnienia) pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przekłada się na wysokość ulgi we wpłatach na PFRON. Nie jest więc tak, że przy diametralnie różnym stanie zatrudnienia ogółem mały pracodawca udzieli nieproporcjonalnie wysokiej ulgi - wyjaśniło MRiPS w odpowiedzi na poselską interpelację.
 • 25.08.2017NSA: Jak ustalać termin wpłat na ZFRON
  Z uzasadnienia: Skoro płatnik ma obowiązek wpłacenia pobranego podatku, to do upływu tego terminu ma prawo dysponować pobranymi środkami. Dopiero niewykonanie obowiązku odprowadzenia podatku – w określonym przepisami prawa – terminie powoduje odpowiedzialność płatnika zgodnie z art. 30 § 1 ord. pod. Uprawnione jest w związku z tym wnioskowanie, że płatnik dopiero w terminie odprowadzenia zaliczki organowi podatkowemu uzyskuje środki z zaliczki, skoro dopiero w tej dacie traci uprawnienie do dalszego posiadania środków stanowiących równowartość pobranego podatku.
 • 25.01.2017NSA. Co dla celów podatku od nieruchomości może być budowlą?
  O zaliczeniu danego obiektu budowlanego do kategorii budowli, mieszczących się w katalogu wprost wymienionym w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, a co za tym idzie stanowiących budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, decydują (poza cechami określonymi w tych przepisach) również funkcje użytkowe (gospodarcze) tego obiektu dla podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 03.11.2016Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zmiany ws. ZFRON
  Z początkiem listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą m.in. zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
 • 28.07.2016Podatek leśny. Podstawowe zasady
  Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • 20.11.2015Niepełnosprawni na rynku pracy, czyli lepiej być niewidomym lub chorym psychicznie?
  Zapytanie nr 8601 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • 29.06.2015Kto musi płacić podatek leśny?
  Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • 03.07.2014Podatek od nieruchomości. Zwolnienie podmiotowe dla części budynku
  Z uzasadnienia: Przy ustalaniu wysokości zwolnienia podmiotowego konieczne jest uwzględnienie procentowego udziału we współwłasności nieruchomości tego współwłaściciela, który korzysta z podmiotowego zwolnienia, a w odniesieniu do zwolnienia przedmiotowego należy ustalić jaka część nieruchomości wykorzystywana jest faktycznie na działalność objętą zwolnieniem.
 • 04.06.2014Wpłata na PFRON a koszty podatkowe
  Podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej tworzą zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego przeznaczenia środków takiego funduszu może powstać obowiązek zapłaty opłaty sankcyjnej, która – w świetle interpretacji organów podatkowych – nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.
 • 27.02.2014Wpłaty na PFRON są za wysokie?
  Obowiązujące obecnie regulacje, pozwalające na korzystanie z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w praktycznie nieograniczonej wysokości, skutkują zachwianiem konkurencyjności i prowadzą do patologii – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Organizacja postuluje wprowadzenie nowych zasad i obniżkę wpłat.
 • 18.10.2013W 2014 r. wielu niepełnosprawnych straci pracę - ostrzega BCC
  Od stycznia, jak wynika z rządowego projektu ustawy okołobudżetowej, drastycznie pogorszy się sytuacja zakładów pracy chronionej i tym samym pracujących w nich osób niepełnosprawnych – alarmuje Business Centre Club. Zakłady pracy chronionej zatrudniają obecnie ok. 166 tys. niepełnosprawnych osób.
 • 08.03.2013Podatkowe skutki utraty statusu zakładu pracy chronionej
  Pytanie podatnika: W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za styczeń 2013 r. a wypłaconych 8 lutego 2013 r., w lutym 2013 r. - płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej? Czy powstaje obowiązek korygowania wpłaconej do US zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
 • 29.11.2012Zakłady pracy chronionej powinny stracić przywileje?
  Zakłady pracy chronionej powinny stracić swoją uprzywilejowana pozycję – twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan. Organizacja chce, aby pełne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługiwało także innym przedsiębiorstwom, tym działającym na w pełni otwartym rynku.
 • 27.08.2012Od września wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych
  Od najbliżej soboty (1 września br.) zmienią się zasady dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie będzie naliczane od kwoty minimalnej pensji z 2011 r., a nie – jak obecnie – z 2009 r. Odmrożenie podstawy dobrze oceniają środowiska pracodawców, według których poprawi to sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy.
 • 10.05.2012MF: Będą zmiany w opodatkowaniu garaży
  Interpelacja nr 3264 do ministra finansów w sprawie zmian legislacyjnych przepisów dotyczących modelu podatków i opłat lokalnych
 • 17.02.2012Zakład pracy chronionej jako współwłaściciel nieruchomości a zwolnienie z podatku
  Z uzasadnienia: Ilość współwłaścicieli nieruchomości władających nią wspólnie z zakład pracy chronionej nie ma znaczenia dla zwolnienia tego zakładu z podatku. Niezależnie ilu ich będzie zakład pracy chronionej z tego zwolnienia będzie korzystał i do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany nie będzie. Ponoszenie podatku od nieruchomości przez podmioty będące jej współwłaścicielami wraz z nim jest obojętne majątkowo dla zakładu pracy chronionej. Nie uzyskuje on z tego tytułu ani żadnego przysporzenia ani też nie jest obarczony żadnym długiem.
 • 23.01.2012Zakłady pracy chronionej a zwolnienie z podatku od nieruchomości
  Zasady przyznawania zwolnienia od podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej reguluje art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu.
 • 20.07.2011Podatek leśny – przedmiot i podmiot opodatkowania
  Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Za działalność leśną uważa się natomiast działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
 • 02.12.2010Zakłady pracy chronionej stracą możliwość korzystania ze zwolnień od podatków lokalnych
  Od przyszłego roku, zakłady pracy chronionej utracą możliwość korzystania ze zwolnień od podatków lokalnych, nakładanych przez jednostki samorządów terytorialnych. Oznacza to, iż samorządy otrzymają mniejsze kwoty rekompensacyjne za utracone wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • 09.09.2010NSA o płatnościach z rachunku ZFRON
  Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakazuje dokonywania zapłaty za nabyte towary i usługi wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stanowi jedynie o obowiązku nałożonym na pracodawcę przekazywania środków pieniężnych, będących równowartością ulg podatkowych, na wyodrębniony rachunek bankowy.
 • 10.03.2010MF o kosztach uzyskania przychodów zakładów pracy chronionej
  W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • 27.10.2009Orzecznictwo: Oprocentowanie nadpłaty
  Z uzasadnienia: Istotą sporu między organami podatkowymi i podatnikami jest, jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, wysokość nadpłaty powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz terminu od jakiego winno być naliczone oprocentowanie nadpłaty. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga poczynienia kilku uwag ogólnych, dotyczących charakteru orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01
 • 14.10.2009Nowy system chroni pracowników niepełnosprawnych
  Interpelacja nr 11202 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, jakie zakłady pracy otrzymują na niepełnosprawnego pracownika w zamian za dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
 • 11.03.2009Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie
  Interpelacja nr 6901 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • 09.01.2009Zmiana zasad zwolnienia z VAT nie naruszała ustawy zasadniczej
  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w czwartek pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, dotyczące zmiany zasad wyliczenia kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi na rzecz zakładów pracy chronionej.
 • 15.10.2008Zakłady pracy chronionej stracą na zmianach?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przygotowywana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowoduje nierówne traktowanie zakładów pracy chronionej (zpch) w stosunku do pracodawców bez takiego statusu. Przewiduje bowiem zrównanie poziomu wsparcia finansowego przy utrzymaniu dodatkowych obowiązków związanych z rehabilitacją medyczną w przypadku zpch.
 • 15.10.2008Nowe zasady wsparcia firm zatrudniających niepełnosprawnych
  Odejście od refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika na rzecz dofinansowania kosztów wynagrodzeń przewiduje – obok innych zmian – przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • 09.06.2008Ułatwienia w PFRON-ie
  Od 6 czerwca o dofinansowanie wynagrodzeń i refundację składek na FUS można występować przez Internet. Takie ułatwienie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wprowadził PFRON. Zmiana w systemie informatycznym Funduszu stanowi reakcję na inicjatywę przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Pracodawców Polskich.
 • 16.04.2008Ulga rodzinna przyczyną kłopotów pracodawców
  Interpelacja nr 772 do ministra finansów w sprawie rozliczeń dochodów pracowników przez pracodawców
 • 24.01.2008PFRON: Zatrudnianie niepełnosprawnych - nowe zasady wsparcia
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o nowych zasadach udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników.
 • 31.12.2007Nowe rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji
  Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia.
 • 13.07.2007NIK chce zlikwidować zakłady pracy chronionej
  Najwyższa Izba Kontroli domaga się likwidacji przywilejów dla zakładów pracy chronionej. Według Izby bowiem niektórzy nierzetelni pracodawcy wykorzystują pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych niezgodnie z przeznaczeniem.
 • 22.01.2007Podatek od nieruchomości
  Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych. Oznacza to, że jest podatkiem wiążącym się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Nie jest on natomiast w żaden sposób uzależniony od dochodów, ani też korzyści uzyskiwanych z danej nieruchomości. Obowiązek zapłaty tego podatku wynika z samego faktu władania nieruchomością, co wynika z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), która nie przewiduje możliwości modyfikowania obowiązku podatkowego ze względu na osobę podatnika.
 • 17.10.2006Opodatkowanie dotacji podatkami dochodowymi
  Opodatkowanie dotacji wzbudza wiele wątpliwości podatników. W tym artykule zajmę się opodatkowaniem dotacji w zakresie obu podatków dochodowych.
 • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
  Generalną zasadą, którą kierujemy się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, że przysługiwać ono powinno w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymałby je, gdyby w tym czasie pracował. Dlatego też przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy brać pod uwagę nie tylko stałą, miesięczną pensję, ale również składniki wynagrodzenia przysługujące w zmiennej wysokości, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
 • 30.08.2006Księgowanie otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń w celu zrekompensowania obniżonej wydajności pracy i zwiększonych kosztów zatrudnienia
  Pytanie podatnika: Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (część 14).
  Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący, w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa.Formularz ZUS RCA stosuje się także w przypadku korygowania danych przekazanych do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.
 • 26.10.2005Przepisy znikają z ustawy – ale obowiązują nadal
  Przedsiębiorca jest żywo zainteresowany postępowaniem zgodnym z prawem podatkowym. W tym celu od czasu do czasu zagląda do przepisów sprawdzając słuszność swojego postępowania. Niestety – część przepisów znika z podstawowych aktów prawnych, a mimo to dalej obowiązuje. Przykładem znanym chyba wszystkim podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych jest tzw. ulga remontowa – nie ma jej w ustawie o pdof w obecnym brzmieniu, a mimo to obowiązuje do końca 2005 r. W tym przypadku znajomość sytuacji jest powszechna – tak jak powszechne jest korzystanie z ulgi remontowej. Dzisiaj napiszę o zwolnieniu, którego w ustawie w obecnym brzmieniu nie ma, a które obowiązuje (na razie) do 31 grudnia 2006 r.