Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracja podatkowa

 • 21.09.2020ZUS zmienia zlecenie na umow o prac Co z PIT?
  W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
  • 31.08.2020Sposób wykazania sprzeday na rzecz osób prywatnych w JPK_VAT
   Od 1 padziernika br., zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usug, faktury wystawione do paragonów bdzie naleao uj w ewidencji sprzeday. Zatem bdzie konieczne uwzgldnienie ich w pliku JPK_VAT. Oznacza to, e z tym dniem w ewidencji VAT bdzie naleao uj wszystkie faktury, które potwierdzaj sprzeda zaewidencjonowan w kasie. Nie bdzie miao znaczenia czy s wystawiane dla podatników czy osób prywatnych.
   • 28.08.2020Sposób wykazania sprzeday na rzecz osób prywatnych w JPK_VAT
    Od 1 padziernika br., zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usug, faktury wystawione do paragonów bdzie naleao uj w ewidencji sprzeday. Zatem bdzie konieczne uwzgldnienie ich w pliku JPK_VAT. Oznacza to, e z tym dniem w ewidencji VAT bdzie naleao uj wszystkie faktury, które potwierdzaj sprzeda zaewidencjonowan w kasie. Nie bdzie miao znaczenia czy s wystawiane dla podatników czy osób prywatnych.
    • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
     Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
     • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
      Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
      • 17.08.2020Zwrot nadpaconych skadek ZUS po likwidacji dziaalnoci na ryczacie
       Od lutego 2012 r. do lipca 2017 r. podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (usugi budowlane), z której przychody opodatkowane byy w formie ryczatu ewidencjonowanego wedug stawki 5,5%. W 2018 r. otrzyma na rachunek bankowy zwrot nadpaconych skadek na ubezpieczenie spoeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób podatnik powinien opodatkowa otrzymany zwrot skadek?
       • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
        W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
        • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
         Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
         • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
          Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
          • 14.07.2020Zwrot nalenego firmie VAT w ratach – czy tak mona?
           Spóka wykazaa nadwyk podatku VAT naliczonego nad nalenym w wysokoci 230 tys. z i wniosa o jej zwrot. Organ podatkowy wszcz czynnoci sprawdzajce, po czym odda przedsibiorcy tylko wiksz cz jego kwoty, wstrzymujc reszt. Rozpoznajcy skarg spóki Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy pyta organ, czym róni si sytuacja w zakresie tej pozostaej kwoty, bo przecie podatnik przeszed weryfikacj pozytywnie, skoro fiskus zwróci mu zdecydowan wikszo wnioskowanego zwrotu VAT.
           • 17.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
            Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
            • 16.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
             Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.  
             • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
              Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
              • 29.04.2020VAT 2020: Kiedy deklaracja VAT w nowej formie?
               Nowy plik JPK_VAT to dokument, który obejmie deklaracj VAT i ewidencj VAT. Mia on zastpi plik JPK_VAT w ksztacie dotychczasowym od 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejnoci tj. od tego dnia mia on obj due przedsibiorstwa. Termin ten, zgodnie z tzw. Tarcz Antykryzysow, zosta przesunity na 1 lipca 2020 r. Zmiana ta nie ma adnego znaczenia dla mniejszych podmiotów, poniewa termin ten dla nich ustalony na 1 lipca 2020 r. nie uleg zmianie.
               • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                 Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                 • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
                  Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
                  • 19.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
                   Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
                   • 18.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
                    Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
                    • 30.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
                     Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
                     • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                      Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                      • 29.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
                       Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
                       • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                        Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                        • 16.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
                         Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                         • 15.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
                          Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                          • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                           Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                           • 17.12.2019Podatki 2020: Termin wysania pierwszego JPK_VAT po zmianach
                            Zgodnie z przepisem przejciowym, tj. art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizujcej ustaw o VAT, dnia 1 kwietnia 2020 r. wchodz w ycie przepisy, w myl których deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostan zastpione now struktur w postaci pliku JPK_VAT. Czy spóka bdzie zobowizana do wysyania JPK VAT skadajcego si z czci deklaracyjnej i ewidencyjnej, zgodnie z now struktur, poczwszy od rozliczenia z tytuu podatku od towarów i usug za kwiecie 2020 r., za który podatnicy zobowizani s zoy deklaracj do 25 maja 2020 r.?
                            • 16.12.2019Podatki 2020: Termin wysania pierwszego JPK_VAT po zmianach
                             Zgodnie z przepisem przejciowym, tj. art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizujcej ustaw o VAT, dnia 1 kwietnia 2020 r. wchodz w ycie przepisy, w myl których deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostan zastpione now struktur w postaci pliku JPK_VAT. Czy spóka bdzie zobowizana do wysyania JPK VAT skadajcego si z czci deklaracyjnej i ewidencyjnej, zgodnie z now struktur, poczwszy od rozliczenia z tytuu podatku od towarów i usug za kwiecie 2020 r., za który podatnicy zobowizani s zoy deklaracj do 25 maja 2020 r.?
                             • 11.12.2019Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                              Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  - podatnik wystawia faktur korygujc.
                              • 10.12.2019NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto paci podatek od nieruchomoci?
                               Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e tablice reklamowe s trwale zwizane z gruntem, do którego skarca ma tytu posiadacza zalenego, ale wacicielami gruntu nie jest w adnym przypadku ani Skarb Pastwa ani jakakolwiek jednostka samorzdu terytorialnego, lecz s to spóki prawa handlowego, skarca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomoci (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach waciciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.
                               • 12.09.2019Warszawa: Najnowsze zmiany w podatku PIT 2019
                                Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rozliczanym rocznie. Ustawodawca nie powinien zatem wprowadza w trakcie roku przepisów, które zmieniaj zasady odprowadzania tego podatku. Wyjtkiem mog by zmiany korzystne dla podatników, a wyjtkowo duo takich zmian wchodzi w ycie w trakcie 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. obowizuj przepisy wprowadzajce zwolnienie z podatku dochodowego czci przychodów dla osób, które nie ukoczyy 26 lat. Natomiast od 1 padziernika maj zacz obowizywa przepisy zmniejszajce pierwsz stawk podatkow z 18 na 17 % i podwyszajce koszty uzyskania przychodu. Na przyjcie przez ustawodawc oczekuje równie zwolnienie z podatku dla marynarzy pywajcych nie tylko na polskich statkach. 
                                • 03.09.2019MF o daninie solidarnociowej - objanienia podatkowe
                                 Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w sprawie daniny solidarnociowej. Danina solidarnociowa jest nowym wiadczeniem publicznym wprowadzonym ustaw o Solidarnociowym Funduszu Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Obowizuje ona od 1 stycznia 2019 r. i podlegaj jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy osób fizycznych, a obowizek jej zapaty powstaje, gdy suma dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszajce, przekracza 1 000 000 z.
                                 • 02.09.2019MF o daninie solidarnociowej - objanienia podatkowe
                                  Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w sprawie daniny solidarnociowej. Danina solidarnociowa jest nowym wiadczeniem publicznym wprowadzonym ustaw o Solidarnociowym Funduszu Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Obowizuje ona od 1 stycznia 2019 r. i podlegaj jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy osób fizycznych, a obowizek jej zapaty powstaje, gdy suma dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszajce, przekracza 1 000 000 z.
                                  • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
                                   Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
                                   • 29.08.2019WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usug marketingowych
                                    Teza: Nie maj oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usug tezy, e na stronie postpowania podatkowego ciy obowizek posiadania materialnych dowodów potwierdzajcych wykonanie poszczególnych usug niematerialnych.
                                    • 19.08.2019CIT: Jak liczy limit dla maego podatnika?
                                     Pytanie: Czy okrelenie „przychód ze sprzeday” dotyczy równie np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od rodków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie nalenego podatku VAT (okrelenie ustawodawcy „wraz z kwot nalenego podatku od towarów i usug”) naley uj równie podatek naleny z tytuu realizacji procedury odwrotnego obcienia?
                                     • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
                                      Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
                                      • 08.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Czynnoci sprawdzajce
                                       Czynnoci sprawdzajce nale do dziaa najczciej przeprowadzanych przez organy podatkowe pierwszej instancji. Ich przebieg reguluj przepisy Ordynacji podatkowej, a ich prowadzenie ma na celu:
                                       • 05.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Czynnoci sprawdzajce
                                        Czynnoci sprawdzajce nale do dziaa najczciej przeprowadzanych przez organy podatkowe pierwszej instancji. Ich przebieg reguluj przepisy Ordynacji podatkowej, a ich prowadzenie ma na celu:
                                        • 21.06.2019NSA: Pominicie penomocnika wywouje okrelone skutki (albo ich brak)
                                         Niedawno publikowalimy omówienie uchway NSA I FPS 3/18 z 18.03.2019 r., dotyczcej skutków pominicia penomocnika, przy dorczeniu zawiadomienia, zawierajcego m.in. informacj o nierozpoczciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym skarbowym. Teraz umieszczamy peny tekst uchway, zawierajcy peny opis przebiegu postpowania.
                                         • 16.05.2019NSA: Sam stenogram z podsuchów nie wystarcza. Musz by nagrania
                                          Z uzasadnienia: (...) nie mona utrzyma pogldu, który dominowa we wczeniejszym orzecznictwie sdów administracyjnych (...) e organy podatkowe s zwolnione od oceny legalnoci materiau dowodowego uzyskanego w wyniku czynnoci operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuratur lub inne organy prowadzce postpowania w sprawach o przestpstwa albo przestpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogld wywodzony by ze swoistego domniemania legalnoci tak przekazanych materiaów. Obecnie, w wietle stanowiska zajtego przez TSUE (...), który zwróci uwag na bezwzgldn konieczno poszanowania zasady legalnoci i praworzdnoci, stanowicej jedn z nadrzdnych wartoci, na których opiera si Unia, o czym wiadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie moe by przyjmowane.
                                          • 29.04.2019NSA. Korekta VAT w zwizku ze zmian przeznaczenia czci samochodowych
                                           Z uzasadnienia: Deklaracje podatkowe Spóki, w których przyjto do odliczenia 100 % podatku naliczonego przy nabyciu czci i akcesoriów samochodowych okazay si nieprawidowe. Deklarowane przy ich nabyciu przez Spók wykorzystanie do sprzeday nie miao miejsca, bo zostay wykorzystane do napraw i remontów samochodów, w stosunku do których Spóka nie jest w stanie zagwarantowa wykorzystywania wycznie do dziaalnoci gospodarczej, a to oznacza, e Spóka moe odliczy jedynie 50% kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu.
                                           • 24.04.2019Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                                            Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
                                            • 16.04.2019WSA. PCC: Od póno ujawnionej poyczki naley si 20% dla fiskusa
                                             Z uzasadnienia: Nie mona uici podatku wedug zwykej stawki, gdy urzd ju rozpocznie czynnoci sprawdzajce, kontrol lub postpowanie podatkowe. Inaczej nikt nie liczyby si z sankcj (...) zdarzeniem majcym wpyw na powstanie obowizku podatkowego z art. 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych jest powoanie si na czynno prawn (w warunkach okrelonych tym przepisem), a nie samo zawarcie okrelonej przepisem umowy.
                                             • 14.03.2019Akcyza przy sprzeday samochodu w komisie
                                              Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej samochodu osobowego bdzie komisant, który dokonujc tej sprzeday dziaa we wasnym imieniu. Równie w orzecznictwie sdowo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazujce, e „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej jest komisant. Komisant, chocia dziaa na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze wystpuje w imieniu wasnym, a w konsekwencji tylko jego obciaj obowizki wynikajce z zawartej przez niego z osob trzeci umowy sprzeday.
                                              • 07.03.2019Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne
                                               W przypadku gdy podatnik stwierdzi, e w zeznaniu podatkowym popeni bd lub te nie skorzysta z przysugujcych mu ulg, ewentualnie nie wskaza organizacji poytku publicznego, której chciaby przekaza 1% swojego podatku, co do zasady moe zoy stosown korekt.
                                               • 06.03.2019Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne
                                                W przypadku gdy podatnik stwierdzi, e w zeznaniu podatkowym popeni bd lub te nie skorzysta z przysugujcych mu ulg, ewentualnie nie wskaza organizacji poytku publicznego, której chciaby przekaza 1% swojego podatku, co do zasady moe zoy stosown korekt.
                                                • 05.03.2019Moliwo zmniejszenia zobowizania VAT w mechanizmie split payment
                                                 Mechanizm podzielonej patnoci zosta wprowadzony w celu tzw. uszczelnienia systemu podatkowego, czyli zwikszania wpywów budetowych. Operacja ta nie nastpuje jednak bez uszczerbku dla susznych interesów podatników, gdy w wyniku zastosowania tej metody przyjmowania patnoci nabywcy do swobodnej dyspozycji pozostaje jedynie kwota netto. Warto podatku naliczonego przez sprzedawc trafiajca na subkonto (rachunek VAT) pozostaje do niemal wycznej dyspozycji fiskusa. Vatowcowi zostaje natomiast fikcja wasnoci rodków zgromadzonych na takim rachunku.
                                                 • 04.03.2019Moliwo zmniejszenia zobowizania VAT w mechanizmie split payment
                                                  Mechanizm podzielonej patnoci zosta wprowadzony w celu tzw. uszczelnienia systemu podatkowego, czyli zwikszania wpywów budetowych. Operacja ta nie nastpuje jednak bez uszczerbku dla susznych interesów podatników, gdy w wyniku zastosowania tej metody przyjmowania patnoci nabywcy do swobodnej dyspozycji pozostaje jedynie kwota netto. Warto podatku naliczonego przez sprzedawc trafiajca na subkonto (rachunek VAT) pozostaje do niemal wycznej dyspozycji fiskusa. Vatowcowi zostaje natomiast fikcja wasnoci rodków zgromadzonych na takim rachunku.
                                                  • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                                                   Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »