Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach

 • 25.09.2019WSA. Zaległe składki ZUS nie są przychodem pracownika
  Z uzasadnienia: Istniejący pomiędzy płatnikiem składek (pracodawcą) a ubezpieczonym (zatrudnionym) stosunek prawny powoduje wprawdzie, że ubezpieczony podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, jednakże stan ten nie rodzi po jego stronie jakichkolwiek obowiązków względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwłaszcza zaś w zakresie obliczania, rozliczania oraz opłacania należnych składek na te ubezpieczenia (...) płatnik uiszczając zaległe składki w części należnej od świadczenia wypłacanego pracownikowi, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek ubezpieczonych pracowników (oni sami nie otrzymują też od płatnika nieodpłatnych świadczeń).
  • 20.08.2019VAT. NSA o zaliczkach w turystyce po wyroku TS UE
   Z uzasadnienia: (...) otrzymanie przez skarżącą od klienta zaliczki na poczet przyszłej usługi turystyki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w momencie jej otrzymania, a powstały w związku z tym podatek powinien być rozliczony w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na specyfikę usług turystyki i ewentualny brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, skarżąca jest zobowiązana opodatkować otrzymaną zaliczkę określając marżę w drodze prognozy, tzn. obliczając ją na podstawie wstępnie przewidywanych kosztów, jakie zostaną poniesione z tytułu świadczonych usług.
   • 14.07.2016Dostawa towarów wraz z montażem a rozliczenie VAT
    Pytanie podatnika: Czy transakcja, która będzie realizowana na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów czy odpłatne świadczenie usług? Jakie będzie miejsce świadczenia transakcji? Kiedy transakcja realizowana na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
    • 05.02.2016Nienależnie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownicy osiągają przychód podatkowy z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową. Wartość tego przychodu nie powinna była być uwzględniana w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygowania informacji PIT-11?
     • 07.05.2015Prawo do obniżonej stawki odsetek podatkowych po korekcie deklaracji
      Teza: Przekształcenie istniejącego w trakcie roku podatkowego obowiązku uiszczenia zaliczek w obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy, nie przekreśla możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek, o której mowa w art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), także wówczas, gdy podatnik skoryguje zeznanie roczne i ureguluje obciążające go w związku z tym zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie płatności zaliczek na podatek.
      • 27.02.2015Moment powstania przychodu. Zaliczka czy płatność za częściowo wykonaną usługę?
       Z uzasadnienia: Jeżeli z umowy wynika, że zapłata będzie uiszczana po zakończeniu kolejnych etapów robót budowlanych, wówczas przychody będą powstawały w terminie wykonania danego etapu tych robót. Nie będzie to wtedy w istocie zaliczka, nawet gdyby tak właśnie została przez strony nazwana.
       • 11.09.2014Odpowiedzialność członka zarządu a wniosek o upadłość
        Z uzasadnienia: Jeśli przesłanki, którymi kieruje się dany członek zarządu opóźniając decyzję o złożeniu wniosku o upadłość, choć wątpliwe, są oparte na trudnych do zweryfikowania w danym momencie dowodach, może on zostać uwolniony od odpowiedzialności karnej, bądź stopień jego zawinienia może ulec zmniejszeniu.
        • 20.02.2014WSA: Nadpłata PIT pracownika nie dla pracodawcy
         Z uzasadnienia: Nadpłata w podatku, w przypadku płatnika lub inkasenta, dotyczy jedynie tych przypadków w których dochodzi do uszczerbku majątku u płatnika łub inkasenta, na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej wysokości od tej w której zostało pobrane i winno być uiszczone zgodnie z przepisami na rzecz wierzyciela; jeżeli bowiem wadliwość ich postępowania prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika na skutek spełnienia przez niego nienależnego świadczenia (lub wysokości większej od należnej) w następstwie błędnego obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia podatku, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem uprawianym do jej zwrotu.
         • 28.10.2013Podatki 2014. Nowy VAT, czyli jak utrudnić życie przedsiębiorcom
          Ustawodawca postawił sobie chyba za punkt honoru, by każda zmiana przepisów była zmianą na gorsze. Regulacje, które już w tej chwili nie są jasne, zmienia się, by były jeszcze bardziej skomplikowane i by z pewnością nie ułatwiły życia przedsiębiorcom. Nie inaczej jest również z regulacjami w zakresie VAT, które wejdą w życie od stycznia 2014 r.
          • 10.09.2012Obowiązek podatkowy w VAT od zaliczek w eksporcie
           Określone w art. 19 ust. 12 w zw. z ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzależnienie możliwości stosowania stawki 0 % z tytułu otrzymanej przedpłaty zaliczki na poczet dostawy eksportowej od warunku, aby wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej należności, nie stanowi wadliwej implementacji przepisów dyrektywy 2006/112/WE, a w szczególności jej art. 66 - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 16.01.2012Moment opodatkowania zaliczek przy eksporcie towarów
            Z uzasadnienia NSA: Jedyny szczególny warunek powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki w eksporcie towarów jest nieweryfikowalny w momencie, w którym obowiązek podatkowy miałby powstać. Jest to zdarzenie przyszłe i niepewne. Skutkiem natomiast niedotrzymania sześciomiesięcznego terminu będzie brak obowiązku podatkowego wobec otrzymanej zaliczki, a tym samym podatnik utraci prawo do wykazania sprzedaży opodatkowanej według 0% stawki VAT.
            • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonować zaliczki?
             Pytanie podatnika: Czy zaliczka może być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, lub też samodzielnie odnotował taką wpłatę, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany, jeżeli zaliczka wpłynie na konto na przełomie miesiąca?
             • 15.11.2010Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy zaliczkach z tytułu eksportu
              Skoro ustawodawca odrębnie unormował moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie i w zaliczkach z tytułu eksportu, to uznać należy, że każde z tych zdarzeń powoduje powstanie niezależnego obowiązku podatkowego. Zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie jest wydanie towaru lub wystawienie faktury (art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT), natomiast zdarzeniem stwarzającym możliwość zastosowania stawki 0% jest otrzymanie potwierdzenia wywozu towarów przez podatnika (art. 41 ust. 6 ustawy o VAT). Wydanie towaru lub wystawienie faktury - jako warunek powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów, nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego z tytułu zaliczek - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
              • 23.03.2010Orzecznictwo: Przedawnienie odsetek za zwłokę od zaliczek niezapłaconych w terminie

               Uchwała: Na podstawie przepisów art. 70 § 1 w związku z art. 53 § 3 lit. a) oraz art. 21 § 4, a także art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2004 roku, odsetki od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w zaniżonej wysokości oraz odsetki od zaliczek niewniesionych w terminie przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczek.