Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilans otwarcia

 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
   • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
    Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
    • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
     Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
     • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
      Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
      • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
       Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
       • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
        Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
        • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
         Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
         • 27.06.2019NSA: Przeksztacenie spóki w trakcie roku i niepodzielony jeszcze zysk
          Teza: Warto niepodzielonych zysków w spóce - w przypadku przeksztacenia spóki w spók niebdc osob prawn, o którym stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obejmuje take zyski wypracowane do dnia przeksztacenia, które nie zostay rozdysponowane przez wspólników na mocy uchway o podziale zysku, o której stanowi art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.).
          • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
           Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
           • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
            Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj o jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
            • 07.09.2018Rachunkowo dla pocztkujcych: Otwieranie ksig handlowych dla nowo utworzonej Spóki z o.o.
             Prawo bilansowe okrela sytuacje w których jednostki zobowizane s do prowadzenia ksig rachunkowych. Ustawa o rachunkowoci wskazuje ponadto sytuacje w których jednostki zobowizane s do otwarcia ksig rachunkowych po raz pierwszy oraz jednostki, które dokonuj otwarcia ksig rachunkowych po raz kolejny. Dzisiaj prezentujemy zasady otwierania ksig rachunkowych dla nowo utworzonej spóki z o.o.
             • 06.09.2018Rachunkowo dla pocztkujcych: Otwieranie ksig handlowych dla nowo utworzonej Spóki z o.o.
              Prawo bilansowe okrela sytuacje w których jednostki zobowizane s do prowadzenia ksig rachunkowych. Ustawa o rachunkowoci wskazuje ponadto sytuacje w których jednostki zobowizane s do otwarcia ksig rachunkowych po raz pierwszy oraz jednostki, które dokonuj otwarcia ksig rachunkowych po raz kolejny. Dzisiaj prezentujemy zasady otwierania ksig rachunkowych dla nowo utworzonej spóki z o.o.
              • 27.09.2017Rozliczenie kosztów rozoonych w czasie
               Potrcalno kosztów odnoszcych si wycznie do jednego roku podatkowego nastpowa powinna w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia. Nieco inna sytuacja ma z kolei miejsce jeli chodzi o koszty, które dotycz okresu wykraczajcego poza rok podatkowy. W przypadku takim, jako podatkowy koszt podlega zidentyfikowaniu ta ich cz, która odnosi si do danego roku podatkowego, pozostaa natomiast cz powinna by zidentyfikowana jako koszt podatkowy w nastpnym roku podatkowym (nastpnych latach podatkowych) na dzie otwarcia ksig rachunkowych w tym roku.
               • 01.09.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej (5): Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow
                Przed lipcem 2011 r. przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spók prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osób fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci). Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców, która wesza w ycie 1 lipca 2011 r., wprowadzia szereg udogodnie.
                • 29.08.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej (5): Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow
                 Przed lipcem 2011 r. przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spók prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osób fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci). Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców, która wesza w ycie 1 lipca 2011 r., wprowadzia szereg udogodnie.
                 • 18.05.2017Poczenie spóek a rozliczenie przychodów i kosztów
                  Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, e na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszego poczenia Spóek w trybie okrelonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które zostanie przeprowadzone bez zamykania ksig rachunkowych Spóek, Spóka Przejmujca bdzie miaa prawo i obowizek, zgodnie z zasad sukcesji generalnej, wykaza w swoim zeznaniu na podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy, w którym dojdzie do poczenia…..
                  • 14.04.2017NSA. Fiskus moe skorygowa warto firmy
                   Tezy:  Do dugów funkcjonalnie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowizania wzgldem wacicieli z tytuu udziau w zyskach jak i uznane zobowizania wynikajce ze stosunków publicznoprawnych.  Bdne przyjcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartoci firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowania organy podatkowe do skorygowania tego bdu i ustalenia jej prawidowej wartoci z uwzgldnieniem treci art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególnoci jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartoci firmy.
                   • 10.08.2016Konsekwencje podatkowe likwidacji spki
                    Pytanie podatnika: Czy w razie likwidacji Spki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychd i obowizek zapaty podatku dochodowego od osb prawnych w zwizku z wydaniem przez Wnioskodawc udziaowcom Skadnikw majtku? Alternatywnie, w przypadku twierdzcej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1: Jeli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychd i obowizek zapaty podatku dochodowego od osb prawnych w zwizku z wydaniem przez Wnioskodawc udziaowcom Skadnikw majtku, kto bdzie zobowizany do odprowadzenia podatku z tego tytuu jeli w dacie patnoci podatku Spka bdzie ju wykrelona z rejestru?
                    • 24.02.2016Niepodzielone zyski po nowelizacji, czyli rozbienoci cig dalszy
                     Interpelacja nr 604 do ministra finansw w sprawie luk prawnych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych dotyczcych opodatkowania tzw. zyskw niepodzielonych
                     • 14.12.2015Wysokie opodatkowanie pracy jedn z przyczyn emigracji?
                      Wysokie opodatkowanie pracy osb najmniej zarabiajcych to przynajmniej czciowa przyczyna wysokiej emigracji ludzi z Polski – twierdzi fundacja Warsaw Enterprise Institute (WEI). Rwnie wan przyczyn ma by wysoki koszt zamieszkania w duych miastach. 
                      • 02.10.2015Zaliczenie do kosztw wydatkw, ktrych skutek rozoony jest w czasie
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty porednie wynikajce ze zdarze, ktrych skutek rozoony jest w czasie. Dotyczy to w szczeglnoci kosztw ubezpiecze, kosztw podatku od nieruchomoci, kosztw podatku od rodkw transportowych, czy kosztw prenumeraty czasopism. W jakim momencie koszty porednie wynikajce ze zdarze, ktrych skutek jest rozoony w czasie, rozliczane jako czynne rozliczenia midzyokresowe kosztw, powinny by identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodw?
                       • 17.09.2015Jak opodatkowa ekwiwalent za udziay zmarego wsplnika?
                        Teza: Ekwiwalent za udziay zmarego wsplnika spki z ograniczon odpowiedzialnoci (rwnowarto), jako prawo majtkowe (art. 922 § 1 k.c.) przysugujce spadkobiercom (art. 183 § 1 K.s.h.i art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn i z chwil wypaty tych udziaw w pienidzu spadkobiercom nie podlega, z uwagi na wyczenie zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych.
                        • 05.03.2014PIT od pienidzy wypaconych wsplnikowi wystpujcemu ze spki
                         Pytanie podatnika: Czy wypata Wnioskodawczyni (tu: wsplnikowi wystpujcemu ze spki osobowej handlowej) kwoty stanowicej rwnowarto kapitau zapasowego, zaewidencjonowanego w bilansie otwarcia Spki z ograniczon odpowiedzialnoci sporzdzonym na moment jej utworzenia, bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                         • 28.10.2013Koszt uzyskania przychodu w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowoci
                          Tezy: Pojcia „koszty” w ujciu ustawy o rachunkowoci nie naley utosamia z definicj okrelon dla potrzeb prawa podatkowego. Wycena aktyww zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoci nie moe by elementem kosztotwrczym rzutujcym na poniesie kosztu w rozumieniu prawa podatkowego, ktre wie si z faktycznym i definitywnym uszczupleniem majtku podatnika, a zwaszcza z przesuniciem okrelonej wartoci z jego majtku do majtku innego podmiotu.
                          • 15.10.2013Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spk kapitaow
                           Do niedawna przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spk prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osb fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci).
                           • 13.06.2013Rok podatkowy firmy. Zasady okrelania i zmiany
                            Ogln definicj roku podatkowego zawiera art. 11 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), ktry stanowi, i rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba e ustawa podatkowa stanowi inaczej. Podatnicy CIT maj jednak moliwo przyjcia innego roku ni kalendarzowy.
                            • 06.02.2013Ustalenie kosztw uzyskania przychodw przy zbyciu aktyww po przeksztaceniu spki
                             Pojcia „koszty” w ujciu ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci nie naley utosamia z definicj okrelon dla potrzeb prawa podatkowego, w tym ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych. Wycena aktyww zgodnie z wymogami ww. ustawy o rachunkowoci nie moe by elementem kosztotwrczym rzutujcym na poniesie kosztu w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., ktre wie si z faktycznym i definitywnym uszczupleniem majtku podatnika, a zwaszcza z przesuniciem okrelonej wartoci z jego majtku do majtku innego podmiotu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 05.02.2013Zapis ksigowy a moment zaliczenia wydatku do kosztw
                              Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Brak jest wobec tego uzasadnienia dla pogldu, e zgodnie z przyjt "polityk rachunkowoci" spka, dla celw bilansowych wydatki stanowice porednie koszty uzyskania przychodu bdzie rozliczaa w czasie, to powinna je w tym samym czasie zalicza do kosztw uzyskania przychodw dla celw podatkowych, bowiem co do zasady, stanowi o tym art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                              • 28.05.2012Odliczenie straty przy obliczaniu zaliczek miesicznych
                               Pytanie podatnika: Spka za rok podatkowy 2008 i 2011 poniosa strat. W biecym roku podatkowym spka osiga za poszczeglne miesice dochody, podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych. Czy spka moe dokona odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty ju w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesicznych na podatek dochodowy od osb prawnych?
                               • 11.01.2012Zamknicie ksig rachunkowych przy poczeniu spek
                                Co do zasady ksigi rachunkowe zamyka si w jednostce przejmowanej na dzie poczenia zwizanego z przejciem jednostki przez inn jednostk, to jest na dzie wpisu do rejestru tego poczenia. Mwi o tym art. 12 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z pn. zm.). W niektrych przypadkach ksig mona jednak nie zamyka.
                                • 12.10.2011Zatwierdzony ukad a ogoszenie upadoci
                                 Moliwo uchylenia si czonka zarzdu spki kapitaowej od, wynikajcej z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialnoci za jej zalegoci podatkowe przez wykazanie, e we waciwym czasie wszczto postpowanie zapobiegajce upadoci (postpowanie ukadowe) dotyczy wycznie tych zalegoci, ktre powstay przed zatwierdzeniem ukadu. Zoenie we waciwym czasie wniosku o wszczcie postpowania ukadowego nie uwalnia go natomiast od odpowiedzialnoci za zalegoci powstae po zatwierdzeniu ukadu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 03.06.2011Warto udziaw w spce z o.o. otrzymanych w spadku
                                  Metoda wyceny wartoci udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci wedug wartoci skorygowanych aktyww netto pozwala na ustalenie "wartoci rynkowej" tych udziaw i mieci si w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 26.10.2010Ustalenie roku podatkowego w przypadku niedochowania terminu zawiadomienia
                                   Pytanie podatnika: Z uwagi na dat podjcia Uchway, tj. 11 lutego 2010 r., niemoliwym byo dochowanie terminu zawiadomienia waciwego naczelnika urzdu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tak aby zmiana bya skuteczna od roku podatkowego rozpocztego w dniu 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji. Spka, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych dokona, najpniej w terminie do 30 stycznia 2011 r., zawiadomienia waciwego naczelnika urzdu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Czy Spka postpi prawidowo, jeeli zakoczy rok podatkowy rozpoczty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. w zwizku z zamkniciem ksig rachunkowych na dzie 30 czerwca 2011 r.?
                                   • 12.10.2010Co powinny zawiera ksigi rachunkowe?
                                    Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowoci ksigi rachunkowe obejmuj zbiory zapisw ksigowych, obrotw i sald. Tworz je dziennik, ksiga gwna, ksigi pomocnicze, zestawienia obrotw i sald kont ksigi gwnej oraz sald kont ksig pomocniczych, a take wykaz skadnikw aktyww i pasyww (inwentarz).
                                    • 22.01.2010Wadium po nowelizacji
                                     Nowelizacja ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 5 listopada 2009 r. wprowadzia szereg zmian w instytucji wadium, modyfikujc w szczeglnoci zasady jego zwrotu i zatrzymania. Nowela nie zmienia jednak generalnego celu tej instytucji, ktrym jest zabezpieczenie interesw zamawiajcego poprzez zatrzymanie wadium, w sytuacji gdy oferent, ktry zoy najkorzystniejsz ofert, uchyla si od zawarcia umowy lub wniesienia wymaganego zabezpieczenia. Wadium peni wic w omawianym przypadku funkcj odszkodowania dla zamawiajcego, eliminujc jednak moliwo dochodzenia przez niego zawarcia umowy na drodze sdowej.
                                     • 19.01.2010Orzecznictwo: Nie kada wpata przed dostaw towaru lub usugi jest zaliczk

                                      Teza: Dla uznania wpaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usug, w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), istotnym jest, aby przysze wiadczenie byo okrelone w sposb jednoznaczny co do rodzaju towaru bd usugi, tzn. w sposb umoliwiajcy ich identyfikacj, a dodatkowo strony tego wiadczenia, w momencie wpaty zaliczki, nie maj woli dokonywania jego zmian w przyszoci.
                                      • 22.12.2009Orzecznictwo: Obowizek zgoszenia wniosku o upado spki kapitaowej
                                       Fakt wszczcia i nie zakoczenia postpowania ukadowego nie zwalnia czonkw zarzadu spki z o.o. z obowizku zgoszenia wniosku o jej upado, jeeli w toku postpowania ukadowego wystpi ustawowe przesankmi postawienia dunika, tj. spki kapitalowej, w stan upadoci.
                                       • 14.05.2008Opodatkowanie sdowego zniesienia wspwasnoci nieruchomoci
                                        Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartoci nieruchomoci naley naliczy naleny podatek od towarw i usug?
                                        • 02.05.2008KPP: Polska za mao innowacyjna
                                         Polska musi dy do zwikszenia liczby przedsibiorstw, ktre prowadz innowacyjn dziaalno przemysow – uwaa Konfederacja Pracodawcw Polskich. Rozwj w tej dziedzinie powinien by jednym z priorytetw czonkostwa w Unii Europejskiej, do ktrej – o czym przypomina KPP – Polska przystpia 4 lata temu.
                                         • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Poyczka udziaowcw dla spki i wiadczenie nieodpatne
                                          Zaskaronym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spki z o.o. w S w upadoci na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 wrzenia 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 1998 r. uchyli zaskaron decyzj oraz poprzedzajc j decyzj Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdzi, e zaskarona decyzja nie podlega wykonaniu i zasdzi od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarcej kwot 5 615,00 z tytuem zwrotu kosztw postpowania.
                                          • 17.09.2007Orzecznictwo — wiadczenia nieodpatne: uwaga na uchway dzielce zysk 
                                           Zaskaronym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Lu 288/04 Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie i oddali skarg Spki z o.o. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymujc w mocy decyzj Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w Lublinie okrelajc Spce wysoko zobowizania podatkowego w podatku dochodowym od osb prawnych za 2001 r. na kwot 178.817 z.
                                           • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych poyczek
                                            Zaskaronym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spki z o.o. w S w upadoci na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 wrzenia 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 1998 r. uchyli zaskaron decyzj oraz poprzedzajc j decyzj Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdzi, e zaskarona decyzja nie podlega wykonaniu i zasdzi od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarcej kwot 5 615,00 z tytuem zwrotu kosztw postpowania. W uzasadnieniu wyroku Sd l instancji stwierdzi, i zaskaron decyzj wydan na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzyma w mocy decyzj Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. okrelajc wysoko zobowizania podatkowego z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 z.  
                                            • 26.06.2007Biuletyn HWHN-Polska Nr 1 - informacje podatkowe i gospodarcze z rynku niemieckiego
                                             Informowalimy wczoraj o nawizaniu wsppracy z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii. Dzisiaj publikujemy pierwszy biuletyn informacyjny (bd ukazywa si w cyklu kwartalnym), w ktrym nasz Partner przedstawia si i prezentuje informacje z zakresu niemieckiego prawa podatkowego i ubezpiecze spoecznych.
                                             • 28.03.2007Rzd przyj projekt ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej
                                              27 marca 2007 r. Rada Ministrw przyja projekt ustawy o komercjalizacji pastwowego przedsibiorstwa uytecznoci publicznej „Poczta Polska”, opracowany w Ministerstwie Transportu. „Poczta Polska” zostanie przeksztacona w jednoosobow spk akcyjn Skarbu Pastwa o nazwie „Poczta Polska Spka Akcyjna”.
                                              • 19.09.2006Pena ksigowo (4) - Przejcie z podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na ksigi handlowe
                                               Dzisiaj zajmiemy si problematyk przejcia z podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na ksigi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsibiorcw, ktrym z tym problemem przyjdzie si zmierzy 1 stycznia 2007, czyli dla tych, ktrzy z mocy przepisw prawa bd do tego zmuszeni oraz tych, ktrzy chc uczyni to z wasnej woli. Chciaabym, aby tre tego artykuu bya pomocn w trakcie prac zwizanych ze zmian prowadzonej formy rachunkowoci. Dla przypomnienia wymieni grupy zobowizane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. S to: osoby fizyczne, spki cywilnych osb fizycznych, spki jawne osb fizycznych oraz spki partnerskie, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarw, produktw i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej rwnowarto w walucie polskiej 800.000 Euro.
                                               • 03.09.2006Pena ksigowo (3) - Urzdzenia ksigowe
                                                Dzisiejszy artyku ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urzdze stosowanych w ksigowoci W naszej codziennej pracy coraz czciej posugujemy si komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, e programy komputerowe wykorzystuj urzdzenia ksigowe.