Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zabezpieczenie wekslowe

 • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Złóż jak najszybciej deklarację VAT
  Przedsiębiorco! Planujesz skorzystać z programu pomocowego dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
 • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Złóż jak najszybciej deklarację VAT
  Przedsiębiorco! Planujesz skorzystać z programu pomocowego dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
 • 26.08.2019NSA. Świadczenia dla menedżera z PIT
  Z uzasadnienia: ustawodawca w sposób stosunkowo prosty, jak na standardy polskiej legislacji wyraził wolę, by wszelkie przychody z tytułu umów menedżerskich były kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (...) Skoro zatem przychodem jest także określona w kontrakcie menedżerskim comiesięczna kwota w wysokości 3 000 euro oraz wykorzystywanie do celów osobistych mieszkań, to kwoty te oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze stanowią przychody podlegające zaliczeniu - na podstawie art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. - do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby otrzymującej takie świadczenia (menedżera).
 • 28.09.2016WSA. Nieodpłatne poręczenie kredytu jest przychodem
  Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika poręczeń majątkowych: wekslowych i innych, tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spółce przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 • 09.06.2014Poręczenie kredytu. Wartość dla celów podatkowych
  Teza: Zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Tym samym, w świetle art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p., wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów.
 • 09.09.2013Nieodpłatne poręczenie kredytu a przychód kredytobiorcy
  Z uzasadnienia: Skoro od udzielenia poręczenia uwarunkowane jest przyznanie kredytu podmiotowi, za którego się poręcza, przyjęcie przez poręczyciela wspomnianego ryzyka ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić. Jeżeli zatem poręczenie takie otrzymuje nieekwiwalentnie, tym samym uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • 04.09.2013Kodeks pracy 2013: Stosowanie weksli będzie ustawowo zakazane
  Do Kodeksu pracy trafią wyraźne zapisy zakazujące stosowania weksli w stosunkach pracy – to najnowszy pomysł klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej. Nieco zmodyfikowana wersja projektu nowelizacji w tej sprawie jest już w trakcie konsultacji społecznych.
 • 29.03.2013Weksle w stosunku pracy: Zmiany nie są konieczne?
  Interpelacja nr 14287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu stosowania weksli jako zabezpieczenia pracodawcy
 • 17.01.2013CIT: Nieodpłatne poręczenia i gwarancje w świetle najnowszych interpretacji
  Dosyć częstą praktyką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest udzielanie poręczeń/gwarancji szczególnie pomiędzy podmiotami powiązanymi. W sytuacji gdy poręczenia takie są udzielane nieodpłatnie, pojawiają się wątpliwości na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych korzystania z takiego nieodpłatnego poręczenia.
 • 30.05.2012Weksle pracownicze
  Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
 • 20.01.2012Zobowiązania podzielne i niepodzielne w prawie cywilnym
  Sytuacją klasyczną jest zobowiązanie umowne, w którym w ramach stosunku zobowiązaniowego występuje wierzyciel i dłużnik. Możliwe są również sytuacje, gdy w ramach stosunku zobowiązaniowego występuje wielu wierzycieli bądź wielu dłużników. Gdy zobowiązanie dzieli się na wiele podmiotów - po stronie wierzycieli lub dłużników - mamy do czynienia ze zobowiązaniem podzielnym.
 • 10.01.2012Przychód z tytułu nieodpłatnych poręczeń i gwarancji
  W praktyce często zdarza się, że spółki, będące w procesie inwestycyjnym, muszą występować do instytucji finansujących z wnioskiem o kredyt lub pożyczkę. Jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania instytucje te wymagają często złożenia przez wnioskodawców zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • 23.12.2011Zastaw na prawach w Kodeksie cywilnym
  Przedmiotem zastawu w klasycznej postaci są rzeczy ruchome. Prawo dopuszcza również ustanowienie zastawu na prawach, jeżeli są to prawa zbywalne.
 • 14.09.2011Weksel jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania
  Weksel jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania jest – całkowicie niezasłużenie - traktowany przez wielu wierzycieli lekceważąco. To prawda, jak twierdzą sceptycy, że jeżeli dłużnik nie posiada majątku, to weksel stanowi jedynie kawałek papieru. Jeżeli jednak dłużnik posiada majątek, a zwłaszcza majątek nie wystarczający na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, to weksel zapewni wierzycielowi, który go posiada, istotną przewagę czasową nad pozostałymi wierzycielami. I w tym właśnie weksel jest niezastąpiony.
 • 07.04.2010Poręczenie spłaty kredytu bankowego przez podmioty powiązane a CIT
  Poręczenie spłaty kredytu bankowego jest usługą finansową, mającą wymierną korzyść. Nieodpłatne poręczenie spłaty kredytu udzielone spółce przez podmioty powiązane jest nieodpłatnym świadczeniem i stanowi dla niej przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 15.10.2009Poręczenie bez wynagrodzenia nie przysporzy korzyści
  Pytanie podatnika: Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
  Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
 • 03.08.2009BCC: Dobre i złe strony projektu nowelizacji ustawy akcyzowej
  Przedsiębiorcy chwalą propozycję wprowadzenia elektronicznego systemu dokumentacji przemieszczania wyrobów akcyzowych, wskazują też na rozwiązania, które zwiększą koszty działalności podatników akcyzy. Business Centre Club odniósł się do propozycji zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy zawartych w projekcie autorstwa Ministerstwa Finansów z 8 lipca 2009 r.
 • 19.08.2007Orzecznictwo — Weksel i PCC
  Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący — Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weksel. Zdaniem Skarżącego od sprzedaży weksla nie powinien on ponadto uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Do wniosku załączył kopię przedmiotowego weksla.
 • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
  Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.