Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek kupna mieszkania

 • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
  Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
  • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
   Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
   • 16.01.2019Przekazanie rodków do majtku wspólnego a podatek od darowizny
    Pytanie: Wnioskodawczyni wraz z mem kupia nieruchomo, która wesza w skad ich majtku wspólnego. rodki na zakup nieruchomoci pochodziy w znacznej czci z darowizny, któr otrzyma m Wnioskodawczyni od swojej matki. W akcie notarialnym kupna mieszkania znajduje si zapis mówicy o tym, e maonek dokonuje nakadu otrzymanych rodków pieninych od matki na rzecz majtku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni powinna dokona zgoszenia darowizny do urzdu skarbowego, mimo i nie byo fizycznego przelewu rodków finansowych?
    • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
     Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
     • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
      Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
      • 02.07.2018Ulga mieszkaniowa w PIT: Altana na dziace ROD nie da prawa do zwolnienia
       Dla oceny, czy wydatek poniesiony na budow altany na terenie rodzinnych ogrodów dziakowych jest wydatkiem na wasne cele mieszkaniowe, istotne znaczenie ma okoliczno, e ustawa PIT, za wydatki na wasne cele mieszkaniowe, nie uznaje wydatków poniesionych na m.in. nabycie gruntu lub udziau w gruncie, lub budow, rozbudow, adaptacj lub remont budynku albo jego czci, przeznaczonych na cele rekreacyjne. Nie budzi wtpliwoci, e charakter rekreacyjny ma altana wybudowana na terenie rodzinnych ogrodów dziakowych. Dla celów podatku dochodowego, charakteru tego nie zmienia okoliczno, e „altana zostaa przystosowana do zamieszkania caorocznego” - wyjanio Ministerstwo Finansów.
       • 22.02.2018Spata kredytu maonków z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
        Z uzasadnienia: Przeznaczone przez Wnioskodawczyni rodki ze sprzeday lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowicego jej majtek odrbny na spat zacignitego wspólnie z mem kredytu na wasne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowicego przedmiot wspówasnoci maeskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego.
        • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
         Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?
         • 19.01.2017Umorzenie zalegoci podatkowych. Organ nie moe pomija dowodw
          Tezy: Postpowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zalegoci podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniaego stanu faktycznego z punktu widzenia wystpienia przesanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekcie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyraon w art. 191 o.p., uzna naley praktyk oceny materiau dowodowego, która opiera si na podkrelaniu istotnoci jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena bdzie oderwana od caoksztatu materiau dowodowego sprawy, bdzie ocen niepen.
          • 09.11.2016Bdzie nowa ulga w PCC dla modych maestw?
           Interpelacja nr 6692 do ministra finansów w sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych z tytuu nabycia nieruchomoci
           • 27.07.2016Indywidualna stawka amortyzacyjna w prywatnym najmie
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on wynajmuje nabyte w maju 2008 r. mieszkanie. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw z najmu poow miesicznych odpisw amortyzacyjnych mieszkania wyliczonych wedug 10% stawki amortyzacyjnej, gdzie za warto pocztkow mieszkania, stanowic podstaw odpisw amortyzacyjnych, przyjto cen nabycia mieszkania powikszon o koszty notarialne i opaty sdowe zwizane z wpisami do ksigi wieczystej?
            • 09.05.2016Wasne cele mieszkaniowe. Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzeday nieruchomoci
             Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z nabyciem i remontem lokalu mieszkalnego stanowi wydatki, ktre umoliwiaj skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania PIT dochodu ze sprzeday mieszkania?
             • 14.09.2015Zakup nieruchomoci na wynajem a ulga mieszkaniowa
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku planowanego doranego wynajmu mieszkania, gdy mieszkanie nadal pozostaje prywatnym mieszkaniem z przeznaczeniem na wasne cele mieszkaniowe (bo wczeniej czy pniej i tak w nim Wnioskodawca zamieszka na stae), Wnioskodawca nie straci prawa do zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
              • 14.08.2015Przeznaczenie przychodu ze sprzeday mieszkania na spat kredytu a PIT
               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisan sytuacj Wnioskodawca moe zoy korekt PIT-39, w ktrej wydatki zwizane ze spat bd mieciy si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
               • 22.04.2015Sprzeda nieruchomoci: Wyprzeda mienia osobistego czy dziaalno gospodarcza?
                Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynnoci mieszczcych si w zwykym zarzdzie wasnym majtkiem, tzn. majcych na celu prawidowe gospodarowanie tym majtkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Dziaa z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - regu gospodarnoci nie naley z gruntu utosamia z dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 03.06.2014Data powstania przychodu ze sprzeday nieruchomoci
                 Pytanie podatnika: Czy przychd podatkowy w podatku od osb fizycznych powstanie z chwil podpisania aktu notarialnego warunkowego czy dopiero z chwil podpisania aktu przyrzeczonego po spenieniu si warunkw w akcie warunkowym?
                 • 14.05.2014Sprzeda nieruchomoci a ulga mieszkaniowa w PIT
                  Pytanie podatnika: Czy za korzystajce ze zwolnienia w ramach ulgi mieszkaniowej naley uzna wydatki na zakup: urzdze do kuchni, owietlenia, drzwi wewntrznych, zabudowy wnkowej, luster trwale przymocowanych do cian, baterii azienkowych i kuchennych oraz rolet okiennych? Czy za wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego mona uzna wydatki poniesione na opaty notarialne i wpis do ksigi wieczystej dotyczce nabycia lokalu oraz poniesione na porednika sprzeday nieruchomoci (prowizj) z tytuu sprzeday nabytego wczeniej mieszkania, ktrego sprzeda pozwolia na nabycie nowego lokalu mieszkalnego?
                  • 25.11.2013Sprzeda nieruchomoci z majtku odrbnego a prawo do ulgi przy meldunku maonka
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stron kupujc wymienion w akcie notarialnym z 23 padziernika 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez maonki, cho by ju wtedy w zwizku maeskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko ona. Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwaa ulga meldunkowa przy sprzeday ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upywie 5 penych lat) bez wzgldu na wszystko Wnioskodawca bdzie zwolniony z podatku?
                   • 24.09.2013Podatek od umowy doywocia przy wsplnoci majtkowej maeskiej
                    Z uzasadnienia: Z uwagi na wsplno majtkow, nie mona wyodrbni udziaw, ktre podatniczka oraz - odrbnie - jej m posiadali w chwili nabycia nieruchomoci w maestwie, to nie mona te przyj, e picioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomoci w drodze spadku. Tym samym nie mona byo przyj, e picioletni termin biegnie w czci od daty nabycia czci nieruchomoci w drodze spadku. Zatem, jeeli od wsplnego z mem kupna domu do zawarcia umowy doywocia mino ponad pi lat, to podatniczka nie musi paci PIT.
                    • 23.08.2012Darowizna pienidzy na spat kredytu a podatek od spadkw i darowizn
                     Pytanie podatnika: Czy darowizna pienidzy przeznaczonych na spat kredytu bankowego, zacignitego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                     • 08.08.2012Przeksztacenie mieszkania w odrbn wasno a indywidualna stawka amortyzacji
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. kupi spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od 2008 r. przedmiotowy lokal wynajmuje a uzyskane przychody rozlicza w formie ryczatu. W 2011 r. Wnioskodawca przeksztaci spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu w odrbn wasno. Od 2012 r. uzyskane dochody z najmu wnioskodawca zamierza rozlicza na zasadach oglnych wedug skali podatkowej i rozpocz amortyzacj lokalu. Czy Wnioskodawca moe zastosowa indywidualn stawk amortyzacyjn w wysokoci 7,2 % do obliczenia odpisu amortyzacyjnego?
                      • 23.07.2012Ulga mieszkaniowa: Zakup materiaw budowlanych na podstawie umowy cywilnoprawnej
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w czerwcu 2005 r. naby mieszkanie wasnociowe, ktre sprzeda w lipcu 2010 r. Wnioskodawca postanowi skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej i uzyskan kwot ze sprzeday przeznaczy w cigu dwch lat na remont i modernizacj wasnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca ma moliwo zakupu czci niezbdnych materiaw budowlanych i wykoczeniowych od osoby prywatnej. Czy cywilnoprawna umowa kupna-sprzeday ww. materiaw bdzie zaakceptowana przez urzd skarbowy, jako dowd potwierdzajcy wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzeday nieruchomoci na remont lub modernizacj domu?
                       • 28.06.2012PIT: Zadatek przy umowie przedwstpnej sprzeday nieruchomoci
                        Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mem (wsplnota majtkowa) zakupia mieszkanie, ktre zamierza w poowie sprzeda, a drug poow darowa crce. Sprzeda 1/2 mieszkania ma nastpi w styczniu 2013 r. (akt notarialny sprzeday). Jednak w 2012 r., a wic przed upywem 5 lat od nabycia mieszkania, Wnioskodawczyni chce uzyska od kupujcego zadatek stanowicy 90% ceny 1/2 udziau w mieszkaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez formy aktu notarialnego). Czy powstanie przychd ze sprzeday mieszkania przy otrzymaniu ww. zadatku?
                        • 26.01.2012Podstawa opodatkowania PCC przy sprzeday w drodze przetargu ograniczonego
                         Pytanie podatnika: Czy warto rynkowa nieruchomoci to warto rynkowa okrelona przez rzeczoznawc, czy cena wylicytowana na przetargu? Od jakiej wartoci naley zapaci 2% podatek od czynnoci cywilnoprawnych?
                         • 08.12.2011Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtrnego?
                          Banki rzadko rnicuj oferty kredytw hipotecznych w zalenoci od rynku, z ktrego pochodzi nieruchomo. Warto jednak wiedzie, jakie plusy i minusy ma zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtrnego. Tumacz to analitycy porwnywarki finansowej Comperia.pl.
                          • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodw z nieujawnionych rde
                           Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postpowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porwnanie dwch, ustalonych w toku tego postpowania wartoci: wielkoci poniesionych w roku podatkowym wydatkw (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyranie natomiast wskazuje, e przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich naley rozumie nie kade skadniki majtkowe, jakimi dysponowa faktycznie podatnik, ale tylko takie, ktre pochodz z przychodw opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                           • 22.02.2010Odpatne zbycie nieruchomoci – opodatkowanie przychodu (dochodu)
                            Ministerstwo Finansw udostpnio podatnikom poradnik dotyczacy opodatkowania przychodu (dochodu) z odpatnego zbycia nieruchomoci. Poniewa odpatne zbycie nieruchomoci i jego skutki podatkowe rodz wiele pyta, publikujemy informacje ministersrstwa, ktre bd na pewno dobrym wstpem do dokadnego poznania tej tematyki.
                            • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodw z tytuu wynajmu lokalu mieszkalnego
                             Pytanie podatnika: Ktre czynniki s moimi kosztami pomniejszajcymi przychd: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartoci (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytuu uytkowania lokalu do Spdzielni?
                             • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstpnej
                              Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji bdzie przysugiwao Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeli tak, to czy musi speni jakie dodatkowe warunki oprcz zgoszenia w cigu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzysta? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) moe wpyn na kwesti opodatkowania?
                              • 02.10.2008Opodatkowanie przychodu z tytuu najmu
                               Pytania podatnika: 1. W jaki sposb z takich dochodw (czynszu, odstpnego) Wnioskodawczyni powinna rozlicza si z urzdem skarbowym? 2. Czy wydatki poniesione w zwizku z remontami i inwestycjami mog by odliczone od dochodu?
                               • 28.08.2007Odpatne zbycie nieruchomoci – kilka pyta i odpowiedzi
                                Przy kupnie/zbyciu nieruchomoci naley zadba o odpowiedni dokumentacj potwierdzajc cen, np. opinie rzeczoznawcw, oraz – po stronie zbywcy – zapozna si z przepisami podatkowymi regulujcymi kwesti opodatkowania przychodw z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci, ktre zmieniy si zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotycz nieruchomoci nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczy naley, e odnonie zbycia nieruchomoci nabytych przed t dat stosowa naley przepisy obowizujce do koca roku 2006.
                                • 17.01.2007Zwolnienie z PIT sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego
                                 Pytanie podatnika: Czy spenione zostay warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia caoci przychodu na nabycie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ktre nastpnie zostao przeksztacone w spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu?
                                 • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                                  Kupujc mieszkanie naley liczy si z tym, e oprcz ceny mieszkania i kosztw jego remontu, trzeba bdzie ponie take do spore wydatki dodatkowe, zwizane z sam transakcj i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciaj one kupujcego, cho w pewnym zakresie mona umwi si inaczej.
                                  • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
                                   Pytanie: Jestem z mem wacicielem mieszkania, w ktrym mieszkam oraz mieszkania, ktre kupilimy dla crki, w ktrym mieszka crka z mem. Pac fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mog odliczy od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mog.